กมลา ลี้โกมลชัย ชิโนบุ ซาโตะ

ฟื้น ฟู ตัวเอง ส ู่ ผิว สวย สุขภาพ ดี จาก ศ า ส ต ร์ การ นวด การั น ตี ด้วย บิ ว ต ี้ ฮับ ของ เมือง ไทย และ เซน เซ ชาวญี่ปุ่น

Hello! (Thailand) - - BEAUTY TREND -

คุณหวาน-กมลา ลี้โกมลชัย แห่งเดสทินาเระ บิวตี้ ฮับ แห่ง ใ ห ม่ ของ เมือง ไทย พูด ประโยค นั้น จาก ประสบ กา รณ์ จริง ของ ตนเอง จาก คน ท ี่ ต่อ ส ู้ กับ ปัญหา ผิว มานั บ สิบ ปี แ ต่ วัน น ี้ พบ ความพอใจ กับ ผิ วท ี่ ฟื้น ฟู ตัวเอง จน กลับคืน ส ู่ สภาพ เดิม ตาม ธรรม ชาติ ไ ด้ ด้วย ศ า ส ต ร์ การ นวด ตำรับ 40 ปี ของ เซน เซ ชาวญี่ปุ่น คุณชิโนบุ ซาโตะ

“หวาน อยาก ใ ห้ คนไทย ตื่น มา แล้ว แ ฮ ป ป ี้ กับ ผิว ของ ตัวเอง อย่าง ท ี่ เรา ได้รับ มา เพราะ ศ า ส ต ร์ น ี้”

คุณ ซา โต ะ และ คุณ หวาน ซึ่ง เป็น ลูก ศิ ษ ย์ ชาว ต่าง ชาติ เพียง คนเดียว พร้อม เผยความลับ ข องศา ส ต ร์ การ นวด จาก ญี่ปุ่น ท ี่ เบามือ แ ต่ ทรงพลัง เป็นครั้งแรก ท ี่ เดสทินาเระ บิ ว ต ี้ ฮับ แห่ง แรก และ หนึ่งเดียว ของ ประเทศ ไทย ท ี่ เซน เซ ชาวญี่ปุ่น อนุญาต ใ ห้ นำ ศ า ส ต ร์ การ นวด ท ี่ คิดค้น เอง มา ใ ห้ ชาวไทย ไ ด้ สัมผัส ประสบ กา รณ ์‘ ผิว ฟื้น ฟู ตัวเอง ส ู่ ผิว สวย สุขภาพ ด ี’

ศาสตร์การนวดแบบ Herbal Immune Therapy ที่ คุณ ซา โต ะ คิดค้น คือ อะไร

“เป็น ศ า ส ต ร์ แบบ อ ง ค์ รวม ท ี่ มี ทั้ง การ นวด หน้า และ การ นวด ตั วท ี่ คุณ ซา โต ะ ใช้เวลา กว่า 40 ปี คิดค้น และ พัฒนา ขึ้น เอง จน เป็นการ นวด แบบ พิเศษ ท ี่ ช่วย เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน ใ ห้ กับ ร่างกาย อย่างแท้จริง เรียก ว่า Herbal Immune Therapy ท ี่ มีพลัง ใน การเยียวยา และ ฟื้น ฟู ตัวเอง

