How To Hit Every Chip

Golf Digest (Thailand) - - Contents -

คําแนะนําสําหรบั ช็อต ข้างกรีน คือท่านต้อง เล่น ด้วย สมอง ซีก ขวา ในแบบ จัสติน โรส

ฟอรท์ เวริ ธ์ อนิ วเิ ตชนั แนล เมอื่ ตน้ ปนี ผมทำํ สำมออนหนงึ่ พตั ตส์ ำํ คญั ในเก้ำหลุมหลงั ของรอบวนั อำทิตย์ ผมตีตกบงั เกอร์ข้ำงกรีนที่หลุม 14 และ หลุม 16 ไม่มีใคร รู้หรอกว่ำที่หลุม 16 มนั ยำกขนำดไหน ผมสำมำรถเซฟพำร์ได้ทั้งสองหลุม และเอำชนะบรูคส์ เคปกำ ไปได้ ที่ผมอ้ำงเรื่องนี้เพรำะหลำยคนคงคิดว่ำผมเล่นช็อตบงั เกอร์เหล่ำนี้ด้วยวงสวิงที่ เหมือนกนั แต่ผมบอกได้เลยว่ำกำรเล่นของผมแตกตำงกนั ที่หลุม 14 ผมเล่นชงั คช์ ็อตเพื่อให้ ลูกวิ่งเข้ำหำหลุม แต่ที่หลุม 16 ผมลงเวดจ์ใกล้ลูกมำกๆ เพื่อเพิ่มสปินให้ลูก เพรำะหำกผม เล่นด้วยช็อตบงั เกอร์มำตรฐำนทั่วไปจำกทั้งสองไลนี้ ผมคงไม่มีโอกำสได้สวมสูททำร์ทำนซึ่ง มอบใหก้ บั แชมปร์ ำยกำรนี้ บทเรยี นทผี่ มนำํ มำฝำกทำ่ นคอื มนั ไมไ่ ดม้ วี ธิ เี ดยี วในกำรเลน่ ชอ็ ต รอบๆกรนี แนน่ อนวำ่ ทำ่ นตอ้ งเขำ้ ใจพนื้ ฐำนกำรเลน่ เสยี กอ่ น ทงั้ กำรชพิ กำรลอ็ บโดง่ กำรตจี ำก บอ่ ทรำย รวมถงึ กำรพตั ต์ แตว่ ำ่ มนั ไมม่ กี ฎเกณฑท์ ต่ี ำยตวั กำรจะเปน็ ผเู้ ลน่ ลกู ขำ้ งกรนี ชนั้ เยย่ี ม มนั อยทู่ คี่ วำมคดิ สรำ้ งสรรค์ ทำ่ นตอ้ งประเมนิ ไลของลกู อยำกใหล้ กู มวี ถิ แี บบไหน แลว้ กใ็ ชส้ วงิ ทเี่ หมำะสมเพอื่ ใหไ้ ดผ้ ลลพั ธท์ ตี่ อ้ งกำร ผมจะสำธติ ใหท้ ำ่ นดวู ำ่ ควำมคดิ สรำ้ งสรรคเ์ พอื่ กำรเลน่ ลูกสั้นข้ำงกรีนที่หลำกหลำยคืออะไร แล้วท่ำนจะพบว่ำหำกท่ำนใช้สมองซีกขวำมำช่วยในกำร เล่นลูกสั้นเหล่ำนี้ ท่ำนจะเซฟพำร์ได้บ่อยขึ้นแน่นอน

