Power Outage

ข้อมูลใหม่บอกว่ำ นกั กอล์ฟทั่วไป ไม่ได้ตีไกลขึ้น คุณล่ะ คิดเช่นไร?

Golf Digest (Thailand) - - Contents - –ไมค์ สตาชูรา

คdากล่าวที่ว่า “ระยะไกลขึ้นอย่างมาก” ทําให้ เกิดความสบั สนต่อองค์กรอย่างยูเอสจีเอ? ใช่ มนั กําลงั เกิดขึ้นในทัวร์ แต่มนั จะไม่เกิดข้ึนกบั นักกอล์ฟทั่วไปอย่างท่าน ข้อมูลใหม่สําหรับ นกั กอล์ฟทั่วไปที่มาจากการเก็บสถิติการไดรฟ มากกว่า 10 ลา้ นครั้งที่เก็บรวบรวมโดย Arccos แอปพลเิ คชนั สาํ หรบั เกบ็ รวบรวมสถติ โิ ดยอาศยั จพี เี อส แมว้ า่ องคก์ รทกี่ าํ กบั ดแู ลกฎกอลฟ์ จะได้ รบั การเตือนว่า ระยะไดรฟในพีจีเอ ทัวร์เพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ย 2.5 หลาเมื่อปีกลาย แต่ว่าสถิติของ มอื สมคั รเลน่ กลบั ไมข่ ยบั สว่ นมากกลบั ไดรฟสนั้ ลงกว่าเดิมเสียอีก เราขอเสนอรายงานพิเศษ เกยี่ วกบั สถติ ขิ องนกั กอลฟ์ สมคั รเลน่ ทวั่ ไปวา่ เกดิ อะไรขึ้น อะไรคือเหตุผล และจะมีหนทางแก้ไข อย่างไร ความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นสําคญั ที่สุด

นักกอล์ฟทั่วไปตีสั้นลง

ระยะของนักกอล์ฟทั่วไปลดลง ตลอดช่วงสี่ปีที่ผ่านมา จากข้อมูล ระยะจากปี 2015 ถึง 2017 ลดลง 0.6 หลา แตห่ ากรวมปี 2018 ดว้ ย ระยะลดลงมาอยทู่ 217.1 หลา คอื ลดลง 3.5 หลาจากปี 2015 แตน่ กั กอลฟ์ ฝมี อื ดี (แตม้ ตอ่ 0-5) ระยะ ไกลขึ้น 2.4 หลาในช่วงปี 2015 ถงึ 2018 แตน่ กั กอลฟ์ ทแ่ี ตม้ ตอ่ สงู กว่านี้มีระยะลดลง 5-7 หลา

นักกอล์ฟฝีมือดีตีไกลขึ้น

นักกอล์ฟสมัครเล่นที่ฝีมือดี ได้ ระยะไกลขึ้นมากกว่าพวกฝีมือไม่ดี นักกอล์ฟแต้มต่อ 0-5 มีระยะ ไดรฟเฉลี่ยที่ 239 หลา ส่วนนกั กอล์ฟที่แต้มต่อสูงกว่านี้มีระยะ เฉลี่ยที่ 201 หลา ตัวเลขนี้บอกเรา วา่ นกั กอลฟ์ แตม้ ตอ่ สงู ควรเลน่ จาก แทน่ ทรี่ ะยะตาํ่ กวา่ ของพวกแตม้ ตอ่ ตํ่าอย่างน้อยระยะรวม 500 หลา

อายุเพิ่มประสบการณ์เพิ่ม แต่ไม่ใช่ระยะ

นักกอล์ฟทั่วไปตีสั้นลงเมื่อมีอายุ เพมิ่ ขนึ้ เราพบวา่ ในวยั 70 จะตสี นั้ ลงกว่าตอนอายุ 20 ถึง 46 หลา ข้อมูลนี้บอกว่าคนเราจะตีสั้นลง เฉลี่ย 7 หลาต่อหนึ่งทศวรรษจาก ช่วงวัย 20 ปีถึงวัย 50 ปี และจะ สนั้ ลงเปน็ สองเทา่ จากชว่ งวยั 50 ปี ถึงวัย 70 ปี

สปดี คอื กญุ แจสาd คญั สาd หรบั ระยะ

ความเร็วสวิงเฉลี่ยของนักกอล์ฟ สมคั รเล่นชายคือ 93.4 ไมล์/ชม. แปลงเป็นระยะจะได้ 214 หลา เมอ่ื คาํ นวณจาก “ระยะดที สี่ ดุ ทเี่ ปน็ ไปได”้ เราพบวา่ ระยะสงู สดุ ของมอื สมัครเล่นชายจะอยู่ที่ 255 หลา จากความเร็วสวิงนี้ทําได้อย่างไร? ก็โดยการตีลูกให้โดนหนกั แน่นข้ึน หรือทางเทคนิคกอล์ฟเรียกว่า การ เพิ่มค่า “smash factor” คือ อตั ราส่วนระหว่างความเร็วลูกที่พุ่ง ออกจากหน้าไม้ เทียบกบั ความเร็ว สวิง โดยทั่วไปค่าที่ดีที่สุดคือ 1.5 แตส่ าํ หรบั มอื สมคั รเลน่ คา่ นจี้ ะอยทู่ 1.42 (ขอ้ มลู จากแทรคแมน) หาก นกั กอลฟ์ สมคั รเลน่ สามารถเพม่ิ คา่ ได้ถึง 1.5 (ตีโดนหนักแน่นและ กลางหน้าไม้) ความเร็วลูกจะเพิ่ม ขึ้น 8 ไมล์/ชม. และลดสปินลง ประมาณ 30 % และไดม้ มุ เหนิ เพมิ่ อีก 2 องศาโดยการปะทะลูกแบบ เสยขึ้น ซึ่งแทรคแมนบอกว่าจะ ทําให้นักกอล์ฟสมัครเล่นทั่วไปได้ ระยะไดรฟเพิ่มถึง 41 หลาทีเดียว

