King For a Day

ที.เจ. โวเกิล, แพทริค รีด และ สํำหรบั นกั กอล์ฟ อีกหลำยคน วนั จนั ทร์คือ เส้นตำยของกำรควอลิฟำย สํำหรบั แข่งขนั พีจีเอ ทัวร์

Golf Digest (Thailand) - - Contents -

โวเกิล รู้ว่าตัวเองได้ทdาลายสถิติ

สถิติที่ไม่เป็นทางการ แต่ยงั ไง มนั ก็เป็นสถิติ เขาทํา 6 อนั เดอร์พาร์ 65 ที่สนามเดอะ รีสอร์ท แอท เกลด สปริงส์ ในวนั ที่ 2 กรกฎาคม ในเวสต์เวอร์จิเนีย ทําให้เขาได้เหรียญรางวัล ซึ่ง กค็ อื เปน็ ผชู้ นะเลศิ ในการแขง่ ขนั รอบคดั เลอื กวนั จนั ทร์ ผา่ นเขา้ ไปเลน่ รายการ อะ มิลิทารี ทริบิว แอท เดอะ กรีนไบรเออร์ ซึ่งจะเริ่มขึ้นในสามวนั ถดั ไป ▶ โวเกิล วัย 27 ปี เป็นหนึ่งในสี่นกั กอล์ฟที่ผ่านการควอลิฟายเข้าไปเล่นเดอะ กรีนไบรเออร์ นบั เป็นครั้งที่ 7 ของเขาที่ผ่านรอบคดั เลือกวนั จนั ทร์ในพีจีเอ ทัวร์ ฤดูกาล 2017-2018 ▶ “ผมก็รู้ว่าแพททริก รีด เคยทําได้ถึง 6 ครั้งใน ปีเดียว (2012) ดงั นั้นเมื่อผมทําได้เป็นครั้งที่ 7 ผมรู้ว่ามนั ต้องเป็นสถิติใหม่ แนน่ อน” โวเกลิ กลา่ ว ซงึ่ ตอ่ มาเขาไดเ้ พมิ่ สถติ ใิ หก้ บั ตวั เองเปน็ 8 ครงั้ ในเดอื น สิงหาคม “เพื่อนๆผมเริ่มพูดถึงสถิติของผมมากขึ้นเมื่อผมผ่านการคดั เลือก เข้าไปเล่นรายการไบรอน เพราะว่ามนั เป็นครั้งที่ห้าของผม”

ที่จริงผู้เล่นไม่มีใครอยากทําสถิติรอบ คดั เลอื กวนั จนั ทรห์ รอก เพราะมนั แสดงวา่ คณุ ไม่ ได้มีสถานะสําหรบั การแข่งขนั ประจําของพีจีเอ ทวั ร์ หรอื แมแ้ ตใ่ นเวบ็ ดอทคอม ทวั ร์ มนั ตอ้ งใช้ ศิลปะพอสมควรในการคดั เลือกรอบวนั จนั ทร์ เพราะว่าต้องแข่งขนั กบั นกั กอล์ฟ 80-100 คน ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกที่เคยมีประสบการณ์ใน พีจีเอ ทัวร์ มาก่อน ทั้งหมดแย่งชิงตั๋วสําหรบั ที่ ว่างเพียงสี่ที่

“คุณต้องเตรียมตัวเสมือนเข้าแข่งแมทช์ เพลย์” รีด คนที่ลงแข่ง 12 ครั้งในปี 2012 ใน ฐานะรุคกี ซึ่งครึ่งหนึ่งเขาต้องคดั เลือกรอบวนั จันทร์เข้ามา “ทุกหลุมสําคัญหมด คุณต้อง พยายามทาํ เบอรด์ ใี นทกุ หลมุ และตอ้ งเลน่ อยา่ ง ดดุ นั เพราะไมร่ บั ประกนั ไดว้ า่ สกอรข์ องเราจะตาํ่ พอหรอื ไม่ หากคณุ คดิ วา่ หา้ อนั เดอรห์ ลงั ผา่ นไป หกหลุมจะอุ่นใจได้ มนั อาจไม่ตํ่าพอก็ได้ คุณ ต้องมุ่งหน้าทาํ เบอร์ดีอย่างเดียว”

เจสนั กอร์ คนที่ผ่านมาจากรอบคดั เลือกวนั จันทร์จนสามารถคว้าแชมป์ในพีจีเอ ทัวร์ได้ สําเร็จ ยงั จดจําวนั จนั ทร์ที่นิวออร์ลีนเมื่อสามปี ก่อนได้ดี ซึ่งเขาทําสกอร์ 64 แล้วก็ไปเตรียม ฉลองที่ร้านบาร์บีคิวใกล้ๆสนาม

