The Wisdom of Gary Player

ดังนั้นกอล์ฟควรจะ เปลี่ยนชื่อเป็น “จิตใจ และการพัตต์”

Golf Digest (Thailand) - - Contents -

สปิริตของ แกรี เพลเยอร์ ท ี่ ไม่มีใคร สามารถ เอาชนะ ไ ด้ คือ สิ่ง ท ี่ น่า เอา เป็น แบบอย่าง

กรี เพลเยอร์ เป็นแชมป์ในการเล่นอาชีพมาแล้ว 167 รายการ ใน 15 ประเทศ ซึ่งรวมถึงแชมป์เมเจอร์ 9 รายการในทัวร์ปกติ และอีก 6 รายการในแชมเปียนส์ ทัวร์ และเขาก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ได้แชมป์แกรนด์สแลมมาแล้ว นอกจากนี้ก็ยงั ออกแบบสนามกอล์ฟอีก 400 สนามทั่วโลก ซึ่งจากการจดั ตั้งมูลนิธิเพลเยอร์ขึ้น มา เขาสามารถหาเงินให้กบั การกุศลได้มากกว่า 50 ล้านเหรียญสหรฐั ฯ อีกทั้งยงั เป็นหนึ่งในบุคคลสําคญั ของประวตั ิศาสตร์วงการกอล์ฟ และต่อไปนี้เราจะได้นํา เสนอข้อคิดที่ดีที่สุดบางส่วนของเขาให้ผู้อ่านได้รบั ทราบ -อลนั พี. พิตต์แมน

ผมเคยเล่นกบั นกั กอล์ฟที่เก่งกว่า ผมมากๆมาแล้ว ผมได้แชมป์ เมเจอร์ ขณะที่พวกเขาไม่ได้ ทั้งนี้ เพราะวงสวิงไม่ใช่เรื่องสาํ คญั แต่ จิตใจต่างหากสาํ คญั

พยายามให้ร่างกายได้หายใจใน

ลกั ษณะหอบวนั ละ 10 นาที ไม่ว่า จะเป็นการเดิน, การปั่นจกั รยาน หรือการกระโดดเชือก เพราะหลกั สําคญั ก็คือ คุณจะได้ไม่มีรูปร่างที่ อ้วนผิดรูปทรงหากคุณได้ทาํ ทุกวนั

ผมสามารถเอาชนะคนที่อายุ 30 ปีที่อยู่ในยิมได้ทุกคนด้วยวัยใน ปัจจุบนั เพราะคุณยิ่งออกกําลงั มากเท่าไหร่ คุณก็จะมีความรู้สึกที่ ดีมากขึ้นเท่านั้น

ขอให้ฉลาดในการยกนาํ้ หนกั หากย้อนไปเมื่อปี 1950 เมื่อผู้ เล่นคนอื่นๆเห็นโปรแกรมในเรื่อง ของเวทเทรนนิงที่ผมมี พวกเขาจะ คิดว่าผมบ้า ซึ่งในความเป็นจริง แล้ว การยกนาํ้ หนกั ทําให้ผมเป็น นกั กอล์ฟที่ดีขึ้น แต่ผมจะมีข้อ แนะนําอยู่ 2 เรื่อง เรื่องแรกก็คือ แม้ว่าการบริหารกล้ามเนื้อส่วนอก ท่า Bench press จะได้รบั ความ นิยมสูง แต่ผมยงั คงชอบท่าวิดพื้น แบบโบราณเพื่อสร้างความ แข็งแกร่งให้กบั หน้าอกอยู่ดี ส่วน เรื่องที่สองนั้น ขอให้ออกกําลงั กายแบบเวทเทรนนิงในช่วงเยน็ แล้วตามด้วยการอาบนาํ้ เย็น จาก นั้นจึงตามด้วยนาํ้ ร้อน เพราะการ ทําอย่างนี้จะช่วยทําให้ร่างกายของ คุณฟื้นตัวได้เร็วขึ้น และไม่มี อาการตึงตามร่างกายในวนั รุ่งขึ้น

ออกกําลงั ทั้งสองด้านของร่างกาย

เพราะนกั กอล์ฟที่สมบูรณ์แบบ ควรจะมีรูปร่างเหมือนป๊อบอาย คือเอวบาง, ขามีกล้าม, ปลาย แขนใหญ่ รวมถึงร่างกายทั้งซีก ซ้ายและขวามีความแข็งแรงที่ เท่าๆกนั ถ้าหากคุณเป็นคนที่ถนดั ขวา ก็ขอให้สวิงด้วยมือซ้ายใน จํานวนครั้งที่เท่ากนั ด้วย เพราะ การทําอย่างนี้จะช่วยให้หลงั และ สะโพกมีความสมดุลกนั รวมถึง การป้องกนั อาการบาดเจ็บที่จะ มารบกวนด้วย

ให้โฟกัสไปที่มือและข้อมือของ

คุณ ครั้งหนึ่ง เฮนรี คตั ตอน เคย บอกกบั ผมว่า มือ, นิ้ว และข้อมือ จะไม่มีทางที่จะแข็งแรงมากเกินไป ได้ และถึงแม้ว่าการซ้อมตีลูกจะ เป็นการบริหารมือ แต่คุณก็จะ ต้องมีการบริหารที่เป็นพิเศษด้วย เช่นกนั ซึ่งการแขวนอุปกรณ์แบบ ฟรีเวทเข้าที่หัวแม่มือและนิ้วแต่ละ นิ้วจะช่วยได้

