The View From Pebble Beach

Golf Digest (Thailand) - - Contents -

จะเป็นเช่นไรหาก นกั กอล์ฟพีจีเอ กลายเป็น ผ ู้ เล่น ใน ทีมอเมริกนั ฟุตบอล

ในขณะที่ยืนเคียงข้างอยู่กบั บิลล์ เบลิชิค ในสนามฝึกซ้อมของทีม นิวอิงแลนด์ แพทริออตส์ เพื่อการเตรียมความพร้อมสําหรบั การ ถา่ ยทอดการแขง่ ขนั ผมกไ็ ดบ้ อกใหส้ ดุ ยอดโคช้ ในยคุ ปจั จบุ นั คนนที้ เทยี บไดก้ บั ตาํ นานโคช้ ในอดตี อยา่ งลอมบารด์ พาผมไปดแู ผนการฝกึ ซอ้ มของ ทีม ซึ่งในตอนแรกดูเหมือนว่า เบลิชิคจะให้ความสนใจที่จะพูดถึงกอล์ฟ รายการเพลย์ออฟของเฟดเอ็กซ์ คพั ซึ่งเขาได้ไปดูที่สนามทีพีซี บอสตนั ก่อน หน้าน้ันไม่นาน มากกว่าที่จะพูดถึงอเมริกนั ฟุตบอล เพราะในความเป็นจริง แล้ว เขาเป็นทั้งนักกอล์ฟและแฟนกอล์ฟตัวยงที่เคยลงแข่งขันในรายการ เอทีแอนด์ที เพ็บเบิลบีช โปรแอม มาแล้วหลายครั้ง แต่จากการหมุนตัวที่ รวดเร็วกว่าทอม เบรดี ซึ่งกําลงั มองหาทางเลือกในการส่งลูกเป็นครั้งที่ 4 เขา ก็ได้บอกเล่าถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกบั ผู้เล่นแต่ละคนอย่างละเอียด

หลงั จากนั้นไม่นาน เขาก็ได้เป่านกหวีดแล้ว ออกเดินไปยงั กลางสนาม เพื่อทําหน้าที่โค้ชใน กีฬาที่เขารัก โดยปล่อยให้ผมยืนครุ่นคิดอยู่ คนเดียวตรงบริเวณริมเส้นข้างสนามว่า มนั จะ เป็นอย่างไรหากผมจะเอาผู้เล่นเด่นๆมารวมอยู่ ในทีมเดียวกนั แล้วก็แน่นอนว่า กอล์ฟเป็นกีฬา ที่ไม่เคยห่างไกลจากความคิดคํานึงของผมมา กอ่ น ดงั นนั้ ผมจงึ ไดเ้ รมิ่ จนิ ตนาการอยา่ งรวดเรว็ ถึงทีมในฝันของผมเอง โดยในทีมจะมีผู้เล่นทุก คนที่เป็นนกั กอล์ฟในพีจีเอ ทัวร์

ทั้งนี้ผมได้เริ่มต้นแผนงานของผมด้วยการ สร้างแนวรับพร้อมด้วยการวางตัวผู้เล่นใน แนวบุกที่ยอดเยี่ยมเอาไว้ ซึ่งตําแหน่งเลฟท์ แทคเกลิ ทมี่ คี วามสาํ คญั เปน็ อยา่ งยง่ิ จะเปน็ ของ

แกรี วูดแลนด์ เพราะวูดแลนด์มีความเร็วและ คล่องตัวเพียงพอ และเคยเล่นบาสเกตบอลให้ กบั ทีมมหาวิทยาลัยวอชเบิร์นมาแล้ว อีกทั้งยงั มี ความแข็งแกร่งและดุดนั โดยผมต้องการให้เขา มาช่วยปิดจุดบอดของควอเตอร์แบ็ค ส่วน ตําแหน่งแทคเกิลอีกด้านหนึ่งจะเป็น คีแกน

แบรดลยี ผทู้ มี่ รี ปู รา่ งทกี่ าํ ลงั ดี รวมถงึ การมแี ขน ที่ยาวซึ่งพร้อมจะหยุดผู้เล่นในตําแหน่งพาส รัชเชอร์ของฝ่ายตรงข้ามได้ทุกคน สําหรับ ตาํ แหนง่ การด์ นนั้ จะเปน็ คที มติ เชลล์ กบั ทอม

