Butch Harmon

Golf Digest (Thailand) - - Contents - บุทช์ ฮา ร์ มอ นครู กอล์ฟ อำ ชีพ ป ร ะ จ c ำ กอล์ฟ ไดเจสต์

3 วิธีการ ของ โปร ใน ทั ว ร์ ส ู่ การ สร้าง ผลงาน ท ี่ ดี ขึ้นเรื่อยๆ

ผม โชค ดี ท ี่ ไ ด้ ร่วมงาน กบั นกั กอล์ฟระดบั โลก หลายคน พวกเขาล้วน มี ร่างกาย ท ี่ เป็น พ รส วรรค์ แต่สิ่งที่ สร้าง ความแตกต่าง ใ ห้ พวกเขา คือ ความ แข็งแกร่ง ด้าน จิตใจ และ การ จดั การอารมณ์

1 ความจdาสั้น

นกั กอล์ฟ เก่ง ๆ พวกเขา จะ พร้อม ลุย ต่อ ไม่ว่า จะ ผิดพลาด มาก ขนาด ไหน เช่น ไดรฟเสีย พตั ต์สั้นไม่ลง เขา จะ ทํ า ใ ห้ ฝันร้าย กลาย เป็นอดีต ไปอย่างรวดเร็ว ตอนที่ดัสติน จอหน์ สนั ทาํ สามพตั ตบ์ นกรนี หลมุ สุดท้ายในยูเอส โอเพน 2015 จน อดไปเพลย์ออฟกบั จอร์แดน สปีธ หลาย คน เป็นห่วง และ ถาม ผม ว่า ดีเจจะไหวไหม แน่นอนเขาไม่ เปน็ ไร เขาเปน็ ตวั อยา่ งทดี่ มี ากของ คน ท ี่ มอง ไป ข้างหน้า ลองคิดดูว่า ทา่ นจะเลน่ ดขี นึ้ ขนาดไหนหากทา่ น มีความจําสั้นสาํ หรบั เกมกอล์ฟ

2 เข้า จรด ลูก อย่าง สม d่ า เสมอ

ม นั ไม่ต้อง ใ ช้ ความสามารถ ด้าน กีฬา แต่อย่างใด ใน การ เข้า เซ็ ต อัพ ใหส้ มบรู ณแ์ บบทกุ ครงั้ ซงึ่ เปน็ สงิ่ ที่ มอื สมคั รเลน่ ควรใสใ่ จ แตส่ ว่ นใหญ่ ม กั จะไรร้ ปู แบบ การ ป ฏ บิตั ทิ ช ี่ ดั เจน เกร็ก นอร์แมน ที่ผมได้ร่วมงาน ด้วย เขา เป็น คน ท ี่ มี พรี ช็อต รูทีน ท ี่ ผมชอบที่สุด เขาก้าวเข้าหาลูก พร้อมไม้ในมือขวา วางหน้าไม้แล้ว เลง็ ไปยงั เปา้ หมาย จากนนั้ กจ็ ดั การ จบั กริ ป วาง เท้า ซ้าย ลง ก่อน แล้ วก็ ขยบั เท้า ขวา ออก ไป เพื่อ จดั ช่วง เท้า ให้เหมาะสม ขณะที่นกั กอล์ฟส่วน ใหญ่จะจดั ท่า ยืน ใ ห้ เสร็จ ก่อน แล้ว จงึ คอ่ ยวางหนา้ ไมท้ หี่ ลงั ลกู ซงึ่ เปน็ ขนั้ ตอนไมถ่ กู ตอ้ ง ทา่ นลองสรา้ งขนั้ ตอน การ เข้า จรด ลูก แบบ เ กร็ ก แล้ว ท่าน ตี ลูก ไ ด้ ตรง ตํ า แห น่ ง มากขึ้น

3 สโตรก ลูก ด้วย ความมั่นใจ

หาก ท่าน ดู การ พั ต ต์ ของ ริ ค กี จะ เหน็ สงิ่ หนงึ่ ทนี่ า่ สนใจ นนั่ คอื เขาจะ ไม่รีรอ เขา ใช้เวลา เข้า ยืน เหนือ ลูก สั้น มาก หนั ไป มอง หลุม เพียง หนึ่ง หรือ สอง ครั้ง แล้ วก็ พั ต ต์ เลย ส่วน มือสมัครเล่น มัก ใช้เวลา ก่อน ออก สโตรกนานเกนิ ไป ราวกบั วา่ ยงิ่ นาน จะยิ่งแม่น ที่จริงแล้วมนั ให้ผลตรง กนั ขา้ ม ดงั นนั้ เมอื่ ตดั สนิ ใจเลอื กไล แล้ว ใ ห้ เล็ง หน้า พั ต เ ตอ ร์ อย่าง ระมดั ระวัง ไป ใน ทิศทาง ท ี่ ต้องการ ใ ห้ ลูก เริ่มต้น กลิ้ง แล้ วก็ สโตรก ออก ไป ก่อน ท ี่ ความคิด ลบ จะ เกิดขึ้น ใน หัวของท่าน

“มันไม่ต้องใช้ความสามารถด้านกีฬาแต่อย่างใด ในการเข้าเซ็ตอัพให้สมบูรณ์แบบทุกครั้ง”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.