ปรินดา คว้าแชมป์ ‘พีทีที ไทยแลนด์ แอลพีจีเอ มาสเตอร์ส 2018’

Golf Digest (Thailand) - - Highlights โดย อรุณ แสดรัมย์ -

รินดา โพธิ์กณั ฑ์ นํารวดม้วนเดียวจบ 14 อนั เดอร์พาร์ 202 คว้าแชมป์พร้อมรบั เงินรางวัล 600,000 บาท และเป็นโปร สาวไทยรายที่ 6 ที่คว้าแชมป์รายการนี้ต่อจาก ‘โปรแหวน’ พรอนงค์ เพชรลํ้า (ปี 2013-2015), ‘โปรสายป่าน’ ปัณณรัตน์ ธนพลบุญรัศมิ์ (ปี 2016), ‘โปรอ๊าย’ ศรณั ย์พร ลางคุลเกษตริน (ปี 2017) ขณะที่ กลุ ธดิ า พราหมพนั ธ์ุ สวงิ ทมี ชาตชิ ดุ เอเชยี นเกมส์ 2018 ที่ประเทศอินโดนีเซีย ได้รองแชมป์ ทําสกอร์ 8 อนั เดอร์พาร์ 208 ใน ศึกไตรแซงชันปิดฤดูกาล รายการ “พีทีที ไทยแลนด์ แอลพีจีเอ มาสเตอรส์ 2018” ชงิ เงนิ รางวลั รวม 4 ลา้ นบาท ณ สนามปญั ญาอนิ ทรา กอล์ฟคลบั เมื่อวนั ที่ 21 กนั ยายนที่ผ่านมา

‘โปรเบสท์’ ปรินดา กล่าวหลงั คว้าแชมป์ว่า “วนั นี้ตี 3 อนั เดอร์พาร์ สามวนั 14 อนั เดอร์ค่ะ ดีใจมากที่คว้าแชมป์ได้สําเร็จ ทุกปีค่อนข้างตี ดีกบั สนามนี้แต่ได้แค่ลุ้นแชมป์ ปีนี้ได้แชมป์ก็รู้สึกภูมิใจและดีใจกบั ตัวเองมาก แมทช์นี้ถือเป็นการฝึกฝีมือ ก่อนเบสท์จะไปแข่งรอบ ควอลิฟายที่ประเทศญี่ปุ่น ในสเตจสอง สาม และสี่ค่ะ”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.