บังเกอร์ช็อต

นื่องจำกผมได้เกริ่นถึงวิธีกำรเล่นใน บงั เกอร์ตอนต้น เลยขอเอำมำเป็นเรื่อง แรกของบทควำม กำรเล่นช็อตบงั เกอร์ ทุกครั้งมีเปำ้ หมำยสองอยำ่ ง (1) สร้ำง ควำมเร็วของหัวเวดจ์ให้สูงเพียงพอให้ ลูกลอยขึ้นจำกทรำย (2) ต้องลงเวดจ์กดั ทรำย หลงั ลูก ดงั นั้น ทั้งท่ำยืน ไม้ที่เลือกใช้ และกำร สวงิ ยอ่ มทำํ ใหล้ กู มวี ถิ ที แี่ ตกตำ่ งกนั ตวั อยำ่ งเชน่ หำกเป็นช็อตบงั เกอร์ไกล และผมต้องกำรเล่น ให้ลูกลอยได้ระยะไกล ผมต้องอำศัยเบำซ์ของ เวดจ์มำกขึ้นและตีด้วยวงสวิงที่แบนมำกๆ วิธี กำรคอื ผมตอ้ งยนื เทำ้ กวำ้ งและใหม้ อื อยตู่ ำํ่ ใกล้ พื้นมำกขึ้น เมื่อมือตํ่ำ หน้ำเหล็กจะชี้ไปทำงซ้ำย จงึ ตอ้ งชดเชยดว้ ยกำรเปดิ หนำ้ ไม้ นกั กอลฟ์ สว่ น ใหญจ่ ะนกึ ถงึ กำรสวงิ จำกนอก-เขำ้ ใน หรอื ตตี ดั เฉือนทรำย แต่กำรสวิงเช่นนี้จะสูญเสียพลงั ของ ลกู ทเี่ รำตอ้ งกำรมำกสำํ หรบั ชอ็ ตนี้ ดงั นนั้ สงิ่ ทผี่ ม ทํำคือสวิงในทิศทำงไปหำเป้ำหมำยเพื่อให้ลูกมี พลงั มำกพอจนไปถึงหลุมได้

ทีนี้สมมุติว่ำผมอยู่ในสถำนกำรณ์ที่ผมต้อง ให้ลูกมีสปินมำกขึ้น อำจถึงขั้นต้องกำรให้ลูก หยดุ อยำ่ งเรว็ ใกลธ้ ง เทคนคิ กำรเลน่ ของผมกจ็ ะ ต่ำงไปจำกเดิม ผมจะทิ้งนํ้ำหนกั ตัวไปที่ซีกหน้ำ แล้วลงเหล็กชนั ใกล้หลังลูก ผมต้องไว้ใจขอบ หนำ้ ของเวดจ์ ไมใ่ ชเ่ บำซ์ เพอื่ สวงิ เดด็ ลกู ขนึ้ จำก ทรำยพร้อมกบั มีสปินสูงๆ ผมจะใช้ช็อตนี้เวลำ เจอบงั เกอรท์ มี่ ที รำยนอ้ ยๆ ปรมิ ำณและชนดิ ของ ทรำยสง่ ผลตอ่ กำรเลน่ ของทำ่ น ยกตวั อยำ่ งทรำย ทอี่ อกสั ตำ เปน็ ทรำยบดจำกหนิ ออ่ นซงึ่ ทำํ ใหล้ กู เกดิ สปนิ ไดย้ ำก ในขณะทสี่ นำมลงิ คส์ ว่ นใหญจ่ ะ มที รำยเมด็ ละเอยี ดมำก ซงึ่ ทำ่ นตอ้ งใชเ้ บำซม์ ำก ขึ้นเพื่อสวิงให้ลูกมีควำมเร็วมำกขึ้น

ผมยงั สำมำรถพูดถึงวิธีกำรเล่นช็อตบงั เกอร์ ในแบบตำ่ งๆไดอ้ กี มำกมำย แตผ่ มจะใหเ้ ทคนคิ เบอื้ งตน้ ทสี่ ำํ คญั ใหท้ ำ่ นไปฝกึ ดคู อื เมอื่ เจอทรำย นมุ่ หรอื เมอื่ ทำ่ นตอ้ งกำรใหล้ กู ลอยไดร้ ะยะไกล ขึ้น ท่ำนต้องยืนกว้ำง เปิดหน้ำไม้เพื่อให้เบำซ์ ทํำงำน สวิงแบบตกั ทรำยเป็นแผ่นบำงๆ ท่ำน สำมำรถลงเหล็กหลงั ลูกได้หลำยนิ้ว ท่ำนจะได้ ระยะคอ่ นขำ้ งไกลตรำบทที่ ำ่ นรกั ษำควำมเรว็ สวงิ ใหส้ งู ไว้ ไมต่ เี ยำะหรอื กลำ้ ๆกลวั ๆ ยงิ่ ชอ็ ตระยะ ไกลขนึ้ เทำ่ ใด ทำ่ นยงิ่ ตอ้ งเพมิ่ กำรฟอลโลธรู เมอื่ ท่ำนต้องเจอกบั ไลที่ลูกลอยหรือทรำยแน่น ให้ ท่ำนทิ้งนํ้ำหนักไปเท้ำหน้ำมำกขึ้นแล้วสวิงลง ชนั ๆทหี่ ลงั ลกู พอดี และยงิ่ ทำ่ นฟอลโลธรยู ำว ลกู จะยิ่งกลิ้งมำกขึ้น

