Journeys: Austin Cook

Golf Digest (Thailand) - - Contents -

นกั กอล์ฟ หนุ่ม ผ ู้ เลือก คิว ส คู ล มากกว่า เลือก เรียนแพทย์

“ครูบางคนเข้าใจและยอมให้ทËารายงานแทน การเรียนในคาบ แต่บางคนก็ไม่”

มันเป็นวนั พฤหัสบดีก่อนการแข่งเว็บดอทคอม ทัวร์ในปี 2016 ตอนนั้นผมและภรรยา คราย ได้เช่าบ้านพกั อยู่กบั แซค เซอเชอร์ และภรรยา ของเขาในแจ็คสนั วิลล์ ซึ่งพวกเรากําลงั เดินเล่นอยู่บน ชายหาดที่มีแรงลม 40 ไมล์ต่อชั่วโมง จากอิทธิพลของ เฮอริเคนแมธธิว ตอนนั้นอนั ดบั ของผมอยู่ที่ 27 และผม ต้องลงแข่งอีกเพียงรายการเดียวเท่านั้นเพื่อให้อยู่ใน

อนั ดบั ท็อป 25 เพื่อคว้าทัวร์การ์ดพีจีเอ สําหรบั ปี 2016-2017 แต่แล้วในขณะที่ผมกําลงั ใช้เวดจ์ตีทราย เล่นอยู่บนชายหาด แคดดีของผมก็เดินมาบอกว่า รายการที่ผมจะลงแข่งนั้นถูกยกเลิก และแล้วการ์ดทัวร์ พีจีเอของผมก็โดนพดั ปลิวไปพร้อมกบั เฮอริเคน

ผมตอ้ งใชค้ วามพยายามอยา่ งมาก เพื่อไม่ให้ตัวเองปาเวดจ์ลงทะเล

พวกเราอพยพจากแจคสนั วิลล์ไป เบอมิงแฮมหนึ่งคืนก่อนที่จะกลบั รถกลบั บ้านพกั ที่อาคนั ซอร์ ผมจิต ตกไปหลายวนั กบั สิ่งที่เกิดขึ้น แต่ ภรรยาของผมก็ได้บอกว่า “ฉนั รู้ว่า คุณผิดหวงั แต่สกั วนั คุณจะทํามนั ได้” ซึ่งเธอพูดถูก คุณต้องมองให้ ไกลเมื่อคิดถึงเรื่องเป้าหมายใน ชีวิต มนั ไม่ได้จบแค่นั้น

ผมมีฝันสองอย่าง นั่นคือการเป็น โปรกอลฟ์ และการเปน็ หมอ

พอ่ และ ลงุ ของผมเปน็ หมอ สว่ นคณุ ปกู่ เ็ ปน็ โปรทัวร์ในพีจีเอช่วงยุค 60 สิ่งที่ สําคัญในชีวิตของปู่คือการได้เล่น รอบสดุ ทา้ ยแขง่ กบั แจค็ นคิ ลอส ใน เมมฟิส โอเพน ปี 1965 ซึ่งพ่อผม มกั จะเลา่ ใหฟ้ งั ถงึ เรอื่ งทปี่ เู่ ดนิ คกู่ บั

แจ็คว่ามนั สุดยอดแค่ไหน

ผมมีไม้กอล์ฟเป็นของตัว เองตอน 3 ขวบ

และนั่น ทาํ ใหผ้ มผกู พนั ธก์ บั มนั

ผมเติบโตมากบั สนามริดจ์พอยท์ คนั ทรคี ลบั ในโจนสโ์ บโรอารค์ ซงึ่ หา่ งจากบา้ นเราเพยี ง 1 นาที ดว้ ย รถกอล์ฟ ซึ่งผมขบั รถกอล์ฟเป็น ตั้งแต่ 7 ขวบ

แทนที่จะออกเที่ยวเหมือนเด็กคน อนื่ ๆตอนปดิ เทอม แตผ่ มกลบั อยทู่ สนามไดรฟ

การไม่มีเวลาไปเที่ยว กับเพื่อนและไม่มีชีวิตวัยเด็กคือ สิ่งที่ผมต้องแลก พ่อแม่ผมสอน ใหผ้ มทาํ ทกุ อยา่ งใหเ้ ตม็ ที่ สาํ หรบั ผมหมายถงึ การใชเ้ วลาซอ้ มหลาย พนั ชั่วโมงในสนามไดรฟ ซึ่งผมก็ สนุกนะ

คุณจะเรียกผมว่าพวกประจบครู ก็ได้

ในตอนปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัย อาคนั ซอว์ ผมเขา้ หาครทู กุ คนเพอื่ แนะนําตัวและบอกเหตุผลว่า ผม จําเป็นต้องขาดเรียนในบางวิชา ครูบางคนเข้าใจ และยอมให้ผม ทํารายงาน แทนการเรียนในคาบ แต่บางคนก็ไม่ ซึ่งมีหลายครั้งที่ ผมต้องให้คณบดีและโค้ชของผม ช่วยในเรื่องนี้