“เมอื่ พวกเรานงั่ ลง ปรากฏวา่ สกอรผ์ มไดเ้ ขา้ เพลย์ออฟเป็นคนสุดท้าย” เขากล่าว “ผมตดั สินใจยกเลิกบาร์บีคิวแล้วก็กลับไปสนามเพื่อ เพลย์ออฟ ที่สุดผมก็ทําสําเร็จ”

แม้ว่าเราจะใช้คําว่า ‘เหรียญรางวัล’ สําหรบั นกั กอล์ฟที่ทําสกอร์ตํ่าที่สุด แต่ความจริงไม่ได้ มีการมอบเหรียญแต่อย่างใด ซึ่งต่างจาก รายการควอลิฟายของยูเอสจีเอ และก็ไม่มีเงิน รางวัลสําหรบั ผู้ผ่านเข้ารอบด้วย

“เขาให้ใบรับรองที่คุณสามารถนําไปใช้ลง ทะเบียนเข้าแข่งขนั รายการของพีจีเอ ทัวร์ คุณ สามารถเข้าไปใช้ห้องล็อกเกอร์และใช้สนาม กอลฟ์ ไดเ้ ฉกเชน่ นกั กอลฟ์ ของพจี เี อ” กลา่ วโดย เชส ชิฟเฟิร์ท “มนั คือสิ่งที่ทุกคนต้องการที่สุด”

ชิฟเฟิร์ท วัย 27 ปี เป็นหนึ่งในห้านกั กอล์ฟ ที่สามารถเปลี่ยนรอบคดั เลือกวนั จนั ทร์มาเป็น คนที่ติดอนั ดบั ท็อป 10 ในพีจีเอ ทัวร์ฤดูกาลนี้ ได้ เขามีประวัติการเล่นที่ยอดเยี่ยมในระดับ วิทยาลัยท่ีฟลอริดา สเตท และวนเวียนในมินิ ทวั ร์ กอ่ นจะมาผา่ นรอบคดั เลอื กวนั จนั ทรไ์ ดส้ าม ครั้งในปี 2017 อนั ดบั ที่ดีที่สุดคือจบที่ 43 ร่วม ในรายการเทรเวเลอร์ แชมเปยี นชปิ ทาํ ใหเ้ ขาได้ รบั เงินรางวัลก้อนโตที่สุดในอาชีพคือ 19,869 ดอลลาร์ เขาไดก้ ลบั มาทฮี่ ารท์ ฟอรด์ อกี ครงั้ เมอื่ เดือนมิถุนายน กลับไปเพื่อคัดเลือกรอบวัน ที. เจ. โวเกิล รู้ดีกว่าใครในเรื่อง ‘ทัวร์นาเมนท์’ ก่อนที่จะถึง ‘ทัวร์นาเมนท์’

จนั ทร์อีกครั้ง

“ผมคิดว่าการที่ผมทําสําเร็จสองปีติดต่อกนั ในสนามเดียวกนั นั้นช่วยได้มากๆ” เขากล่าว “ผมรู้จกั สนามนั้นดีแล้วก็ชอบมนั ด้วย ผมรู้ว่า ผมจะต้องเล่นได้ดีเพราะว่าผมเล่นได้ดีในสอง รอบแรกเมอื่ ปที แี่ ลว้ ดงั นนั้ พอไดอ้ อกสตารท์ ใน วนั พฤหสั บดี ผมก็มีความมั่นใจ”

เกอื บทกุ คนทมี่ ปี ระสบการณร์ อบคดั เลอื กวนั จนั ทร์ ตา่ งพดู เปน็ เสยี งเดยี วกนั วา่ วนั พฤหสั บดี นนั้ เลน่ ดว้ ยความสบายใจ แตว่ นั ศกุ รจ์ ะเลน่ ดว้ ย ความเครียด

“มันเหมือนจับช้างมาอยู่ในห้อง” โวเกิล เปรียบเทียบ “คุณตื่นขึ้นมาในวันศุกร์แล้ว พยายามจะไม่คิดถึงเรื่องการตดั ตัว ผมบอกกบั ตัวเองว่าเป้าหมายไม่ใช่การผ่านตดั ตัว จากนั้น ก็มาพบสกอร์ตัวเองอยู่ใกล้เส้นตดั ตัว”

โวเกิลเพิ่งผ่านประสบการณ์ที่เดอะ กรีน ไบรเออร์ เขาทําสกอร์ 1 อนั เดอร์พาร์ 69 ทั้ง สองวนั แต่สกอร์ตดั ตัวที่สามอนั เดอร์พาร์