“ไ ฮ ไ ล ต์ หนึ่ง คือ ศ า ส ต ร์ การ นวด หน้า ซ ึ่ งมี เป้าหมาย ว่า ทำ ใ ห้ ผิว ฟื้น ฟู ตัวเอง ใ ห้ กลับ ส ู่ สภาพ เดิม ตาม ธรรม ชาติ บาง วัน ท ี่ เรา รู้สึก เหนื่อย สิว ข ึ้ นมี ผื่น หรือ ปัญหา ผิว อื่น ๆ เป็น อาการ ฟ้อง ว่า ร่างกาย ไ ม่ ปก ติ แ ต่ ถ้า เรา ทำ ใ ห้ ร่างกาย พร้อม จะ ส ู้ ทุกวัน ก็ หมายถึง การ ทำ ใ ห้ ผิว แข็งแรง ขึ้น ใน ทุก ๆ วัน จน ไม่จำเป็น ต้อง ใ ช้ ผลิต ภั ณ ฑ์ มากมาย ดีเอ็นเอ ของ เรา มี ความทรงจำ ที่จะ กลับ ไป ส ู่ โ หมด ธรรม ชาติ เดิม ของมันได้ แ ต่ ด้วย ปัจจัย ต่าง ๆ เช่น การ ใช้ชีวิต การ รับ ประทาน อาหาร หรือ มลภาวะ ต่าง ๆ ทำ ใ ห้ ดีเอ็นเอ ถูก กด เอา ไว้ แ ต่ ศ า ส ต ร์ น ี้ จะ ช่วย ใ ห้ ผิว กลับมา เยียวยา ตัวเอง ไ ด้ ในที่สุดค่ะ”

คุณ ซา โต ะ ค้นพบ ศ า ส ต ร์ น ี้ ไ ด้ อย่างไร

“เริ่มต้น จาก การเรียน ร ู้ ด้วยตัวเอง เรื่อง สุข ภา พอง ค์ รวมภายใน สมนุ ไพรและสารสกดั ตา่ งๆ เชน่ เอสเซนเชยี ล ออ ยล์ ท ี่ ช่วย เสริม การทำงาน ของ ร่างกาย ไ ด้ ทั้ง ท ี่ ฝรั่งเศส อังกฤษ เบลเยียม และประเทศต่างๆ ในยุโรป และเรียนรู้ ด้าน พืช วิทยา ศึกษา เรื่อง พืช ท ี่ มี ป ร ะ จุ ลบ ซึ่ง มีพลัง ใน การ รักษา เมื่อ นำ ทุก ศ า ส ต ร์ ท ี่ ไ ด้ เรียน ร ู้ มา ประมวล คุณซาโตะ สังเกต ว่า กุญแจ สำคัญ ของ การชะลอ ความ แก่ ช ราก็ คือ การ หยุด การ อักเสบ ของ เซล ล์ ซึ่ง การ ออก ซิ ไ ด ซ์ ใน เซล ล์ ผิ วน ี้ เปรียบเทียบ เหมือน การนำ เหล็ก ไป วาง ทิ้ง ไว้ แล้ว เกิด ปฏิกิริยา กับ ออกซิเจน ทำ ใ ห้ เหล็ก ขึ้นสนิม ดังนั้น การ ทำ ใ ห้ ร่างกาย ไ ม่ แก่ ก็ คือ การ ทำ ใ ห้ ร่างกาย ไ ม่ ขึ้นสนิม ซึ่ง พืช บาง ชนิด สามารถ หยุดยั้ง การ เกิดปฏิกิริยา นั้น ไ ด้ ทำให้ ร่างกาย อักเสบ ช้า ลง เหี่ยว ช้า ลง และ แก่ ช้า ลง นั่นเอง”

ทำไม การ นวด แบบ ญี่ปุ่น จึ งมี สัมผัส เบา แ ต่ ทรงพลัง มาก

“มี งานวิจัย รับรอง ท ี่ บอก ว่า อวัยวะภายใน ของ คน หากไปกดแรงๆ พิษ จะ ไ ม่ ถูก เคลื่อนย้าย จึงไม่สามารถ ขับ ออกจาก ร่างกาย ไ ด้ แ ต่ จุด ป ร ะ ส ง ค์ ของ คุณ ซา โต ะ คือ การ นวด เพื่อ ดี ท็ อก ซ์ พิษ ออกจาก ร่างกาย ทำให้พิษขยับ และ ย้าย ไป ส ู่ อวัยวะ ท ี่ เป็น จุด กรอง ของเสีย เพราะ พิษ ใน ร่างกาย ก็ เหมือน น้ำ ท ี่ ขัง อ ย ู่ ใน แอ่ง การ นวด น ี้ ก็ เพื่อ จะ เปิด ทาง ใ ห้ น้ำเสีย นั้น ออก ไ ปอย ู่ ใน จุด ระบาย ของเสีย ดังนั้น การ เคลื่อน พิษ ต้อ งมี การก ด ใน ระดับ ท ี่ แรง อย่างเหมาะสม และ สั ม พัน ธ์ กับ ความเร็ว ท ี่ เหมาะสม ด้วย จึง จะ เกิด ผล ลั พ ธ์ ท ี่ ไป ขยับ พิษ ไ ด้

