ทนี า่ เทอรเ์ นอร์

ได้ไตจากสามชี ว่ ยชวี ติ

Hello! (Thailand) - - FLASH! -

นักร้องระดับ ตำนาน ทีน่า เทอร์เนอร์ เผยว่า เธอเคยคิดอยาก ฆ่าตัวตายก่อนที่ เออร์วิน บาค

สามี (ซ้ายรูปคู่กับ ทีน่า) จะช่วยชีวิต เธอไว้ด้วยการ อุทิศไตให้ข้างหนึ่งเมื่อตรวจพบว่าไตของ ทีน่าวายไปหนึ่งข้าง

นักร้องชื่อดังออกมาเปิดเผยเป็น ครั้งแรกเกี่ยวกับอาการป่วยด้วยโรค หลอดเลือดในสมองและโรคมะเร็งลำไล้ ในระยะเริ่มต้น ศิลปินเจ้าของเพลงดัง Simply the Best วยั 78 ปี กลา่ ววา่ เธอเรม่ิ คิดถึงการฆ่าตัวตายในเดือนธันวาคมปี 2016 เมื่อไตของเธอ “เสื่อมอย่างรวดเร็ว”

ข้อความที่ตัดตอนมาจากหนังสือ อัตชีวประวัติ My Love Story ที่เปิดตัว เมื่อเร็วๆ นี้ ทีน่าเขียนว่า “ฉันรอดชีวิตแต่ ไม่มีชีวิต ฉันเริ่มครุ่นคิดถึงความตาย” เธอจงึ สมคั รเขา้ รว่ มกลมุ่ บำบดั เพอ่ื ชว่ ยเหลอื ผู้ที่คิดฆ่าตัวตาย แต่แล้ว “เออร์วินก็บอก ว่าเขาไม่อยากมีผู้หญิงคนอื่นอีกหรือมีอีก ชีวิตหนึ่ง...เขาบอกว่าอยากบริจาคไตให้ ฉันข้างหนึ่ง”

หลังจากเข้ารับการตรวจพบว่าอวัยวะ เขา้ กนั ไดเ้ รยี บรอ้ ยแลว้ การผา่ ตดั ปลกู ถา่ ย อวัยวะจึงเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน ปี 2017

ทีน่าและเออร์วิน วัย 62 ปี ใช้ชีวิตคู่ กันมาตั้งแต่ปี 1985 ในพิธีแต่งงานสุดหรู ที่สวิตเซอร์แลนด์ในปี 2013 ซึ่ง HELLO! รายงานข่าวการแต่งงานในครั้งนั้นด้วย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.