อเมริกันฟุตบอล

Golf Digest (Thailand) - - 2nd Act -

ไรอัน ซัคคอป

ตัวเตะของทีมไททันส์ ที่มีแฮนดิแคป ขณะนี้อยู่ที่ +2.2 เคยเป็นผู้เล่นที่มี แฮนดิแคปเป็นศูนย์ในการจัดอันดับ เมื่อปี 2015

แมตต์ ไรอัน

ผู้เล่นทรงคุณค่าของเอ็นเอฟแอล ประจcาปี 2016 จากทีมฟัลคอนส์ มี แฮนดิแคป +1.2 ได้จัดการแข่งขัน เซเลบริตี อเมเจอร์ คลาสสิค ขึ้นเพื่อ สนับสนุน แมตต์ ไรอัน ฟาวเดชัน และ แอฟแลค แคนเซอร์ แอนด์ บลัด ดิสออร์เดอร์ส เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์ สุขภาพของเด็กๆในแอตแลนตา

เบร็ตต์ เคิร์น

ผู้เล่นอเมริกันฟุตบอลในระดับ ออลสตาร์ เกม จากทีมไททันส์ ที่มี แฮนดิแคป +0.8 คนนี้ เป็นสมาชิก ของสนามแนสวิลล์กอล์ฟ แอนด์ แอธเลติคคลับ

โทนี โรโม

อดีตควอเตอร์แบคของทีมคาวบอยส์ ผู้ที่มีแฮนดิแคป 0.4 ได้เลิกเล่น อเมริกันฟุตบอลแล้วหันไปเป็น นักวิเคราะห์ทางโทรทัศน์ พร้อมกับ หาหนทางที่จะเป็นโปรกอล์ฟ อย่างใน เดือนมีนาคมที่ผ่านมา เขาทcาสกอร์ ได้ 77-82 ในระหว่างการลงเล่นใน พีจีเอ ทัวร์ ของเขาเป็นครั้งแรก กับรายการโคราเลส พันตาคานา รีสอร์ท แอนด์ คลับ แชมเปียนชิป พอมาถึงเดือนสิงหาคม เขาสามารถ เข้าไปควอลิฟายในสเตจแรกของ เว็บดอทคอม ทัวร์ ได้สcาเร็จ แล้วมา ได้แชมป์ 2 รายการในช่วงฤดูร้อน เขาเคยมีแฮนดิแคป 3 เมื่อปี 2015

ไคล์ วิลเลียม

ตัวรับระดับออลสตาร์เกม 6 สมัย จากทีมเดอะ บิลล์ มีแฮนดิแคปเป็น 0 และเจ้าของรูปร่างขนาด 6 ฟุต 1 นิ้ว และหนัก 300 ปอนด์ มีฝีมือการเล่น ลูกสั้นที่ยอดเยี่ยม

เจอร์รี ไรซ์

ตัวรับริมเส้นที่มีชื่ออยู่ในฮอลล์ ออฟ เฟม และมีแฮนดิแคป 0.3 เคยลงแข่ง ในรายการของเนชันแนล ทัวร์ สนาม ประจcาของเขาคือ ชารอน ไฮท์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ ในแคลิฟอร์เนีย

แซม แบรดฟอร์ด

ควอเตอร์แบคจากทีมอริโซนาผู้นี้ จะไม่มีแฮนดิแคปอย่างเป็นทางการ คือจะอยู่ระหว่าง 0-1 เขาเคยหาเงิน ทุนได้มากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้กับโรงพยาบาลเซนต์จูด ด้วยการ จัดแข่งขันกอล์ฟ

อดัม ธีเลน

ตัวรับริมเส้นจากทีมไวกิงส์ ที่มี แฮนดิแคป 2 ได้มีส่วนร่วมกับกอล์ฟ การกุศล สเตท ฟาร์ม โชว์ดาวน์ ใน ช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา สนามที่เขาไป ออกรอบบ่อยที่สุดคือ สโตนริดจ์ กอล์ฟคลับ ในมินเนโซตา