“ประสบ กา รณ์ การ นวด อื่น ๆ ท ี่ หลาย คน เจอ มา คือ นวดแล้วสบายตัว แต่จริงๆ แล้วยิ่งไปกดพิษ นวดไม่กี่วัน ก็ ต้อง กลับ ไป นวด ซ้ำ อีก เพราะ ไ ม่ หายขาด แต่การนวด ของ คุณ ซา โต ะ พิ สู จน์ แล้ว ว่า ไป แก้ปัญหา ท ี่ ต้นตอ อย่าง ตัว หวาน เอง นวด มา หลาย ปี รู้สึก ว่า ร่างกาย แข็งแรง ขึ้น และ แข็งแรง กว่า คน ทั่วไป ท ี่ ไ ม่ ได้รับ การ นวด ศ า ส ต ร์ น ี้ เป็น หวัด น้อยลง แต่ก่อน เจอ อะไร นิดเดียว ก็ แพ้ ปวดศีรษะ เป็น ผื่น สิว ขึ้น เหนื่อยล้า ปวดเมื่อย เป็น ออฟฟิศ ซิ น โ ด รม มา เป็น 10 ปี ถึงกับ ต้อง มี หมอนวด เป็น พนักงานประจำ ของออฟฟิศ ต้องนวดทุกสัปดาห์ ทำแบบนี้มาเป็น 10 ปี จน เรา ชิน กับ การ นวด แรง ๆ แ ต่ พอ มา เจอ คุณ ซา โต ะ ท ี่ นวด เบามือ มา กก็ คิด ว่า จะ ได้ผล หรือเปล่า แ ต่ ท้ายที่สุด ยิ่ง นวด ยิ่ง หาย เลย ไ ด้ ร ู้ ว่า ไม่เห็น ต้อง นวด รุนแรง เลย นวดเบาๆ ก็ พอแล้ว ปัจจุบัน หวาน ยัง นั่ง ทำงาน หน้า ค อม พิ ว เ ตอ ร์ เหมือนเดิม แ ต่ เรา ไ ม่ ปวดเมื่อย เป็นโรค ออฟฟิศ ซิ น โ ด รม เหมือน ท ี่ เคย เป็น แล้ว ร่างกาย เรา มี ความสามารถ ที่จะ จัดการ ตัวเอง ไ ด้ ใน ระดับ หนึ่ง เป็น ไฮไลต์หนึ่งของ Herbal Immune Therapy ค่ะ”

ซา โต ะ ออ ยล์ ท ี่ เป็น ซิก เ น เจอ ร์ ของ คุณ ซา โต ะ คือ การ ใช้น้ำมันนวดผิว แ ต่ คนไทย อาจ กังวล ว่า ผิว มัน อ ย ู่ แล้ว ยิ่ง ใช้น้ำมันนวด ผิวหน้า จะ ยิ่ง มัน มากขึ้น

