เคล็ดลับที่ดีที่สุดจากพ่อ

Golf Digest (Thailand) - - Play Your Best Tee To Green โดย บุทช์ ฮาร์มอน -

สิ่งหนึ่งที่ คลอด ซีเนียร์ คุณพ่อผมจะไม่ทcำเด็ดขำดคือเปลี่ยนวงสวิงของลูกศิษย์ในส่วนที่ ไม่ได้มีผลต่อกำรตีลูก อุปกรณ์วิเครำะห์สวิงอันทันสมัยในปัจจุบันทcำให้ครูกอล์ฟบำงคน ตัดกำรเคลื่อนไหวบำงส่วนที่ไม่มีในตcำรำทิ้งไป เนื่องจำกมองว่ำไม่มีประโยชน์ แต่ผมไม่เคย คิดจะเปลี่ยนกำรโก่งข้อมือซ้ำยที่จุดสูงสุดของดัสติน จอห์นสัน เพรำะว่ำเขำยังตีลูกได้ ยอดเยี่ยมแม้จะทcำเช่นนั้น กำรเปลี่ยนเพื่อให้ทุกอย่ำงสมบรูณ์แบบตcำรำเกิดผลเสีย มำกกว่ำผลดี จcำไว้ ผลลัพธ์สcำคัญกว่ำกระบวนกำร

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.