Interview

Golf Digest (Thailand) - - Contents -

ความพยายามสู่ การเดินหน้า เพื่อ แ ชม ป์ ต่อไป ของ โมรียา จุฑานุกาล

การที่คุณจะก้าวผ่าน กําแพงที่ขวางทาง ให้ไปสู่ความสําเร็จ ให้ได้นั้น ความพยายามคือสิ่ง หนงึ่ ทที่ กุ คนจะตอ้ งมี ทผี่ า่ นมา เราคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า นักกอล์ฟสาวที่ชื่อ โมรียา จุฑานุกาล จะใช้ความพยายาม อย่างยาวนานจากการเล่นใน แอลพีจีเอ ทัวร์ กว่า 6 ฤดูกาล กวา่ ทเี่ ธอจะไดแ้ ชมปแ์ อลพจี เี อ ทัวร์ รายการแรก เมื่อกลางปี 2018 ทผี่ า่ นมา เวลาผา่ นมา ครึ่งปี กอล์ฟ ไดเจสต์ได้มี โอกาสพูดคุยกบั โมรียาอีกครั้ง หลังจากที่เธอเดินทางกลับ มายังประเทศไทย เพื่อร่วม แถลงข่าวการจัดการแข่งขัน กอล์ฟ ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2019 โดยเราจะได้ รบั รถู้ งึ ความรสู้ กึ กบั การเปน็ คน ไทยคนที่ 2 ท่ีคว้าแชมป์ใน แอลพีจีเอ และเป้าหมายที่เธอ ต้องการจะก้าวไปให้ถึงตรงจุด ไหนในการเล่นกอล์ฟอาชีพ ความพยายามกว่า 156 รายการ

แม้โมรียา จุฑานุกาล จะเข้าสู่ การเป็นสมาชิกของแอลพีจีเอ ทัวร์ ก่อนน้องสาวของเธอ เอรียา จุฑานกาล ตั้งแต่ปี 2013 และดู เหมอื นวา่ แรกอะไรๆไมน่ า่ มปี ญั หา เพราะเธอควา้ รางวลั รกุ กอี อฟเดอะ เยยี รใ์ นปนี นั้ ไดท้ นั ที แตใ่ นเมอ่ื การ แข่งขนั ระดบั แอลพีจีเอ ทัวร์ มนั มี การแข่งขันที่สูงอยู่แล้วในทุกๆ ทัวร์นาเมนท์ แม้โมรียาจะยังคง รักษามาตรฐานการเล่นในทัวร์ได้ อย่างสมํ่าเสมอ แต่การจะคว้า แชมป์แรกให้ได้มนั ก็ไม่ง่ายอย่างที่ คิด ทั้งที่เธอมีโอกาสคว้าแชมป์ได้ หลายครั้งในปี 2017 ที่เล่นได้ดี หลายรายการ แต่เมื่อยงั ไม่ถึงเวลา ของมนั ก็ต้องรอคอยโอกาสต่อไป จนกระทั่งเธอทําได้ในรายการ ฮูเกล-เจทีบีซี แอลเอ โอเพน

“ถามวา่ ตอนนนั้ รสู้ กึ อยา่ งไง มนั รสู้ กึ วเิ ศษมาก โมแคม่ งุ่ มนั่ ทาํ ในสงิ่ ที่ทําอยู่และท้ายที่สุดมันก็ได้ ผลลพั ธ์ที่ยอดเยี่ยม” โมรียาเล่าให้ ผมฟังถึงความรู้สึก ณ ตอนนั้นที่ เธอคว้าแชมป์แรกได้สําเร็จ “ได้แชมป์แล้วไม่ได้ทําให้เรา เปลี่ยนแปลง เป้าหมายของเรายงั ตั้งเป้าอยู่เรื่อยๆ ตามที่เราต้ัง เป้าหมายในครั้งแรกเอาไว้ว่า ต้องการคว้าแชมป์ให้ได้ และมนั ก็ ทําได้สําเร็จ” โมรียากล่าวต่อ

