Test drive

Golf Digest (Thailand) - - Contents -

หลากสไตล์ใน X4 พร้อม สัมผัส ขุม พ ลงั จอห์น คูเปอร์ เวิร์คส์

ผมได้มีโอกาสทดสอบ ขับรถยนต์บีเอ็ม ดบั เบิลยู และมินิ ใน กิจกรรมทดสอบรถยนต์สุด พิเศษที่จดั ขึ้น ณ สนามแข่งรถ แก่งกระจาน เซอร์กิต จงั หวดั เพชรบุรี โดยผู้ร่วมทดสอบได้ สัมผัสทั้งสมรรถนะหรูเหนือ ระดับบนท้องถนนและความ คล่องตัวแบบออฟโรดจาก บีเอ็มดับเบิลยู X4 ใหม่ เจนเนอเรชนั ที่ 2 พร้อมความ แรงเต็มอัตราในแบบฉบับรถ แขง่ โกคารท์ จากรถยนตต์ ระกลู มินิ จอห์น คูเปอร์ เวิร์คส์ อีก ทั้งยังได้เปิดประสบการณ์ Mixed Reality เพ่ือการเข้าสู่ เทคโนโลยีเสมือนจริงของ บีเอ็มดบั เบิลยูหลากหลายรุ่น

โดยกิจกรรมการทดสอบ X4 ที่ สนามแข่งรถแก่งกระจาน เซอร์กิต ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการทดสอบ ขุมพลังความเร็วและความปราด เปรียวของตระกูล X แล้ว ยัง เป็นการทดสอบสมรรถนะท้ัง แบบออนโรดและออฟโรด ภายใต้ คอนเซป็ ตก์ ารประชนั ความเรว็ แบบ แรลลีครอส ที่ผสมผสานพื้นผิว แบบทางเรียบและทางลูกรังไว้ใน สนามแข่ง เพื่อให้ผู้ขบั ขี่ได้สัมผัส ระบบช่วยเหลือผู้ขบั ขี่ ที่มาใน X4 เปน็ ครงั้ แรกกนั อยา่ งเตม็ ที่ ไมว่ า่ จะ เป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติที่ สามารถตรวจจับรถและคนเดิน ถนนด้วยความเร็วตํ่า (Person Warning with City Braking Function) ระบบเตือนเพื่อป้องกนั การชนด้านหลงั (Rear-collision prevention) ระบบเตือนเมื่อรถ ออกนอกช่องจราจร (Lane Departure Warning) รวมถงึ ระบบ BMW Connecteddrive ผ่าน แพลตฟอร์ม Open Mobility Cloud ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อม ต่ออุปกรณ์ดิจิทัลเข้ากับรถยนต์ บีเอ็มดบั เบิลยูได้แบบไร้สาย ไม่ว่า จะด้วย iphone หรือ Apple Watch

ด้านมินิ จอห์น คูเปอร์ เวิร์คส์ มากนั 4 รุ่น ที่ประกอบด้วย จอห์น คูเปอร์ เวิร์คส์ แฮทช์, จอห์น คูเปอร์ เวิร์คส์ คลบั แมน, จอห์น คูเปอร์ เวิร์คส์ คนั ทรีแมน, จอห์น คเู ปอร์ เวริ ค์ ส์ คอนเวริ ต์ ทเิ บลิ โดย ผมและผู้ร่วมทดสอบได้สัมผัส ขุมพลงั MINI Twinpower Turbo ซึ่งทั้งพลงั ขบั เคลื่อน ระบบช่วงล่าง และชุด aerodynamics ต่างได้รบั การออกแบบมาเพื่อเติมเต็ม สมรรถนะความสปอร์ตได้อย่าง สมบูรณ์แบบที่สุด

นอกจากนี้แล้ว ผมยังได้เปิด ประสบการณ์ Mixed Reality ทเี่ ปน็ รูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง ที่จะ มาถ่ายทอดสู่โชว์รูมบีเอ็มดบั เบิลยู สาขาตา่ งๆ เพอื่ ใหล้ กู คา้ ทกุ ทา่ นได้ สัมผัสกบั รายละเอียดของรถยนต์ บีเอ็มดบั เบิลยูรุ่นต่างๆ ให้ลูกค้า ทุกท่านได้เห็นรายละเอียดของ รถยนต์ทั้งภายนอกและภายใน ด้วยโทนสีและสภาพแวดลัอมที่ เลือกได้ ผ่านอุปกรณ์ HTC Vive VR Headset ที่นําเสนอภาพ กราฟฟิครายละเอียดสูงผ่านระบบ เลเซอร์ ประมวลผลด้วยชิพ Intel Core i7 และกราฟฟิคการ์ดของ Nvidia Titan X ที่สามารถทําให้ ผู้ใช้งานรู้สึกเสมือนได้นั่งอยู่ใน รถยนต์รุ่นนั้นจริงๆ และได้เห็น รายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆได้ อย่างชดั เจน เช่น พื้นผิวของเบาะ หนงั และรอยเยบ็ ของดา้ ยบนเบาะที่ นั่งนั้นๆอีกด้วย...สุดยอดจริงๆ ครบั

สุดมันกับการทดลองขับ บีเอ็มดับเบิลยู X4 และ มินิ จอห์น คูเปอร์ เวิร์คส์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.