Long and Strong

หันมาให้ความสdาคัญกับการใช้เหล็กของคุณ

Golf Digest (Thailand) - - Contents - โดย มาร์ค ลีชแมน

หนั มาให้ความสําคญั กบั การใช้เหล็กของคุณ

ผมได้แชมป์รายการซีไอเอ็มบี คลาสสิค โดยการตีด้วยเหล็กในหลุมพาร์ 5 ทั้งหมด เป็น เหตุผลสําคญั ที่ทําให้ผมคว้าแชมป์มาครอง ผมเล่นในหลุมพาร์ 5 ของสนามทีพีซี กัวลาลัมเปอร์ได้ถึง 14 อนั เดอร์พาร์ ซึ่งการทําเช่นนั้นได้จะช่วยทําให้คุณเป็นแชมป์ใน ทัวร์ได้ทุกๆสปั ดาห์อย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นส่วนใหญ่ในปัจจุบนั จะไม่ชอบใช้เหล็ก ยาวหรือเหล็กกลางกนั รวมถึงการไม่ค่อยจะเต็มใจที่จะใช้มนั ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย เพราะ เหล็กเหล่านี้คืออุปกรณ์ที่มีคุณค่ามาก ไม่ว่าคุณจะตีสองออน, การพยายามที่จะตีขึ้นกรีนให้ได้ตาม กําหนดในหลุมพาร์ 3 ระยะ 200 หลา หรือว่าการตีให้ลูกวิ่งขึ้นไปออนกรีนในหลุมพาร์ 4 ยาว

ดงั นั้นขอให้ผมได้เปลี่ยนความคิดของคุณที่ไม่อยากใช้เหล็กเหล่านี้ โดยผมจะแสดงให้คุณเห็นถึง แผนการเล่น รวมถึงหลกั คิดในการสวิงของผมที่จะมาพร้อมกบั การตีด้วยเหล็กที่ได้กล่าวมา ซึ่งจะ ทําให้คุณเล่นในหลุมยาวๆได้ดีขึ้นในเวลาอนั รวดเร็ว -เขียนร่วมกบั อี. ไมเคิล จอห์นสนั

แสดงความตั้งใจของคุณออกมา

▶ เนื่องจากนักกอล์ฟมักจะมีความ คาดหวังในการตีด้วยเหล็กยาวใน ระดับที่ตc่า จึงทcาให้พวกเขาเล่น ช็อตเหล่านี้อย่างไม่รอบคอบ ดังนั้น จึงขอให้มีสติมากกว่าเดิม ประการ แรก คุณควรจะเลือกเป้าหมายที่ ปลอดภัยเพื่อให้ตัวเองมีความรู้สึก ที่ดีขึ้นและกล้าที่จะสวิงแบบกล้าได้ กล้าเสีย ประการต่อมาขอให้ตรวจ การยืนจัดตัวให้ได้ฉาก เพราะบาง คนจะยืนจรดลูกให้ใกล้กับสิ่งอื่นๆ มากกว่าเป้าหมายจริง ทั้งนี้ผมจะ โฟกัสไปที่จุดที่ให้ลูกไปหยุด แล้วจึง ยืนจรดลูกเพื่อพิจารณาถึงรูปทรง ของช็อตที่จะเล่น ตัวอย่างเช่น ถ้า หากมีนc้าทางด้านซ้ายและธงอยู่ ตรงกลางหรือด้านขวาของกรีน ผมก็จะตีเข้าหาธง แต่ถ้าหากธงอยู่ ใกล้นc้า ผมก็จะเล็งให้ห่างปัญหา แล้วพยายามตีให้ลูกกลับหากรีน ขอให้จcาไว้เกี่ยวกับการสวิงแบบ กล้าได้กล้าเสียที่ปลอดภัย หากลูก จะพุ่งเข้าหาปัญหา คุณก็คงจะหวัง ให้มันโค้งออกมา แบบนี้การเล่น ของคุณจะเป็นอย่างไร หากคุณจะ ตีช็อตที่ตรงเพียงอย่างเดียว?

