HELLO! เชิญเซเลบริตี้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ลิ้มรสโอมากาเสะเคล้าแชมเปญที่ SUSHI ZO

HELLO! เชญิ เซเลบรติ สี้ มั ผสั ประสบการณ์ใหม่ ลมิ้ รสโอมากาเสะเคลา้ แชมเปญ ที่ Sushi Zo

Hello! (Thailand) - - NSIDE -

ในวันฝนพรำ ความเย็นฉ่ำของสายฝนชวนให้นึกถึง ความอบอุ่นของมิตรภาพ บทสนทนาที่เป็นกันเอง เสียงหัวเราะ และเสียง Cheers! เมื่อแก้วแชมเปญ กระทบกัน

HELLO! ได้เชิญเหล่าเซเลบริตี้มาสังสรรค์พร้อมชิม อาหารญี่ปุ่นสไตล์โอมากาเสะ ที่ Sushi Zo ที่ได้รับดาว มิชลินถึง 2 สาขา ในลอสแอนเจลิสและนิวยอร์ก ก่อนจะ มาเมืองไทย

ม.ร.ว.ดิลก และคุณต๋อม-จุฬาลักษณา วรานนท์ จฑุ าธชุ ทเ่ี พง่ิ บนิ มาจากลอนดอน ไดต้ อบรบั คำเชญิ ตง้ั แต่ อยู่ลอนดอน และเดินทางมาถึงเป็นคู่แรก ตามมาด้วย คนบ้านใกล้ อย่าง คุณดวง-นีรนาท เผ่าสวัสดิ์ และ คุณปุ๊ม-ม.ล.ภูมิใจ ชุมพล คุณเอ๋-พลตรี พงศ์พิพัฒน์ และคณุ กอ๊ ง-กรองกาญจน์ ชมะนนั ทน์ สามภี รรยาคหู่ วาน คุณจอม (หญิง) มนุญสินี ฟูตระกูล คุณจอม (ชาย) ภูมิพันธ์ เอี่ยมปรเมศวร์ และคุณเอก-พรชัย มังกรกนก คุณยีน-สิริโสภา จุลเสวก ที่เปรี้ยวได้ใจกับรองเท้า Prada สีช็อกกิ้งพิงก์ โดยมีคุณวราภรณ์ ศิริบุญมา และ คุณเกษสุดา มาระวิชัย จาก HELLO! รอให้การต้อนรับ พร้อมกับคุณฝ้าย-ปธิตตา สิงหามาตย์ ผู้จัดการร้าน

ขอเท้าความถึงความเป็นมาของโอมากาเสะสักเล็ก นอ้ ยวา่ หมายถงึ การปรงุ อาหารตามใจเชฟ โดยเลอื กสรร วัตถุดิบตามฤดูกาลที่ดีที่สุด ส่งตรงจากญี่ปุ่นเสิร์ฟต่อ หน้าเราในเย็นวันเดียวกันด้วยความละเมียดละไม

โอมากาเสะของเชฟโทชิ นอกจากจะทำตามใจเชฟ แล้ว เขายังตามใจลูกค้าว่าอยากจะกินแบบไหนก็ได้ จะใช้มือหรือตะเกียบก็แล้วแต่สะดวก เพียงแต่ไม่มีการ เสริ ฟ์ ซอี ว๊ิ เพอ่ื ผสมกบั วาซาบอิ ยา่ งทน่ี ยิ มกนั เพราะทกุ คำ เชฟปรุงรสมาให้อย่างพอดีแล้ว บางจานเขาทาซอสมา แล้วถึง 4 ชนิด จึงไม่ต้องการซอสอื่นใดอีก

“การเสิร์ฟแบบโอมากาเสะที่เชฟต้องสร้างสรรค์ ทำ ผมปวดหัวเหมือนกัน (หัวเราะ) ผมต้องหาลูกเล่นใหม่ๆ แต่ผมก็มีความสุข และสนุกกับการสร้างสรรค์จานใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความสุขในมื้อนี้ที่สุด” เชฟกล่าว เรานั่งเก้าอี้เรียงรายล้อมรอบเคาน์เตอร์เต็มจำนวน 12 ทน่ี ง่ั พรอ้ มรอเสริ ฟ์ โอมากาเสะจากเชฟโทชิ เชฟญี่ปุ่น

