รักษาการเชื่อมต่อ

Golf Digest (Thailand) - - The Golf Life Interview -

ในทุกการสวิงเต็มวง เป้าหมายผมคือรกั ษาให้ ไม้อยู่หน้าลาํ ตัวตลอดเวลา ซึ่งช่วยให้ผมตีได้ ตรงตามทิศทางที่ต้องการ หากท่านสวิงโดยไม้ อยู่หลงั ลําตัว หรือตีคร่อมเส้นเป้าหมาย ก็ยาก ที่จะตีลูกให้แม่นทิศทางได้ วิธีที่ง่ายสําหรบั สร้างความรู้สึกของการรกั ษาให้ไม้อยู่หน้าลาํ ตัว คือแบบฝึกนี้ รั้งชายเสื้อมาเหน็บที่รกั แร้ซ้าย ตอนยืนจรดลูก (ขวา) ให้ฝึกสวิงโดยไม่ให้ชาย เสื้อนี้หลุดจากวงแขน การทาํ เช่นนี้ทั้งไม้,

แขน และลาํ ตัว จะเคลื่อนที่ไปด้วยกนั อย่างที่ ควรเป็น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.