ล็อบช็อต

เป็นช็อตที่ต่อเนื่องจำกบงั เกอร์ช็อต เพรำะวำ่ มนั ใชเ้ ทคนคิ ทคี่ ลำ้ ยกนั มำก เมอื่ ทำ่ นเจอไลทไี่ มด่ เปน็ ชอ็ ตทที่ ำ่ น รู้ว่ำไม่มีทำงอื่นนอกจำกต้องสอด ใบเวดจ์เข้ำระหว่ำงพื้นหญ้ำกับลูก อย่ำงแม่นยํำเท่ำนั้น ท่ำนต้องเล่นช็อตนี้แบบ เดียวกบั ช็อตบงั เกอร์ คือต้องวำงนํ้ำหนกั ตัว 90 เปอร์เซ็นต์ที่ซีกซ้ำย ให้ลูกเยื้องมำหลงั กึ่งกลำง เลก็ นอ้ ย เปดิ หนำ้ เหลก็ มำกๆ และตอ้ งสวงิ อยำ่ ง

มงุ่ มนั่ เพอื่ จะสอดขอบคมหนำ้ ของเวดจล์ งในพนื้ หญ้ำ ให้ท่ำนพิจำรณำถึงกำรเล่นล็อบช็อตของ ฟิล มิคเคลสัน ซึ่งวิธีของเขำต้องกำรควำม แม่นยํำอยำ่ งมำก ดงั นั้นผมจะไม่เล่นช็อตนี้จำก ไลลูกที่ดีนอกจำกจะได้ฝึกซ้อมมำก่อน แต่ สํำหรบั กรณีที่ไลไม่ดี มนั ถือเป็นทำงเลือกที่ไม่ เลว แม้คนดูแลสนำมอำจไม่อยำกให้นกั กอล์ฟ เล่นช็อตนี้นกั (ทํำลำยหญำ้ ) แต่สํำหรบั ไลแย่ๆ นี่คือทำงเลือกที่ดีที่สุด

สว่ นกำรใชล้ อ็ บชอ็ ตในสถำนกำรณอ์ นื่ ๆ กจ็ ะ มคี วำมงำ่ ยยงิ่ กวำ่ เมอื่ ทำ่ นสำมำรถสอดใบเหลก็ เข้ำใต้ลูกได้ ควำมรู้สึกของช็อตนี้คือต้องสวิง เข้ำหำลูกด้วยมุมแบนๆ ตีกวำดและดรอว์ แขน จะไม่แยกจำกลํำตัวตลอดกำรสวิง ข้อศอกแทบ จะตดิ กบั สขี ำ้ งลำํ ตวั เลน่ ลกู ทคี่ อ่ นมำทำงเทำ้ หลงั เปิดหนำ้ ไม้และต้องแน่ใจวำ่ ท่ำนสวิงเต็มวง ไม่ ต้องกลัวว่ำลูกจะไปไกล เพรำะกำรเปิดหน้ำไม้ จะทํำให้ลูกไปไม่เกิน 30 หลำ

มือสมคั รเล่นเวลำเล่นล็อบช็อตมกั จะยืนเท้ำ แคบ สวิงลงชนั และสวิงออกไปทำงซ้ำยรุนแรง เกินไป กำรทํำเช่นนี้จะทํำให้จุดตํ่ำสุดของวงไม่ คงเสน้ คงวำ เกดิ รอยดวิ อทเปน็ รปู ตวั V จำกกำร ขุดพื้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหำนี้ท่ำนต้องเข้ำ จรดลูกด้วยช่วงเท้ำกว้ำงและเปิดหน้ำไม้มำกๆ จุดตํ่ำสุดของสวิงต้องอยู่ที่หลังลูกเหมือน บงั เกอร์ช็อต แล้วผลลพั ธ์จะออกมำดี