เลฟิ เลดี ผทู้ มี่ หี นา้ อกขนาดใหญซ่ งึ่ เตบิ โตมากบั การเล่นอเมริกนั ฟุตบอลในระดบั เอสอีซีให้กบั มหาวิทยาลัยจอร์เจียและมหาวิยาลัยอลาบามา ตามลําดบั ส่วนตําแหน่งตรงกลางที่ไม่ต้องใช้ ความไวมากนกั จะเปน็ ของ กริ เดช อภบิ าลรตั น์ ที่เคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เพราะการมีนํ้าหนกั ตัว 228 ปอนด์ในรูปร่างขนาด 5 ฟุต 8 นิ้ว และ จุดศูนย์ถ่วงที่ตํ่าคือสิ่งที่ผู้เล่นในตําแหน่งนี้ ตอ้ งการ

สําหรบั ตําแหน่งไวด์ รีซีฟเวอร์ของผมนั้นจะ ตอ้ งมคี วามคลอ่ งตวั สงู และมคี วามแขง็ แกรง่ ซงึ่ จะต้องแสดงความสามารถไปให้ถึงเอนด์โซน ของฝ่ายตรงข้าม โดยด้านหนึ่งผมคิดถึง ดัสติน

จอห์นสัน ผู้ที่มีพรสวรรค์ไม่เหมือนใคร เพราะ มอื ทใี่ หญแ่ ละนมุ่ นวลของเขาจะสามารถรบั ลกู ที่ แม้ว่าจะเกิดจากการส่งที่ผิดพลาดได้อย่าง งา่ ยดายอยา่ งไมน่ า่ เชอื่ สว่ นไวด์ รซี ฟี เวอรอ์ กี คน หนึ่งก็คือ โทนี ฟินาว ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแชมป์ บาสเกตบอลของยูทาห์ สเตท ไฮสคูลมาแล้ว และโทนจี ะเปน็ คนทผี่ มจะวางตาํ แหนง่ ใหเ้ ลน่ ใน เรดโซนอยา่ งแน่นอน สําหรบั จัสติน โธมัส ก็จะ เล่นในตําแหน่งปีกในอีกคน แต่อย่าเพ่ิงแปลก ใจกบั การที่เขามีรูปร่างเล็ก เพราะเขามีความ คล่องแคล่วและความเร็ว ในรูปแบบของเวส เวลเกอร์กบั จูเลียน อีเดลแมนยงั ไงยงั งั้นเลย ไม่ ทราบว่าเคยสังเกตความเร็วของหัวไม้กอล์ฟที่

เขาตีไหม?

กบั การฝกึ ซอ้ มในวนั นนั้ ทยี่ ลิ เลตต์ สเตเดยี ม ขณะทสี่ ายตากจ็ บั จอ้ งไปทผี่ เู้ ลน่ ทมี่ รี ปู รา่ งขนาด น้องๆยกั ษ์อย่างร็อบ กร็องโควสกี ทําให้อดไม่ ได้ที่จะนึกถึงผู้เล่นที่ผมจะวางในตําแหน่ง ไทต์เอนด์ คนๆนั้นก็คือ บรูคส์ เคปกา ผู้ที่มี ความแข็งแรงเหมือนก็อดซิลลา และมี

ภมู ติ า้ นทานตอ่ ความกดดนั และมคี วามกลา้ ทจี่ ะ เล่นช็อตต่างๆแม้จะอยู่ในการแข่งขันที่กําลัง ขบั เคี่ยวกนั อยู่ก็ตาม

ส่วนในเกมบุกนั้น ผมจะเลือก ซานเดอร์

ชอฟเฟเล เพราะไมเ่ พยี งแคเ่ ขามคี วามกลา้ และ มีพรสวรรค์ในเรื่องของขา แต่เขายงั มีเท้าที่เร็ว และยดื หยนุ่ ซงึ่ เปน็ มรดกตกทอดมาจากทวดของ เขาทเ่ี คยเลน่ ซอ็ คเกอรใ์ นระดบั ชนั้ แนวหนา้ โดย ซานเดอรจ์ ะเปน็ ผเู้ ลน่ ทกี่ ระหายจะเขา้ ไปในเขต เอนดโ์ ซนใหไ้ ด้ สาํ หรบั ตาํ แหนง่ ฟลู แบค็ กจ็ ะตอ้ ง เก็บไว้ให้กบั แพทริค รีด ผู้เล่นที่อ้วนลํ่าซึ่งเล่น ประเภททีมได้ดี อีกทั้งยงั จะคํารามเมื่อจําเป็น พร้อมกับการโห่ร้องเบาๆ ส่วนผู้เล่นในเขต โกลไลน์ ผมจะใช้ แอนดรูว์ (บีฟ) จอห์นสตัน