“ซา โต ะ ออ ยล์ มี โครงสร้าง เดียว กับ ชั้น ผิวหนัง ของ คน จึง เป็น น้ำมัน แบบ เดียว กับ น้ำมัน ท ี่ ร่างกาย ผลิต ขึ้น ดังนั้น เมื่อ ทา ซา โต ะ ออ ยล์ แล้ว จะ ไ ม่ ตกค้าง อ ย ู่ บน ผิว แ ต่ จะ ซึมซาบ ลง ไป ส ู่ ผิว ชั้นล่าง ไ ม่ หลงเหลือ ความมัน บน ผิว ชั้นนอก คน ส่วน ใ ห ญ่ มัก กังวล ว่า หน้า มัน จะ ทำ ใ ห้ เป็น สิว เพิ่มขึ้น เลย ยิ่ง ใ ช้ โฟม ล้างหน้า เพื่อ เอา น้ำมัน ออก ไป จาก ผิว แ ต่ การ ทำ แบบ นั้น ทำ ใ ห้ ผิว ชั้นบน ของ เรา ท ี่ มี เ ล เยอ ร์ ของ น้ำ และ น้ำมัน เชื่อม ต่อกัน ถูก ชะล้าง น้ำมัน ออก ไป เกิด เป็น ช่อง โหว่ บน ชั้น ผิว และ เมื่อ น้ำ ไ ม่ ไ ด้ ประกบ ด้วย น้ำมัน จะ ระเหย ไป ผิ วท ี่ ถู กลอก ชั้น ฟิล์ม ออก ไป จน เหลือ แ ต่ ผิว เปลือยเปล่า เมื่อ เจอ ตัวกระตุ้น ใด ๆ ก็ จะ ได้รับ ผลกระทบ ไปเต็มๆ เช่น สิว ฝ้า กระ ผื่น แพ้ และอื่นๆ ค่ะ”

คุณ ซา โต ะ เป็น นักศึกษา พืช ธรรม ชาติ ท ี่ เป็น นัก วิทยา ศ า ส ต ร์ ความงาม คำ น ี้ หมาย ความ ว่า อย่างไร

“คุณ ซา โต ะ พบ ว่าการ ใ ช้ สาร เ คมี กับ ผิว ต่อเนื่อง เป็น ระยะเวลา นาน ๆ จะ ทำ ใ ห้ ผิว อ่อนแอ ลง ไป เรื่อย ๆ ผิวบาง

คนทนได้ 3 ปี บางคน 3 เดือน แต่สุดท้ายมีปลายทาง เดียวกันคือผิวอ่อนแอ ซึ่งปัญหาไม่ได้ปะทุในรูปของสิว เสมอไป บางคนเป็นฝ้า กระ ผิวบาง เป็นผื่น ผิวลอก เป็นขุย เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นสัญญาณของผิวแก่ทั้งนั้น

“คุณซาโตะเลยมองว่าสารเคมีไม่ตอบโจทย์เพราะ ยิ่งใช้ผิวยิ่งอ่อนแอ แต่มีข้อดีที่เห็นผลเร็ว และศาสตร์ เกี่ยวกับธรรมชาติที่เขาศึกษามาพบว่าธรรมชาติมีพลังใน การเยียวยาและปกป้อง แต่ถ้าใช้ธรรมชาติอย่างเดียวจะ เห็นผลช้า เขาจึงนำธรรมชาติมากลบข้อด้อยของสารเคมี โดยใช้สองสิ่งนี้ด้วยกันค่ะ”

ผิวของผู้หญิงแต่ละเชื้อชาติแตกต่างกันและจำเป็น ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแตกต่างกันจริงหรือเปล่า

“เป็นสมมติฐานที่ถูกต้องค่ะ คนเอเชียซึ่งเป็นคนผิว เหลือง คนผิวขาว คนผิวดำ มีโครงสร้างผิวไม่เหมือนกัน ยิ่งในระยะหลังๆ หลายคนพบว่าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์จาก ยุโรปหรืออเมริกาแล้วไม่ตอบโจทย์เท่ากับผลิตภัณฑ์ของ เอเชีย คุณซาโตะบอกว่าสกินแคร์จึงถูกออกแบบไปตาม ภาพที่คิดว่าสวยของคนเชื้อชาตินั้นๆ เช่น คนผิวขาวไม่ แคร์เรื่องริ้วรอย กระ ตีนกา หรือผิวขาว สกินแคร์ที่คิดค้น ขึ้นจึงไม่ได้มีประสิทธิภาพในการเยียวยาปัญหาผิวเหล่า นี้ ขณะที่ผู้หญิงเอเชียมีภาพความงามว่าผิวต้องเนียน เรียบ ไม่มีริ้วรอย และผิวขาวผ่อง ซึ่งคนญี่ปุ่นเองมีความ เข้าใจเรื่องความงามแบบนี้เช่นเดียวกับคนไทย เมื่อออก แบบสกินแคร์จึงมีประสิทธิภาพเรื่องทำให้ผิวขาวกระจ่าง ใส ไร้ริ้วรอย

