Lakchai

Golf Digest (Thailand) - - Contents -

ฝึก ท่วงท่า เริ่มต้น ใน การ สวิง ที่ถูกต้อง

กอล์ฟสวิงไม่ว่าจะดีหรือ แยเ่ ปน็ การทาํ งานทเ่ี ชอื่ ม ต่อกนั เป็นลูกโซ่ ท่วงท่า ที่เกิดขึ้นก่อนหน้ามีผลต่อท่วงท่า และตําแหน่งที่จะตามมา การ เริ่มต้นที่ดีในวงสวิงจะเปิดโอกาส ใหท้ า่ นสรา้ งชอ็ ตทดี่ กี วา่ การเรมิ่ ตน้ ที่แย่และพยายามจะแก้ไขมัน ระหว่างสวิง ข้อผิดพลาดหนึ่งที่นักกอล์ฟ จํานวนมากพยายามจะทําในช่วง เรมิ่ ตน้ ทฝี่ รงั่ เรยี กวา่ “First Move” หรือ “Take Away” ก็คือการแต่ง ท่าทางให้ถูกต้องตามที่ตําราได้ บอกไว้ โดยลืมคิดไปว่ากอล์ฟสวิง จริงๆแล้วคือท่วงท่าของการเล่น กีฬา

ดงั นั้นการ “First Move” ที่ดี จะต้องมาจากท่วงท่าที่ถูกต้อง ไม่ใช่การแต่งท่าให้ถูก ผมมี แบบฝึกง่ายๆที่จะช่วยให้ท่านรู้สึก ถึงท่วงท่านี้ได้ เพียงแค่เข้ายืน จรดลกู (ผมหวงั วา่ ทา่ นมที า่ จรดลกู ทถี่ กู ตอ้ ง) ยกเทา้ ขวาขนึ้ และวางลง ทันที เหมือนกับการกระทืบเท้า เมื่อเท้าขวาถึงพื้น ไม้กอล์ฟและ ลาํ ตวั กจ็ ะเคลอื่ นในตาํ แหนง่ “First Move” ที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ โดยที่ท่านไม่ต้องปรบั แต่งท่าทาง ใดๆทั้งสิ้นครบั

นกั กอล์ฟท่านใดต้องการข้อมูล เพิ่มเติมหรือท่านที่มีปัญหาด้าน สวิง หรือแม้แต่ต้องการพฒั นาการ เล่นให้ดีขึ้นสามารถติดต่อได้ที่ โรงเรียนสอนกอล์ฟหลกั ชัย เพียง แจ้งข้อมูลว่าทราบจากกอล์ฟ ไดเจสต์ ทั้งนี้เพื่อทําการทดลอง เรยี นฟรโี ดยไมเ่ สยี คา่ ใชจ้ า่ ย ตดิ ตอ่ โทร 087-697-2211 ครบั

หลักชัย ทองศรีพงศ์ อดีตครูสอน กอล์ฟสถาบันเดวิด เลดเบทเทอร์ กอล์ฟ อคาเดมี และผ่านการอบรม ขั้นสูงจากสถาบันไทเทิลลิสท์ เพอร์ฟอร์แมนซ์

“การ First Move ที่ดี จะต้องมาจากท่วงท่าที่ถูกต้อง”

ยกเท้าขวาขึ้น และวางลงทันที เหมือนกับการ กระทืบเท้า

▶ ข้อผิดพลาดที่นักกอล์ฟจcานวน มากพยายามทcาเริ่มต้นสวิงก็คือ การแต่งท่าทางให้ถูกต้องตามตcารา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.