“มนั น่ายินดีที่ผมได้ทําสําเร็จในวันจันทร์” เขากลา่ ว “ในทกุ สปั ดาหห์ ากผมไดไ้ ปปรากฏตวั ทสี่ นามแขง่ ในวนั องั คาร เพอื่ นผมทอี่ ยใู่ นทวั รจ์ ะ พูดว่า ผ่านมาได้อีกแล้ว (เก่งจริงๆ) ผมรู้ว่าสิ่ง ที่ผมทาํ ได้มนั ไม่ใช่เรื่องง่าย”

เชน่ เดยี วกบั นกั กอลฟ์ สว่ นใหญท่ เี่ ลน่ รอบวนั จนั ทร์ โวเกลิ รเู้ ปน็ อยา่ งดวี า่ ตวั เองอยอู่ นั ดบั ไหน ในตารางคะแนนสะสมเฟดเอ็กซ์คัพ แม้ว่าใน ทางเทคนิคแล้วเขาแทบไม่มีลุ้นใดๆเลย เพราะ ว่าทัวร์จะไม่นบั คะแนนสะสมให้กบั นกั กอล์ฟที่ ไม่ได้เป็นสมาชิกของทัวร์ แต่ก็มีการสะสม คะแนนแบบไมเ่ ปน็ ทางการ โดยทาํ คะแนนสะสม เพื่อเข้ารอบสุดท้ายในเว็บดอทคอม ทัวร์ ที่ ประกอบด้วยสี่รายการซึ่งจะเอา 25 คนสุดท้าย ผา่ นเขา้ พจี เี อ ทวั รโ์ ดยอตั โนมตั สว่ นทเี่ หลอื กจ็ ะ ได้สถานะชั่วคราวในเว็บดอทคอม ทัวร์

เมื่อถึงรายการ บาร์บาซอล แชมเปียนชิป โวเกิลมีแต้มสะสม 51 คะแนน โดย 44.5 คะแนนได้มาจากการจบอันดับที่ 16 ร่วม ในรายการวัลสปาร์ และมีแต้มเฟดเอ็กซ์ 82 แต้ม ซึ่งเพียงพอสําหรับการเข้าไปเล่นรอบ สุดท้ายของเว็บดอทคอม ทัวร์ มนั จึงกลายมา เป็นเป้าหมายของเขา “หลงั รายการวัลสปาร์ผม ค่อนข้างจะแน่ใจว่าจะลงเล่นรอบวนั จนั ทร์ของ พีจีเอ ทัวร์” เขากล่าว “รอบวนั จนั ทร์สาํ หรบั เว็บดอทคอม ทัวร์นั้นไม่ค่อยยาก แต่รายการ เหล่านั้นไม่ค่อยมีคุณค่านกั ”

โวเกลิ ชนะการเลน่ รอบวนั จนั ทรไ์ ดเ้ ปน็ ครงั้ ที่ 8 ก่อนรายการวินด์แฮม แชมเปียนชิป ซึ่งเป็น รายการปกติรายการสุดท้ายของทัวร์ โดยเอา ตวั รอดจากการเพลยอ์ อฟสคี่ นเพอื่ แยง่ สามทวี่ า่ ง ไดส้ าํ เรจ็ หลงั ทาํ สกอร์ 66 การทเี่ ขารตู้ วั วา่ จาํ เปน็ ต้องจบให้ติดท็อป 25 เพื่อผ่านเข้าไปเล่นรอบ สุดท้ายของเว็บดอทคอม ทัวร์ แต่เขาพลาดไป เพียงช็อตเดียว โวเกิลกลบั บ้านพร้อมกบั สถิติ ‘ราชาแห่งรอบคดั เลือกวนั จนั ทร์’ อย่างไม่เป็น ทางการ แต่มนั ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการ สถานีต่อ ไป: คิวสกูล

ต้องลงทุนเพื่อล่าฝัน

คา่ สมคั รรอบคดั เลอื กวนั จนั ทรข์ องเวบ็ ดอทคอม ทัวร์ เท่ากันกับของพีจีเอ ทัวร์ คือที่ 450 เหรยี ญฯ สาํ หรบั ผทู้ ไี่ มถ่ อื บตั รสมาชกิ และ 100 เหรียญฯ สําหรบั สมาชิก แต่โดยทั่วไปจะมีตั๋ว 12 ใบและก็ไม่ต้องเจอกบั นกั กอล์ฟเก่งๆเท่าไร

