Journeys: Talor Gooch

เด็กหนุ่มผู้มุ่งมั่น และเส้น ทำงสู่กำรเป็นนกั กอล์ฟอำชีพ ที่ไม่ง่ำยอย่ำงที่คิด

Golf Digest (Thailand) - - Contents -

ารแข่งขนั แรกของผมในฐานะโปร คือการแข่งในพีจีเอ ทัวร์ เนื่องจากผมได้ สิทธิ์เข้าแข่งรายการเฟดเอ็กซ์ เซนท์จูด คลาสสิค ปี 2014 สิ่งที่ทําให้ผมได้ สิทธิ์นั้นมาจากได้รองแชมป์ในการแข่งเอ็นซีเอเอ แชมเปียนชิป เมื่อครั้งที่ผม เลน่ ใหก้ บั มหาวทิ ยาลยั เซาทโ์ อคลาโฮมา ผมเรมิ่ ตน้ การแขง่ ขนั อาชพี ดว้ ยการทาํ สกอร์ 2 อนั เดอร์พาร์ จากการเล่น 11 หลุม ก่อนที่จะต้องหลบฝนกลบั มาพกั ที่โรงแรม ที่นั่นผม ไดเ้ ปดิ โทรทศั นแ์ ละดเู พอ่ื นสมยั เดก็ ของผม เจ.ท.ี เรยี ลมโุ ต กาํ ลงั เลน่ ใหก้ บั ทมี เบสบอล ไมอามี เมอร์ลิน เพื่อพาทีมไปแข่งขนั ในเมเจอร์ลีก วนั นั้นเขาทําได้สองแต้ม และหลงั จากจบการแข่งขนั พวกเราต่างก็มีความสุขและส่งข้อความหากนั ว่า มนั ช่างบงั เอิญอะไร ขนาดนี้ ที่สองเด็กหนุ่มจากโอคลาโฮมาได้กลายมาเป็นนกั กีฬาอาชีพ

กเพื่อป้องกันการที่ผมจะเผลอพูด อะไรที่ดูน่าขนั ออกไป ผมตั้งใจจะ เข้าเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ โอเอสยู แต่นั่นคือก่อนที่ผมจะได้ เห็นวิชาแยกในหมวดวิทยาศาสตร์ ซึ่งโค้ช ไมค์ แมคกรอว์ ได้บอกกบั

รอน พ่อของผมเคยเล่นให้กับทีม ทริปเปิลเอ และเท็กซัสเรนเจอร์

แต่ทุกคนรู้จักพ่อในฐานะครูพละ พอ่ พาผมไปสนามกอลฟ์ ตงั้ แตเ่ ดก็ และตอนอายุ 6 ขวบ ผมทําสกอร์ ได้ 79 จากหมุดพิเศษที่ปักระยะ 150 หลาในทุกหลุม

บางครั้งนักโทษจะมาทdาหน้าท่ีตัด หญา้ ทสี่ นามกอลฟ์ จอหน์ คอนราด รีเจียนแนล

ซึ่งผมมักจะก้มหน้าเสมอเมื่อเดิน ผา่ นพวกเขา มคี รงั้ หนง่ึ ผมแอบถา่ ย รปู ของพวกนกั โทษและสง่ ใหค้ แู่ ขง่ ของผมที่ซ้อมอยู่อีกสนาม แต่โดย รวมแล้วที่สนามนั้นก็มีทุกอย่างที่ ผมต้องการ โดยตอนอายุ 9 ขวบ ผมไดแ้ ชมปย์ เู อส กอลฟ์ คดิ ส์ เวลิ ด์ ทัวร์นาเมนท์

ในทุกๆฤดูร้อน มหาลัยโอคลาโฮมา จะจัดแคมป์จูเนียร์ กอล์ฟ

หนึ่งในอาจารย์ที่ปรึกษา เคลซีย์ ไคลน์ เคยเปน็ ผเู้ ล่นในมินทิ ัวร์ เขา จําได้ว่าตอน 10 ขวบ ผมคือเด็ก อ้วนที่ชอบแทะไก่และกินเฟรนซ์ ฟรายส์ แต่เมื่อลงสนามเขาไม่เคย เห็นเด็กคนไหนที่เล่นช็อตบงั เกอร์ ไดด้ เี ทา่ ผม เขาเองไมม่ นี อ้ งชาย ผม

เองก็ไม่มีพี่ชาย เราจึงกลายเป็น เหมือนพี่น้องกนั เมื่อผมอายุ 11 ไคลน์อาสาเป็นแคดดีให้ผมในการ

แข่งยูเอส จูเนียร์ อเมเจอร์ รอบ

ควอลิฟาย แต่ในการเพลย์ออฟ

คแู่ ขง่ ของเราตลี งหลมุ จากระยะ 40

ฟุต และทําเบอร์ดีไปได้ นั่นทําให้

ผมร้องไห้ และไคลน์ก็เดินมาบอก

กบั ผมว่า “เหตุการณ์แบบนี้จะเกิด

ขึ้นซํ้าๆ และต้องมีคนแพ้ ไม่ใช่กบั

นาย ก็คือกบั ฝ่ายตรงข้าม”

ตอนอายุ 13 ผมแข่งกอล์ฟ ก่อนจะ แข่งทัวร์นาเมนท์เบสบอล ในวันถัด ไป และผมทdาพังทุกอย่าง

