ตีด้วยหลังมือ

Golf Digest (Thailand) - - The Golf Life Interview -

หากช็อตของท่านไม่ตรงทิศทาง โดยส่วน ใหญ่จะเกิดจากหน้าไม้ตอนผ่านจุดปะทะ ความผิดพลาดที่มกั เกิดกบั ผมคืออาการฮุ๊ค แต่สําหรบั ท่านคงเป็นสไลซ์ ซึ่งเป็นเพราะว่า หน้าไม้เปิดเมื่อเทียบกบั เส้นทางสวิงตอนปะทะ ลูก ให้ท่านใช้โลโก้ที่หลงั ถุงมือในการควบคุม ทิศทาง สําหรบั ท่านที่ตีสไลซ์ ให้จบั ไม้ด้วยมือ ข้างที่สวมถุงมือซึ่งจะมองเห็นโลโก้หลงั ถุงมือ ได้ถนดั กริปจะสตรองขึ้น (ซ้าย) ทีนี้ให้สวิง ตีลูกโดยพยายามใหโ้ ลโก้ชี้ไปทางเป้าหมาย ตอนปะทะลูก ซึ่งจะช่วยให้ท่านปิดหน้าไม้ ทําให้ช็อตไปตรงและแก้ปัญหาสไลซ์ได้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.