Ask Golf Digest

คํำถำมมำกมำยที่เกี่ยวกบั กอล์ฟ เรำมีคํำตอบให้คุณ

Golf Digest (Thailand) - - Contents -

ผมชอบที่จะแบ่งปันซิการ์คุณภาพดีให้กับเพื่อน ร่วมก๊วน แต่มีเพื่อนคนหนึ่งในก๊วนผมที่มักจะเก็บ ซิการ์ที่ผมให้ลงถุงกอล์ฟ และสูบบุหรี่แทน ซึ่งเขาไม่ ได้ทdาแบบนี้แค่ครั้งเดียว ผมจึงอยากรู้ว่าผมผิดหรือไม่ที่ปล่อย ให้เรื่องเล็กๆนี้มากวนใจผม -มารค์ ไบเลย,์ แฟรฟ์ ลิ ด,์ แคลฟิ อรเ์ นยี

QAผิดเหรอ? ไม่เลย ถ้าเป็นเราคง อยากลิ้มรสมนั ทนั ที ประเด็น สําคญั คือการมีความสุขไปกบั ซิการ์ด้วยกนั ในขณะออกรอบ ลองจินตนาการ ถึงการที่คุณซื้อเค้กจากร้านเบเกอรีชื่อดงั ใน บรูคลิน เพื่อมาร่วมปาร์ตีในตอนเย็น แต่เจ้าของงานกลบั เอามนั ไปแช่ในช่องฟรีส และเอาเค้กสาํ เร็จรูปมาเสิร์ฟแทน มนั ก็น่า หงุดหงิดเหมือนกนั แต่บางทีเพื่อนคนนั้นของ คุณอาจไม่ชอบสูบซิการ์ก็ได้ และไม่อยากเสีย มารยาทด้วยการปฏิเสธคุณ คาํ แนะนําของเรา คือครั้งหน้าที่คุณยื่นซิการ์ให้เขา จงใช้สายตา ข่มคู่แบบที่คุณเคยเห็นในหนงั และบอกไปว่า “ถ้าผมให้ คุณก็ต้องสูบ”

ในทัวร์นาเมนท์ที่ผ่านมา ผู้เล่นก๊วนก่อนหน้า ลืมเวดจ์ไว้บนกรีน ผมจึงหยิบมันใส่ถุงเพื่อนที่ จะเอาไปคืนให้ แต่กรรมการกลับบอกว่าผม ทําผิดกฎที่ห้ามมีอุปกรณ์ในถุงเกิน 14 ชิ้น ซึ่งผมโดนปรับโทษและส่งผลให้ผมไม่ ผ่านการควอลิฟายในการแข่งอเมเจอร์ระดับ รัฐไป 1 สโตรก ผมจึงอยากทราบว่า เรื่องนี้ ผมผิดหรือไม่

เรย์ ริบอิทช์, เมาท์ เพรซเซน, มิชิแกน

ผมคิดว่าเราเคยได้ยินเรื่องแบบนี้ ซึ่งสําหรบั คุณมนั เป็นเรื่องไม่ถูกเลย ที่กรรมการตดั สินไป แบบนั้น ในกฎข้อที่ 4-4 ระบุไว้ว่า ผู้เล่นต้อง มีอุปกรณ์ในถุงไม่เกิน 14 ชิ้น แต่มนั ก็มีข้อ ย่อยออกไปอีก เผื่อว่าเกิดกรณีเช่นคุณ คือกฎ ข้อ 44a/8: ไม้ที่ถูกเก็บจากในสนามและไม่ได้ ใช้ในการแข่งขนั ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดกฎ ซึ่งทางที่ดีก่อนที่จะเก็บมนั มา คุณควรถาม กรรมการให้แน่ใจก่อนจะดีกว่า มันมีกฎระบุไว้หรือไม่ ว่าที่มาร์กลูกควรจะ ต้องมีขนาดใหญ่ขนาดไหน ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ จะมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่า แต่จะบางกว่า แบบปกติครึ่งหนึ่ง

ไรอนั เครน, เกรทฟอลล์, มอนทานา

กฎข้อ 20-1 ระบุไว้ว่าคุณควรมาร์กลูกโดย ใช้เหรียญเล็กๆ หรืออะไรที่คล้ายๆกนั ซึ่งการ ใช้คําว่า “ควร” ไม่ถือว่าเป็นการบงั คบั ดงั นั้น คุณจึงสามารถใช้ชิพที่ได้จากการเล่นโป๊กเกอร์ แทนที่มาร์กลูกได้ แล้วทาํ ไมเราจึงไม่เคยเห็น นกั กอล์ฟในพีจีเอ ทัวร์ และแอลพีจีเอ ทัวร์ ใช้ที่มาร์กลูกแปลกๆล่ะ? นั่นเป็นเพราะพวก เขาคิดว่ารูปทรงและการดีไซน์มนั ช่างไร้สาระ และน่ารําคาญ ดงั นั้นสิ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่าง ที่มาร์กลูกแฟนซี (จินตนาการถึงพลาสติกกลม ที่มีตราสามง่ามไร้ประโยชน์อยู่ตรงกลาง)

กบั ชิพโป๊กเกอร์ จึงเป็นสิ่งที่นกั กอล์ฟเลือกใช้ โดยมนั จะมีขนาดไม่ใหญ่ไปกว่าเหรียญ 25 เซนต์ และนั่นก็เป็นตัวเลือกสําหรบั

นกั กอล์ฟระดบั ตํานานอีกหลายคนอีกด้วย

ส่งคdำถำมที่คุณอยำกรู้มำที่

[email protected] หรือทางทวิตเตอร์ @Golfdigest

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.