The Boundary of Love

อาณาเขตแห่งความรักและผูกพันอันยิ่งใหญ่ระหว่าง คุณแม่วิสาขา หงสนันทน์ และลูกชาย เป๋า-วฤธ หงสนันทน์

Hello! (Thailand) - - DIARY -

หากจะเปรียบความรักความผูกพันระหว่าง แม่กับลูกเป็นเสมือนพื้นที่สักแห่งแล้วละก็ พื้นที่แห่งนั้นย่อมเป็นดั่งอาณาเขตที่กว้าง ใหญ่และเปี่ยมไปด้วยความทรงจำอันแสน ประทับใจ เฉกเช่นอาณาจักรความรัก ระหว่างครอบครัว คุณวิสาขา หงสนันทน์ และลกู ชายคนเลก็ คณุ เปา๋ -วฤธ หงสนนั ทน์ ที่ไร้ซึ่งเขตแดนขวางกั้น หากแต่กว้างใหญ่ ไพศาล และเปี่ยมความหมายของคำว่า ‘ครอบครวั ’

“ตั้งแต่วันที่มีลูก เรารู้ทันทีเลยว่าความรักที่ บริสุทธิ์แบบที่ไม่มีเงื่อนไขนั้นเป็นอย่างไร ยิ่ง พอไดเ้ หน็ เขาทง้ั สองคนเตบิ โตขน้ึ ในทกุ ๆ วนั เรา ก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นตามไปด้วย แม่มีลูกชาย สองคน (ปาลม์ -ฐณส หงสนนั ทน-์ พช่ี าย และเปา๋ วฤธ หงสนนั ทน-์ นอ้ งชาย) สมยั ตอนทเ่ี ขาทง้ั คยู่ งั เปน็ เดก็ ๆ แมจ่ ะใกลช้ ดิ กบั ทง้ั สองคนมาก ไปไหน ด้วยกัน และเราก็จะคอยสอนเขาทั้งคู่ว่าเป็น พี่น้องต้องรักกัน เพราะเราคือคนในครอบครัว เดียวกัน ซึ่งในท้ายที่สุดแล้ว ไม่ว่าชีวิตจะเจอ ความสุขหรือความทุกข์อย่างไร แต่ความรักและ ความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวก็จะเป็น เหมือนเกราะป้องกันที่คอยนำทางชีวิตที่ดีให้กับ เราตลอดไปคะ่ ”

คุณวิสาขาเล่าไปยิ้มไป โดยมีคุณเป๋าเสริม ต่อว่า “ผมค่อนข้างจะสนิทกับคุณแม่ครับ อย่าง ตอนเดก็ ๆ เวลาคณุ แมไ่ ปไหนผมกจ็ ะตามไปดว้ ย เสมอ แตอ่ ยา่ งตอนนผ้ี มโตเปน็ ผใู้ หญแ่ ละมหี นา้ ท่ี การงานทต่ี อ้ งรบั ผดิ ชอบมากขน้ึ กย็ อมรบั วา่ อาจจะ มีเวลาอยู่กับคุณแม่น้อยลง แต่เราก็ยังพูดคุยกัน อยตู่ ลอดครบั หรอื ถา้ ชว่ งไหนทผ่ี มมเี วลาวา่ งจาก งาน ผมก็จะนัดเจอคุณแม่ พาคุณแม่ไปกินข้าว

‘ที่นี่ให้ความเป็นส่วนตัวสบายๆ ไม่วุ่นวาย แม่ชอบตรงที่ขนาดของ แต่ละห้องกำลังพอดี ไม่ใหญ่จน ชวนเหงา หรือคับแคบจนอึดอัด มีพื้นที่ที่เอื้อต่อประโยชน์ใช้สอย ของครอบครัวยุคใหม่ได้ลงตัว’

‘ผมจบดา้ นการออกแบบ เพราะฉะนนั้ ผมจะชอบอะไร ทดี่ เู รยี บงา่ ย แตแ่ ฝง ความหรหู ราไวน้ ดิ หนอ่ ย ถา้ จะเลอื กบา้ นสกั หลงั สงิ่ สำคญั คอื ความเรยี บงา่ ย และฟงั กช์ นั่ ทเี่ ขา้ ใจเรา’

นอกบ้านและพยายามดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะ ทำไดค้ รบั ”

คุณเป๋าให้มุมมองที่เผยให้เห็นถึงนิยามคำว่า ครอบครัวของคนยุคใหม่ ที่ขยายอาณาเขตความรัก ความผูกพันออกไปกว้างไกลเกินกว่ารั้วบ้านตนเอง “ความสำคญั ของครอบครวั สำหรบั ผมประการแรกเลยคอื ทำอะไรกไ็ ดใ้ หท้ กุ คนมคี วามสขุ ผมมองวา่ การมคี รอบครวั ใหญ่มันมีข้อดีตรงที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้เราปรึกษาหารือได้ คุณแม่ทำให้ผมเห็นความสำคัญของความเป็นครอบครัว ใหญ่ ทเ่ี ราจะมพี น้ื ทแ่ี ละอสิ ระในการใชช้ วี ติ ของตวั เอง แต่ ในขณะเดยี วกนั เรากร็ บั รไู้ ดว้ า่ เรามจี ดุ ทเ่ี ชอ่ื มโยงกนั ไวใ้ น รปู แบบของญาติพี่น้องที่ดแู ลเอาใจใส่กัน” คุณเป๋ายืนยัน ถึงความสำคัญของคำว่าครอบครัว ในขณะที่คุณแม่ วิสาขามองว่า การมีครอบครัวใหญ่คือเอกลักษณ์สำคัญ ของเมอื งไทย

“เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญและเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง ของครอบครัวไทยที่เห็นได้ชัดเลยนะคะ อย่างสมัยก่อน หลายๆ ครอบครวั กจ็ ะอาศยั อยรู่ วมกนั เปน็ ครอบครวั ใหญ่ ที่ประกอบด้วยสมาชิกในหลายช่วงวัย เช่น ปู่ย่าตายาย พ่อแม่ ลูกหลาน ซึ่งมันก็จะมีความรักและความอบอุ่น ของครอบครัวในลักษณะนี้ ส่วนในยุคปัจจุบัน ลักษณะ การใชช้ วี ติ เปน็ ครอบครวั ใหญแ่ บบนก้ี ค็ งยงั มอี ยเู่ หมอื นกนั แต่สิ่งที่ต่างออกไปก็คือ สมาชิกแต่ละคนก็จะมีพื้นที่ ส่วนตัวของตัวเองมากขึ้นภายในอาณาเขตของบ้านหลัง เดยี วกนั ซง่ึ ถอื เปน็ การผสมผสานวถิ ชี วี ติ ของคนรนุ่ ใหมใ่ ห้ เขา้ กบั ความเปน็ ครอบครวั ใหญไ่ ดอ้ ยา่ งลงตวั มากคะ่ ”

ความคิดเห็นของทั้งสองแม่ลูกสอดคล้องกับ คอนเซปต์หลักที่เป็นหัวใจสำคัญของ The Palazzo ศรนี ครนิ ทร์ หนง่ึ ในโครงการคฤหาสนห์ รรู ะดบั มาสเตอรพ์ ซี ซึ่งเป็นผลงานการสร้างสรรค์โดย AP Thailand ภายใต้ แนวคดิ Masterpiece for Generations ซง่ึ ทกุ องคป์ ระกอบ ล้วนสร้างสรรค์ด้วยความละเมียดละไม เปี่ยมไปด้วย คณุ ภาพเหนอื ระดบั ทง้ั งานดไี ซนใ์ นสว่ นของสถาปตั ยกรรม ภายนอกที่นำเสนอออกมาอย่างโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ด้วยการผสมผสานเสน่ห์ของงานศิลปะสไตล์ American Neo Classic เข้ากับการออกแบบตัวอาคาร จนเกิดเป็น ความสวยงามข้ามกาลเวลา อีกทั้งงานสถาปัตยกรรมที่ดี ยอ่ มสง่ ผลตอ่ พน้ื ทภ่ี ายในอยา่ งเลย่ี งไมไ่ ด้ ทำใหท้ ่ี The Palazzo ทกุ พน้ื ทภ่ี ายในบา้ นโปรง่ โลง่ ดว้ ยบานหนา้ ตา่ งทอ่ี ยรู่ อบดา้ น ที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกทุกเจนเนอเรชั่น ในครอบครวั ไดอ้ ยา่ งตรงจดุ

“ที่นี่ให้ความเป็นส่วนตัวสบายๆ ไม่วุ่นวาย แม่ชอบ ตรงที่ขนาดของแต่ละห้องกำลังพอดี ไม่ใหญ่จนชวนเหงา หรือคับแคบจนอึดอัด มีพื้นที่ที่เอื้อต่อประโยชน์ใช้สอย ของครอบครัวยุคใหม่ได้ลงตัว และในฐานะของผู้ใหญ่ แม่เห็นว่ามีห้องนอนอยู่ชั้นล่างด้วย อันนี้แม่ว่าดีมาก เหมาะกับเป็นห้องนอนของผู้ใหญ่ จะได้ไม่ต้องเดินขึ้นลง บันได อีกอย่างที่แม่ชอบคือ พื้นที่โดยรอบมีความร่มรื่น สามารถออกมาเดินเล่นได้สบายๆ” คุณแม่วิสาขาบอก เล่าความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อโครงการ The Palazzo ศรีนครินทร์ ได้อย่างตรงใจของคนรุ่นอาวุโส

ส่วนฟากฝั่งของลูกชายอย่างคุณเป๋า ก็บอกเล่าถึง แง่มุมที่สอดประสานความรู้ในเรื่องของงานออกแบบ ตกแต่ง “ผมจบด้านการออกแบบมา เพราะฉะนั้นผม จะชอบอะไรที่ดูเรียบง่าย แต่แฝงความหรูหราไว้ ถ้าจะ เลือกบ้านสักหลัง สิ่งสำคัญคือความเรียบง่าย ฟังก์ชั่นดี ซึ่งที่ The Palazzo ศรีนครินทร์ ก็โดนใจผม เพราะดูหรูหรา สวยงาม สถานที่ดูกว้างใหญ่ แต่ในขณะเดียวกันก็ให้ ความรู้สึกอยู่สบาย อีกอย่างที่สำคัญมากเลยคือเรื่อง โลเคชั่น ที่นี่เดินทางง่ายมาก ขับรถไปขึ้นทางด่วน แป๊บเดียว ใกล้ที่ทำงานผมซึ่งอยู่ซอยอ่อนนุช จะเข้า เมืองก็แค่ขับออกทางอ่อนนุชหรือไม่ก็อุดมสุข ก็เป็น เส้นสุขุมวิทแล้วครับ ผมว่า The Palazzo เป็นที่ที่ ครอบครัวใหญ่อยู่ร่วมกันได้อย่างสบายๆ ขณะที่ทุกคนก็ ยังคงมีพื้นที่ส่วนตัว ที่นี่ทำให้อาณาเขตความเป็น ครอบครัวของเราขยายกว้างขึ้นจริงๆ"

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.