ค่าใช้จ่ายสําคญั มากสําหรบั นกั กอล์ฟที่ต้อง เล่นรอบคดั เลือกวนั จนั ทร์ เป็นเหตุว่าทําไมทั้ง แพทริค รีด และ จัสทีน รีด จึงต้องเดินทางข้าม คนื เพอื่ ไปใหท้ นั การควอลฟิ าย ไดน้ อนเพยี งสอง สามชั่วโมงในรถยนต์เพื่อไปให้ทนั ทีออฟหลุม แรก

การควอลฟิ ายเพอื่ เขา้ ไปเลน่ ในวนั พฤหสั บดี ผู้เล่นจะได้เพียงใบรบั รอง ดงั นั้นเพื่อประหยดั ค่าใช้จ่าย ผู้เล่นจึงมกั ไม่ใช้แคดดี และบ่อยครั้ง ก็ต้องเดินทางด้วยรถยนต์ เหมือนในอดีตที่ นกั กอลฟ์ อาชพี ในทวั รต์ า่ งกเ็ ดนิ ทางดว้ ยรถยนต์ จากรายการหนึ่งไปอีกรายการหนึ่ง

นั้นคือเหตุผลที่การจบอันดับที่ดีที่ฮาร์ท ฟอร์ดของชิฟเฟิร์ท จึงเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต เขา “วนั นี้ผมสามารถตดั สินใจว่าอะไรจะเป็น ประโยชน์สูงสุดต่อเกมกอล์ฟผม ไม่ใช่ที่ค่า ใช้จ่าย” เขากล่าว “หากผมต้องขบั รถ มนั ไม่ใช่ ว่าผมต้องการประหยัด แต่เป็นเพราะว่ามัน สะดวกที่สุด”

นักกอล์ฟส่วนมากประเมินว่ารอบคดั เลือก วันจันทร์แต่ไม่ผ่านการตัดตัวในวันพฤหัสบดี จะมีต้นทุนที่ราว 1,000 เหรียญฯต่อสปั ดาห์ ซึ่งรวมค่าเดินทาง ค่าสมคั ร โรงแรม (ราคาถูก) และค่าอาหาร

ในเมอื งชารล์ อ็ ต ทโี่ วเกลิ เคยไดเ้ หรยี ญรางวลั นกั กอลฟ์ ทพี่ ่ายตอ่ เขาในรอบเพลยอ์ อฟบางคน ก็เป็นนักกอล์ฟที่เคยได้แชมป์ในพีจีเอ ทัวร์ มาก่อน เช่น ทอมมี เกนนีย์, แฟรงค์ ลิกลิตเตอร,์ เคน ดกุ , และ ด.ี เจ. ทราฮาน และยงั มชี อื่ ที่เราค้นุ เคย เช่น ริคกี บาร์นส์ อดีตแชมป์ยูเอส อเมเจอร์ และรองแชมป์ยูเอส โอเพน แมทธิว กอกกิน แชมป์เว็บดอทคอม ทัวร์ 5 รายการ และโปรจอมเก๋าอย่าง คลิฟ เครสกี, คาเมรอน

การควอลิฟายวันจันทร์ มีนักกอล์ฟ 80-100 คน ลงแข่ง มีทั้งพวกท่ีเคยมี ประสบการณ์ในทัวร์มาก่อน เด็กหนุ่มไฟแรง และเจ้าถิ่นที่ คิดว่าเงิน 450 เหรียญฯ คุ้มมากสdาหรับการแย่งชิง ตั๋วสdาหรับสี่ที่ว่าง

ตริงเกล, สตีฟ อัลเลน และไคล์ รีฟเฟอร์์ส เป็นต้น

นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นในการคดั เลือกรอบ วันจันทร์โดยทั่วไป มีทั้งนักกอล์ฟมาก ประสบการณ์ที่พยายามจะหวนกลับคืนทััวร์์ นักกอล์ฟหนุ่มที่กําลังไต่เต้าเข้าทัวร์ และ นกั กอล์ฟเจ้าถิ่นที่คิดว่าเงิน 450 เหรียญฯนั้ั้น คุ้มกับการได้ประชันกับนักกอล์ฟระดับทััวร์์ ซงึ่ บางคนกแ็ คอ่ ยากลอง บางคนกบ็ อกวา่ โอกาส เช่นนี้ไม่ได้หาง่ายๆ

