Highlights

Golf Digest (Thailand) - - Contents -

อ พั เ ด ต ความเคลื่อนไหว ในวงการกอล์ฟ

เรารู้กันดีอยู่แล้วว่า ใน การแข่งขนั กอล์ฟอาชีพ สตรีนั้น ในแต่ละปี ประเทศไทยจะมีนกั กอล์ฟก้าวเข้า มาเล่นในระดับแอลพีจีเอ ทัวร์ อยา่ งตอ่ เนอื่ ง โดยเฉพาะ 3-4 ปี หลงั ที่มีรุกกีจากประเทศไทยขยบั เข้าไปคว้าทัวร์การ์ดของแอลพีจีเอ อยู่ตลอด นั่นก็แสดงให้เห็นถึง มาตรฐานของนักกอล์ฟไทยที่สูง มากขนึ้ และในปี 2019 จะมสี าม นักกอล์ฟไทยที่ได้สิทธิ์ไปเล่นใน แอลพจี เี อ ทวั ร์ โดยสองในสามคน นนั้ เคยไดท้ วั รก์ ารด์ มากอ่ นหนา้ นนั้ แลว้ แตส่ าํ หรบั นกั กอลฟ์ สาวทผี่ ม กาํ ลงั จะพดู ถงึ นี้ เธอเขา้ มาในฐานะ รกุ กใี น 2019 อยา่ งแทจ้ รงิ ปาจรีย์ อนันต์นฤการ หรือ โปรเมียว โปรสาวน้อยวัย 19 ปี ผู้ที่สามารถทําตามความฝันของ ตัวเองได้สําเร็จ ด้วยการคว้า ทัวร์การ์ดแอลพีจีเอ ทัวร์ ฤดูกาล 2019 แบบเต็มฤดูกาลจากเล่น ควิ สคลู สเตจสดุ ทา้ ย จบเขา้ มาเปน็ อนั ดบั ที่ 39 จาก 45 อนั ดบั แรกที่ จะได้ทัวร์การ์ดในฤดูกาล 2019 หลงั จากเมื่อปีก่อนเธอต้องผิดหวงั กบั การควิ สคลู ในสเตจที่ 3 นี้ และ ต้องตัดสินใจไปแข่งในซีเมนทรา ทวั ร์ ฤดกู าล 2018 ทผี่ า่ นมา

หากใครยังจํากันได้ กอล์ฟ ไดเจสต์เราเคยได้ทําบทสัมภาษณ์ ปาจรีย์ ตั้งแต่ยังเป็นนักกอล์ฟ สมัครเล่นที่ประสบความสําเร็จใน การเลน่ ระดบั ทมี ชาตมิ ากๆคนหนงึ่ ในปี 2016 และเป็นนักกอล์ฟ สมคั รเลน่ ทไี่ ปควา้ ชยั ในการแขง่ ขนั ระดบั ชาตมิ าแลว้ หลายรายการ จน ได้รบั การจบั ตามองว่าจะก้าวขึ้นมา เปน็ นกั กอลฟ์ อาชพี สาวมากฝมี อื อกี คนหนงึ่ หากตดั สนิ ใจเทริ น์ โปร

จนปลายปี 2017 ปาจรยี ต์ ดั สนิ ใจเทริ น์ โปรเลน่ กอลฟ์ อาชพี โดยมี จุดมุ่งหมายในการเข้าไปเล่นใน แอลพีจีเอ ทัวร์ให้ได้ เหมือนสอง นกั กอลฟ์ รนุ่ พี่ โมรยี า และ เอรยี า จุฑานุกาล ที่เป็นแรงบันดาลใจ สาํ คญั ของเธอ แตใ่ ชว่ า่ อะไรมนั จะ เปน็ สมดงั ตงั้ ใจเสมอ แมจ้ ะเตรยี ม ตัวไปดี และทําผลงานได้อย่างดี ทสี่ ดุ แลว้ แตก่ ารควิ สคลู แอลพจี เี อ ทวั ร์ ฤดกู าล 2018 เธอเขา้ มาเปน็ อนั ดบั 68 ของสเตจสดุ ทา้ ย พลาด การไดส้ ทิ ธไิ์ ปเลน่ ในทวั รใ์ หญ่ แตก่ ยงั ได้สิทธิ์ในการเล่นซีเมนทราทัวร์ แบบเตม็ ฤดกู าล

“ความจรงิ ปแี รกตงั้ ความหวงั ไว้ กบั มนั เยอะ มนั เลยรสู้ กึ กดดนั จน ทําให้เมียวพลาดในเป้าหมายที่เรา ต้ังเอาไว้ แต่มนั ก็ดีนะ เพราะมนั ทําให้เราได้มาหาประสบการณ์ใน การเล่นที่สหรฐั อเมริกาแบบเต็มๆ ฤดูกาลในซีเมนทราทัวร์ ซึ่งถือว่า ช่วยให้เราได้เรียนรู้และปรับตัว อะไรหลายอยา่ งไดด้ มี าก” ปาจรยี เลา่ ถงึ ความรสู้ กึ และการตดั สนิ ใจใน การเล่นกอล์ฟอาชีพต่อที่สหรัฐฯ เมอื่ ปลายปที แี่ ลว้

“เมียวมองว่ามันเป็นทัวร์ที่ดี และเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้หา ประสบการณ์การเล่นที่ไม่แตกต่าง จากแอลพีจเี อ ทัวร์ แม้เงินรางวัล อาจจะไม่สูงนัก แต่มนั มีความน่า สนใจ ก็เลยตัดสินใจว่าจะเล่นที่

สcำหรับแอลพีจีเอ ทัวร์ ฤดูกำล 2019 นี้ นอกจำก ปำจรีย์ อนันต์นฤกำร จะเข้ำไปเล่นในฐำนรุกกีแล้ว ยังมี พัชรจุฑำ คงกระพันธ์ ที่ได้กลับเข้ำไป เล่นอีกครั้ง ภำยหลังได้คิวสคูลเข้ำมำเป็นอันดับที่ 45 พอดี หลังเสีย กำร์ดทัวร์ไปเมื่อปีก่อน ส่วนนักกอล์ฟอีกหนึ่งคนที่ได้กลับไปเล่นใน แอลพีจีเอ ทัวร์ 2019 นั่นก็คือ ปวริศำ ยกทวน ที่ทcำเงินรำงวัลสะสมของ ซีเมนทรำทัวร์ เข้ำมำเป็นอันดับที่ 3 คว้ำสิทธิ์เล่นแอลพีจีเอ ทัวร์ ฤดูกำล 2019 ได้เช่นกัน หลังเคยได้สิทธิ์มำแล้วเมื่อฤดูกำล 2017

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.