UA Golf Day 2018

Golf Digest (Thailand) - - Highlights โดย อรุณ แสดรัมย์ -

▶ อันเดอร์ อำร์เมอร์ (Under Armour) ผู้นcำด้ำนนวัตกรรมชุดกีฬำไฮเพอร์ฟอร์มำนซ์เผยควำมสcำเร็จหลังได้รับ ผลตอบรับอย่ำงล้นหลำมจำกเหล่ำนักกอล์ฟรุ่นใหม่ของเมืองไทยสcำหรับกำรแข่งขัน UA Golf Day 2018 ครั้งแรกในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยนที่ผ่ำนมำ ณ สยำมคันทรีคลับ พัทยำ โอลด์คอร์ส โดยเปิดโอกำสให้นักกอล์ฟและแฟนพันธุ์แท้อันเดอร์ อำร์เมอร์ ชำวไทย ได้ประลองฝีมือใกล้ชิดกับ โปรกอล์ฟชั้นนcำของเมืองไทย พร้อมประกำศรำยชื่อผู้ชนะทั้ง 4 คน ที่ได้สิทธิ์ไปร่วมเล่นใน ‘Pro-am Golf Day’ ในงำนแข่งขันกอล์ฟระดับโลก Honda LPGA 2019 โดยมีผู้สนใจลงแข่งขันดวลวงสวิงในงำนครั้งนี้กว่ำ 140 คน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.