สนามที่ 9 เมืองแก้ว กอล์ฟ คอร์ส

Golf Digest (Thailand) - - Highlights โดย อรุณ แสดรัมย์ -

▶ Bangkok Bank Golf Tournament 2018 เดินทำงมำถึงสนำมที่ 9 สนำม เมืองแก้ว กอล์ฟ คอร์ส เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 61 ที่ผ่ำนมำ มีนักกอล์ฟเข้ำร่วม แข่งขันกว่ำ 160 ท่ำน พร้อมด้วยรำงวัลมำกมำยเช่นเคย รำงวัลโฮลอินวัน ใน ทุกหลุมพำร์ 3 ซึ่งมี 4 หลุม ได้แก่ รำงวัลรถยนต์ TOYOTA VIOS 1.5S มูลค่ำ 789,000 บำท, บัตรโดยสำรกำรบิน Garuda Indonesia ชั้นธุรกิจ ไป-กลับ เส้นทำงกรุงเทพ-ซิดนีย์ จcำนวนรวม 4 ที่นั่ง มูลค่ำ 300,000 บำท, บัตรกcำนัล หัองพัก Beach Villa จำก Dusit Thani, Maldives 4 วัน 3 คืน มูลค่ำ 150,000 บำท และ บัตรห้องพักเครือดุสิตในประเทศไทย จับแจกอีกทุกสนำม, SINGHA มอบเงินรำงวัลสนับสนุน มูลค่ำ 50,000 บำท และรำงวัลตีไกล Caddie bag จำก Mizuno มูลค่ำ 11,900 บำท

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.