‘คงไม่สามารถ ปฏิเสธความสdาเร็จ ในการเล่นที่ประเทศ ญี่ปุ่นของประหยัด มากแสง ได้ เพราะ ประหยัดกลายเป็น ตdานานของวงการ กอล์ฟญี่ปุ่นไปแล้ว’

Golf Digest (Thailand) - - The Golf Life Course Review โดย อรุณ แสดรัมย์ -

ทวั ร์ ประหยดั กส็ รา้ งชอื่ กระหมึ่ กบั การควา้ แชมป์ มาครองได้ถึง 4 รายการ อนั ได้แก่

1. แชมป์มารุฮนั คพั ไทเฮโยะ คลบั ซีเนียร์ ที่สนามไทเฮโยะ รอคโค คอร์ส จังหวัด เฮียวโหงะ ประเทศญี่ปุ่น สกอร์รวม 2 วนั 13 อนั เดอร์พาร์ 131 ชนะรองแชมป์ 1 สโตรก รบั เงินรางวัล 10 ล้านเยน

2. แชมป์โคมัตสุ โอเพน ที่สนามโคมัตสุ คนั ทรีคลบั จงั หวดั อิชิกาวะ ประเทศญี่ปุ่น ทํา สกอร์รวม 17 อนั เดอร์พาร์ 199 ชนะห่าง 4 สโตรก รบั เงินรางวัลไป 12 ล้านเยน

3. แชมป์เจแปน ซีเนียร์ โอเพน กอล์ฟ แชมเปียนชิป ที่สนามนาราชิโนะ คนั ทรีคลบั จังหวดั จิบะ ประเทศญี่ปุ่น สกอร์รวม 4 วนั 12 อนั เดอร์พาร์ 276 ชนะอนั ดบั 2 ห่างถึง 3 สโตรก รบั เงินรางวัลไป 16 ล้านเยน และแชมป์ รายการนี้เป็นแชมป์เมเจอร์แรกในการเล่น เจแปน ซีเนียร์ ทัวร์อีกด้วย ถือเป็นคนไทยคน แรกที่ทําได้

4. แชมปเ์ มเจอรซ์ เี นยี ร์ เจแปน ทวั ร์ รายการ พีจีเอ ซีเนียร์ แชมเปียนชิป ครั้งที่ 55 ที่สนาม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.