Editors’ Choice

มั่นคงและมีสไตล์ไปกบั รองเทำ้ กอล์ฟรุ่นใหม่

Golf Digest (Thailand) - - Contents -

“เทคโนโลยีฟอร์จถูกนËำมำใช้ เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงถึงขีดสุด”

รองเท้าทุกวนั นี้ถูกสร้างมาเพื่อ ให้มีสไตล์และสะท้อนบุคลิก ของผู้สวมใส่ ซึ่งรองเท้ากอล์ฟ รุ่นใหม่จากอาดิดาสที่คุณเห็นอยู่นี้ ต่อไปนี้ไม่เพียงแค่มีสไตล์ แต่มนั ยงั มา พร้อมกบั ความสามารถในการเพิ่มพลงั การตีให้กับคุณ พร้อมที่สุดของความ สบายในการสวมใส่

คําว่ากระบวนการผลิตฟอร์จ ที่เป็นกระบวนการขึ้นรูปด้วยความ ร้อน อาจเป็นคําปกติที่คุณสามารถ พบเจอได้ในการผลิตชุดเหล็ก แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็น เทคโนโลยีนี้ถูกนํามาใช้ในรองเท้า กอล์ฟ ซึ่งจุดเริ่มต้นในการนํา เทคโนโลยีนี้มาใช้นั้น มันเกิดขึ้น จากการคน้ ควา้ เรอื่ งการเปลยี่ นถา่ ย นํ้าหนักของเท้าระหว่างการสวิง และพวกเขาพบว่าการขึ้นรูปแบบ ฟอร์จนั้นสามารถเพิ่มความมั่นคง ให้แก่นักกอล์ฟโดยไม่ต้องเพิ่ม นํ้าหนกั ให้กบั รองเท้า กระบวนการ นี้จะพุ่งเป้าไปที่บริเวณที่นกั กอล์ฟ ต้องการความมั่นคงที่สุด และจาก นั้นจึงทําการกดวัสดุโดยใช้ความ ร้อนเพื่อให้ได้รองเท้าตามรูปและ สดั ส่วนที่เหมาะสม ซึ่งผลของการ กดวัสดุโดยใช้ความร้อนในบริเวณ ที่กําหนด ไม่เพียงเพิ่มความ แขง็ แรงและการรองรบั แรงกดดา้ น ข้างเท่านั้น แต่มันยังเพิ่มความ สวยงาม ทสี่ าํ คญั คอื นาํ้ หนกั ทลี่ ดลง นนั่ หมายความวา่ คณุ สามารถใสม่ นั ด้วยความรู้สึกที่สบายมากยิ่งขึ้น

และทั้งหมดที่กล่าวมานี้มีอยู่ใน รองเท้า ‘อาดิพาวเวอร์’ รุ่นใหม่ ที่มีให้เลือกทั้งรุ่นมีปุ่ม ‘adipower 4ORGED’ และแบบรุ่นไม่มีปุ่ม ‘adipower 4ORGED S’ ทั้ง 2 รุ่น ยังเพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยี Climastorm ทจี่ ะชว่ ยปกปอ้ งเทา้ ให้ แห้งสบาย โดยมี BOOST™TM ที่พื้น ชนั้ กลางของรองเทา้ เพอื่ เพมิ่ ความ สบายและรองรบั การเดนิ ในระหวา่ ง การเล่น และ Bounce ที่จดั วางอยู่ บริเวณด้านหน้ารองเท้า เพื่อช่วย ยกระดับการส่งผ่านพลังให้คุณ ส่วนพื้นชั้นนอกยังคงทนทานและ ยึดเกาะได้อย่างดีเยี่ยมในสภาวะ อากาศและพื้นผิวที่เปียกชื้น ซึ่งถ้า ถามว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานั้นแตกต่าง กบั รองเท้าที่คุณใช้อยู่เพียงใด คํา แนะนําที่เรามีให้คือ คุณต้องลอง สมั ผสั ดว้ ยตวั คณุ เอง แลว้ คณุ จะรู้

adipower มีวางจcาหน่ายแล้วที่

Go Sports: Mega Bangna

Only Golf: All Star Driving range, Thaniya Plaza

Outlet Mall: Ayutthaya, Cha-am, Chiangmai, Korat, Pattaya, Phuket, Udonthanee

Sportsmall: Emporium, Paragon Supersports: Bangna,

Central Ladpraw, Central World, Changwattana, Chiangmai Festival, Chidlom, Fashion Island, Pattaya, Phuket Festival, Sriracha, Udonthanee

VFT: Thaniya Plaza 2nd Floor

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.