Which Type of Iron is Best for You?

Golf Digest (Thailand) - - Contents -

ผลการทดสอบเหล็ก เหล่านี้ จะทําให้คุณต้อง ประหลาดใจ

▶ ใบเหลก็ก็ เบามาก ก้า้านและกริปิปออกแบบเพื่อ่อื ช่ว่วยให้้ นักักกอล์ฟ์ ทั่วั่วไปสวิงิงได้ค้ความเร็ว็วมากขึ้นึ้ ตอนปะทะ เพื่อื่อให้ช้ ็อ็ ตโด่ง่ ขึ้นึ้ และระยะไกลขึน้นึ้ เหลก็็กยาวจะมีคีความ ช่ว่ ยเหลือือมากและลดลงในเหล็ก็กสั้น้นั

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.