สําหรบั บริเวณที่ไม่ง่ายอย่างนั้น เมื่อมาถึงควอเตอร์แบ็ค แม้ว่า ฟิล

มิคเคลสัน จะอยู่ในช่วงท้ายๆในการเล่นอาชีพ ของเขา แต่เมื่อผมได้ดู ทอม เบรดี ในวัย 41 ปี ขวา้ งลกู ในการฝกึ ซอ้ ม กท็ าํ ใหผ้ มอดคดิ ไมไ่ ดว้ า่ สาํ หรบั นกั กฬี าบางคนแลว้ อายเุ ปน็ เพยี งตวั เลข เท่านั้น ทั้งนี้เพราะฟิลมีความเป็นผู้นําที่คล้ายๆ กบั ทอม ซึ่งก็ไม่มีใครยกเว้นนกั กอล์ฟถนดั ซ้าย

คนนเี้ ทา่ นนั้ ไมใ่ ชห่ รอื ทจี่ ะเขา้ ใจถงึ แผนการเลน่ ของผมไดเ้ ปน็ อยา่ งดี ถงึ แมว้ า่ เขาจะมพี รสวรรค์ ในเรื่องความแข็งแรงของแขน แต่ฟิลก็อาจจะมี ช่วงสั้นๆที่ขาดความแน่นอนไป แต่เมื่อใดที่เขา มีการตดั สินใจอย่างสุขุมขึ้นมา ก็ยากที่ใครจะ เอาชนะเขาได้

ในการตงั้ รบั สาํ หรบั ทมี ของผม ทมี่ ผี เู้ ลน่ ทมี่ า จากพีจีเอ ทัวร์ ทั้งหมด จะเป็นแบบ 4-3 โดย ด่านสุดท้ายของผมจะประกอบไปด้วย เควิน

ทเวย์ ที่มีความสูง 6 ฟุต 3 นิ้ว และมีความเร็ว เพยี งพอในการเขา้ ถงึ ลกู สว่ นอกี ดา้ นหนงึ่ จะเปน็

แพท เปเรซ ผทู้ มี่ กี ารผสมผสานกนั ระหวา่ งความ ฉลาดและความบุ่มบ่ามที่ลงตัว โดยขอให้นึกถึง มาร์ค แกสติโน สําหรบั จุดที่ต้องมีการแท็คเกิล ผมต้องการผู้ที่มีพละกําลงั อย่าง เจ.บี. โฮล์มส

และ มารค์ ลชี แมน เพราะทง้ั คมู่ คี วามแขง็ แกรง่ ดุดันเหมาะกับตําแหน่งนี้เป็นอย่างดี ส่วน ตําแหน่งไลน์แบ็คเกอร์ตัวหลกั ผมจะให้ จอน

ราห์ม อยู่ตรงกลาง คล้ายๆกบั เป็นเงาของดิค บัทคัต สําหรับด้านนอกก็ไม่ใช่เรื่องยากเลย เพราะผมมี เฮนริค สเตนสัน ซึ่งจะทําหน้าที่ เหมือนกบั เทด เฮนดริคส์ ราวกบั ฝาแฝดจอม โหด รวมถึง ชาร์ลีย์ ฮอฟฟ์แมน ที่จะทําให้เรา