“สกินแคร์เอเชียจึงเหมาะกับผิวของผู้หญิงเอเชีย มากกว่า ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมา เพราะมีจุดร่วม เดียวกันเรื่องผิวสวย และศาสตร์การดูแลผิวแบบญี่ปุ่น สามารถใช้กับผิวของผู้หญิงไทยได้โดยตรง เพราะเราเป็น คนผิวเหลืองเหมือนกันค่ะ”

คนที่ผิวมีปัญหาจะใช้เครื่องสำอางได้หรือเปล่า

“ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของผิวของแต่ละคน คนที่

‘เป็นผู้หญิงที่มีความ สวยไม่เปลี่ยนแปลง ผิวสวย ผมสวย รูปร่างดีเหมือนเดิม และมีจิตวิญญาณ ที่สวยงามค่ะ’

ผิว แข็งแรง ดี ก็ แต่งหน้า ทุกวัน ไ ด้ แ ต่ เรื่อง ลง รองพื้น ก็ ต้อ งมี ลิมิต ไ ม่ ใ ช่ รองพื้น ทุกวัน หวาน จะ เลือก เมคอัพ ท ี่ ทำร้าย ผิว น้อยที่สุด แ ละวาง กฎ ใ ห้ ตัวเอง ว่า จะ แต่งหน้า จัด เต็ม ไ ม่ เกิน สั ปด า ห์ ละ 2 ครั้ง วันอื่นๆ จะใช้เมคอัพที่ ปลอดภัย แ ละไม่ เป็น ภาระ แก่ ผิ วท ี่ เ ด ส ทิ นา เ ร ะ ยั งมี ส กิน แ ค ร์ ท ี่ เลือก มาจาก ญี่ปุ่น มา แนะนำ ด้วย เป็น แบ รน ด์ ท ี่ เลือก แล้ว ว่า เรา ใ ช้ เอง แล้ว ดี เลยขอเลือกมาให้ คนไทยได้ใช้กัน ทั้งหมด เป็น แบ รน ด์ เอ็ ก ซ์ ค ลู ซี พ ที่มา จาก นักวิจัย โดยตรง ซึ่ง ผลิต ส กิน แ ค ร์ ออกมา เพื่อ ยืนยัน งานวิจัย แ ต่ ไ ม่ ไ ด้ มี จุด ป ร ะ ส ง ค์ ทางการค้า จึงไม่มีวาง ขาย ตาม ร้าน ทั่วไป ค่ะ”

ทำไม คุณ ซา โต ะ เลือก คุณ หวาน ใ ห้ เป็น ลูก ศิ ษ ย์ และ ยัง เป็น ศิ ษ ย์ ต่าง ชาติ คน แรก และ คนเดียว ด้วย

