Women Pioneers

Golf Digest (Thailand) - - Contents - โดย คีลลีย์ เลวินส์

จะ เป็น เช่นไร หาก ต้อง เติบโต ขึ้นมาเป็นนกั กอล์ฟใน ประเทศ ท ี่ กีฬา กอล์ฟ ย งั ไ ม่ เป็นที่นิยมมากนกั ?

คงไม่มีสูตรสํำเร็จในกำรสร้ำงนกั กอล์ฟที่สำมำรถลงแข่งขนั ใน ทัวร์ได้ แล้วก็คงไม่มีข้อกํำหนดที่ชดั เจนว่ำ ผู้เล่นที่มีอำยุน้อยๆ จะต้องมีพฒั นำกำรอย่ำงไรจึงจะสำมำรถรบั ประกนั ได้ว่ำ พวก เขำเหล่ำนั้นจะไปถึงฝั่งฝันของกำรเล่นในระดบั อำชีพ อยำ่ งไร ก็ตำม คุณก็อำจจะคิดว่ำมนั จะต้องมีองค์ประกอบที่จํำเป็นอยู่ 2-3 อย่ำง ที่จะทํำให้เกิดนกั กอล์ฟข้นึ มำได้ ซึ่งกำรเข้ำถงึ สนำม กอล์ฟคงจะมำเป็นอนั ดบั แรก หรือไม่ก็ต้องมีควำมสำมำรถใน กำรตลี กู ออกจำกพนื้ สนำม หรอื แมแ้ ตก่ ระทงั่ กำรมแี นวทำงของ ใครสกั คนเป็นเครื่องชี้แนะ แต่กำรขำดซึ่งปัจจัยเหล่ำนี้ รวมถึง เรื่องอื่นๆอีกมำกมำย คือข้อเท็จจริงที่ได้ทํำให้นกั กอล์ฟหญิง 4 คนนี้ได้รับแอลพีจีเอ ทัวร์กำร์ดมำอย่ำงน่ำประทับใจ

มำเรีย ทอร์เรส, เลทิเทีย เบ็ค, ทิฟฟำนี ชำน และโอลำเฟีย คริสตินส์ดอตเทียร์ จะมำจำก 4 มุมโลกที่แตกต่ำงกนั โดย ทอร์เรสจะเติบโตขึ้นมำในเปอร์โตริโก, เบ็คในอิสรำเอล, ชำนในฮอ่ งกง และครสิ ตนิ สด์ อตเทยี รใ์ นไอซแ์ ลนด์ ซงึ่ แตล่ ะคน คือนกั กอล์ฟหญิงคนแรกของประเทศตัวเองที่ได้รบั แอลพีจีเอ ทัวร์กำร์ด ในปี 2008 จะมีนกั กอล์ฟต่ำงชำติ 121 คนจำก 26 ประเทศ ทเี่ ปน็ สมำชกิ ของแอลพจี เี อ ทวั ร์ สำํ หรบั ในฤดกู ำล ที่ผ่ำนมำ ได้มีนกั กอล์ฟจำก 31 ประเทศที่เป็นตัวแทน ซึ่งจะ มำกกว่ำในพีจีเอ ทัวร์อยู่ 4 ประเทศ แม้ว่ำเรื่องรำวของ นกั กอลฟ์ สำวเหลำ่ นจี้ ะมคี วำมแตกตำ่ งกนั แตส่ งิ่ ทพี่ วกเธอแตล่ ะ คนมีก็คือ ควำมกล้ำพอที่จะฝันถึงกำรเป็นนักกอล์ฟอำชีพใน ประเทศที่กีฬำประเภทนี้ยงั ไม่นิยมแพร่หลำยในลกั ษณะที่เป็น พื้นฐำน จึงทํำให้แต่ละคนกลำยเป็นผู้บุกเบิกในกำรนํำร่องเข้ำสู่ กำรแข่งขนั แอลพีจีเอ ทัวร์ ในแบบที่ไม่เหมือนใคร

โอลาเฟีย คริสตินส์ดอตเทียร์ ประเทศ ไอซ์แลนด์ อายุ 25 ปี เป็นดาวรุ่งของปี 2017 • • •