วิธีที่ดีที่สุดที่จะหลุดพ้นออกจาก

ช่วงเวลาของการเล่นที่ตกตํ่าไปได้ ก็คือ จะต้องเสแสร้งว่าคุณคือผู้ เล่นที่สามารถสวิงได้อย่างมีจงั หวะ และสวยงาม อย่างการเล่นของผม เองเคยตกตํ่าสุดขีดในปี 1973 แต่ผมก็สามารถหลุดพ้นมาได้ด้วย วิธีนี้ ผมเคยจดจําการสวิงที่ขึ้นๆ ลงๆของ คริสตี โอคอนเนอร์ใน

บริติช โอเพน ซึ่งในอีกหลาย เดือนต่อมา ผมก็เสแสร้งว่าผมคือ เขา จากนั้นผมก็ไปได้แชมป์เดอะ มาสเตอร์ส ก่อนจะตามด้วยแชมป์ บริติช โอเพนในเดือนกรกฎาคม

เคล็ดลบั ในการชิพก็คือ การยืน ให้มีช่วงเท้ากว้างเล็กน้อย พร้อม ส่งนํ้าหนกั ไปข้างหน้าเล็กน้อยก่อน จะวางไม้แล้ว “จุดไม้ขีดไฟ” ซึ่ง ผมจะหมายถึงว่า คุณจะต้องเร่ง ความเร็วเล็กน้อยในขณะที่ปะทะ ลูกเหมือนกบั การจุดไม้ขีดไฟ

การมีสายตาที่ดีจะถูกให้ความ

สําคญั น้อยเกินไป เพราะดวงตา ของคุณจะมีอิทธิพลกบั ทุกๆเรื่อง ซึ่งผมก็ได้แต่หวงั ว่าสายตาของผม จะมีสภาพที่ดีเหมือนกบั ส่วนอื่นๆ ของร่างกายที่ผมมี และมนั ก็เป็น เพียงสิ่งเดียวที่เป็นเครื่องหมาย ของการมีอายุของผม

คุณสามารถบอกได้ว่าการเล่น

จากบงั เกอร์ ช็อตไหนดีหรือไม่ดี จากการฟัง จากทรายละเอียด คุณ จะต้องได้ยินเสียง “ฟึบ” และจาก ทรายที่หยาบ มนั ก็ควรจะให้เสียง เหมือนกบั คุณกําลงั ฉีกผ้าลินิน ออกเป็นสองส่วน ดงั นั้นจงลองทํา เพื่อให้ได้ยินเสียงที่ถูกต้อง

รบั พลงั งานจากคนที่มีอายุน้อย

กว่า ผมจะพยายามออกรอบกบั ผู้เล่นที่มีอายุน้อยกว่า เพราะผม คิดว่าจะทําให้เรานําเอาบุคลิกของ บุคคลที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุด มาใช้ ซึ่งการมีกิจกรรมร่วมกบั คน หนุ่มที่มีสุขภาพดี จะทําให้ผม ย้อนกลบั ไปเป็นคนที่อยู่ในรุ่น เดียวกนั กบั พวกเขาอีกครั้ง กอล์ฟเป็นกีฬาที่เล่นได้ตลอดชีวิต แต่ช่วงชีวิตคนเราจะสั้นลงหากคุณ มีนํ้าหนกั ที่มากเกินไป

การกินซุปเปอร์ฟู้ด ความ ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในวงการ กอล์ฟอีก 50 ปีข้างหน้า จะไม่ใช่ เรื่องของอุปกรณ์ แต่มนั จะเป็น เรื่องโภชนาการ โดยนกั กีฬาอาชีพ จะพากนั กิน “ซุปเปอร์ไดเอท” และจะหลีกเลี่ยงอาหารจําพวก แป้ง, นํ้าตาล และอาหารที่มีขาย ในปัจจุบนั ซึ่งเต็มไปด้วยสาร สเตอรอยด์และยาฆ่าแมลง ทั้งนี้ อาหารประเภทซุปเปอร์ฟู้ดที่เห็น กนั ง่ายๆก็ได้แก่ ผลไม้ดิบ, ผกั , ถั่ว, ขนมปังโฮลเกรน และโยเกิร์ต

อาหารหนึ่งเดียวในโลกนี้ที่เลว

ร้ายที่สุดก็คือ เบคอน เพราะมนั คือไขมนั ของสตั ว์ล้วนๆ

ขอให้ออกกําลงั บริเวณแกนลําตัว โดยเฉพาะการสร้างความ แข็งแกร่งให้กบั กล้ามเนื้อลําตัว และบริเวณท้อง ลําตัวจะเป็นตัวที่ เหนี่ยวรั้งร่างกายไว้ด้วยกนั รวม ถึงการป้องกนั อาการบาดเจ็บที่ แผ่นหลงั นกั กอล์ฟจะมีอาการปอดๆ

เนื่องจากว่าเขากลัวว่าจะทําไม่ได้ อย่างที่ควรจะเป็น

ทําไมแจ็ค นิคลอส จึงเปลี่ยนวง สวิงทุกๆ 2-3 สปั ดาห์? ก็เพราะ คนเรามกั จะเปลี่ยนแปลงจิตใจ ตลอดเวลา กอล์ฟเป็นกีฬาที่สร้าง ความสบั สนอยู่เสมอ โดย ปราศจากคําตอบที่แท้จริง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.