ท ี่ พูด ภาษาอังกฤษ เป็น ไฟ ท ี่ วัน น ี้ จัด เมนู ใ ห้ เป็นพิเศษ ถึง

14 คอร์ส

“คนไทย ส่วน ใ ห ญ่ เคย ไป รับประทาน ซู ชิ ท ี่ ญี่ปุ่น กัน มา แล้ว ทั้งนั้น ผม ต้อง ทำ ใ ห้ น่าสนใจ ขึ้น ผมเน้นการใช้ วัตถุดิบ ท ี่ ดี จาก ญี่ปุ่น และ ท วิ ส ต์ ใ ห้ มี ความ โดดเด่น เป็น เอกลักษณ์ นั่น คือ จุดเด่น ของ เรา” เชฟ กล่าว หลังจาก เสิร์ฟ SHIROMI-ZAKANA หรือ ปลา เนื้อ ขาว สับ กับ ทรัฟเฟิล ท ี่ หอมกรุ่น ละเมียดละไม เนื้อ ปลา ได้รับ การ ท วิ ส ต์ ใ ห้ มีรส ชาติ แปลก ใ ห ม่ ขึ้น เข้ากับ ความ ละมุน ของ ฟอง แชมเปญ ท ี่ พร่างพราย

การ เสิร์ฟ แชมเปญ กับ อาหาร ญี่ปุ่น เป็น เทรน ด์ ท ี่ ไ ด้ ความนิยม ขึ้น เรื่อย ๆ แม้กระทั่ง ใน ญี่ปุ่น ก็ ยัง นิยม ดื่ม แทน สาเก แ ต่ สำหรับ คุณ เอ๋ แล้ว ยัง ผูก ใจรัก กับ สาเก คุณ ฝ้าย จึง จัด สาเก รส นุ่ม ใ ห้ ลิ้มลอง พวกเรา จึง ลอง ทั้ง สาเก และ แชมเปญ เข้า ค ู่ กัน ไป เลย อย่าง มีความสุข เพราะ เข้ากับ อาหารได้ทุกจาน

“เ ราก็ ต้อง ค รี เอ ต อาหาร ใ ห้ เข้ากับ แชมเปญ ซึ่งมี บับเบิ้ล ต่าง จาก สาเก ต้อง บ า ลาน ซ์ กับ อาหาร ไม่ให้มี รส ชาติ จัด เกินไป และ ใ ห้ คง รส ชาติ ของ วัตถุดิบ ไว้ ใ ห้ ชัดเจน เป็นธรรมชาติ และให้มีเวฟ ขึ้นๆ ลงๆ ทุกๆ จาน ผม ไ ด้ ความทรงจำ มาจาก อาหาร ท ี่ แ ม่ ทำ ใ ห้ ผม กิน เมื่อ ตอนเด็กๆ ด้วย” เชฟ เล่า ถึง แรงบันดาลใจ ของ เขา

เชฟ โ ท ชิ เป็น ชาว ฮ อก ไก โ ด นอกจาก จะ สั่ง ปลา สด ๆ มาจาก ทุก ภาค ของ ญี่ปุ่น แล้ว เขา ยัง ใ ช้ ไข่ปลา แซลมอน ไขห่ อยเมน่ กงุ้ หวาน ขา้ วโพดหวาน และนม จากบา้ นเกดิ มาปรุงอาหารด้วย จานเด่น คือ AWABI หรืออะบาโลนที่ หมัก นาน ถึง 4 ชั่วโมง เสิร์ฟ กับ ซอส ตับ อ ะ บ า โลน อร่อย มากๆ