ท่านต้องตีให้เหมือนนักกอล์ฟ แอลพีจีเอ

ทุกคนรู้ว่านักกอล์ฟชายทั่วไปตี ไมด่ เี ทา่ นกั กอลฟ์ ชายในพจี เี อ ทวั ร์ แต่เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการ ไดรฟ พบว่านกั กอล์ฟชายในพีจีเอ กลับแย่กว่าโปรสาวในแอลพีจีเอ ทัวร์ เพราะว่าผู้เล่นพีจีเอที่ตีเข้า

กลางหน้าไม้จะได้ระยะเฉลี่ย 2.58 หลาต่อความเร็วสวิง 1 ไมล์/ชม. (ขอ้ มลู จากแทรคแมน) สาํ หรบั นกั กอล์ฟทั่วไปจะได้ระยะเฉลี่ยเพียง 2.29 หลาตอ่ ความเรว็ สวงิ 1 ไมล/์ ชม. หากนกั กอล์ฟทั่วไปปรบั ปรุง ประสิทธิภาพให้ได้เป็น 2.40 พวก เขากจ็ ะไดร้ ะยะไดรฟเพมิ่ ขนึ้ ถงึ 10 หลา นักกอล์ฟแอลพีจีเอสวิงได้ ความเรว็ พอๆกบั สมคั รเลน่ ชายคอื 93.9 ไมล์/ชม. แต่พวกเธอตีเข้า กลางหน้าไม้ดีกว่านักกอล์ฟพีจีเอ ระยะเฉลี่ยจึงอยู่ที่ 2.64 หลาต่อ ความเร็วสวิง 1 ไมล์/ชม. หรือที่ 248 หลาจากแทน่ ที นนั่ คอื ไกลกวา่ สมคั รเล่นชายถึง 30 หลาทีเดียว

สวิงช้าลง ระยะไกลขึ้น

ความเร็วสวิงไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง โดยเฉพาะกบั สมคั รเล่น ท่านควร สวงิ ชา้ ลงเลก็ นอ้ ย ทา่ นกจ็ ะไดร้ ะยะ ไกลขนึ้ ขอ้ มลู ทรี่ วบรวมดว้ ยเครอื่ ง Foresight Sports พบว่า สวิงช้าลง 2 ไมล/์ ชม. แตก่ ลบั ไดร้ ะยะเพมิ่ ขนึ้ 20 หลา เพียงแต่ท่านลดสปินของ ลกู ลง เพมิ่ มมุ เหนิ ของลกู ตใี หโ้ ดน กลางหน้าไม้ด้วยหน้าไม้ที่สแควร์

ระยะของมือสมัครเล่น เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ

แม้จะเป็นงานศึกษาที่ใช้ข้อมูล จํากัด แต่รายงานการศึกษาเรื่อง ระยะประจําปี 2017 ที่จดั ทําโดย ยูเอสจีเอ ทดสอบสมคั รเล่นทั่วไป

ในสโมสรตา่ งๆในสหราชอาณาจกั ร แสดงให้เห็นว่า ระยะเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จาก 200 หลาในปี 1996 มาอยู่ที่ 208 หลาในปี 2017 แต่ก็ลดลง 9 หลาจากปี 2005 (วิจัยเฉพาะนกั กอลฟ์ แตม้ ตอ่ สงู (13 และสงู กวา่ )) โดยกลุ่มนี้มีระยะไดรฟเฉลี่ยเพิ่ม ขึ้น 17 หลา นักกอล์ฟฝีมือดีได้ ระยะเพิ่มขึ้นเพียง 2 หลาในสอง ทศวรรษที่ผ่านมา

ท่านกdาลังเล่นผิดแท่นทีหรือไม่

สูตรสdาเร็จ ไดรเวอร์, เหล็ก 7 สําหรบั หลุมพาร์ 4 นั้นอาจใช้ไม่ได้ กบั ทา่ นนกั กอลฟ์ ทวั่ ไป ผลวจิ ยั นกั กอล์ฟทั่วไปมีระยะเหล็ก 7 ที่ 145 หลา เมื่อบวกกับระยะเฉลี่ยของ ไดรเวอร์ ก็จะได้ราว 365 หลา ซึ่ง สั่นกว่าระยะพาร์ 4 ที่โปรในพีจีเอ ใช้เล่นกนั ถึงครึ่งสนามฟุตบอล

เทคโนโลยีและฟิตติง คือตัวเปลี่ยนเกม

งานศึกษาหลายสิบชิ้นแสดงให้ เหน็ ถงึ ประโยชนข์ องการใชอ้ ปุ กรณ์ ใหม่ที่เหมาะกับผู้เล่น จากการ ศึกษานักกอล์ฟทั่วไปที่ได้ลอง อุปกรณ์รุ่นใหม่ ผลพบว่า 78 % ไดป้ ระโยชนจ์ ากการใชไ้ ดรเวอรร์ นุ่ ล่าสุด ได้ระยะไกลขึ้น 11 หลา ไดรเวอร์รุ่นใหม่ให้ระยะโดยเฉลี่ย ไกลกว่าไดรเวอร์รุ่นเมื่อสี่ปีที่แล้ว ถึง 6 หลา (มากกว่านี้สําหรบั ช็อต พลาดกลางหน้าไม้)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.