“คุณ ซา โต ะ ตัดสินใจ ใน ช่วง 10 ปีมานี้ว่าจะไม่ เผย แพร่ ศ า ส ต ร์ น ี้ ใ ห้ กับ ใคร เขา รัก และ ห วงศา ส ต ร์ น ี้ มาก เหมือน ลูก เพราะ กว่า จะ มาถึง จุด น ี้ ไ ด้ เขา ผ่าน การ ศึกษา เรียน ร ู้ มา มากมาย ฉะนั้น การ ท ี่ เขา จะ นำ ทุกสิ่ง ท ี่ ร ู้ นั้น ไป ฝาก ไว้ กับ ใคร เขา รู้สึก ว่า จะ รัก และ ดูแล มัน เป็น อย่าง ดี เหมือน ท ี่ เขา ทำ หรือเปล่า คนญี่ปุ่น มี แนวคิด แบบนี้เยอะค่ะ เขา ไ ม่ อยาก ถ่ายทอด ใ ห้ คน ท ี่ เขา คิด ว่า จะไม่ดูแลมันดีๆ ทำ ใ ห้ เขา เลือกเฟ้น คน มาก ๆ ใครที่เขา คิด ว่า ไม่เหมาะสม จะ ปฏิเสธ ไป กลายเป็น เหตุผล ว่า เขา จึ งมี ร้าน แห่ง เดียว ท ี่ โอ ซาก า ชื่อว่า ซา ลอน เดอ โน โบ้

“คุณ ซา โต ะ เห็น วิธี ท ี่ เรา ดูแล คุณ พ่อคุณ แ ม่ น้อง และ คน รอบตัว เขา เลย เ ชื่อว่า ถ้า เขา สอน เรา เรา จะ สามารถ ถ่ายทอด ศ า ส ต ร์ น ี้ ต่อไป ไ ด้ และ นำ ศ า ส ต ร์ น ี้ ไป ดูแล คนอื่น ไ ด้ อีก เหมือน ท ี่ เขา ดูแล ศ า ส ต ร์ น ี้ เลย ยอม ถ่ายทอดวิชา ใ ห้ ค่ะ”

เ ด ส ทิ นา เ ร ะ จะ เป็นการ ยก ซา ลอน ของ คุณ ซา โต ะ ท ี่ โอ ซา กามา ไว้ ท ี่ กรุงเทพฯ เลย หรือเปล่า

“เรา พยายาม ทำ ทุกอย่าง ท ี่ เ ด ส ทิ นา เ ร ะ ใ ห้ ใกล้เคียง กับ ซา ลอน ท ี่ โอ ซา กา ใ ห้ มาก ที่สุด ใน เรื่อง เกี่ยวกับ บิ ว ต ี้ ทั้งสมุนไพร อุปกรณ์ และอื่นๆ เป็นแบบเดียวกับ ซา ลอน ท ี่ ญี่ปุ่น ทุกอย่าง ค่ะ แ ต่ สิ่ง ท ี่ เรา จะ เพิ่มเติม ท ี่ เ ด ส ทิ นา เ ร ะ คือ เรา คำนึงถึง ปัญหา ผิว ของ คนไทย และ ปรับ สูตร ใ ห้ เหมาะกับ ผิว คนไทย มากขึ้น คนญี่ปุ่น เน้น ความ มิ นิ มอ ล ใน การ นวด แต่เน้นความถี่ แต่คนไทย อาจ มีปัญหา ผิว มากกว่า ควร มี ขั้นตอน ดูแล ผิ วท ี่ เพิ่มขึ้น ด้วย ปัญหา ผิ วท ี่ พบ มาก ใน คนไทย คือ ผิว แพ้ ง่าย ผิวบาง ผิวเป็นสิว ผิวแห้งผิดปกติ เป็นต้น สาเหตุหลัก มาจาก สภาพอากาศ และ ผลิต ภั ณ ฑ์ ท ี่ ใช้กับ ผิว ซึ่งไม่ได้ ใ ช้ วัน เดียว แล้ว เป็น แ ต่ สะสม มา นาน จน ปะ ทุ เป็นปัญหา ผิว ซึ่ง เรา ต้อง ไ ล่ เรียง เรื่องราว ของ ผิว ก่อน ว่า ที่ผ่านมา ทั้งหมด ผ่าน อะไร มา บ้าง

