ช่วงเวลา เปล่งประกาย ของเดมโจน คอลลินส์

Hello! (Thailand) - - CINEMATTERS -

เดม โจน คอลลินส์ แ ลดู สวย เจิด เช่นเคย ใน เ ด รส ปัก เลื่อม แต้ม ลิปสติก สีแดง บน เรียว ปาก เมื่อ มา ร่วมงาน กาล า การกุศล ใน ล อ ส แอ น เจ ลิ ส อด ตี นกั แสดงจากซรี ส ี่ ด์ งั Dynasty เลอื กเครอื่ ง ประดบั เพชรใสค่ กู่ บั เดรสสดุ วงิ้ และเกลา้ ผมสงู ไ ด้ ลุค ห รู เป๊ะ มา เดิน พรม แดง นักแสดงรุ่นใหญ่ ยงั เดนิ ทางไปรว่ มงานกาลา Carousel of Hope ท ี่ โรงแรม ระดับ ตำนาน เดอะเบเวอร์ลี ฮิลตัน พรอ้ มกบั เพอรซ์ กบิ สนั สามวี ยั 53 ปี (คกู่ นั ใน กรอบ บน) ทั้งสอง แต่งงาน กัน มา ตั้ง แ ต่ ป ี2002 และ งาน น ี้ มา ใน ลุค ห รู สมกัน เช่นเคย เพอร์ซี่มา ใน ทัก ซิ โ ด สี ดำ เข้ากับ ลุค คลาสสิก ของ ภรรยา งานกาลาหรนู จี้ ดั ขนึ้ ทแี่ คลฟิ อรเ์ นยี เพอื่ ชว่ ยเหลอื มู ลนิ ธิ โรคเบาหวาน ใน เด็ก และ ศู น ย์ บ า ร์ บ า ร่า เดวสิ เพอื่ โรคเบาหวานในเดก็

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.