ชิพช็อต

ทคนิคกำรชิพนั้นมีมำกมำย แต่โดย หลกั ๆแล้วมีอยู่สองสไตล์ คือสไตล์เซวี บำเยสเตอรอส และสไตล์ ฟลิ มคิ เคลสนั ส่วนตัวผมเปลี่ยนมำเล่นแบบเซวี แต่ก็ จะอธิบำยควำมแตกต่ำงของทั้งสอง เทคนิคนี้ ก่อนอื่นมำทํำควำมเข้ำใจถึงพื้นฐำน สํำคญั ที่สุดสองอย่ำงของลูกชิพ ประกำรแรกคือ ตอ้ งเขำ้ ใจกอ่ นวำ่ ไมจ้ ะมจี ดุ ตำ่ํ สดุ ทไี่ หนเทยี บกบั ลูก สมมุติว่ำท่ำนไม่ก้มหรือยกตัวขึ้นจำกท่ำ จรดลูก จุดตํ่ำสุดของไม้จะอยู่ตรงข้ำมกบั รกั แร้ แขนซ้ำย นั่นหมำยควำมว่ำ หำกทำ่ นเล่นลูกใน ตํำแหน่งที่อยู่หลงั จุดนั้น จุดตํ่ำสุดของวงสวิงจะ เกิดขึ้นที่หน้ำลูก และหำกท่ำนเล่นลูกมำด้ำน หน้ำโดยปลำยก้ำนไม้ชี้กลบั หลงั หัวไม้จะลงพื้น ที่หลงั ลูก ดงั นั้นจะเห็นว่ำจุดตํ่ำสุดของไม้จะส่ง ผลต่อผลงำนของท่ำนอยำ่ งมำก ดงั นั้นท่ำนต้อง รู้ว่ำจุดตํ่ำสุดของวงจะเกิดตรงไหน ประกำรที่ สอง สิ่งที่ท่ำนต้องไม่ลืมคือ ไม่ว่ำท่ำนจะ จรดลูกด้วยท่ำไหน ท่ำนต้องกลบั มำสู่ท่ำเดิมให้ ได้เวลำปะทะ นั่นคือท่ำนจะต้องพยำยำมให้ตัว นิ่งที่สุดเวลำชิพ หำกตัวเซ จุดตํ่ำสุดจะขยับ รบั รองท่ำนไม่อำจหลีกเลี่ยงช็อตแย่ๆได้

ถึงตอนนี้ท่ำนเข้ำใจพื้นฐำนของกำรชิพแล้ว ต่อไปคือสองเทคนิคที่อยำกแนะนํำ วิธีชิพของ เซวีจะง่ำยกว่ำสํำหรบั มือสมคั รเล่น เซวีจบั กริป อย่ำงนุ่มนวลมำกๆ เปิดหน้ำไม้และให้หัว เวดจ์สไลซ์ไปตำมพื้นหญ้ำ แม้ใบเหล็กจะโดน พื้นก่อนโดนลูกก็ไม่มีปัญหำ เพรำะว่ำมีเบำซ์ที่ คอยช่วยไม่ให้ขอบคมกดั พื้นลงลึก ช็อตนี้จะได้ ลูกที่ลอยขึ้นอย่ำงนุ่มนวล ตกพื้นแล้วลูกจะวิ่ง ผมชอบเทคนคิ ของเซวี ผมสำมำรถควบคมุ ระยะ โดยกำรเปลี่ยนควำมยำวของรัศมีวงสวิง เมื่อ ตอ้ งกำรชพิ ระยะไกล แขนซำ้ ยผมจะเหยยี ดออก แต่เมื่อไม่ต้องกำรระยะ ผมจะให้ศอกอยู่ใกล้ ลํำตัว กุญแจสํำคัญของช็อตนี้อยู่ที่กำรเคลื่อน ลํำตัว แขน และไม้ไปด้วยกนั หำกท่ำนต้องกำร ใชเ้ ทคนคิ นี้ ทำ่ นตอ้ งมคี วำมมนั่ ใจวำ่ แมจ้ ะตหี ลงั ลูก (โดนพื้นก่อนลูก) ทำ่ นก็จะยงั ได้ช็อตที่ดี

เทคนิคของฟิลนั้นมีประสิทธิภำพมำก โดย เฉพำะคนทกี่ ลวั กำรตโี ดนพนื้ กอ่ นโดนลกู วธิ กี ำร เล่นคือ ตอนขึ้นแบ็คสวิงเรำจะพับข้อมือและ รกั ษำกำรพบั เชน่ นไี้ วใ้ นขณะทลี่ ำํ ตวั หมนุ ไปทำง เป้ำหมำย ฟิลจะลงเหล็กไปที่ลูกโดยตรง ไม่ใช่ กำรไถลหวั เวดจไ์ ปบนพนื้ หญำ้ ผมมคี วำมกงั วล อย่ำงเดียวสํำหรบั วิธีชิพแบบนี้ คือต้องแม่นลูก ทุกๆครั้ง หำกท่ำนเป็นคนที่เวลำสวิงตัวจะขยบั เล็กน้อย โอกำสจะเกิดควำมผิดพลำดก็มีสูง