การเล่นกอล์ฟในไอซ์แลนด์ จะ หมายถึงการฝึกซ้อมในร่มเสีย

เป็นส่วนใหญ่ พวกเรำจะมีระยะ เวลำให้เล่นในช่วงสั้นๆ คือช่วง เดือนพฤษภำคมถึงกนั ยำยน แต่ มนั จะมีแสงอำทิตย์ทั้งวนั ในช่วง ฤดูร้อน แล้วก็เป็นเรื่องธรรมดำที่ จะต้องกลบั มำฝึกซ้อมในร่มอีก โดยจะต้องตีลูกเขำ้ หำตำข่ำย และ พตั ต์ลูกบนพรมไปยงั หลุมต่ำงๆที่ อยู่บนพื้น ซึ่งก็ไม่ได้คิดอะไรจน กระทั่งมำอยู่ในสหรฐั อเมริกำ

ฉนั จึงได้รบั รู้ว่ำกำรทํำอย่ำงนั้นเป็น สิ่งที่ไม่เหมือนใคร คุณมาลงตัวที่มหาวิทยาลัยเวค

ฟอเรสต์ ได้อย่างไร? ฉนั ได้ เขียนจดหมำยไปยงั มหำวิทยำลัยที่ มีชื่อเสียงทำงด้ำนกอล์ฟในระดบั แถวหนำ้ 20 แห่งของ

สหรฐั อเมริกำ พร้อมทั้งผลกำร เรียนทั้งหมด ซึ่งทำงมหำวิทยำลัย เวคและที่อื่นอีก 2-3 แห่งได้ เลือกฉนั แต่ฉนั ชอบที่นี่มำกที่สุด มันยากไหมกับการต้องปรับตัว เพื่อการอยู่ในสหรัฐอเมริกา?

ก็คงไม่มำกนกั ในเรื่องของควำม แตกตำ่ งทำงด้ำนสงั คมและ

วฒั นธรรม แต่กำรอยู่ในสนำม กอล์ฟและกำรใช้ชีวิตที่นี่ ก็มีบำ้ ง ที่จะต้องมีขึ้นๆลงๆ และเมื่อใด ก็ตำมที่ฉนั มีบำงสิ่งที่แย่ๆเกิดขึ้น มนั จะยิ่งยำกขึ้นเป็นพิเศษ เนื่องจำกว่ำฉนั อยู่ห่ำงไกลจำกบ้ำน เกิดมำก ภาษาเป็นปัจจัยที่เป็นปัญหา ด้วยหรือไม่? ทำงโรงเรียนมีกำร เน้นยํ้ำในเรื่องของภำษำเป็นอย่ำง มำก ดงั นั้นเรำจึงเติบโตมำกบั กำร พูดภำษำไอซ์แลนด์ จำกนั้นก็มำ เรียนภำษำเดนมำร์กและภำษำ

องั กฤษเมื่ออยู่เกรด 4 แล้วตำม ด้วยภำษำสเปนอีก แต่ก็ยงั คงมี ควำมแตกตำ่ งอยู่บ้ำงเมื่อมำเรียน ในมหำวิทยำลัยที่มีกำรใช้คํำยำกๆ อย่ำงฉนั ที่เรียนทำงด้ำน เศรษฐศำสตร์ ก็ยงั มีปัญหำใน เรื่องของคํำจํำกดั ควำมทั้งหมด แต่ในที่สุดฉนั ก็จํำได้ ถ้าหากคุณเรียนในระดับ มหาวิทยาลัยที่ไอซ์แลนด์ คุณ จะมีโอกาสได้เล่นกอล์ฟ ไหม? พวกเรำจะไม่มีโปรแกรมทำงด้ำน กีฬำเมื่อเรียนในมหำวิทยำลัย เพรำะกำรเป็นนกั ศึกษำที่นั่นจะ เหมือนกบั กำรทํำงำนเต็มเวลำ