“แน่นอนว่าในรอบวันจันทร์นั้นห็็อง ลอ็ กเกอรจ์ ะแนน่ ขนดั ” รดี กลา่ ว “นกั กอลฟ์ เดนิิ กนั ขวกั ไขว่ มีทั้งนกั กอล์ฟ ครอบครัว เอเยนต์์ และตัวแทนบริษทั ไม้กอล์ฟ แต่ในวนั พฤหสัสบดีี ห้องจะเงียบกว่า”

เปลี่ยนมาเป็น ออล-เอ็กเซมป์ ทัวร์

ครงั้ หนงึ่ นานมาแลว้ วนั จนั ทรเ์ คยเปน็ เหมอื นวนั แสวงบุญของนักกอล์ฟเกือบจะทุกคนที่เล่นใน ทัวร์ จนมาปี 1983 ที่มีนกั กอล์ฟเพียง 60 คน เทา่ นนั้ ทไี่ ดร้ บั การยกเวน้ แบบเตม็ ทกุ คนทเี่ หลอื ต้องลงคัดเลือกวันจันทร์ถึงจะได้สิทธิ์ เมื่อ เปลยี่ นมาเปน็ ระบบ ออล-เอก็ เซมป์ หรอื ยกเวน้ หมด ทัวร์จึงเหลือที่ว่างเพียงสี่ที่เท่านั้นสําหรบั การควอลิฟาย ซึ่งรายการนี้จึงเป็นที่รู้จกั กนั ใน นาม “สี่ที่ว่าง” และไม่ใช่สี่และที่สี่ร่วม หากมี มากกวา่ สคี่ น กต็ อ้ งเพลยอ์ อฟแยง่ กนั จนเหลอื สี่

ตั้งแต่ออล-เอ็กเซมป์เกิดขึ้นเมื่อปี 1983 มี นกั กอลฟ์ สามคนจากรอบคดั เลอื กทส่ี ามารถทะลุ ไปคว้าแชมป์ได้ คือ เคนนี น็อคซ์ ที่รายการ 1986 ฮอนด้า คลาสสิค, เฟรด วาดสเวิร์ธ ที่ เซาเธิร์น โอเพน ปีเดียวกนั อีกคนได้เมื่อ 24 ปี ต่อมาคือ อาร์จุน อตั วาล ที่วินด์แฮม คลาสสิค

เอาเข้าจริง แค่ให้ติดท็อป 10 ก็ถือว่ายาก เย็นแล้ว ซึ่งไม่เพียงจะได้เงินรางวัลก้อนโต แต่ ยงั ได้คะแนนสะสมเฟดเอ็กซ์คพั อีกมาก มนั ส่ง ผลใหท้ า่ นไดส้ ทิ ธลิ์ งแขง่ รายการถดั ไป ทไี่ มไ่ ดม้ การเชิญของทัวร์ได้

มนี กั กอลฟ์ หา้ คนทที่ าํ สาํ เรจ็ ในเสน้ ทางสายนี้ ในฤดูกาล 2017-2018 คือจอห์น โอตะ (ที่ 3 รว่ มในรายการบารร์ าคดู า แชมเปยี นชปิ ) สกอ็ ต สตรอมเมเยอร์ (ที่ 4 ร่วม แซนเดอร์สนั ฟาร์ม แชมเปียนชิป) เทรย์ มูลิแน็กซ์ (ที่ 8 ร่วม วัลสปาร์) จูเลียน ซูรี (ที่ 8 ร่วมที่ฮูสตนั ) และ ซีฟเฟิร์ท (ที่ 9 ร่วม ฮาร์ทฟอร์ด)

ความสบายใจของซีฟเฟิร์ทที่รายการ ทีพีซี ริเวอร์ ไฮแลนด์ ช่วยให้เขาทําสกอร์ 66 ในวนั พฤหัสบดี จากนั้นความกงั วลเรื่องการตดั ตัวก็ คืบคลานเข้ามา เขาทํา 71 ในวนั ศุกร์ สามารถ ผ่านการตดั ตัวมาได้เพียงแต้มเดียว มาวนั เสาร์ ก็กลบั มาสบายใจอีกครั้ง ทีนี้เขาทําสกอร์ 67 ขยบั อนั ดบั ไปที่ 22 ร่วม ทําให้โอกาสที่จะจบ ท็อป 10 เป็นไปได้มากทีเดียว

