สงิ ห์ อเมเจอร์ กอลฟ์ เซอรก์ ติ ลยุ รอบสดุ ทา้ ยทส่ี มยุ

Golf Digest (Thailand) - - Highlights โดย อรุณ แสดรัมย์ -

▶ ธนำกร สงวนบุญ, ชัยพร ช่อฮวด, อcำนำจ รำมโกมุท คว้ำแชมป์ไฟล์ทเอ-บี-ซี ตำมลcำดับ ในกำรแข่งขันกอล์ฟ สมัครเล่น “สิงห์ อเมเจอร์ กอล์ฟ เซอร์กิต พรีเซ็นเต็ด บำย ทีเอที 2018” รอบคัดเลือก สนำมที่ 9 ที่สนำมรอยัล ฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปำ จ.นครนำยก จัดกำร แข่งขันโดย บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จcำกัด ร่วมกับ กำร ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, เทเลอร์เมด, กอล์ฟชำแนล ไทยแลนด์ คิดคะแนนในระบบสเตเบิลฟอร์ด โดยใช้ระบบ 36 ซิสเท็มในกำรหำแต้มต่อพร้อมได้สิทธิ์ไปร่วมกำร แข่งขันรอบสุดท้ำยที่สนำมกอล์ฟสันติบุรี สมุย โดยมี อำนันต์ เผือกพิบูลย์ ผู้ช่วยผู้จัดกำรสcำนักงำนฝ่ำยส่ง เสริมกีฬำ บริษัท สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จcำกัด ร่วมยินดี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.