“บางจาก จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 2018”

Golf Digest (Thailand) - - Highlights โดย อรุณ แสดรัมย์ -

▶ นำยพรพงษ์ เพชรลc้ำ (ที่ 5 จำกซ้ำย) ประธำน AMG Thailand Junior Golf Tour, นำยดำว์ปกรณ์ รัตนสุวรรณ (ที่ 6จำกซ้ำย) รองประธำน AMG Thailand Junior Golf Tour และ นำยนพกร สุวณิชย์ รองประธำน AMG Thailand Junior Golf Tour (ที่ 4 จำก ซ้ำย) ร่วมแสดงควำมยินดีกับแชมป์ในกำร แข่งขันกอล์ฟเยำวชนรำยกำร “บำงจำก จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 2018” ชิงถ้วยเกียรติยศ พล.อ.ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ที่ สนำมฟีนิกซ์ โกลด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.