“ช้าง อินวิเทชั่นแนล 2018”

Golf Digest (Thailand) - - Highlights โดย อรุณ แสดรัมย์ -

▶ คุณสุรพล อุทินทุ (ที่ 4 จำกซ้ำย) ผู้อcำนวยกำรสcำนัก ประสำนงำนภำยนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จcำกัด (มหำชน) ร่วมถ่ำยภำพและแสดงควำมยินดีกับนักกอล์ฟที่ชนะเลิศกำร แข่งขัน “ช้ำง อินวิเทชั่นแนล 2018” ณ สนำมรำชพฤกษ์ คลับ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน ที่ผ่ำนมำ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.