ไม่ต้องรีบ

▶ จังหวะเป็นเรื่องที่สcาคัญมาก เพราะหากไม่มีจังหวะที่ดี ก็คงจะ ไม่มีทางที่คุณจะตีลูกได้ดีอย่าง แน่นอน ดังนั้นคุณควรจะสวิงให้ช้า ลงกว่าเดิม และแน่ใจว่าทุกๆส่วนมี การขับเคลื่อนอย่างเป็นขั้นเป็น ตอนในขณะที่ทcาดาวน์สวิง ไม่ว่าจะ เป็นลcาตัว, แขน, มือ จากนั้นก็เป็น ไม้ ซึ่งถ้าหากคุณเคยเห็นผมสวิง ด้วยเหล็กยาว ก็คงจะสังเกตเห็นว่า แม้ว่าในขณะที่ผมกcาลังจะตีช็อตที่มี ระยะไกล ก้านจะไม่ถึงจุดที่ขนานกับ พื้นสนามเมื่อผมขึ้นไม้ ไปยังจุด สูงสุด โดยผมจะหมุนตัวอย่างมี จังหวะ และแขนจะถูกเหยียดออก จากลcาตัว และนั่นคือความรู้สึกดีๆ ที่จะต้องมี ประเด็นที่สcาคัญคือ ผม จะไม่มีโอเวอร์สวิง เพราะแนวโน้ม ของการตีด้วยเหล็กยาวก็คือ การ ใช้ความพยายามที่มากกว่าการ สวิงด้วยพิทชิงเวดจ์ แต่หากว่าคุณ สวิงเหล็กยาวเหล่านี้เหมือนกับการ สวิงด้วยเหล็กสั้น จังหวะของคุณก็ จะดีขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ยังมี โอกาสที่จะตีลูกเข้ากลางหน้าไม้ ได้ ดีอีกด้วย ดังนั้นจงอย่ารีบในเวลาตี

การตีขึ้นกรีนอย่างมั่นใจ

▶ หากคุณต้องการตีลูกให้เข้ากลาง หน้าไม้ด้วยเหล็กกลางหรือเหล็ก ยาว ก็อย่าสวิงลงมาในลักษณะที่ ชันเกินไป ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นนิสัยที่ไม่ ดีของผม ในทางกลับกัน คุณจะ ต้องสวิงลงมาในลักษณะที่แบนราบ กว่าเดิมเพื่อให้หน้าไม้กวาดลูก ออกจากแฟร์เวย์ที่คล้ายกับการ ปักทีตc่า เพราะการทcาเช่นนี้จะก่อให้ เกิดการปะทะลูกที่เฉียบคม, เกิดมุม ในการส่งลูกที่สูงเพื่อระยะที่ไกลขึ้น รวมถึงความสูงของลูกที่คุณ ต้องการเพื่อให้ลูกหยุดบนกรีน ส่วนการกระจายนc้าหนักก็มีส่วน สcาคัญ ซึ่งผมเองเมื่อมีการยืนที่ชัน เกินไป เนื่องจากว่าผมจะมีนc้าหนัก ไปตกที่ลcาตัวด้านซ้ายมากเกินไปใน ขณะที่เริ่มต้นสวิงลงมา ก็ทcาให้ผม ส่งลcาตัวเข้าหาเป้าหมายพร้อมกับ การสร้างมุมที่ชันให้เกิดขึ้น แต่ถ้า หากว่านc้าหนักบางส่วนของผมไป อยู่ที่ลcาตัวซีกขวาบ้าง ผมก็จะตีลูก ได้ดี ประโยชน์อีกเรื่องของวงสวิงที่ แบนราบมากขึ้นก็คือ การเหยียด แขนที่ดี ซึ่งจะทcาให้การปะทะลูกและ การสร้างพละกcาลังทcาได้ดีขึ้น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.