ส d า ห รับ ท่าน ท ี่ ตี แ ชง ค์ บ่อย จน ใจเสีย ต้องแก้ด้วยวิธีนี้

Golf Digest (Thailand) - - Play Your Best Golf Made Easy โดย เดวิด เลทเบทเทอร -

ทา่ นตแี ชงคห์ นงึ่ ครงั้ ทา่ นพยายามทาd ใจกดั ฟนั เดนิ หนา้ ตอ่ แตแ่ ลว้ กแ็ ชงค์ อีก ที จน ท่าน ต้อง เดิน ออกจาก สนาม แล้วไป โพส ต์ ขาย ไ ม้ ขอให้ผมได้ช่วย ท่าน อันดับ แรก ต้อง เข้าใจ ว่าการ แ ชง ค์ บ่อย ๆ เกิดขึ้น เมื่อ ตัว นัก กอล์ฟ อ ย ู่ ใ กล้ ลูก มากเกินไป ตอน ปะทะ ลูก บางครั้ง ล d า ตัว ของ เรา จะ เอน เข้าหา ลูก โดย ไ ม่ รู้ตัว ใน ขณะ สวิง ท d า ใ ห้ ปะทะ ลูก ท ี่ โคน ไ ม้ แล้ว เรา จะ แก้ อย่างไร? ลองวิธีนี้ ตอนจรดลกู ใหท้ า่ นแหงนปลายเทา้ ขน้ึ ดงั ในภาพ(ขวา) และรกั ษาไวข้ ณะที่ สวิง จะ เป็นการ ป้องกัน ไ ม่ ใ ห้ ล d า ตัว ก้ม เข้า ใ กล้ ลูก แ ละไม่ ปะทะ ลูก ท ี่ โคน ไ ม้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.