“ผมกาํ ลงั ทานมอื้ เชา้ ในเชา้ วนั อาทติ ยร์ ว่ มกบั คุณแม่และครูของผม เดวิด แฮนสนั ซึ่งมาช่วย ถือถุงให้ผม” เขากล่าว “ผมบอกกบั ทั้งสองว่า ผมจะเลน่ วนั นเี้ หมอื นกบั การเลน่ รอบคดั เลอื กวนั จนั ทร์ของรายการเดอะ กรีนไบรเออร์ ผมรู้ว่า ตัวเองต้องทําสกอร์ตํ่าได้แน่ อาจห้าหรือหก อนั เดอรพ์ าร์ เพอื่ ใหต้ ดิ ทอ็ ป 10 เพราะวา่ ไดเ้ ลน่ ในสนามที่ชอบและฟอร์มกําลงั ดี”

ผลปรากฏว่า ตัวเลขหกอนั เดอร์ เป็นตัวเลข มหัศจรรย์ของวนั นั้นจริง เขาทําสกอร์ 64 ช่วง หนึ่ึงของเก้าหลุมหลังเขาทําสกอร์ได้ถึงเจ็ด อนัั เดอร์และมีสกอร์รวมที่ 13 อนั เดอร์ “ตอน เดนิิ ลงจากกรนี หลมุ 14 ผมคดิ ถงึ การควา้ แชมป์ เลยทีเดียว” เขากล่าวว่า “ผมประมาณว่าน่าจะ 15 อนั เดอร์ ซึ่งผมมีโอกาสทําได้ วนั นั้นผมไม่ เงยหนา้ มองลดี เดอรบ์ อรด์ เลย เมอื่ ทาํ เบอรด์ ไี ม่ ได้ท้ ห่ี ลมุ 15 (หลมุ พาร์ 4 ไดรฟถงึ ได้) ผมจึง แหงนมองดูสกอร์บอร์ด ผมรู้ว่าคงจะหมดสิทธิ์ ชนะ แต่ก็คิดว่าขออีกหนึ่งเบอร์ดีน่าจะการนั ตี

ท็อ็อป 10 แต่ผมมาเสียโบกีที่หลุม 17” ผลปรากฏวา่ เขาสามารถยื้อจนจบท่ี 9 รว่ ม ทั้งั้งเขา คุณแม่ และแฮนสนั ขบั รถมาแวะที่ร้าน อาหารใกล้ๆเพื่อทานอาหารระหว่างที่รอให้การ

แข่่งขนั จบ “ตอนแรกเราก็ทานกนั ไม่มาก” เขา กลา่่ ว “เราจดจอ่ ทหี่ นา้ จอโทรศพั ทเ์ พอื่ ลนุ้ สกอร์ ตลอด จนในที่สุดเมื่อแน่ใจว่าผมไม่น่าจะหลุด ทอ็ ป 10 แนน่ อน จากนนั้ พวกเรากท็ านกนั อยา่ ง อร่อย”

การจบทอ็ ป 10 วนั นนั้ ซฟี เฟริ ท์ ไดเ้ งนิ รางวลั ถึง 189,000 เหรียญฯ มากกว่าจากการแข่งขนั ทั้งหมดที่ผ่านมาถึง 169,131 เหรียญฯ แถม ยงั ได้คะแนนสะสมเฟดเอก็ ซ์ 75 คะแนน แทบ จะการนั ตใี นรอบสดุ ทา้ ย เวบ็ ดอทคอม ทวั ร์ สอง สปั ดาห์ต่อมาเขาทําสกอร์ 73 ในรอบแรกของ รายการเดอะ กรนี ไบรเออร์ เมอื่ ไมม่ อี ะไรใหต้ อ้ ง กงั วล เขาทาํ สกอร์ 65 ในวนั ศกุ ร์ แตก่ พ็ ลาดการ ตดั ตัวไปเพียงสโตรกเดียว

แม้จะเจ็บปวด แต่เงินรางวัลที่ได้จากที่ ฮาร์ทฟอร์ดก็ทาํ ให้เขาสบายใจได้อีกนาน

“สาํ หรบั ผม เงนิ กอ้ นนนั้ เปลยี่ นชวี ติ ผมเลย” เขากล่าว “มนั หมายว่าผมสามารถเดินทางด้วย

‘ในที่สุดสิ่งที่คุณฝันก็ เกิดขึ้นจริง แม้จะยาก เย็นแสนเข็ญกว่าจะฝ่า ด่านรอบวันจันทร์มาได้ แต่มันเพิ่งเริ่มต้น ยังไม่ใช่การสิ้นสุด’

เครื่องบินบ่อยมากขึ้นตามที่ต้องการ และ สามารถจ้างแคดดีเมื่อผมต้องไปเล่นรอบวัน จนั ทร์”

เส้นทางของแพทริค รีด

นกั กอลฟ์ หลายคน แมแ้ ตค่ นทเี่ คยเลน่ ในทวั รม์ า กอ่ น ตอ้ งแบกถงุ หรอื ลากรถเองในรอบวนั จนั ทร์ มากกว่าที่จะจ้างแคดดี