คุณ ป ุ๊ ม สนใจ กรรม วิธี ใน การปรุงอาหาร ของ เชฟ และ ถ่าย วิดีโอ ยาม เชฟ ปรุง หอย ISHIGAKI GAI ที่นำมาตีกับ เขียง ใ ห้ เนื้อ กระเด้ง แล้ว ม้วนตัว เหมือน มีชีวิต เชฟ เพียง แ ค่ บีบ มะนาว แล้ว เสิร์ฟ ก็ ไ ด้ รส ชาติ ความหวาน สด ของ หอยมาก

“เรา ทำ ใ ห้ ลูกค้า ทีละ คน เ ขาก็ จะ รู้สึก ถึง การ เอาใจ ใส่ ของ เรา แ ม้ ภาษาไทย ของ ผม จะ แย่มาก แต่ก็หวังว่า ลูกค้า จะ สัมผัส ไ ด้ ถึง ความตั้งใจ ของ ผม เข้าใจ ว่า เชฟ คิด อย่างไร เหมือน การสื่อสาร ระหว่าง เชฟ กับ ลูกค้า เมื่อ ลูกค้า มีความสุข ก็ ถือว่า เรา ประสบความสำเร็จ แล้ว เรา ต้องการ เพียง แค่นั้น ใน เวลา 2 ชั่วโมง เศษ ซึ่งวันนี้ ผม เตรียมการ ล่วงหน้า 3 ชั่วโมง”

ความสุข ของ มื้อ น ี้ จบ ลง ด้วย ของหวาน แบบ เรียบง่าย รสชาติตามธรรมชาติ แต่ประทับใจมาก

คุณชาย ดิลก กล่าว ว่า“อ ย ู่ ลอนดอน ก็ กิน อาหาร ญี่ปุ่น เสมอ แ ต่ หลังจาก มื้อ น ี้ ไ ม่ อยาก ไป กิน อาหาร ญี่ปุ่น ที่ไหนอีกแล้ว”

เชฟโทชบิ รรจงรงั สรรคเ์ มนสู ดุ พเิ ศษ แกเ่ ซเลบรติ ที้ มี่ ารว่ มสมั ผสั ประสบการณใ์ หม่

เชฟพถิ พี ถิ นั โรยเหด็ ทรฟั เฟลิ ลงบนเมนู SHIROMI-ZAKANA

Cheers! ลมิ้ โอมากาเสะ เคลา้ แชมเปญ ทไี่ ดร้ บั ความ นยิ มมากขนึ้ ทงั้ ในไทยและญปี่ นุ่

ปธติ ตา สงิ หามาตย,์ สริ โิ สภา จลุ เสวก, พรชยั มงั กรกนก, นรี นาท เผา่ สวสั ด,ิ์ ม.ล.ภมู ใิ จ ชมุ พล, วราภรณ์ ศริ บิ ญุ มา, เกษสดุ า มาระวชิ ยั , มนญุ สนิ ฟตู ระกลู , จฬุ าลกั ษณา - ม.ร.ว. ดลิ ก วรานนท์ จฑุ าธชุ , กรองกาญจน์ - พลตรี พงศพ์ พิ ฒั น์ ชมะนนั ทน์ และ ภมู พิ นั ธ์ เอยี่ มปรเมศวร์ ทมี่ าดมื่ ดำ่ กบั อาหารรสเลศิ พรอ้ มถา่ ยภาพรว่ มกบั เชฟโทชิ

ซชู ไิ ขห่ อยเมน่ สดๆ อรอ่ ยเตม็ คำ

เนอื้ ปลาทนี่ ำเขา้ มาจากญปี่ นุ่

ภมู พิ นั ธ์ เอยี่ มปรเมศวร์ และมนญุ สนิ ฟตู ระกลู

ม.ล.ภมู ใิ จ ชมุ พล, นรี นาท เผา่ สวสั ดิ์ และพรชยั มงั กรกนก

จฬุ าลกั ษณา วรานนท์ จฑุ าธชุ และ กรองกาญจน์ ชมะนนั ทน์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.