ดงั นั้นคุณจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกบั มนั จนไม่มีแรงจะไปเล่นกีฬำ ทํำให้กำรจบั ปลำสองมือทํำไม่ได้ เนื่องจากว่าไม่เคยมีนักกอล์ฟ หญิงจากไอซ์แลนด์เคยเล่นใน ทัวร์มาก่อน ดังนั้นมันจึงเป็น เรื่องที่แปลกหรือไม่ เมื่อคุณ บอกกับคนทั่วไปเกี่ยวกับ แผนการในอนาคตของคุณ? จํำได้ว่ำเคยคิดว่ำ ฉนั ควรจะบอก กบั ชำวบ้ำนว่ำนี่คือเป้ำหมำยของ ฉนั แล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่ำ ฉนั ควร จะพูดหรือไม่ แต่คุณจะต้องฝันให้ ไกล ซึ่งคนไอซ์แลนด์จะเป็นที่รู้จกั กนั ดีว่ำเป็นนกั ฝัน ใจกว้ำง และ เป็นคนที่ชอบไล่ตำมควำมฝัน

มาเรีย ทอร์เรซ ประเทศ เปอร์โตริโก อายุ 23 ปี เป็นดาวรุ่งของปี 2018 • • •

คุณอายุเท่าไหร่ในตอนที่เริ่มต้น

เล่นกอล์ฟ? ไม่มีใครใน ครอบครัวของฉนั เล่นกอล์ฟเลย แต่เรำจะขี่ม้ำผ่ำนไดรวิงเรนจ์เพื่อ ที่จะกลบั บ้ำนอยู่เสมอ แล้ววนั หนึ่งพ่อก็ได้ถำมฉนั ว่ำ ฉนั อยำกจะ ไปเรียนกอล์ฟหรือไม่ ตอนนั้นฉนั อำยุ 7 ขวบ ซึ่งมนั ก็เริ่มต้นจำก ตรงนั้น ดงั นั้นกำรได้รบั รู้ว่ำคุณ ชอบอะไรในวัยขนำดนั้น แล้ว หำควำมชอบนั้นให้เจอ จึงเป็น อะไรที่พิเศษมำก คุณเข้าถึงโค้ชและสนามกอล์ฟ

ได้อย่างไร? จะมี 1 วนั ในเกือบ จะทุกสปั ดำห์สํำหรบั ทีมไฮสคูล ของเรำที่จะได้เล่นกอล์ฟเต็มวนั ซึ่งหลงั จำกโรงเรียนเลิก ฉนั ก็จะ ไปฝึกซ้อม โดยหวงั จะเพิ่มพูน ประสบกำรณ์ เพรำะฉนั ต้องกำร เรียนในมหำวิทยำลัยและเล่น กอล์ฟอำชีพ เพรำะฉะนั้นเมื่อคุณ เป็นเด็ก คุณก็มกั จะมีควำมฝัน แบบนี้ แต่เมื่อไปถึงยงั จุดที่ฝันเอำ ไว้ มนั ก็จะเหมือนกบั เรื่องที่เกิน ควำมจริง คุณมีประสบการณ์ที่ไม่ ธรรมดาเกี่ยวกับคิว สคูล ไม่

ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น? หลงั จำก จบในช่วงแรก ฉนั ได้กลบั บ้ำน ซึ่ง ต่อมำก็มีเฮอริเคนมำเรียเข้ำถล่ม เปอร์โตริโก อำกำศตอนนั้นร้อน มำกเพรำะไม่มีไฟฟำ้ ใช้, ไม่มี เครื่องซกั ผ้ำ, ไม่มีแอร์ ทํำให้ได้ เรียนรู้อยำ่ งมำกมำยถึงกำรได้รบั ควำมช่วยเหลือ ยำ่ ของฉนั มีเครื่อง ผลิตไฟฟำ้ ที่เรำนํำมำใช้กบั แอร์ใน ห้องหนึ่งเพื่อให้เรำได้นอนหลบั ซึ่งท่อที่จะให้นํ้ำมนั ออกมำจะต้อง ใช้เวลำนำนถึง 7 ชั่วโมง แต่ถึง แม้ว่ำจะต้องเจอกบั ควำมเลวร้ำย มำกมำย แต่ผู้คนก็จะเขำ้ มำช่วย เหลือซึ่งกนั และกนั จึงทํำให้คิดว่ำ ในบำงครั้งแม้เรำจะต้องเจอกบั สิ่ง ที่เลวร้ำย แต่ก็ยงั มีสิ่งที่ดีๆให้ได้ เห็น แล้วคุณกลับเข้ามาสู่ช่วงที่ 2 ได้