“คนญี่ปุ่น อาจ ไ ม่ ไ ด้ มีปัญหา ผิว มาก เท่า คนไทย ถ้า เรา ใ ช้ วิธีการ เดียวกัน เป๊ะ ๆ อาจจะ ได้ผล ช้า ไป เล็กน้อย เรา เลย ย่น ระยะเวลา เห็นผล ใ ห้ เร็ว ขึ้น ด้วย การ เพิ่ม อุปกรณ์ ปรับ สูตร และ เลือก ผลิต ภั ณ ฑ์ ท ี่ เหมาะกับ สภาพอากาศ สภาพ ผิว และ สภาพ ความต้องการ ของ คนไทย เช่น คนญี่ปุ่น ชอบ ผิ วท ี่ ดูดิ วอ ี้ เป็นเงา ชุ่ม น้ำ แ ต่ คนไทย ชอบ ผิว เนื้อ แ ม ต ต์ เป็นต้น”

ควร เลือก การ นวด แบบ ไหน ดี ใน เมื่อ สภาพ ผิว ของ แต่ละคน แตก ต่างกัน

“แนะนำ ว่า เลือก การ นวด แบบ Customize ค่ะ เพราะ ผิว เรา เปลี่ยนแปลง ทุกวัน ขึ้นอยู่กับ ทุกสิ่งทุกอย่าง ท ี่ เกิดขึ้น ใน และ นอก ร่างกาย เรา ทำ ใ ห้ ผิว เรา ไม่เคย เหมือนเดิม เลย ใน แต่ละวัน เรา ควรจะ ดู สภาพ ผิว ใน แต่ละ ครั้ง ที่มา นวด ขณะเดียวกัน ก็ ต้อง วางแผน ใน ระยะยาว ด้วยว่า สิ่ง ท ี่ เรา ทำ จะ นำ ไป ส ู่ อะไร ซึ่ง ก็ คือ การ ท ี่ ผิว ฟื้น ฟู ตัวเอง จน กลับ ไป ส ู่ สภาพ เดิม ท ี่ ดี ไ ด้

“การที่ผิวจะดีได้ นอกจาก การ นวด แล้ว ยัง ขึ้นอยู่กับ การ รับประทาน อาหาร ผลิต ภั ณ ฑ์ ผิ วท ี่ ใ ช้ อากาศ น้ำ ทุก อย่าง ท ี่ ชีวิต ผ่าน มา เรา สามารถ ใ ห้ คำแนะนำ ไ ด้ เช่น บาง คน ผิว เหี่ยว และ บาง มาก เพราะ ผิว ขาด วิตามิน นวด ผิว อย่างเดียวไม่ได้ ต้อง เสริม วิตามิน ใ ห้ ร่างกาย ด้วย อย่า ลืม ว่า ผิว คือ อวัยวะ หนึ่ง ท ี่ เชื่อมต่อ กับ อวัยวะ อื่น ๆ ของ ร่างกาย แ ต่ เรา เผลอ ลืม ไป แล้ว มอง แยกส่วน แต่ทุก อวัยวะ ส่งผล ต่อ ผิว ไ ด้ ทั้งนั้น การ นวด อย่าง เดียว จึง ไ ม่ ไ ด้ แก้ได้ทุกปัญหา และ ตั้ง แ ต่ ทำ มา ไม่เคย เจอ คน ท ี่ มีปัญหา ผิว ซ้ำ กัน เรา ต้อง รับฟัง มาก ๆ เพื่อ ออกแบบ การ นวด และ คำแนะนำ ใ ห้ เหมาะสม กับ แต่ละคน ค่ะ”