กำรพัตต์

ำมสงิ่ ทสี่ ำํ คญั มำกๆสำํ หรบั พตั ต์ หนึ่ง คือต้องสร้ำงภำพที่ดีใน สมอง ต้องเห็นภำพเส้นทำงกำร กลงิ้ ทดี่ ขี องลกู ผมจะจนิ ตนำกำร ถึงท่อหรือรำงเล็กๆสํำหรบั เป็น จุดเริ่มต้นของไลใน 2-3 ฟุตแรกบนกรีน ผม จะไม่เล็งพตั เตอร์ แต่จะสร้ำงภำพว่ำลูกจะกลิ้ง ไปบนทอ่ เมอื่ ผมพรอ้ มจะพตั ต์ สำยตำผมจะนงิ่ อยู่ที่ลูก แต่จิตสํำนึกผมจะโฟกัสไปที่หลุม นี่คือ วินำทีที่ผมพร้อมจะลั่นไก

สอง คอื ปจั จยั สำํ คญั สำมอยำ่ งของกำรสโตรก จงั หวะ เทม็ โป และควำมเรว็ ควำมพยำยำมทจี่ ะ ใชเ้ วลำมำกขนึ้ สำํ หรบั พตั ตส์ ำํ คญั ๆ มแี ตจ่ ะเพมิ่ ควำมเครียดให้กำรออกสโตรก จงั หวะของกำร สโตรกก็สํำคญั สดั ส่วนเวลำของกำรขึ้นและลง พตั เตอร์ของผมจะอยู่ที่ 1.8 วินำที ต่อ 1 วินำที โดยตัวเลขที่ดีที่สุดคือ 2 ต่อ 1 แตส่ ิ่งสํำคญั กว่ำ คอื ตอ้ งใหส้ ดั สว่ นนสี้ มำํ่ เสมอทกุ ครงั้ ในกำรพตั ต์ พตั ต์แย่ๆของผมจะเกิดขึ้นเมื่อผมขึ้นพตั เตอร์ ช้ำแต่ลงเร็ว ท่ำนต้องใส่ใจต่อจงั หวะกำรพตั ต์

สำม คือกำรออกสโตรกที่คงเส้นคงวำ ผม เปลี่ยนมำจบั กริปแบบคลอว์ คือเลื่อนมือขวำลง ตํ่ำและจับกริประหว่ำงหัวแม่มือและนิ้วชี้โดย หลงั มือชี้ไปข้ำงหน้ำ วิธีนี้ทํำให้มือผมอ่อนไหว มำก สว่ นกำรจบั กรปิ แบบธรรมดำผมจะรสู้ กึ ทกุ กำรเคลอื่ นไหวของไม้ ซงึ่ ทำํ ใหส้ มำธผิ มแกวง่ ได้ งำ่ ย กำรจบั แบบคลอวช์ ว่ ยใหม้ อื ผมนงิ่ ขนึ้ สง่ ผล ให้ผมกลิ้งลูกไปตำมไลที่ต้องกำรได้ง่ำยกว่ำ

แบบฝึกหนึ่งที่ผมใช้เพื่อให้สโตรกพตั ต์ดีขึ้น คือผมจะเหน็บเสื้อที่ใต้รกั แร้ มนั ทํำให้แขนและ หน้ำอกทํำงำนไปด้วยกัน แบบฝึกนี้ง่ำยและ ประหยดั โดยเฉพำะคนที่มือไม่นิ่ง ท่ำนต้องกำร สโตรกที่ขบั เคลื่อนโดยหัวไหล่

ผมคดิ วำ่ กำรพตั ตต์ อ้ งใชค้ วำมคดิ สรำ้ งสรรค์ มำกกว่ำส่วนอื่นๆของเกมกอล์ฟ นั่นย้อนไปถึง คํำพูดที่ผมเคยบอกว่ำอย่ำพยำยำมทํำตัวเป็น หุ่นยนต์เวลำเล่นช็อตข้ำงกรีน เซวีคือนกั กอล์ฟ ที่เล่นลูกสั้นเก่งที่สุดตลอดกำล แต่ไม่เคยมีใคร กล่ำวถึงเขำว่ำเป็นจอมเทคนิคด้ำนกลไก หำก ท่ำนต้องกำรเซฟพำร์ให้ได้มำกยิ่งขึ้น ท่ำนต้อง ใช้ควำมคิดสรำ้ งสรรค์เหมือนเซวี

‘ความพยายาม ที่จะใช้เวลามากขึ้น สําหรับพัตต์ สําคัญๆ …มีแต่จะเพิ่ม ความเครียดให้ การออกสโตรก’

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.