David Leadbetter

Golf Digest (Thailand) - - Contents -

ท่าน จะ พิ ท ช์ ดีขึ้น ถ้า ไ ม่ ค้าง นํ้าหนกั ตัวที่เท้าหลงั

มีคํ ำ แนะ นํ ำ ท ี่ ดี ม ำ ก เ ว ลำ เลน่ พทิ ชช์ อ็ ตคอื ใหส้ วงิ ผำ่ นจดุ ปะทะดว้ ยมมุ เขำ้ ปะทะลูกท่ีตื้น และปล่อยให้ส่วน ล่ำ ง ของ หัว ไ ม้ ไถล ไป ตำ ม พื้น ห ญ้ ำ

ผม เห็น กำ ร เอ ำ คํ ำ แนะ นํ ำ น ี้ ไป ป ฏิ บั ติ อ ย่ำ ง ไ ม่ ถูกต้อง ใน มือ สม คั ร เล่น เ น ื่ อ ง จำ ก พวก เ ขำ ตี ด้วย นํ้ำหนกั ยงั คงอยู่บนเท้ำหลงั ควำม ผิด พ ลำ ด น ี้ เกิดขึ้น เ พรำ ะ ว่ ำ นัก กอล์ฟ ต้อง กำ ร ใ ช้ มือ และ ลํ ำ ตัว ช่วย ใ ห้ ลู กลอย ขึ้น ซึ่งมนั ไม่จํำเป็น เลย เ พรำ ะ อ ง ศ ำ ของ เ ว ด จ์ นั้น เพียง พอ ต่อ กำ ร ส่ง ใ ห้ ลู กลอย และ ตก นุ่มนวล โดย เฉ พำ ะ เมื่อ มี มุม เข้ ำ ปะทะทตี่ นื้ โดยใหค้ ดิ ถงึ กำรตกี วำด ไม่ใช่กำรตีขุด

ฉะนั้น ผ มอ ยำ ก ใ ห้ ท่ ำ น แน่ใจ ว่ ำ ตอน ท ี่ สวิง ผ่ ำ น ลูก นั้น ลํ ำ ตัว เคลื่อน ไปอยู่บนเท้ำหน้ำ วิธี กำ ร ท ี่ ง่ ำ ย ที่จะ ทํ ำ ใ ห้ ท่ ำ น เข้ ำ ใจ คือ แบบ ฝึก สุด คลำ ส สิ ค ท ี่ เป็น ท่ ำ สุด สวย ของ แ กรี เพลเยอร์ โดย กำ ร ก้ำ ว ไป หำ เ ป้ำ หมำยตอ่ เนอื่ งหลงั จำกตลี กู ออกไป แลว้ ในแบบฝกึ นี้ ใหท้ ำ่ นดำวนส์ วงิ พร้อมถ่ำยนํ้ำหนกั ตัวทั้งหมดไปยงั เท้ำหน้ำ โดย ขณะ ท ี่ ห น้ำ ไ ม้ เกือบจะ ปะทะ ลูก ด้วย มุ มท ี่ ตื้น เท้ำหลัง (เทำ้ ขวำ) ควรขยบั ลอยจำกพนื้ และ เริ่ม ที่จะ เคลื่อน ไป ทำ ง เ ป้ำ ห ม ำ ย เป็น กำ ร ตี แล้ว ก้ำ ว เท้ ำ ตำ มอ ย่ำ ง ท ี่ ผมแสดงในภำพ

กำ รถ่ ำ ย น ํ้ ำ หนัก ไป ทำ ง ซีก ซ้ำ ย จะ ช่วย ลูก พิ ท ช์ ของ ท่ ำ น หนักแน่น และ ได้ผล งำ น สม ํ่ ำ เสมอ ม ำ ก ขึ้น

-เขียนร่วมกบั รอน แคสพริสกี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.