ในความสําเร็จครั้งนี้ที่จริง โมรียามีโอกาสที่จะได้แชมป์หลาย ครั้งในปี 2017 และต้นปี 2018 ซึ่งเป็นช่วงที่เธอเล่นได้ดีอย่างต่อ เนื่องจนได้รับการจับตามองเป็น พิเศษว่าจะคว้าแชมป์แรกได้อย่าง แนน่ อนในปี 2018 “ความรสู้ กึ ของ เราเองคดิ วา่ จรงิ ๆปที แี่ ลว้ (2017) เล่นดีกว่าปีนี้ (2018) ตอนที่เล่น ดีแล้วเฉียดไปมา โมมองว่าการที่ เราไม่ได้แชมป์ไม่ได้แปลว่าเราทํา ไม่ได้ เพียงแต่ว่าจงั หวะของเรามนั ยงั ไม่ได้ มนั อาจจะไม่ใช่วนั ของเรา จนวนั หนึ่งที่เราพยายามมนั ต่อไป เรื่อย วนั หนึ่งมนั ต้องเป็นของเรา ถ้าเรามองทุกอย่างในด้านบวกสิ่ง ดีๆก็จะเข้ามาหาเราเสมอ แต่บาง อย่างมันแค่ใช้เวลาและมันมาใน จงั หวะที่เหมาะสมมากกว่า ถ้าเรา ทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้ว มนั ไม่ได้มี อะไรเปลี่ยนไปหรือว่าเราต้องทํา

มากขึ้น เราแค่ทําในสิ่งที่ถูกต้อง เหมอื นเดมิ เพยี งแตเ่ มอื่ วนั นมี้ าถงึ สิ่งที่เราทํามันแสดงให้เห็นว่ามัน เป็นสิ่งที่ถูกต้องและถูกทาง มากกว่า” โมรียากล่าว

ครอบครัวคือกdาลังใจที่ยิ่งใหญ่ และสdาคัญ

อย่างที่ทุกคนรู้กนั ว่าครอบครัว จุฑานุกาลมีพี่น้อง โมรียา และ เอรยี า เปน็ นกั กอลฟ์ อาชพี แถวหนา้ ของไทยและแอลพีจีเอ ทัวร์ แม้จะ เริ่มเล่นพร้อมๆกนั แต่ระหว่างทาง กว่าจะประสบความสําเร็จนั้นทั้ง สองต่างต้องก้าวผ่านอะไรมาก อย่างมากมาย และการได้รบั กําลงั ใจที่ดีจากครอบครบั คือสิ่งสําคญั ที่ทําให้โมรียายังมุ่งมั่นเดินตาม เป้าหมายในอาชีพนักกอล์ฟ ของเธอ แม้ว่าจะเป็นน้องสาวที่ ประสบความสําเร็จก่อนก็ตาม “การที่คนอื่นเปรียบเทียบเราไม่ สามารถไปห้ามใครได้ แต่เราก็ไม่ ไดร้ สู้ กึ อะไร โมแคท่ าํ ในสงิ่ ทตี่ อ้ งทาํ ก็คิดว่าคนเรามนั ไม่เหมือนกนั และ ก็เชื่อในสิ่งที่เราทําอยู่ว่ามนั ถูกต้อง แค่นั้นเอง ไม่รู้สึกกดดนั อะไร”

“ในวนั ทเี่ ราไดแ้ ชมป์ กเ็ หน็ วา่ มี คนที่รู้สึกดีใจมากกว่าเรา โดย เฉพาะเม โมก็เข้าใจได้เพราะตอน ที่เมได้แชมป์ครั้งแรกเราก็รู้สึก เหมือนกันว่ามันใกล้มาหลายครั้ง พอทําได้ก็รู้สึกมีอารมณ์ร่วมกบั เรา ไปด้วย ซึ่งในฐานะนักกีฬาเราก็ เข้าใจได้นะ เพราะตอนน้องได้ แชมป์แรก โมเองก็รู้สึกเหมือนกนั เพียงแต่อาจจะไม่ได้แสดงออก เยอะแค่นั้นเอง” โมรียากล่าว ซึ่ง ทกุ คนจะจาํ ภาพแหง่ ความยนิ ดขี อง คณุ แมเ่ ปล้ิ -นฤมล ตวิ ฒั นาสขุ และ นอ้ งสาว เอรยี า จฑุ านกุ าล ทโี่ ผกอด กนั กลมกลางกรนี หลมุ 18 ชา่ งเปน็ ภาพสุดประทบั ใจอย่างยิ่ง

สิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้ และมนั อาจจะเป็นเคล็ดลบั ที่ทําให้ ทั้งสองคนยังทําผลงานได้ดีใน แอลพีจีเอ ทัวร์ นั่นก็คือ เธอทั้งคู่ ไม่คุยเรื่องกอล์ฟกันนอกเวลา แข่งขนั หรือเวลาซ้อม “ไม่คุยเรื่อง กอลฟ์ กนั เลย ระวา่ งโมกบั เม ซงึ่ มนั เป็นกฎระหว่างเราสองคนเลย เพราะเราใช้ชีวิตอยู่กบั กอล์ฟเยอะ แล้ว พอเราโตขึ้น เรารู้สึกว่าการที่ เราได้ทําความสมดุลให้กบั ชีวิตใน หลายๆเรอื่ ง มนั ทาํ ใหเ้ รามคี วามสขุ และมนั ทาํ ใหเ้ ราทาํ อยา่ งอนื่ ใหม้ นั ดี ขนึ้ ไดอ้ กี ” โมรยี าใหเ้ หตผุ ลในเรอื่ ง นไี้ ดอ้ ยา่ งนา่ สนใจ เพราะตอ่ ใหก้ าร เล่นกอล์ฟวนั นั้นจะดีหรือไม่ดี ทุก อย่างจะถูกทิ้งไว้ที่สนาม

เป้าหมายที่ตั้งใจกับความ ท้าทายต่อไป

แม้เป้าหมายในการเป็นแชมป์ แอลพจี เี อ ทวั ร์ ของโมรยี าจะสาํ เรจ็ แลว้ แตเ่ ธอกย็ งั คงมเี ปา้ หมายสาํ คญั ในอนาคต ในการพัฒนาตัวเอง สําหรบั อาชีพนกั กอล์ฟ ซึ่งเธอบอก กบั เราว่า “จริงๆปีนี้ (2018) ก็ พอใจผลงานของตวั เองนะ แลว้ เรา มองที่เป้าหมายของตัวเองใน อนาคตมากกว่า แล้วเราเริ่ม พยายามทําจากตรงนี้ให้มันดีขึ้น เพื่อให้มนั เป็นอย่างที่เราต้องการ ส่วนเป้าหมายต่อไปหลังได้แชมป์ กค็ ดิ วา่ มนั ยงั ตอ้ งใชเ้ วลาอยู่ เพราะ เมื่อกลางปีมีการเปลี่ยนโค้ชใหม่ มนั ยงั มอี กี หลายอยา่ งทยี่ งั ตอ้ งปรบั แก้ อาจจะตอ้ งทาํ ตรงจดุ นใี้ หด้ กี อ่ น ส่วนแชมป์รายการต่อไปหรือ รายการเมเจอร์ก็คือความหวงั ของ โมที่อยากได้ เพราะทุกรายการมนั มีความท้าทาย และโอกาสอยู่ที่ว่า มันจะเป็นของใคร โมแค่ออกไป เลน่ ใหม้ นั ดที สี่ ดุ มากกวา่ สว่ นเรอื่ ง แรงกิง โมไม่ค่อยเอามาเป็น เปา้ หมายเทา่ ไร วา่ จะตอ้ งอยอู่ นั ดบั ไหน ต้องทําเงินเท่าไร เราแค่ทําสิ่ง ที่เราต้องทําในเวลานี้เพื่ออนาคต ที่ดีที่สุดมากกว่า” โมรียาสรุป เป้าหมายในการเล่นกอล์ฟใน อนาคตของเธอ

ในเส้นทางแอลพีจีเอ ทัวร์ ที่ โมรียา จุฑานุกาล ก้าวเดินมากว่า 6 ฤดูกาล ถ้าจะเปรียบเป็นละครก็ คงเปน็ เหมอื นละครทดี่ รามา่ เขม้ ขน้ สุข เศร้า ตื่นเต้น คละเคล้ากนั ไป แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับทั้ง โมรียา และ เอรียา สงั เกตว่าเธอทั้ง สองไม่ได้หวั่นไหว และยังคงเดิน ตามเป้าหมายในชีวิตที่ทั้งสองได้ เลือกแล้ว และวนั นี้โมรียาได้ทลาย กําแพงของคําว่าเป็นไปไม่ได้ สําเร็จด้วยคําว่า ‘พยายาม’ ดงั นั้น เธอจึงเป็นทั้งต้นแบบและแรง บนั ดาลใจอีกคนหนึ่ง ให้แก่น้องๆ รนุ่ หลงั ทจี่ ะเขา้ มาในเสน้ ทางเสน้ นี้ วา่ หากคณุ มเี ปา้ หมายทชี่ ดั เจน และ พยายามทุกวิถีทางที่จะทํามันให้ สําเร็จ โอกาสนั้นมนั ย่อมเป็นไปได้ แน่นอน

“พอเราโตขึ้น เรารู้สึกว่าการที่เราได้ทËาความสมดุล ให้กับชีวิตในหลายๆเรื่อง มันทËาให้เรามีความสุข”

แชมป์แรกของโมรียา ในแอลพีจีเอ ทัวร์ รายการ ฮูเกล-เจทีบีซี แอลเอ โอเพน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.