ชีวิตโรยเพชรของ ปรียานก้า โชปรา

Hello! (Thailand) - - CINEMATTERS -

ปรียานก้า โชปรา เจิด จรัส ใน เ ด รส ปัก เลื่อม ทงั้ ตวั จาก Armani ซงึ่ เธอจบั คกู่ บั สรอ้ ยคอ เพชร และ แหวนหมั้น ท ี่ งาน เปิดตัว คอ ล เ ล ก ช ั่ น Blue Book ของ Tiffany & Co. ที่นิวยอร์ก นักแสดง สาว จาก ซี ร ี่ ส์ ดัง The Quantico ยังคง แจก ยิ้ม สดใส แ ม้ งาน น ี้ จะ ฉาย เดี่ยว โดย ปราศจาก คหู่ มนั้ หนมุ่ นกั รอ้ งดงั นกิ โจนาส ซงึ่ มรี ายงานขา่ ว ว่า เขา ขอ ปิด ร้าน ทิ ฟ ฟ า น ี่ เพื่อ เลือก ซื้อ แหวนหมั้น ทจี่ ะใชข้ อปรยี านกา้ แตง่ งานเมอื่ เดอื นกรกฎาคม “บาง ที ฉัน คง หลุด คำ ใบ้ ใ ห้ เขา นิดหน่อย ค่ะ”

ปรยี านกา้ วยั 36 ปี กลา่ ว “ฉนั รมู้ าตงั้ แต่

เดก็ ๆ แลว้ วา่ ถา้ จะแตง่ งานตอ้ งสวมแหวน ทิฟฟานี่เท่านั้น เป็น อะไร ท ี่ ฝังหัว ฉัน มา นาน มาก แล้ว ฉัน คง หลุดปาก บอก นิ ก ไป

ซงึ่ ฉนั เดาวา่ เขาคงจำไดน้ ะ่ คะ่ ” นกิ ขออดตี มิส เ วิ ลด์ ชาวอินเดีย แต่งงาน ใน วันเกิด ของ

เธอ หลงั จากคบหากนั ได้ 2 เดอื น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.