การรกั ษาสมดลุ ระหวา่ งการเรยี น และกอล์ฟ คือบททดสอบความ อดทน

ก่อนการสอบวิชาเคมีผมใช้ เวลา 38 ชั่วโมงต่อสปั ดาห์ในห้อง สมุด ผมเป็นคนเดียวในกลุ่มติว วิชาที่เป็นนักกีฬา ซึ่งโค้ชแบรด แมคเคคนิ กย็ อมใหผ้ มโดดซอ้ มได้ ในเดือนธันวาคมปี 2013 ผมก็ เรียนจบด้วยเกรดเฉลี่ย 3.9 และ ต้องพบกบั ทางเลือกครั้งใหญ่ นั่น คอื การเรยี นตอ่ แพทย์ หรอื การเปน็ นกั กอล์ฟอาชีพ

ผมมีเวลาเรียนต่อแพทย์ ภายใน 5 ปี หลังเรียนจบ

ดงั นั้นมนั จึงมีเวลา ทําตามฝันที่จะเป็นนักกอล์ฟ ผม ตระเวนแขง่ ในทวั รอ์ ดมั อเี วนทเ์ พอื่ เก็บเงิน และนั่นเองทําให้ผมแชร์ หอ้ งกบั แอนดรู แลนดรี ซง่ึ พวกเรา มกั จะใชเ้ วลากอ่ นนอนพดู คยุ กนั วา่ สิ่งที่พวกเราทํานั้นมนั เป็นทางที่ถูก จริงหรือไม่

ในรายการเฟดเอ็กซ์เซนท์จูดส์ ปี 2014 ที่เมมฟิส

ถ้าคุณไม่มีการ์ด ทวั ร์ คณุ จะตอ้ งผา่ นพร-ี ควอลฟิ าย ก่อนที่จะได้ไปควอลิฟายในวัน จนั ทร์ ซ่ึงปกติแล้วพรี-ควอลิฟาย จะจดั ในวนั พุธ แต่เนื่องจากเดือน นั้นมีควอลิฟายของยูเอส โอเพน ทาํ ใหม้ นั ถกู เลอื่ นไปวนั ศกุ ร์ ซงึ่ กวา่ ทผี่ มจะรกู้ ค็ อื หลงั จากทผี่ มขบั รถไป แล้วเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งไปถึง สนาม และเจา้ หนา้ ทกี่ ไ็ ดห้ วั เราะกบั ความผดิ พลาดแบบมอื ใหมข่ องผม แต่เขาก็ยอมให้ผมฝึกซ้อมที่นั่นได้ และวันต่อมาผมก็ทําได้ดีรอบ พรี-ควอลิฟาย

ผมไม่มีทางลืมการแข่งพีจีเอครั้ง แรกของผม

พายพุ ดั ไมห่ ยดุ ในรอบ แรก ซงึ่ กวา่ ผมจะไดท้ อี อฟ กป็ าไป ห้าโมงครึ่งแล้ว ผมได้อยู่ก๊วนเดียว กบั เควิน คีสเนอร์, ดอจ ลาเบล และนกั กอล์ฟอีกสองคน และใน วันอาทิตย์ผมก็ได้ก๊วนเดียวกับ รูมเมทของผมอีกคน สก็อต สเตลลิง เขาเป็นคนดีมาก และ ความรู้สึกไม่กดดันนี้เองที่ทําให้ ผมจบด้วยอนั ดบั ที่ 13

แตผ่ มกย็ งั คงสนั่ ในการทอี อฟครงั้ แรกที่ฮูสตันในปีนั้น

ผมอยู่ก๊วน เดียวกบั ฟิล มิคเคลสนั และเป็น ครั้งแรกที่ผมเข้าใจถึงความรู้สึก ประหม่าในการแข่งพีจีเอ ในครั้ง นั้นผมได้น้องชายมาเป็นแคดดี และในหลมุ แรกเขาบอกผมวา่ ตอ้ ง ใชแ้ ฟรเ์ วยว์ ดู แตผ่ มกลวั เกนิ ไปที่ จะใช้มัน ดังนั้นผมจึงเลือกใช้ ไดรเวอร์และจบลงด้วยการที่ลูก ไปตกในบงั เกอร์ แต่ผมก็ทําสอง พัตต์หลังขึ้นกรีนและเก็บพาร์ไป ได้ และนั่นทําให้ผมโล่งใจ

การอยู่ในแรงคก์ งิ อนั ดบั ที่ 15 ของ เว็บดอทคอม ทัวร์ ปี 2017 ทdาให้ ผมไดท้ วั รก์ ารด์ พจี เี อ

ในปี 2015 ผมติดท็อป 25 หกครั้งจากการ แข่ง 8 รายการ ผมรู้ว่าปีต่อๆไป ผมจะต้องทาํ ได้ดีขึ้นแน่ และในปี 2017 ผมก็คว้าแชมป์ อาเอสเอ็ม คลาสสิค ที่ซีไอซ์แลนด์

ในปี 2018 ผมอยู่ก๊วนเดียวกับ ไทเกอร์ วูดส์ รายการแรกของ เฟดเอก็ ซค์ พั เพลยอ์ อฟ

เราคยุ กนั เรื่องการเป็นพ่อแม่คน เพราะ ครายกบั ผมกําลงั จะมีลูกสาวที่จะ คลอดในเดือนมกราคมปีหน้า ไทเกอร์ให้คําแนะนํากบั ผม ก่อน ที่พวกเราจะถ่ายรูปคู่กันหลังจบ การแข่งขนั ซึ่งถ้ามีใครบอกผมว่า ชีวิตในทัวร์ของผมจะนํามาสู่เส้น ทางแบบนี้ ผมจะไม่มีความลงั เล ในการตดั สินใจเลย

-เขยี นร่วมกบั สตีเฟน เฮนเนซซี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.