Undercover Tour Pro

Golf Digest (Thailand) - - Contents -

เมื่อ เอ เยน ต์ ท ี่ ถูก จ้าง มา ทํ า หน้า ท ี่ ไ ด้ ไ ม่ คุ้มค่า นกั กอล์ฟจะทําเช่นไร?

ปีที่แล้วผมไล่เอเยนต์ส่วนตัวออก วนั นั้นเป็นวนั อาทิตย์ หลังเซ็นชื่อส่ง สกอร์การ์ด แทนที่จะรีบไปเก็บข้าวของที่ห้องล็อกเกอร์ ผมบอกเอเยนต์ ว่าเราไปหาที่นั่งตรงระเบียงของคลบั เฮาส์พร้อมสั่งเครื่องดื่ม ผมคิดว่า เขาคงรู้ตัว เขาเป็นเอเยนต์ให้นกั กอล์ฟคนอื่นด้วย ซึ่งผมก็พอรู้ เราคุยกนั และเขา ก็มีคําโกหกอย่างสุภาพหลุดมาสองสามคํา ที่จริง ‘เอ็ม’ เป็นคนดีคนหนึ่ง เขาอยู่ กบั ผมในวนั ที่ผมขึ้นถึงจุดสูงสุดในอาชีพ ตอนนั้นผมยงั โสด เขาเป็นเพื่อนที่ทําให้ ผมสนกุ สนานได้ คาํ่ วนั ศกุ รค์ อ่ นขา้ งเงยี บเหงาในหลายๆเมอื ง แตม่ นั กย็ งั พอมที ไี่ ป หากคุณรู้จกั คนที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้ แน่นอนว่าเวลาส่วนใหญ่ที่เราอยู่ด้วยกนั มกั เป็น ชว่ งทานอาหาร คยุ เลน่ หรอื ชว่ งนงั่ รถไปสนามบนิ เมอ่ื จบวนั ไมว่ า่ คณุ จะเลน่ ดหี รอื แย่ มนั เปน็ การดไี มน่ อ้ ยทจี่ ะมใี ครทเี่ ปน็ เพอ่ื นพดู คยุ โดยแทแ้ ลว้ คนเหลา่ นรี้ จู้ กั คณุ ดี ทั้งส่วนดีและไม่ดี ขึ้นกบั ว่าเขาเลือกที่จะพูดถึงมนั หรือไม่ เป็นเวลานานที่คนๆ นนั้ สาํ หรบั ผมกค็ อื เอม็ จนกระทงั้ ผมแต่งงานและภรรยาเรมิ่ เดินทางกบั ผมบอ่ ยขนึ้

ผมเคยไวใ้ จเขาขนาดทวี่ า่ มอี ะไรก็ “ไปคยุ กบั เอเยนตผ์ ม” ซงึ่ มนั เปน็ เหมอื นคาถาเอาไวก้ นั คน ที่ผมไม่อยากเจรจาด้วย เป็นครั้งแรกหลงั จาก ผมได้แชมป์เป็นครั้งที่สอง การเดินอยู่ในทัวร์ เปน็ อะไรทยี่ ากจะคาดเดา เราจะไมร่ วู้ า่ จากทจี่ อด รถไปกรีนซ้อมชิพนั้นห่างแค่สามนาทีหรือครึ่ง ชวั่ โมง การวางแผนในแตล่ ะวนั ยากไปหมด เวลา ออกรอบซอ้ มกเ็ ปลยี่ นไปตามการกาํ หนดของสอ่ื หรือสปอนเซอร์ เมื่อวนั พฤหัสบดีมาถึง ผมจะ รู้สึกโล่งใจเพราะรู้ว่าจะไม่มีใครมากวนผมเมื่อ การแข่งขนั เริ่มต้นขึ้น เอ็มเป็นคนฉลาดรอบรู้ มี ปัญหาอะไร แค่ผมเกริ่นให้เขาฟัง เขาจะแก้ไข แล้วจะส่งข้อความมา หรือไม่ก็จะเดินมาหาผม

แต่สิ่งสําคัญเหนืออื่นใดของเอเยนต์คือ ตวั เองตอ้ งมากอ่ น นคี่ อื ความจรงิ ในโลกธรุ กจิ นี่ คือเหตุผลที่ผมแนะนํานกั กอล์ฟรุ่นน้องว่าควร ตอ้ งมที งั้ นกั กฎหมายและนกั บญั ชี เพอ่ื จะไดช้ ว่ ย ทํางานและตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกนั และกนั และ ต้องเลือกเอเยนต์คนที่ไม่ยอมรบั แม้แต่สตางค์ แดงเดยี วจนกวา่ คณุ จะสามารถเขา้ พจี เี อ ทวั รไ์ ด้ หากเขาต้องการส่วนแบ่งจากเงินรางวัลเพียง 30,000 เหรียญฯจากเว็บดอทคอม ทัวร์ จาก คา่ พรเี ซนเตอรอ์ ปุ กรณ์ กบ็ อกแยกทางกบั เขาได้ เลย มีเรื่องสกปรกสุดคลาสสิคเกิดขึ้น เอเยนต์ รายหนึ่งบอกนักกอล์ฟน้องใหม่ของตนให้ เปลี่ยนสปอนเซอร์ เพ่ือตนจะได้เงินหกพัน เหรียญฯอย่างง่ายๆ ที่จริงการเซ็นสัญญากับ แบรนด์อุปกรณ์เป็นสิ่งที่ไม่ซบั ซ้อนอะไร ท่านก็ ไมจ่ าํ เปน็ ตอ้ งมเี อเยนตก์ ไ็ ด้ ในพจี เี อ ทวั ร์ เกอื บ จะทุกคนยกเว้นนักกอล์ฟดังๆจะได้รับราว 250,000 เหรียญฯต่อปี รวมถึงเงินโบนัสอีก หากคว้าแชมป์ได้ ผมเคยจ่ายให้เอเยนต์ผมถึง 20 เปอร์เซ็นต์ของรายได้จากสปอนเซอร์ อุปกรณ์ ต่อมาเราตกลงเปลี่ยนเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ เราท้งั คู่รู้ว่ามนั สูงเกินไป

ผมอาจคิดผิดก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าปัจจุบันมี เอเยนต์มากกว่าแต่ก่อนมาก สําหรบั นกั กอล์ฟ ชั้นนําของโลก แน่นอนว่าพวกเขาต้องการคน หรือทีมงานที่ทําหน้าที่แทนในการเจรจา เพราะ มันเกี่ยวข้องกับเงินจํานวนมหาศาล แต่ผม พยากรณว์ า่ ทกุ อยา่ งจะไดร้ บั การแกไ้ ขไปในทาง ทด่ี สกั วนั หนงึ่ นกั กอลฟ์ สว่ นใหญค่ งตระหนกั ใน สงิ่ ทผี่ มทาํ การไมม่ เี อเยนตส์ ว่ นตวั กไ็ มใ่ ชส่ งิ่ เลว ร้ายนกั –เขียนร่วมกบั แม็กซ์ แอดเลอร์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.