ลอง 3 ท่าออกกdาลัง

ของแอนเดีย

Golf Digest (Thailand) - - The Golf Life Golfers We Like -

lateral hip abduction

▶ นี่เป็นการออกกcาลัง สะโพกที่ดี ยืนตรง ขนานกับกcาแพงและ เอามือขวายันไว้จาก นั้นยกขาซ้ายขึ้นและ ทิ้งนc้าหนักที่ขาขวาทcา เช่นนี้สลับสองข้าง ข้างละ 10 ครั้ง

anklemobility rolls

ท่านี้ใช้เพื่อเพิ่ม ความมั่นคง ให้คุณ ยืนโดยให้เท้าทั้งสอง ข้างห่างเท่าระยะ สะโพก จากนั้นยกเท้า ข้างหนึ่งขึ้นมาเหนือ พื้นและหมุนช้าๆตาม เข็มนาฬิกา ทcาสลับ กันสองข้าง

skaters

ท่านี้จะช่วยเพิ่ม พลังในช่วงปะทะลูก ให้นึกถึงท่าคนกcาลัง เล่นสเก็ต ให้คุณวาง เท้ากว้างเท่าระยะไหล่ จากนั้นกระโดดไป ข้างๆด้วยขาข้างเดียว จากนั้นก็วางเท้าอีก ข้างลง และทcาเช่นนี้ สลับกัน 12 ครั้ง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.