ปอร์เช่ ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 25 ปี

Golf Digest (Thailand) - - Highlights โดย อรุณ แสดรัมย์ -

▶ บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จcำกัด (AAS) เฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี กำรเป็นผู้นcำเข้ำและตัวแทนจcำหน่ำยรถยนต์ ปอร์เช่ อย่ำงเป็นทำงกำร แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ในโอกำสพิเศษนี้ เอเอเอสฯ พร้อมมอบ รำคำสุดเร้ำใจในรุ่นคำเยนน์ ใหม่ (The new Cayenne) รำคำเริ่มต้นที่ 6.3 ล้ำนบำท และรุ่นมำคันน์ ใหม่ (The new Macan) รำคำเริ่มต้นที่

4.8 ล้ำนบำท สcำหรับรุ่นมำคันน์ มำพร้อมรูปลักษณ์ใหม่ ที่เพียบพร้อมไป ด้วยควำมสะดวกสบำย กำรเชื่อมต่อด้วยระบบสื่อสำร เพื่อกำรขับขี่ใน หลำกหลำยรูปแบบ อุปกรณ์พื้นฐำนที่ได้รับกำรติดตั้งมำกมำย อำทิ หน้ำจอสัมผัส 10.9 นิ้ว สcำหรับควบคุมกำรทcำงำนของระบบควำมบันเทิง และติดตอ่ สื่อสำร

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.