Course Review

Golf Digest (Thailand) - - Contents -

จากความฝันสู่ ความงดงาม

กรงั ด์ปรีซ์ กอล์ฟคลบั

จะมีสักกี่สนามกอล์ฟที่ ทําให้คุณรู้สึกอยากถ่าย ภาพจากทุกแท่นทีออฟ ของสนามทั้ง 18 หลุม แต่ที่สนาม กรงั ด์ปรีซ์ กอล์ฟคลบั ผมมีความ รสู้ กึ ทใี่ กลเ้ คยี งกบั คาํ พดู นนั่ เพราะ นี่เป็นหนึ่งในสนามกอล์ฟของไทย ที่ออกแบบได้อย่างสวยงามและ ลงตัว เข้ากบั พื้นที่มากที่สุดสนาม หนึ่ง

เมื่อ 7-8 ปีก่อน ที่พื้นที่ที่ติด กบั สนามกอล์ฟบลูแซฟไฟร์กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จงั หวดั กาญจนบุรี จํานวนกว่า 2,400 ไร่ อาจจะเป็น พื้นที่ว่างเปล่า หรือบางส่วนก็เป็น เหมืองพลอยเก่า แต่ด้วยความฝัน จากชายคนหนึ่งที่ชื่อ ปราจิน เอี่ยมลําเนา ผู้ก่อตั้งและสร้าง อาณาจกั ร “กรงั ด์ปรีซ์ กรุ๊ป” และ งาน “บางกอก อินเตอร์เนชนั แนล มอเตอร์โชว์” เขาตั้งใจไว้ว่าอยาก จะทําธุรกิจเกี่ยวกับสนามกอล์ฟ และอสังหาริมทรัพย์ และทํามัน ออกมาให้ดีและเป็นที่ประทับใจ ของทุกคนที่ได้มีโอกาสมาสัมผัส

จากพื้นที่เดิมเคยเป็นเหมือง พลอยที่แวดล้อมไปด้วยความ สวยสดงดงามของธรรมชาติที่แสน สงบ รายรอบด้วยหมู่ต้นไม้และ แมกไม้นานาพันธุ์ โอบล้อมด้วย ทะเลสาบ ปา่ ไม้ เนนิ เขาและหบุ เขา คุณปราจินได้นําศาสตร์และศิลป์ที่ เป็นพรสวรรค์ ผสมผสานกับ ประสบการณ์ที่ชํ่าชองในเกมกีฬา กอล์ฟ มาเนรมิตพื้นที่กว่า 400 ไร่ สรา้ งเปน็ สนามกอลฟ์ แชมเปยี นชปิ 18 หลุม ระยะ 7,111 หลา ด้วย เจตนาที่จะให้พื้นที่แห่งนี้ให้เป็น “ศูนย์รวมของความฝัน ครอบครัว และเพื่อนพ้อง”

คุณประหยดั ชินราช ผู้จดั การ ทั่วไปของ กรงั ด์ปรีซ์ กอล์ฟคลบั ได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นถึงการ ออกแบบและสร้างสนามกอล์ฟ แห่งนี้ว่า “พื้นที่รอบบริเวณนี้อยู่ ท่ามกลางธรรมชาติ รายรอบและ โอบล้อมไปด้วยทะเลสาบ ป่าไม้ พื้นที่ราบเรียบ และบางช่วงจงั หวะ เป็นเนินลดหลั่นเรียงรายกันไป ทิวเขาเป็นฉากหลงั สีเขียวอ่อนและ เขม้ ทะมนึ เรยี งซอ้ นกนั สวยงาม การ วางผังเพื่อการออกแบบสนาม กอล์ฟจึงเป็นหลักสําคัญ เพราะ จําเป็นต้องใช้ความละเอียดและ พิถีพิถันเป็นอย่างยิ่งเพื่อรักษา ภูมิทัศน์ของธรรมชาติไว้ให้ได้มาก ที่สุด โดยมุ่งเน้นไปที่ความสมดุล ของศาสตร์และศิลป์ ไม่เพียงแต่ ความลงตวั หมดจดของสนามทตี่ อ้ ง กลมกลืนไปกับธรรมชาติ แต่ใน ขณะเดียวกันเกมกอล์ฟก็ต้อง สนุกสนานแต่แฝงไว้ด้วยความ ท้าทาย

ในเรื่องของเลย์เอาท์และการ ออกแบบนนั้ กรงั ดป์ รซี กอลฟ์ คลบั ไดอ้ อกแบบสนามใหเ้ ปน็ แบบผสม ผสาน มีทั้งแบบสนามภูเขา สนาม แบบพื้นราบ และแบบลิงค์คอร์ส ให้อยู่ภายในสนามแห่งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ นักกอล์ฟได้มาสัมผัสกับความ ท้าทายในทุกรูปแบบและทุก สถานการณ์ในการเล่นกอล์ฟ ซงึ่ ตอ้ งฝา่ ฟนั อปุ สรรคมากมายทงั้ นาํ้ ทั้งลม รวมถึงบ่อทรายทั้ง 95 บ่อ ทถี่ กู วางไวท้ ดสอบความสามารถใน การเล่นของนกั กอล์ฟ