เบน โรธลสิ เบอรเ์ กอร์

ควอเตอร์แบคจากสตีลเลอร์ส เจ้า ของแฮนดิแคป 2.3 เคยมีแฮนดิแคปที่ ตc่าที่สุดคือ 0.4 สนามประจcาของเขา คือ อัลเลกเฮนี คันทรีคลับ ในเพนซิลวาเนีย

เมสัน ครอสบี

ดาวเตะจากทีมแพคเกอร์ส มีแฮนดิแคป 2.8 เขามีส่วนร่วมใน การจัดกอล์ฟการกุศลประจcาปีคือ รายการวินซ์ ลอมบาร์ดี

แดน มาริโน

ควอเตอร์แบคระดับฮอลล์ ออฟ เฟม มีแฮนดิแคป 3 ได้จัดตั้งมูลนิธิ แดน มาริโน ฟาวเดชัน เพื่อทcาให้ผู้ที่ป่วย เป็นออทิสติกมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น สนามประจcาของเขาจะเป็น อดิออส กอล์ฟคลับ ในฟลอริดา

เพย์ตัน แมนนิง

“ทุกๆวันเมื่อผมไปออกรอบ ผมก็มัก จะคิดว่า บางทีวันนี้อาจจะเป็นวันที่ เราจะทcาสกอร์ ได้อย่างยอดเยี่ยมก็ เป็นได้” แมนนิงผู้มีแฮนดิแคป 3.5

กล่าว ทั้งนี้เพย์ตันและภรรยาของเขา คือ แอสลีย์ ได้เริ่มก่อตั้งเพย์แบค ฟาวเดชันขึ้นในปี 1999 เพื่อส่งเสริม ให้เด็กๆด้อยโอกาสได้มีอนาคตดีขึ้น

ร็อบบี กูด

ตวั เตะจากทมี โฟรต์ นี ายเนอรส์

เจา้ ของของแฮนดแิ คป 3.9 ออกรอบที่ สนามเมดนิ าห์ คนั ทรคี ลบั ทกุ ๆ

สปั ดาห์ในชว่ งปดิ ฤดกู าล โดยในแตล่ ะ ฤดรู อ้ น เขาจะเปน็ เจา้ ภาพจดั การ

แขง่ ขนั รายการรอ็ บบี กดู เซเลบรติ กอลฟ์ อนิ วเิ ทชนั แนล ซงึ่ จะหาเงนิ ได้ มากกวา่ 2.6 ลา้ นเหรยี ญสหรฐั ฯ ให้ กบั ลอรี ชลิ เดรน ฮอสพทิ อล นอกจากนเี้ ขากเ็ คยลงแขง่ ในอเมรกิ นั เซน็ จรู แชมเปยี นชปิ มาแลว้ 8 ครงั้

แพทริค ดิมาร์โค

หลานชายของคริส ดิมาร์โค ซึ่งมี แฮนดิแคป 4 กcาลังอยู่ในฤดูกาลที่ 2 กับทีมเดอะ บิลล์ ในตcาแหน่งฟูลแบค

เอรอน รอดเจอร์ส

ควอเตอร์แบคของทีมแพคเกอร์ส แฮนดิแคป 4.3 เคยลงแขง่ เอทแี อนด์ที เนชันแนล โปรแอม และไปปรากฏตัว ในเดอะ มาสเตอร์ส มาแล้ว

สตีเวน เฮาช์คา

ตัวเตะของเดอะ บิลล์ ที่มีแฮนดิแคป 5 ติดอกติดใจกับการเล่นกอล์ฟตั้งแต่ วินาทีแรกที่เขาไปถึงแคมป์กอล์ฟใน บรูคไลน์ แมสซาชูเซท ก่อนการเรียน ในชั้นมัธยมต้น