อย่างไร? แม้ตัวฉนั เองก็ไม่รู้วำ่ จะ หลุดพ้นออกจำกเหตุกำรณ์ที่ เลวรำ้ ยได้อย่ำงไร แต่ฉนั ก็ต้อง ฝึกซ้อมอยู่เสมอ โดยฉนั ได้นํำถงั ใส่ลูกเขำ้ ไปฝึกซ้อมในสนำมเด็ก เล่น แล้วก็ซ้อมพตั ต์บนพรมใน บ้ำน ซึ่งหลงั จำกนั้นหนึ่งสปั ดำห์ สปอนเซอร์ของฉนั ก็ได้นํำเครื่อง บินส่วนตัวมำรบั ฉนั ไป คุณมีสมาธิในการเล่นกอล์ฟ ได้ อย่างไรในขณะที่มีสิ่งต่างๆเกิด ขึ้นรอบตัวมากมาย? แม้วำ่ ฉนั เองต้องกำรที่จะช่วยเหลือ ครอบครัว แต่ทุกคนในครอบครัว ได้บอกกบั ฉนั ในทํำนองวำ่ ไป เถอะ เธอต้องไป และไล่ตำม ควำมฝันของเธอให้ได้ ดงั นั้นฉนั จึงร้องไห้เมื่อได้รบั ทัวร์กำร์ด แต่ถึงแม้ว่ำจะไม่ได้ ฉนั ก็ได้ทุ่มเท สรรพกํำลงั ทั้งหมดลงไปกบั มนั ซึ่งก็ถือว่ำคุ้มแล้ว

เลทิเทีย เบ็ค ประเทศ อิสรำเอล อายุ 26 ปี เป็นดาวรุ่งของปี 2015 • • •

เด็กผู้หญิงอิสราเอลคนหนึ่งเข้า

สู่วงการกอล์ฟ ได้อย่างไร? พ่อ แม่ของฉนั เล่นกอล์ฟกนั บ้ำงใน เบลเยียม และเมื่อฉนั 6 ขวบ เรำ ก็ได้ย้ำยกลบั มำอยู่ที่อิสรำเอล และได้ซื้อบ้ำนใกล้กบั สนำมกอล์ฟ 18 หลุมที่มีอยู่สนำมเดียวใน ประเทศ นอกจำกนี้ฉนั ก็ชอบเล่น เทนนิสด้วยเช่นกนั เมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจว่าจะเล่น

กอล์ฟอย่างจริงๆจังๆ? เมื่อฉนั อำยุได้ 12 ขวบ ฉนั ได้ลงเล่นใน รำยกำรเลดีส์ อิสรำเอล โอเพน เป็นครั้งแรกก่อนที่จะได้แชมป์

ฉนั เองมีควำมเป็นนกั กีฬำ แล้วก็รู้ ดีว่ำ ฉนั ต้องมุ่งมั่นในกีฬำเพียงแค่ ชนิดเดียว ซึ่งกีฬำชนิดอื่นๆนั้น คุณจะต้องมีทีมหรือพำร์ทเนอร์ แต่ฉนั สำมำรถเล่นกอล์ฟได้ตำม ลํำพงั และเมื่อชีวิตของฉนั เริ่มที่จะ หนั มำเอำจริงเอำจงั ฉนั ก็เริ่มที่จะ มีเพื่อนน้อยลง แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ำ ฉนั ขำดสิ่งใดไป เมื่อไหร่ที่คุณขึ้นไปสู่จุดสูงสุดใน โอกาสของการเล่นกอล์ฟใน

อิสราเอล? ฉนั จะต้องไปในที่ที่มี สนำมกอล์ฟและกำรแข่งขนั ที่มำก กว่ำนี้ ดงั นั้นเมื่ออำยุได้ 14 ปี