รีดเองก็เตรียมตัวที่จะแบกถุงเองในการเล่น รอบคดั เลอื กวนั จนั ทรเ์ มอื่ ปี 2012 กอ่ นทจี่ สั ทนี จะขออาสา

“ผมหัวเราะใส่เธอ” รีดกล่าว “เธอสูงเพียง หกฟุตแล้วก็หนกั ไม่เกิน 100 ปอนด์ สนามทั้ง เปียกทั้งแฉะ ผมบอกกบั เธอ “ถุงกอล์ฟหนัก เกือบเท่าตัวเธอ แค่ไดรเวอร์ก็สูงกว่าตัวเธอ แล้ว” ซึ่งเธอก็หัวเราะพร้อมกบั บอกว่า ลองดู ไหม”

“เราออกรอบในวันที่อากาศร้อนที่สุดของ เมอื งฮสุ ตนั ถงึ หลงั เกา้ หลมุ ผมทงั้ รอ้ นและเหงอื่ ไหลเป็นนาํ้ ผมจึงพูดว่า ‘โอเค เอาเพียงเท่านี้ พอ’ แตเ่ ธอยนื กรานวา่ จะไปตอ่ เมอื่ จบ 18 หลมุ ผมแทบจะคลาน แต่เธอยังสบายดี เธออึด มากกว่าผมเสียอีก”

จัสทีนเป็นแคดดีให้แพทริคตลอดทั้งปีของ การเลน่ รอบคดั เลอื กวนั จนั ทร์ จนเขามาไดแ้ ชมป์ แรกในทัวร์เมื่อปี 2013 เธอจึงเลิกถือถุงกอล์ฟ ก่อนที่เธอจะตั้งท้องลูกคนแรกของพวกเขา

นักกอล์ฟหลายต่อหลายคนไม่ได้โชคดีที่มี ภรรยา คู่หมั่น หรือแฟนสาวมาเป็นแคดดีให้ ดังนั้นหลายคนจึงต้องลากเองในรอบวนั จนั ทร์ หากสามารถผ่านเข้ามาแข่งในทัวร์นาเมนท์ได้ พวกเขาจึงจะใช้แคดดี แม้จะไม่มีหลักประกนั อะไรวา่ จะไดเ้ งนิ รางวลั จนกวา่ จะผา่ นการตดั ตวั

“มนั เป็นส่ิงที่เขย่าขวัญไม่น้อย” กล่าวโดย ออสติน คุก ผู้ที่ผ่านรอบคดั เลือกวนั จนั ทร์มาได้ ถึงสามครั้งในปี 2014 และ 2015 ก่อนจะมา ได้สถานะทัวร์การ์ดและได้แชมป์รายการ อาร์เอสเอ็ม คลาสลิค เมื่อช่วงฤดูใบไม้ผลิปีที่ แลว้ “ในทสี่ ดุ สงิ่ ทคี่ ณุ ฝนั กเ็ กดิ ขนึ้ จรงิ แมจ้ ะยาก เย็นแสนเข็ญกว่าจะฝ่าด่านรอบวนั จนั ทร์มาได้ แต่มนั เพิ่งเริ่มต้น ยงั ไม่ใช่การสิ้นสุด”

“คณุ ตอ้ งสบู ลมเขา้ ปอดลกึ ๆหลงั ผา่ นรอบวนั จนั ทร์มาได้ แล้วบอกกบั ตัวเองวา่ โอเค ทีนี้เรา จะได้เริ่มต้นเสียที”

คุกเก่งไม่น้อยไปกว่าใครในการใช้ประโยชน์ จากการมีรอบคดั เลือกวนั จนั ทร์ เขาจบที่ 13 ร่วม ที่รายการเมมฟิส ในปี 2014 จบที่ 11 ที่ รายการฮุสตนั ปี 2015 และที่ 6 ร่วม ที่บาร์บาซอล ในปเี ดยี วกนั จนเขาไดเ้ ขา้ เลน่ ทแี่ คนาดา ซึ่งเขาจบที่ 7 ร่วม

“คุณได้บทเรียนมามากมายจากการไม่ ผอ่ นคลายระหวา่ งการแขง่ ขนั ของรอบวนั จนั ทร”์ เขากลา่ ว “แตส่ งิ่ ทดี่ ที สี่ ดุ เกยี่ วกบั การชนะเลศิ คอื การรู้ว่าผมไม่ต้องไปเล่นรอบคดั เลือกวนั จนั ทร์ อีก” นั่นเพราะการได้แชมป์การนั ตีได้รบั การ เอก็ เซมในทวั รเ์ ปน็ เวลาสองปเี ตม็ แตก่ ไ็ มไ่ ดร้ บั ประกนั วา่ จะไมต่ อ้ งกลบั ไปเลน่ รอบคดั เลอื กรอบ วนั จนั ทร์อีกในอนาคต