แพทริค ปีเตอร์สัน

ความรกั ในกฬี ากอลฟ์ ของคอรน์ เนอรแ์ บคระดบั ออลสตารเ์ กมจากทมี คารด์ นิ ลั ส์ ผทู้ มี่ แี ฮนดแิ คป 5.1

ไดเ้ รมิ่ ตน้ ขนึ้ ในปี 2011 ชว่ งทกี่ าร

แขง่ ขนั เอน็ เอฟแอลมปี ญั หาในเรอื่ ง สทิ ธปิ ระโยชน์ เขายงั เปน็ เจา้ ภาพจดั กอลฟ์ การกศุ ลรายการแพทรคิ

ปเี ตอรส์ นั เซเลบรติ กอลฟ์ อกี ดว้ ย

แลร์รี ฟิทซ์เจอรัลด์

ตัวรับริมเส้นของทีมคาร์ดินัลส์ที่มี แฮนดิแคป 5.7 คนนี้เล่นกอล์ฟมา แล้ว 7 ปี และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ เขาจับคู่กับเควิน สตรีลแมนไปได้ แชมป์ในรายการเอที แอนด์ ที โปรแอม โดยทิ้งอันดับ 2 ไป 7 สโตรก

จอห์นนี แมนซีล

แม้ว่าฉายา “จอห์นนี ฟุตบอล” จาก เท็กซัส เอ แอนด์ เอ็ม จะไม่เปรี้ยง ปร้างเมื่อมาอยู่กับทีมคลีฟแลนด์ แต่ ควอเตอร์แบคผู้ที่มีแฮนดิแคป 6 คนนี้ ก็ได้กลับไปเล่นในซีเอฟแอลอีกครั้ง ให้กับทีมมอนทรีออล โดยแฮนดิแคป ของเขาลดลงไป 2 สโตรก นับตั้งแต่ปี 2015

อเล็กซ์ สมิธ

ควอเตอร์แบคผู้มากประสบการณ์ซึ่ง มีแฮนดิแคป 6.8 และปัจจุบันเล่นให้ กับทีมวอชิงตัน ได้จับคู่กับแมคเคนซี ฮิวส์ ลงเล่นในรายการเอที แอนด์ ที เพบเบิลบีช โปรแอม ของปีนี้

สตีเฟน กอสต์โกวสกี

“ทั้งในกอล์ฟและในการเตะฟิลด์โกล ผมมักจะทcาได้ ไม่ดีนักถ้าหากว่าผม จะตีหรือเตะลูกแรงเกินไป” ดาวเตะ จากทีมแพทริออตส์ที่มีแฮนดิแคป 7 และยังเป็นผู้ทcาสถิติเตะลูกแถมหนึ่ง แต้มหลังทัชดาวน์มากที่สุดใน เอ็นเอฟแอลคือ 425 ครั้งกล่าว

โกลเดน เทต

ปีกนอกตัวรับของทีมไลออนส์ ผู้ซึ่งมี แฮนดิแคป 7.6 กล่าวกับกอล์ฟ ไดเจสต์ว่า “ไม่ว่าผมจะเล่นได้แย่สัก แค่ไหน ผมก็จะพยายามสนุกกับมัน คุณรู้ ไหมว่ามีการกล่าวกันว่า อย่างไร? ‘วันที่แย่ๆในสนามกอล์ฟ ยังดีกว่าวันที่ดีในที่ทcางาน’ ”

ทอม เบรดี

ควอเตอร์แบคที่คว้าแชมป์ซูเปอร์ โบวล์ให้กับแพทริออตส์ถึง 5 สมัย ผู้ที่มีแฮนดิแคป 8 สามารถที่จะหันมา เอาดีทางกอล์ฟ ได้หากเขาตั้งใจ โดย เขาเป็นสมาชิกของสนามเดอะ คันทรี คลับ ในบรูคไลน์ แมสซาชูเซท

แมทธิว สตาฟฟอร์ด

ควอเตอร์แบคของทีมไลออนส์ที่มี แฮนดิแคป 8 และพ่อของเขาได้ ไป ออกรอบในช่วงวันพ่อติดต่อกันมา แล้ว 7 ปี