ฉนั ได้ไปเรียนที่ไอเอ็มจี อคำเดมี (บรำเดนตนั , ฟลอริดำ) ซึ่งก็ ลํำบำกหน่อยในช่วงแรกๆ เพรำะ ฉนั เคยอยู่ในประเทศอื่นมำก่อน และวฒั นธรรมก็แตกต่ำงกนั มำกมำย โดยฉนั จะมีข้อจํำกดั ใน เรื่องของอำหำรและวนั หยุด ทํำให้ คิดถึงอิสรำเอล ส่วนในช่วงวนั หยุดสุดสปั ดำห์ ฉนั ก็จะรู้สึก เหงำๆ แต่ฉนั ก็เป็นคนแปลก คือไม่ชอบไปสุงสิงกบั ใครมำกนกั และฉนั ก็ไม่ต้องกำรเช่นนั้น กอล์ฟช่ำงเป็นกีฬำที่น่ำทึ่งจริงๆ ฟังดูเหมือนกับว่าคุณต้องปรับ ตัวมาก คุณทlาเช่นนั้นได้

อย่างไร? ฉนั อยำกกลบั บ้ำน แต่

ก็รู้ดีว่ำ หำกขืนกลบั บ้ำน ก็คงจะ หมำยถึงกำรไม่ได้เล่นกอล์ฟอีก และฉนั เองก็ยงั ไม่ได้ตอบสนองต่อ ควำมสำมำรถที่ตัวเองมี ซึ่งหลงั จำกนั้น ฉนั ก็ได้กลบั อิสรำเอลน้อย ลงไปเรื่อยๆ

ทิฟฟานี ชาน ประเทศ ฮ่องกง อายุ 25 ปี เป็นดาวรุ่งของปี 2018 • • •

คุณเข้าสู่วงการกอล์ฟ ได้

อย่างไร? ฉนั เรียนกบั พ่อของฉนั และพออำยุได้ 8 ขวบ สมำคม กอล์ฟแห่งฮ่องกง ก็ได้เริ่มจดั ให้มี โปรแกรมสํำหรบั ยุวชน ซึ่งมีพวก เรำประมำณ 70 คน แต่เรำจะเล่น เพียงแค่ในไดรวิงเรนจ์ ที่มีพื้น เป็นพรมทั้งหมด แล้วในที่สุดฉนั ก็ ถูกจบั ไปอยู่ในทีมที่มีฝีมือดี ทํำให้ ได้ไปออกรอบในสนำม 3 ครั้งต่อ เดือน เป็นอย่างไรบ้างระหว่าง

ไดรวิงเรนจ์กับสนามจริง? มนั

ยำก เพรำะฉนั ไม่รู้จกั กำรชิพ ทํำให้ทํำ 3 พตั ต์อยู่เสมอ ซึ่งมนั ทํำให้ฉนั ต้องใช้เวลำเป็นปีๆกวำ่ กำรเล่นลูกสั้นจะเขำ้ ที่เข้ำทำง จริง อยู่พวกเรำมีวงสวิงที่ดี ซึ่งพวกเรำ ได้เรียนรู้มำมำกมำย แต่ทวำ่ เรำ ไม่สำมำรถทํำสกอร์ได้ คุณรักษาสมดุลระหว่างการ เรียนกับการเล่นกอล์ฟ อย่างไร? ในฮ่องกง ทุกๆคนจะ มีสมำธิอยู่กบั เรื่องเรียน จึงทํำให้ ไม่สนใจในเรื่องของกีฬำ ฉนั เอง โชคดีที่พ่อแม่ไม่ได้บงั คบั ให้ฉนั ต้องได้ A มำกๆ อีกทั้งยงั มีอิสระ ที่จะไปลงแข่ง แต่เมื่อกลบั ถึงบ้ำน ฉนั ต้องทํำกำรบ้ำนที่คั่งคำ้ ง ทั้งหมด คุณเดินทางบ่อยไหม? โค้ชชำว อเมริกนั เป็นผู้ที่หำสปอนเซอร์ให้ กบั พวกเรำ ทํำให้พวกเรำได้เดิน ทำงกนั และได้ลงแข่งขนั ไปทั่ว ไม่ว่ำจะเป็นประเทศไทย, สิงคโปร์, เกำหลี, ญี่ปุ่น อีกทั้งยงั ได้ไปสหรฐั อเมริกำในช่วงฤดูร้อน อีกด้วย พวกเรำต่ำงสนุกกนั มำก แต่ทีมของเรำกลบั ได้อนั ดบั

