Course Review

บลูสตำร์ กอล์ฟคอร์ส สนำมกอล์ฟแห่งใหม่ ในอํำเภอบ่อพลอย

Golf Digest (Thailand) - - Contents -

สาเหตุใดกันที่ทําให้ เมืองเล็กๆอย่างอําเภอ บ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี มีสนามกอล์ฟที่ได้ มาตรฐานและสวยงามถึง 3 สนาม นั่นคือ สนามบลูแซฟไฟร์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท (36 หลุม) สนาม กรงั ด์ปรีซ์ กอล์ฟคลบั (18 หลุม) และล่าสุดที่เพิ่งเปิดเผยตัวให้ นักกอล์ฟได้ยลโฉมไปก็คือ บลสู ตาร์ กอลฟ์ คอรส์ ซงึ่ ทงั้ หมดนี้ เกดิ จากแรงบลั ดาลใจของนกั ธรุ กจิ ท้องถิ่นที่ชื่อว่า คุณไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร

จุดเริ่มต้นของการเดินทางไป คอลัมน์ Course Review ที่อําเภอ บ่อพลอยในฉบับนี้เกิดจากการรู้ ข่าวการเปิดให้บริการของสนาม กอล์ฟแห่งใหม่ที่ใช้ชื่อว่า บลูสตาร์ ซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกับ สนาม กอล์ฟบลูแซฟไฟร์ ที่เป็นที่รู้จกั กนั ดีของนกั กกอล์ฟหลายๆคน

สําหรับสถานที่ของบลูสตาร์ กอล์ฟคอร์สนั้น อยู่ไม่ไกลจากตัว อําเภอบ่อพลอยและสนามกอล์ฟ บลูแซฟไฟร์เท่าไร ใช้เวลาเดินทาง ไม่เกิน 10 นาที และทนั ทีที่ผมเดิน ทางถึงหน้าสนามกอล์ฟก็จะสะดุด ตากบั โรงแรมและคลบั เฮาสท์ ตี่ งั้ อยู่ บนเนินสูงสุดของพื้นที่กว่า 10 เมตร สามารถมองเห็นวิวรอบๆ สนามกอล์ฟและพื้นที่รอบข้างได้ แบบ 360 องศา ถือว่าเป็นจุดเด่น อย่างแรกที่นักกอล์ฟทุกคนสัมผัส ได้

ทีมงานได้รบั การต้อนรบั อย่าง อบอุ่นจากท่านประธานของสนาม กอลฟ์ แหง่ ใหมน่ ผทู้ ปี่ ลกุ ปน้ั สนาม กอล์ฟบลูแซฟไฟร์จนเป็นที่รู้จัก ของนกั กอล์ฟ นั่นก็คือคุณไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร (กํานนั หยุน) ท่าน ประธานได้เล่าจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ ผมสงสัยในตอนแรกว่าทําไมเมือง เล็กๆแห่งนี้ถึงต้องมีสนามกอล์ฟ

แห่งใหม่ขึ้นมาอีก “เจตนาของผม อยากให้บ่อพลอยเป็นเมืองกอล์ฟ เพราะหลงั จากทเี่ ราไมไ่ ดท้ าํ เหมอื ง พลอยแล้ว ที่ดินก็ว่างเปล่าไม่ได้ใช้ ประโยชน์ ทําที่ดินทางการเกษตรก็ ไม่ได้ เลยอยากให้มันเกิดคําว่า ชุมชน ให้ที่ดินมีราคา คนมีงานทํา เพอื่ ใหเ้ มอื งบอ่ พลอยมคี วามเจรญิ ขนึ้ ในความคดิ ผมอยากจะมสี นาม กอล์ฟทั้งหมด 90 หลุม ตอนนี้มี แล้ว 54 หลุม (บลูแซฟไฟร์ 36, บลูสตาร์ 18) ยงั มีที่ดินเหลืออีก เกือบพันไร่ อยากให้คนเดินทาง มาตกี อลฟ์ ทนี่ มาแขง่ ทนี่ ใหท้ กุ คน พูดถึงบ่อพลอย ต้องนึกถึงคําว่า เมืองกอล์ฟ” นี่คือความตั้งใจของ คุณไพบูลย์รวมถึงสาเหตุแห่งการ สร้างสนามกอล์ฟบลูสตาร์นี้ขึ้นมา