ต้องนึกถึง เคลย์ แมทธิวส์

ตอ่ ไปกเ็ ปน็ แนวปอ้ งกนั ทผี่ มจะให้ จอรแ์ ดน

สปีธ และ บิลลี ฮอร์สเชล ที่มีจิตใจและความ กลา้ หาญเหมาะทจี่ ะอยตู่ รงบรเิ วณมมุ สนาม รวม ถึง ริคกี ฟาวเลอร์ ที่มีความแข็งแกร่ง เพราะ จากการได้ดูเขาขบั โมโตครอส จะเห็นได้ชดั ว่า เขาไม่มีความเกรงกลัวใดๆออกมา สําหรับ ตาํ แหนง่ ทคี่ อยปอ้ งกนั ผเู้ ลน่ รบั ลกู ฝา่ ยรกุ นนั้ จะ เป็น ไบรอัน เกย์ ซึ่งจากหน้าตาที่อยู่ภายใต้ หมวกกนั น็อค จะเป็นหน้าตาของนกั สู้ที่ไม่เกรง กลัวผู้ใด ส่วนอีกคนก็จะเป็น ไทเกอร์ วูดส์ ผู้ที่ ถอดแบบมาจาก รอนนี ล็อตต์ โดยไทเกอร์ สามารถเป็นผู้เล่นในแนวรบั ที่ทรงคุณค่าได้ถ้า หากว่าเขายงั มีแผ่นหลงั ที่ตั้งตรงเหมือนที่เขามี ในรายการทัวร์ แชมเปียนชิป

แล้วผมก็จะจบการวางตัวผู้เล่นด้วยอาวุธที่ สําคญั ของทีม 2 ตําแหน่ง โดยตัวเตะเปลี่ยนจะ เป็น บับบา วัตสัน ผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเตะลูกได้ อย่างแม่นยาํ ในระยะ 65 หลา ขณะเดียวกนั ก็มี ความคล่องตัวเหมาะกับการเล่นทวนลมเป็น อย่างยิ่ง ส่วนตาํ เหนง่ ในการเตะทิ้งจะเป็น ริคกี

บาร์นส์ เพราะพ่อของเขาคือ บรูซ บาร์นส์ เคย เตะทิ้งมาแล้วในปี 1973 และ 1974 ให้กบั ทีม นิวอิงแลนด์ แพทริออตส์ ซึ่งผมได้ชมในวนั นั้น ที่เมืองฟ็อกซ์โบโร รฐั แมสซาชูเซตส์

อีกเรื่องหนึ่งก็คือ ในวันนั้นผู้ที่มายืนอยู่ บรเิ วณรมิ เสน้ สนามฝกึ ซอ้ มของทมี แพทรอิ อตส์ ด้วยก็คือผู้ช่วยโค้ช ที่มีทั้งหมด 14 คน โดยจะ คอยบนั ทึกตัวเลขต่างๆเพื่อใช้ในการปรบั ปรุง ทมี และทสี่ าํ คญั อกี คนหนงึ่ ทมี่ สี ว่ นสาํ คญั ตอ่ ทมี แพทริออตส์เป็นอย่างมากก็คือ เออร์นี อดัมส์ นกั วเิ คราะหเ์ กมในชว่ งแรกๆของทมี แตผ่ ทู้ ตี่ อบ คําถามของเออร์นีในนามของผมก็คือ ไบรสัน

เดอแชมโบ ผู้ที่สามารถคิดสถิติ ข้อมูล และ จาํ นวนเงนิ ทตี่ อ้ งจา่ ยใหก้ บั ผเู้ ลน่ ไดโ้ ดยไมจ่ าํ เปน็ ต้องใช้เครื่องคิดเลขเลย

พร้อมแล้วยงั ล่ะ เบลิชิค เพราะทีมของผม พร้อมแล้วที่จะสู้กบั ทีมของคุณ ซึ่งถ้าหากไม่ใช่ ที่ยิลเลตต์ สเตเดียม ก็อาจจะเป็นที่เพ็บเบิลบีช ก็ได้ ในช่วงปิดฤดูกาล โดยไม่ต้องใส่อุปกรณ์ ป้องกนั การกระแทก เอาละ ไปกนั เถอะ

ไม่ได้รับโทรศัพท์ของเขา? จัสติน โธมัส สามารถไปเล่นในตcาแหน่งปีกให้กับนิค ซาบาน โค้ชของทีมมหาวิทยาลัยอลาบามาได้

ตdาแหน่งเซ็นเตอร์ ตกเป็นของ กิรเดช อภิบาลรัตน์ ด้วยนc้าหนักตัว 228 ปอนด์ และจุดศูนย์ถ่วงที่ตc่า ไม่มีใครทcาให้เขาล้มได้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.