เมอร์เซเดส-เบนซ์ จัดโปรแกรมบริการหลัง การขายส่งท้ายปี

Golf Digest (Thailand) - - Highlights โดย อรุณ แสดรัมย์ -

▶ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จcำกัด จัด แคมเปญใหญ่ส่งท้ำยปี เอำใจ ลูกค้ำดำวสำมแฉกทุกท่ำนกับ แคมเปญบริกำรหลังกำรขำย “Genuine Parts, Genuine Comfort, Genuine Safety” มอบส่วนลดค่ำอะไหล่สูงสุดถึง 30% เพื่อตอบแทนลูกค้ำที่นcำ รถเข้ำมำรับบริกำรที่ ผู้จcำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำร ทั้ง 32 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่ วันนี้ถึง 29 ธันวำคม 2561 โดย นำยพุทธิ ตุลยธัญ รองประธำนบริหำรฝ่ำย บริกำรลูกค้ำ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จcำกัด กล่ำวว่ำ “เมอร์เซเดส-เบนซ์

ประเทศไทย มีควำมมุ่งมั่นที่จะ นcำเสนอสิ่งที่ดีที่สุด พร้อม ประสบกำรณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ ลูกค้ำทุกท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นด้ำน ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และบริกำรหลังกำร ขำย เพื่อเป้ำหมำยในกำรให้ ลูกค้ำได้รับควำมพึงพอใจ สูงสุดตลอดกำรดูแลของเรำ ซึ่งสcำหรับในช่วงปลำยปีเช่นนี้ ทำงบริษัทฯ จึงได้จัดแคมเปญ สุดพิเศษ เพื่อเปรียบเสมือน คcำขอบคุณ และตอบแทน ควำมไว้วำงใจของลูกค้ำที่ เชื่อมั่นในมำตรฐำนกำร บริกำรหลังกำรขำยของ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ด้วยดี เสมอมำ”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.