ในปีนี้ อตั วาล ก็มาลงเล่นรอบวนั จนั ทร์ด้วย สองสามครั้ง เช่นเดียวกบั อดีตแชมป์อีกหลาย คน รวมถึง สจ็อต แอบเพิลบี คนที่คว้าแชมป์ พีจีเอ ทัวร์มาแล้วถึงเก้าครั้ง

“ไม่เลวเลยที่มีคนพ่วงนามสกุุล ‘มิสเตอร์ มัันเดย์์’ ให้้กัับผม” รีีดกล่่าว “แต่่ผมชอบ นามสกลุ ขณะนคี้ อื กปั ตนั อเมรกิ า มากกวา่ (จาก บทบาทในไรเดอร์คพั ) มากกว่าเยอะเลย”

โวเกิลเข้าใจมนั เป็นอย่างดี เพราะเขาก็ได้รบั ฉายา เดอะ คิงออฟมนั เดย์ ของปีนี้ เขาพลาด การตดั ตัวที่เดอะ กรีนไบรเออร์ เพียงช็อตเดียว แล้วต้องมาเล่นรอบวันจันทร์อีกครั้งสําหรับ รายการ จอห์นเดียร์ คลาสสิค ซึ่งต้องยืมไม้คน อื่นมาเล่นเพราะว่าสายการบินทําถุงกอล์ฟเขา หาย เขาตไี ดด้ สี กอร์ 68 แตก่ ต็ กรอบไปสองชอ็ ต นั่นหมายความว่าเขายงั เหลือทัวร์นาเมนท์อีกสี่ ทัวร์นาเมนท์สําหรบั สี่ที่ว่าง และเขายงั ต้องการ คะแนนสะสมเฟดเอ็กซ์อีกราว 30 คะแนน เพื่อการก้าวไปอีกขั้นในอาชีพนกั กอล์ฟ

แต่การต่อสู้ของชีฟเฟิร์ทนั้นน่ารนั ทดยิ่งกว่า เพราะเขาพลาดเพลย์ออฟไปเพียงหนึ่งช็อตถึง สามครงั้ั้ เขาพลาดเพยี งสองชอ็ ตสาํ หรบั รายการ แคนาเดียียน ที่รายการกรีนโบโรเขาแทบไม่มีลุ้น เลย โดยทําํ สกอร์ 72 ขณะที่คนที่ได้เพลย์ออฟ ทําําสกอร์์ 66

ชฟิิ เฟริิ ท์์ มคี วามทรงจาํ ทดี่ ที ฮี่ ารม์ ฟอรด์ และ เชค็็ เงนิิ รางวลั 189,000 เหรยี ญฯกช็ ว่ ยจรรโลง ชีีวิิตเขาได้้มาก โวเกิลรู้ตัวว่าตัวเขาบดั นี้กลาย เปน็็ สว่่ นหนงึ่ ขององคค์ วามรทู้ จี่ ะถกู ถา่ ยทอดสบื ตอ่่ กนัั ไปของพจี เี อ ทวั ร์ สาํ หรบั บคุ คลทงั้ สอง ปี 2018 ถืือว่าเป็นปีที่มีความก้าวหน้าชดั เจน

มนัั เปน็น็ ประสบการณ์ที่ไม่มีใครอยากจะกลบั ไปหามนัั อีีก เช่นเดียวกบั ทุกคนที่เคยผ่านเวที รอบคดัั เลอืื กวนั จนั ทร์ พวกเขาแทบไมอ่ ยากมอง สนามกอล์์ฟในวนั จนั ทร์อีกเลย

‘จัสทีน รีด เป็นแคดดีให้ แพทริค รีด ตลอดทั้งปี ของการเล่นรอบ คัดเลือกวันจันทร์ จนเขามาได้แชมป์แรกใน ทัวร์เมื่อปี 2013 เธอจึง เลิกถือถุงกอล์ฟ’

จัสทีน รีด ทcาหน้าที่แคดดีให้ แพทริค รีด ทั้งก่อนและหลังที่ทั้งคู่แต่งงานกัน

คุณพ่อแพทริค คุณแม่จัสทีน และลูกสาวตัวน้อย วินเซอร์เวล

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.