ผมค้นพบว่าสองวงสวิงมนั ไปด้วย กนั ไมไ่ ด้ ผมจงึ เลกิ เลน่ เบสบอล ซงึ่ ปู่ของผมพยายามหลายอย่างที่จะ เปลี่ยนความคิด แต่ผมก็บอกไป ตรงๆว่าผมอยากเป็นโปรกอล์ฟ

ผมเลือกที่จะไม่พูดอะไรในงาน ปัจฉิมนิเทศ

ผมอยา่ งสภุ าพวา่ ไมม่ นี กั กอลฟ์ คน ไหนที่เขารู้จกั เลือกลงในวิชานั้น

ฉายาของผมในมหาลยั ’คอื กวางมสู

เพราะรุ่นพี่บอกกบั ผมว่าตอนที่ผม วิ่งในสนามฟุตบอล เสียงของผมดู เหมือนมนั ผมจะตื่นออกกําลงั กาย ตอน 6 โมงเชา้ หลงั จากนนั้ กไ็ ปเขา้ เรียนจนกระทั่งถึงคาบสุดท้ายใน ตอนกลางวัน ผมจึงจะไปสนาม กอล์ฟและอยู่ที่นั้นตั้งแต่เที่ยงครึ่ง ถึงหกโมงเย็นทุกวนั แม้จะเป็นเช่น นั้น แต่ผมก็ไม่เคยได้อันดับ มากกว่า 4 ซึ่งคนอย่างมอร์แกน ฮอฟฟ์แมน, เควิน ทเวย์ และ ปีเตอร์ อุเฮย์อิน มกั จะทําได้ดีกว่า ผมเสมอ แต่โดยรวมแล้วชีวิตของ ผมก็ยังดี ผมเดินทางด้วยเจ็ท สว่ นตวั และกนิ สเตก็ ทรี่ า้ นรทู สค์ รสิ

แม้ผมไม่เคยได้แชมป์สมัยมหาลัย’ แตผ่ มกจ็ บอนั ดบั ทอ็ ปไฟวถ์ งึ 5 ครงั้

แฮโรลด์ วาร์เนอร์ เดอะ เธิร์ด เพื่อนผม แนะนําผมไปพบกบั คน ดูแลของเขา เจฟฟ์ เสตย์ซี ซึ่งช่วย ดูแลผมตอนที่ผมเริ่มเล่นที่เมมฟิส โดยเขาเป็นคนขอสปอนเซอร์จาก แคลลาเวย์ให้ผม ซึ่งผมจําได้ว่าผม ใช้เงินไป 2,750 เหรียญฯ เพื่อ สมคั รแข่งทัวร์แมคเคนซีย์ และผม ก็ผ่านควอลิฟาย และลงแข่งในอีก 12 รายการตลอดฤดูร้อนนั้น

ข้อแตกต่างระหว่างการเล่นเพื่อ ถ้วย กับการเล่นเพื่อหาเลี้ยงชีพ

ผมไม่เคยเอาชนะนักกอล์ฟที่มี ครอบครวั ไดเ้ ลย พวกเขาฉลาดและ มีวินัย ซึ่งทําให้ผมได้ค้นพบว่าถ้า ผมไม่ปรบั ตัวเสียใหม่ ผมต้องไป หาอาชีพอื่นทํา ผมจึงทุ่มเทเวลา ทั้งหมดที่มีให้การฝึกซ้อม

มัลคอม เบเกอร์ คือแคดดีอาชีพ ที่ยอมปฏิเสธ วีเจ ซิงห์ และ เคเจ ชอย เพื่อทdางานกับผม

เขารทู้ รคิ ในการชพิ , รา้ นอาหารดๆี และช่วยให้ผมไม่รู้สึกเหมือนเป็น มือใหม่ แต่เขาก็ไม่ได้อยู่กบั ผมจน ผมได้แชมป์ มีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้น กบั ครอบครวั ของเขาในสปั ดาหข์ อง การแข่งเว็บดอทคอมทัวร์ปี 2017 รายการเซนติเนล โอเพน ซึ่งคน ที่มาแทนเขาก็คือ เคลซีย์ ไคลน์ และเมื่อพัตต์สุดท้ายของผมลง หลุม เราก็กอดกนั และชัยชนะครั้ง นั้น หมายถึงการผ่านควอลิฟายไป เล่นในพีจีเอ ทัวร์ ผมไม่รู้ว่าจะ บรรยายอย่างไร แต่ผมรู้ว่าผมรอ มา 15 ปี เพื่อวินาทีนี้

ผมยังคงเรียนรู้

ความแตกต่างระหว่างผู้เล่นอนั ดบั ที่ 250 กบั อนั ดบั ที่ 50 นนั้ มไี มม่ าก มนั ขึ้นกบั ว่าใครจะมองเห็นโอกาส นั้น ชาลล์ โฮเวลล์ เดอะ เธิร์ด ผู้ เคยเปน็ คาวบอย ยงั นดั ผมออกรอบ วนั เสาร์ตอน 7 โมง เพื่อฝึกซ้อม และผมไม่เคยพลาดคําชวนสกั ครั้ง

-เขียนร่วมกบั แม็กซ์ แอดเลอร์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.