สําหรบั สนามกอล์ฟบลูสตาร์นี้ เริ่มสร้างตั้งแต่ 4 ปีก่อน บนพื้นที่ ที่เป็นเหมืองพลอยเก่า จํานวนกว่า 500 ไร่ หลงั จากเมอื่ 10 กวา่ ปกี อ่ น คุณไพบูลย์ใช้พื้นที่เหมืองพลอย เก่าในการสร้างสนามบลูแซฟไฟร์ ซึ่งแนวความคิดในการสร้างสนาม บลูสตาร์นั้นก็คล้ายๆกนั เพียงแต่ มีอุปสรรคในการสร้างที่แตกต่าง กัน “เกิดจากแนวคิดของการทํา

อญั มณีพลอยมาก่อน บวกกบั เป็น คนเล่นกอล์ฟและทําสนามกอล์ฟ เลยเอาหลักการของการทําพลอย โดยการใช้การออกแบบจากพื้นที่ เดิมให้มีความโดดเด่นเป็น เอกลกั ษณ์ ไม่เหมือนที่อื่น เพราะ ฉะนั้นคุณจะรู้สึกได้เลยว่าไม่เคย เล่นกอล์ฟแบบนี้มาก่อนในสนาม กอล์ฟไหนๆที่เมืองไทย”

อุปสรรคนํ้ารอบๆสนามถูก ปรับปรุงจากแนวนํ้าของเหมือง พลอยในอดีต ที่นี่มีหลุมที่อยู่ตํ่า กว่าพื้นถนนถึง 8 เมตร ซึ่งถูกขุด ลกึ ลงไปดา้ นลา่ งทเี่ ปน็ พนื้ ทเี่ หมอื ง พลอยและกถ็ มดนิ ขนึ้ มาเปน็ สนาม กอล์ฟ “ยากที่สุดคือ นํ้าบางส่วนที่ ทําพลอยในสมัยก่อนที่เราจะต้อง ทําเป็นแผ่นดินในสนามกอล์ฟ ซึ่ง เราตอ้ งใชห้ นิ มาถมเปน็ จาํ นวนมาก เพื่อป้องกันการสไลซ์ของดิน ใช้ เวลาในสว่ นนี้ค่อนข้างนาน”

สนามสวย แคบ อุปสรรคนํ้า เยอะ แต่กรีนใหญ่ นี่คือนิยาม 4 คณุ สมบตั พิ เิ ศษของบลสู ตาร์ ทผี่ ม จํากดั ความมนั ขึ้นมา เพราะความ สวยงามของพื้นที่ โดยเฉพาะเมื่อ มองจากข้างบนคลบั เฮาส์ คุณจะ มองเห็นวิวสนามกอล์ฟที่มี

เลยเ์ อาทท์ สี่ วยงามไดเ้ กอื บครบ 18 หลมุ โดยเฉพาะชว่ งเชา้ และชว่ งเยน็ ที่มีแสงอาทิตย์เป็นตัวช่วยเพิ่ม ความงดงามให้กบั สนาม

เอกลกั ษณ์ที่สองของบลูสตาร์ก็ คือความแคบของเลย์เอาท์และ แฟร์เวย์ หากไม่นับหลุมพาร์ 3 แฟร์เวย์ของบลูสตาร์นั้นไม่กว้าง หรือใช้คําว่าแคบเลยจะดีกว่า โดย เฉพาะทาง 9 หลุมแรกนั่นถือว่า แคบและบีบหัวใจในการเล่นแทบ ทกุ ชอ็ ต เหมอื นเปน็ เจตนาของทา่ น ประธาน ที่ต้องการออกแบบให้ นักกอล์ฟทุกคนเล่นแบบต้องใช้ ความคิดตลอด ไม่ใช่ตีไปเรื่อยๆ บางหลมุ อาจจะตอ้ งเลอื กไมใ้ นการ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.