ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2019 พร้อมดวลวงสวิง

Golf Digest (Thailand) - - Highlights โดย อรุณ แสดรัมย์ -

บริษัท ฮอนด้ำ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จcำกัด ร่วมกับ ไอเอ็มจี พร้อมเปิดศึกดวลวงสวิงครั้งยิ่งใหญ่ สำนฝันนักกอล์ฟ ไทยร่วม ดวลวงสวิงกับนักกอล์ฟหญิงระดับโลก ในศึกกอล์ฟสตรี ฮอนด้ำ แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2019 ระหว่ำงวันที่ 21-24 กุมภำพันธ์ 2562 ณ สยำมคันทรีคลับ พัทยำ โอลด์คอร์ส จ.ชลบุรี และพิเศษสcำหรับปีนี้ จัดกำรแข่งขันรอบ Honda LPGA Thailand National Qualifiers เพื่อเฟ้นหำนักกอล์ฟ ไทยเต็งหนึ่งไปร่วมลงสนำมกับนักกอล์ฟหญิง ทั่วโลกรวม 70 คน ชิงเงินรำงวัลสูงกว่ำ 53 ล้ำนบำท พร้อมผลักดัน กิจกรรมให้เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อตอกยc้ำมำตรฐำนและมุ่งพัฒนำ ศักยภำพนักกอล์ฟ ไทยสู่เป้ำหมำยนักกอล์ฟอำชีพ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.