19th Hole

ออกเดินทำงสู่ห้องอำหำรจีน ระดบั ตํำนำน

Golf Digest (Thailand) - - Contents - โดย เบญ วัฒนศัพท์

“ผสมผสานรสชาติตËารับกวางตุ้ง ให้เข้ากับวัตถุดิบในยุคสมัยใหม่” หากคุณเบื่อรสชาติอาหารจีน แบบเดิมๆ ลองเปิดใจให้กับอาหาร จีนร่วมสมัยที่ห้องอาหารไดนาสตี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

อาหารจีนนั้น อย่างที่คุณ ทราบ อาหารส่วนใหญ่ จะถูกปรุงแต่งรสชาติที่ ออกรสกลางๆ จะไม่โดดเด่นไป ทางใดทางหนึ่ง บ้างครั้งอาจจะไม่ ถูกปากนักชิมคนไทยเท่าใดนัก ดังนั้นถ้าคุณไม่ระวังในการเลือก ร้านอาหารจีนให้ดี คุณอาจจะรู้สึก เบอื่ อาหารจนี ไปอกี นาน ฉบบั นี้ ผม จึงขอแนะนําห้องอาหารจีนไว้เป็น ทางเลือกใหม่ สําหรบั ผู้ที่อยากจะ ลิ้มลองรสชาติอาหารจีนที่แตกต่าง ออกไป

ไดนาสตี คือชื่อของห้องอาหาร จีนที่ผมอยากจะแนะนํา โดยห้อง อาหารแห่งนี้เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2526 และสาขาล่าสุดก็ตามมา ใน ชั้นที่ 24 ของโรงแรมเซ็นทารา แกรนดฯ์ เซน็ ทรลั เวลิ ด์ คอื อกี หนงึ่ สาขาของห้องอาหารไดนาสตี

เมื่อคุณก้าวเข้ามาในห้องอาหาร แห่งนี้ คุณจะรู้สึกถึงความเป็นจีน อยา่ งแทจ้ รงิ เพราะดว้ ยความทหี่ อ้ ง อาหารถูกตกแต่งอย่างหรูหราและ ปราณีต ในสไตล์แบบเอเชียร่วม สมัย โดยเน้นใช้เส้นโค้งเพื่อสื่อถึง ความแตกต่างของทั้งสองธาตุนั่น คือธาตุไฟและนํ้า และถ้าหากคุณ ต้องการความเป็นส่วนตัว ที่นี่ก็ยงั มีห้องวีไอพีไว้รองรับถึง 5 ห้อง พร้อมกับทัศนียภาพที่สวยงาม สามารถมองเห็นได้โดยรอบ ใจกลางเมืองและย่านธุรกิจของ กรุงเทพฯได้เป็นอย่างดี

สิ่งที่ทําให้ห้องอาหารจีนแห่งนี้ โดดเดน่ กวา่ ทอี่ นื่ ทผี่ มเคยสมั ผสั มา คอื ความสามารถในการปรบั เปลยี่ น และผสมผสานรสชาตติ าํ รบั กวางตงุ้ ให้เข้ากับวัตถุดิบในยุคสมัยใหม่ (ซึ่งถ้าคุณต้องการตํารบั แท้ ก็มีให้ เลือกรบั ประทานเช่นกนั )

เมนทู ผี่ มอยากนาํ เสนอ เพอื่ เปน็ ตวั เลอื กใหก้ บั คณุ หากคณุ มโี อกาส มารบั ประทาน โดยเมนูที่ผมคดิ ว่า สรา้ งสรรคท์ สี่ ดุ คอื ‘เปด็ มะมว่ งราด ซอสส้ม’ จินตนาการถึงรสชาติ เปรี้ยวหวานของส้มที่ตัดกันกับ รสชาติของเนื้ออกเป็ดและหนัง กรอบที่จัดสลับกับมะม่วงสุกรส หวาน ‘ปลาหิมะอบนํ้าผึ้ง’ ก็เป็น อีกหนึ่งเมนูเด็ดที่ห้ามพลาด ตาม ด้วย ‘ปลาหิมะย่างอบนํ้าผึ้ง’ ที่จุด เด่นของมันอยู่ท่ีเนื้อปลากรอบที่ ด้านนอกกรอบแต่ด้านในชุ่มฉํ่าไป ด้วยความหวานของเนื้อปลากับ นํ้าผึ้ง เมนูสุดท้ายที่เด็ดที่สุด ก็คือ ‘กุ้งล็อบสเตอร์นึ่งเนยสด’ ในจาน นี้คุณจะได้พบกับล็อบสเตอร์ตัว ใหญ่ที่เสิร์ฟพร้อมไข่เจียวกรอบที่ หอมเนย ซึ่งคุณสามารถรบั รู้ได้ถึง รสชาติของเนยที่แทรกซึมอยู่ทั่ว เนื้อกุ้งล็อบสเตอร์ที่เนื้อแน่น ที่ รบั รองว่าความหอมของมนั ในจาน นี้จะไม่เหมือนกับที่ไหนที่คุณเคย รบั ประทานมาแน่นอน

และถา้ หากตามเมนทู ผี่ มแนะนาํ ยังไม่เพียงพอสําหรับคุณ ห้อง อาหารไดนาสตียังมีบุฟเฟ่ต์ติ่มซํา และเมนูอาหารมากกว่าร้อยเมนูไว้ รอต้อนรบั คุณ และหากคุณกําลัง มองหารา้ นอาหารจนี ดๆี สกั รา้ นอยู่ ล่ะก็ คุณคงรู้แล้วใช่ไหมว่าต้องไป ที่ไหน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.