ดรูว์ บรีส์

ควอเตอร์แบคทีมเซนต์ส มีแฮนดิแคป

9 และบรีส์ ดรีม ฟาวเดชันได้ร่วมกัน กับท็อปกอล์ฟเมื่อไม่กี่ปีนี้ในการ จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการบรีส์ ท็อปกอล์ฟ แชลเลนจ์

อีไล แมนนิง

สนามกอล์ฟที่ควอเตอร์แบคของทีม ไจแอนท์ที่มีแฮนดิแคป 9.3 ชอบไป ออกรอบก็คือสนามการ์เดน ซิตี กอล์ฟคลับ

มาร์ค อิงแกรม จูเนียร์

จากคcาบอกเล่าของนิค ซาบาน เขา บอกว่ารันนิงแบคของทีมเซนต์ส ผู้ที่ มีแฮนดิแคป 10 รวมถึงยังเคยเป็นผู้ ได้รับรางวัลไฮส์แมน โทรฟี ในปี 2009 สมัยที่เล่นกับทีมมหาวิทยาลัย อลาบามา จะเอาจริงเอาจังกับกอล์ฟ พอๆกับการเล่นอเมริกันฟุตบอล

โจส อัลเลน

ควอเตอร์แบคดาวรุ่งของทีมบิลล์ผู้ที่ มีแฮนดิแคป 11 เคยเล่นให้กับทีม มหาวิทยาลัยไวโอมิง บอกว่า “รูปแบบการขว้างที่ผมมีปัญหานั้น ผมจะต้องลดกcาลังของแขนลงเล็ก น้อย…เหมือนกับผมอยู่ห่างออกมา 100 หลา แล้วผมมีเหล็ก 4 อยู่ในมือ”

เคิร์ก เคาซินส์

ควอเตอร์แบคของทีมไวกิงส์ ที่มี แฮนดิแคป 11.8 เคยทcางานในสนาม ไดรฟที่มีค่าจ้างขั้นตc่าสมัยที่เขาเรียน ในมหาวิทยาลัย สนามที่เขาชอบคือ สนามเทรนท์ โจนส์ กอล์ฟ เทรล

มาร์คัส มาริโอตา

ควอเตอร์แบคที่เล่นให้กับทีมไททันส์ เป็นปีที่ 4 และเจ้าของรางวัลไฮส์แมน ปี 2014 มีแฮนดิแคป 13 เขาได้รับ ของขวัญจากพ่อและแม่เป็นไม้กอล์ฟ ในวันที่เรียนจบ

แพทริค มาโฮเมส เดอะ เซคัน

ควอเตอร์แบคของทีมชีฟส์ ที่มี แฮนดิแคป 14 ได้เปลี่ยนใจในวัน ดราฟท์ตัวเมื่อปี 2017 ด้วยการไป ออกรอบกับพ่อและเพื่อนของเขาซึ่ง โดยปกติแล้ว เขาจะออกรอบที่สนาม ฮอลลีทรี กอล์ฟคลับ ในเท็กซัส

ทราวิส เคลซ์

ผู้เล่นตcาแหน่งไทเอนต์ของทีมชีฟส์ ที่มีแฮนดิแคปอยู่ระหว่าง 15-20 เคยได้รับถุงมือจากชิเกกิ มารูยามา ในระหว่างการแข่งขันรายการ บริดจ์สโตน อินวิเทชันแนล

แซม ดาร์โนลด์

อดีตควอเตอร์แบคทีมมหาวิทยาลัย เซาเธิร์น แคลิฟอร์เนีย ที่มีแฮนดิแคป

30 บอกว่า เขาเพิ่งหันมาสนใจกอล์ฟ พร้อมกับการไปปรากฏตัวในยูเอส โอเพนปีนี้ ที่สนามชินเนค็อค ฮิลส์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.