สําหรับความประทับใจนั้น สําหรบั นักกอล์ฟที่มาแล้วต้องพูด ถงึ เรมิ่ กนั ตงั้ แตแ่ ทน่ ทอี อฟหลมุ 1 เพราะเป็นจุดที่สูงที่สุดของสนาม บรรยากาศโดยรอบมีวิวทิวทัศน์ที่ ร่มรื่นสวยสดงดงามมาก มองเห็น ภูเขาที่อยู่รายรอบไกลสุดสายตา มองเห็นผิวน้ําที่อยู่ภายในสนาม และมองเห็นสีเขียวของพื้นหญ้าที่ ตัดสลับสีกัน หลุมนี้ความสูงต่าง ระดบั ของแท่นทีออฟ โดยจะอยู่สูง กว่ากรีนประมาณ 25 เมตร

สว่ นอกี หลมุ ไฮไลทส์ าํ หรบั ฝง่ั 9 หลุมแรกก็คือหลุม 9 ที่เป็นพาร์ 5 สั้น ดอกเลคขวา มีความสวยงาม แตแ่ ฝงไวด้ ว้ ยความทา้ ทาย มเี สนห่ ในตัว เมื่อท่านนักกอล์ฟยืนบน ทีออฟ แล้วมองออกไปจะเห็น บงั เกอรท์ รายสองขา้ งแฟรเ์ วยท์ วี่ าง เรียงรายอย่างมีศิลปะ เพื่อเป็น กบั ดักสําหรบั ผู้ที่ไม่มีการวางแผน ในการเลน่ หลมุ นี้ แฟรเ์ วยเ์ ปน็ คลนื่ ลอน กรีนจะยกสูงขึ้นเด่นสะดุดตา รอบกรีนจะมีบังเกอร์ประกบอยู่ อย่างสวยงาม การเล่นหลุมนี้ให้ ปลอดภัยต้องตีตามเลย์เอาท์ของ หลมุ ทกี่ าํ หนด ใหร้ ะวงั ชอ็ ตขนึ้ กรนี เพราะกรนี ยกสงู และมบี งั เกอรร์ อบ

ข้าง ที่สําคัญบังเกอร์ลึกมาก ตก เมื่อไรเหนื่อยแน่นอน การขึ้นกรีน หากไม่ออนจริงๆ ลูกกอล์ฟจะไหล ลงมาด้านล่างของกรีน

เข้าสู่ 9 หลุมหลงั เลย์เอาท์ยิ่งมี ความสะดุดตาและสวยงามด้วย บรรยากาศรอบขา้ งขนึ้ เรอื่ ยๆ อยา่ ง เช่นที่หลุม 10 เป็นอีกหลุมหนึ่งที่ สร้างความตื่นเต้นและท้าทายท่าน นกั กอลฟ์ เปน็ อยา่ งมาก แทน่ ทอี อฟ จะอยู่สูงกว่าแฟร์เวย์ โดยเมื่อท่าน นักกอล์ฟอยู่บนแท่นทีออฟแล้ว มองออกไปกลางแฟร์เวย์ จะมอง เห็นบังเกอร์ทรายที่วางเรียงราย สลับซับซ้อนขนาบสองข้างของ แฟร์เวย์ไปตลอดกรีน

ทหี่ ลมุ 14 ทเี่ ปน็ ซกิ เนเจอรโ์ ฮล ของสนาม เมื่อมาถึงหลุมนี้แล้ว กอ่ นทที่ า่ นจะทอี อฟตอ้ งเตรยี มถา่ ย รูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วย เพราะ เป็นพาร์ 3 ที่ต้องเดินขึ้นบันได แท่นทีออฟที่จะอยู่สูงมาก เมื่อยืน บนแท่นทีออฟแล้วทุกท่านจะต้อง ถ่ายรูปเก็บไว้ หลุมนี้ทีออฟจะสูง กว่ากรีนประมาณ 10 เมตร สามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบๆได้ แบบ 360 องศา โดยไม่มีอะไรมา บดบังสายตา เป็นหลุมที่กรีนถูก ล้อมรอบด้วยบ่อทรายที่ใหญ่และ ลึก หากตกลงทรายจะไม่สามารถ มองเห็นกรีน ต้องดูใบธงว่าอยู่ ตําแหน่งใด การเล่นเป็นลักษณะ การตีลง ดังนั้นจึงจําเป็นต้องดู ทิศทางของลม แล้วบวกลบเหล็ก ให้พอดี ถือเป็นพาร์ 3 ที่แปลกตา ที่สุดสนามหนึ่งที่ผมเคยสัมผัสมา

