สวิงจิ๋วไทย คว้า 5 แชมป์ กอล์ฟเยาวชนนานาชาติ สิงห์ จูเนียร์ เวิลด์ 2018

Golf Digest (Thailand) - - Highlights โดย อรุณ แสดรัมย์ -

▶ ธัญพัฒน์ สุขเกิด วัย 14 ปี จำก พิษณุโลก ปิดฉำกที่อีเวนพำร์ 72 สี่วัน เฉือนคว้ำแชมป์คลำสบีชำยไปที่ 14 โอเวอร์พำร์ 302 ปิดท้ำยให้ทัพสวิง จิ๋วไทย รวมปีนี้เด็กไทยคว้ำได้ 5 แชมป์ 19 รองแชมป์ จำกกำรแข่งขันกอล์ฟ เยำวชนนำนำชำติ “สิงห์ ไทยแลนด์ จูเนียร์ เวิลด์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 2018” ครั้งที่ 11 ที่สนำมกอล์ฟหลวง หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.