วิธีการ ดูแล ผิว และ สุขภาพ ของ คุณ ซา โต ะ และ คุณ หวาน มี ขั้นตอน อะไร บ้าง

“สิ่ง ท ี่ คุณ ซา โต ะ ทำ เป็นประจำ 3 ข้อ คือ หนึ่ง รักษา สมดุล ของ จุ ลิ น ท รี ย์ บน ผิว ใ ห้ ดี ด้วย การ เลือก ใ ช้ ส กิน แ ค ร์ ที่ดี ซึ่ง จะ ไ ม่ ไป รบกวน โครงสร้าง ของ จุ ลิ น ท รี ย์ ท ี่ อ ย ู่ บน ผิว เค ล็ น ซิ่ง ทั่วไป มัก ชะล้าง จุ ลิ น ท รี ย์ บน ผิว ออก ไป ทำให้ สมดุล ของ ผิว เสีย จุ ลิ น ท รี ย์ มี อ ย ู่ ทั่วไป ใน ร่างกาย เมื่อ เรา มี จุ ลิ น ท รี ย์ บน ผิวหน้า ใน แบ บท ี่ สมดุล ทำให้ผิวไปเจอ อะไร มา ก็ตาม จะ ไ ม่ เกิด ปัญหา คุณ ซา โต ะ ใ ช้ ส กิน แ ค ร์ ท ี่ ผสม สาร เ คมี และ ส กิน แ ค ร์ ท ี่ เป็นธรรม ชาติ สลับ กัน เพื่อ ทำ ใ ห้ ผิว ดูดี แ ละไม่ แก่ ค่ะ

“สอง ไ ม่ ทำ ใ ห้ รูขุมขน ไ ม่ สะอาด นิยาม ของ คำ ว่า สะอาด กลาย เป็นเรื่อง ยาก เพราะ ความสะอาด ของ แต่ละ ค นก็ ต่างกัน แค่ไหนคือสะอาด สิ่งสกปรก มี ป ร ะ จุ บวก ดังนั้น คุณ ซา โต ะ จะ เลือก ใ ช้ เค ล็ น ซิ่ง ท ี่ มี ป ร ะ จุ ลบ เมื่อ บวก เจอ ล บก็ กลายเป็น ลบ เท่ากับ ดึง ความ สกปรก ออก ไป ทำ ใ ห้ ผิว สะอาด จน รู้สึก ไ ด้ วิธี ล้างหน้า ของ คุณ ซา โต ะ คือ ตอนเช้า จะ ล้างหน้า ด้วย น้ำเปล่า ตอนเย็น จะ ใ ช้ เค ล็ น ซิ่ง ท ี่ มี ป ร ะ จุ ลบ ล้างหน้า ค่ะ

“สาม ไ ม่ ทำ ใ ห้ ร่างกาย เป็นสนิม โดย จะ ใช้การ นวด เพื่อ ช่วย ชะลอ ความ แก่ ชรา ของ เซล ล์ และ เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน ทำ ใ ห้ ร่างกาย เหมือน มี ทหารคุ้มกัน เจอ สิ่งแปลกปลอม ใน ร่างกาย ก็ กำจัด ไ ด้ เมื่อ ร่างกาย ไ ม่ อักเสบ ก็ เท่ากับ ไ ม่ เป็น สนิม จึงแก่ช้าลงค่ะ ซึ่ง หวาน ก็ ทำตาม วิธีการ เหล่า น ี้ ท ี่ คุณ ซา โต ะ แนะนำ ด้วย เหมือนกัน ค่ะ”

เป้าหมาย ผิ วท ี่ เ ด ส ทิ นา เ ร ะ อยาก ใ ห้ คนไทย มี คือ ผิว แบบไหน

“หวาน อยาก ใ ห้ ทุกคน ได้รับ ประสบ กา รณ์ เดียว กับ เรา ตื่น มา แล้ว รู้สึก ดี กับ ผิว ของ ตัวเอง แต่ก่อน หวาน กังวล กับผิวมาก ไม่กล้าไปไหน ไม่อยากมีสังคม เราไม่กล้า มองหน้า ใคร แ ต่ วัน น ี้ เรา พอใจ กับ ผิว ของ ตัวเอง แล้ว เ ราก็ อยาก ส่งมอบ ความสุข นั้น ใ ห้ คนอื่น บ้าง ค่ะ”

‘เราคำนึงถึงปัญหาผิว ของคนไทย และปรับสูตรตำรับญี่ปุ่น ให้เหมาะกับผิวคนไทย มากขึ้น’

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.