หลุม 18 คือหลุมที่ทุกคนที่มา เล่นที่กรงั ด์ปรีซ์ กอล์ฟคลบั ไม่พูด ถงึ คงจะเปน็ ไปไมไ่ ด้ เพราะทกุ ชอ็ ต การเล่นของพาร์ 5 หลุมสุดท้ายนี้ เต็มไปด้วยความท้าทายและต้อง เลือกการวางแผนการเล่นให้อย่าง รอบคอบ ผอู้ อกแบบสนามตอ้ งการ ใหห้ ลมุ สดุ ทา้ ยนเี้ ปน็ สญั ลกั ษณข์ อง สนามอกี หลมุ หนงึ่ ทที่ า่ นนกั กอลฟ์ ทุกคนจะต้องกล่าวถึง เพราะเป็น หลุมที่ยากที่สุดของสนาม เมื่อยืน อยบู่ นทอี อฟ จะมองเหน็ คลบั เฮาส์ ท่ีตั้งอยู่บนเนินสูง หลุมนี้เป็นพาร์ 5 ที่ระยะยาว และมีอุปสรรคเช่น กัน มีดอกเลคขวาและมีนํ้าขวาง ด้านหน้า ช็อตแรกหากวางตัวได้ดี ช็อตต่อไปต้องตีข้ามนํ้าและตีขึ้น เนิน มีบงั เกอร์ทรายเรียงรายตาม ข้างแฟร์เวย์และรอบๆกรีน กรีน มีสโลปมากอยู่ 2 ระดับ หลุมนี้ หากออนผิดที่ผิดทาง แม้แต่โบกี ท่านนกั กอล์ฟก็หาไม่เจอแน่ ต้อง มาแก้แค้นหรือแก้มือหลุมนี้ใหม่ ให้ได้

ในตอนนแี้ ละอนาคต กรงั ดป์ รซี กอล์ฟคลบั บริเวณโดยรอบนั้นมี อาคารพาณชิ ย์ รา้ นขายของทรี่ ะลกึ รา้ นอาหารและภตั ตาคาร พนื้ ทดี่ า้ น ทิศเหนือ เป็นเขตพกั อาศัย พื้นที่ ดา้ นใตจ้ ะเปน็ ศนู ยก์ ฬี าทางนา้ํ และ สนามออฟโรด เพื่อสําหรับแข่ง ทดสอบสมรรถนะรถยนต์ หรือใช้ ในกิจกรรมเกี่ยวกบั ยานยนต์ด้าน ต่างๆ พื้นที่ด้านหน้าของคลบั เฮาส์ มีโรงแรมที่พักแบบรีสอร์ทหรู ขนาด 60 ห้อง สําหรับบริการ พกั แรมและกจิ กรรมสมั มนา อกี ทงั้ ยงั ไดแ้ บง่ พนื้ ทแี่ ปลงสวยไวส้ าํ หรบั โครงการพัฒนาที่ดินเพื่อจัดสรร เป็นบ้านและที่อยู่อาศัย พร้อม สาธารณูปโภค โครงการดังกล่าว คาดวา่ นา่ จะทยอยเปดิ ตวั อยา่ งเปน็ ทางการในระยะเวลาอนั ใกล้นี้

แม้จะเป็นสนามกอล์ฟที่เปิดได้ ไม่ถึง 10 ปี แต่ชื่อเสียงของ กรงั ด์ปรีซ์ กอล์ฟคลบั ได้ถูกพูดถึง ไปในหมู่นกั กอล์ฟเป็นจํานวนมาก ผมวา่ ความโดดเดน่ คงเปน็ เรอื่ งการ ออกแบบให้สนามกอล์ฟกลมกลืน และสวยงามไปกับธรรมชาติโดย รอบ การได้มองภาพพระอาทิตย์ ตกดินจากคลับเฮาส์หลังจาก ออกรอบเสรจ็ คงเปน็ ภาพทงี่ ดงาม ตามความปรารถนาของคณุ ปราจนิ เอี่ยมลําเนา เจ้าของสนามที่สร้าง มนั ออกมาจากความฝันของตัวเอง เพื่อให้นักกอล์ฟคนอื่นได้สัมผัส ความสุขแบบนี้เช่นเดียวกนั และ นอกจากความสวยงามความทา้ ทาย ของเลย์เอาท์แล้ว คุณภาพของ สนามยงั อยู่ในระดบั 5 ดาว ระยะ ทางจากกรุงเทพฯมาที่นี่ราว 200 กิโลเมตร ผมว่าไม่ไกลและคุ้มค่าที่ ได้มาจริงๆครบั

ใช้ความละเอียดและพิถีพิถันเพื่อรักษาภูมิทัศน์ ของธรรมชาติไว้ให้ได้มากที่สุด

กรังด์ปรีซ์ กอล์ฟคลับ ให้ความ โดดเด่นในเรื่องการออกแบบ เพราะ สนามกอล์ฟกลมกลืนและสวยงาม ไปกับธรรมชาติโดยรอบเป็นอย่างดี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.