สุดท้ำยเกือบจะทุกครั้ง ทํำให้ไม่มี ใครเห็นควำมสํำคญั ของทีมเรำ คุณมาอยู่ในอเมริกาเมื่ออายุ 18 ปี มันทlาให้การเล่นกอล์ฟ

ของคุณเป็นอย่างไรบ้าง? ใน ที่สุดฉนั ก็มีสนำมกอล์ฟให้เล่นได้ อย่ำงเต็มที่และสำมำรถฝึกซ้อม ลูกสั้นได้ตำมที่ต้องกำร มนั เป็นสิ่ง ที่น่ำทึ่งมำก กบั กำรที่ฉนั ได้ตีลูก มำกมำย อยำ่ งในวนั เกิดปีที่ 21 ฉนั ได้ใช้เวลำอยู่ในสนำมคนเดียว ตลอดทั้งวนั แม้ว่ามันจะเป็นการเริ่มต้นที่ ไม่ดี

นัก? มหำวิทยำลัยอริโซนำ สเตท ได้คดั เลือกให้ฉนั ได้เข้ำไปเรียนที่ นั่น แต่ในช่วงหนึ่งเดือนก่อนที่ฉนั จะจบ ก็ได้พบว่ำ ข้อกํำหนดทำง วิชำกำรของฉนั ไม่ผ่ำน ฉนั จึงเรียน ไม่จบ ดงั นั้นฉนั จึงได้ไปเรียน

หลกั สูตร 2 ปีในโอกลำโฮมำ แต่ เมื่อเวลำผ่ำนไป 2 เดือน โค้ชของ เรำได้หำยตัวไป ทํำให้ฤดูกำล แข่งขนั ของเรำต้องจบลง และนั่น คือประสบกำรณ์ที่เลวร้ำยที่สุด

ฉนั รู้สึกเคว้งคว้ำง แต่ก็รู้สึกดีขึ้น เมื่อได้ย้ำยมำเรียนที่มหำวิทยำลัย เดย์ตนั สเตท (ฟลอริดำ) โดยฉนั ได้จบหลกั สูตร 2 ปีที่นั่น ก่อนจะ ย้ำยมำเรียนต่อที่มหำวิทยำลัย เซำเทิร์น แคลิฟอร์เนีย

ชีวิตในทัวร์มีผลกับคุณอย่างไร

บ้าง? มนั ดีมำกๆ โดยผู้เล่นชำว เกำหลี, อเมริกนั และไต้หวนั ต่ำง ก็มีคนที่จะออกรอบฝึกซ้อมด้วย พวกเขำต่ำงรู้ดีว่ำ 60 เปอร์เซ็นต์ ต้องทํำอะไรบ้ำง ส่วนฉนั ต้อง เริ่มต้นจำกศูนย์ แต่ฉนั ก็จะทํำทุก อย่ำงเพื่อควำมอยู่รอด

“ฉันได้เปลี่ยนแปลงจาก การเล่น 2 วันต่อสัปดาห์ ไป เป็น 5 วันภายในเวลาเพียงปีเดียว โดยเปลี่ยนจากผู้เล่นที่มีแฮนดิแคป 15 ไปเป็นผู้เล่นที่มีแฮนดิแคปเป็น ศูนย์”-เลทิเทีย เบ็ค

“ฉันจะมีโลกส่วนตัวสูงมาก ซึ่ง หากคุณไปถามคนในครอบครัว ของฉัน พวกเขาก็จะบอกว่าฉันมี โลกเป็นของตนเอง แต่มันก็เป็นโลก ที่สวยงามนะ”-มาเรีย ทอร์เรซ

“ทุกคนในฮ่องกงคิดว่าฉันรวย มาก โดยที่พวกเขาไม่เข้าใจ เพราะ พวกเขามักจะเห็นกีฬากอล์ฟใน ภาพยนตร์ที่มีคนรวยๆเล่นอยู่ เสมอ”-ทิฟฟานี ชาน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.