เจ้าหญิงยูจินีแห่งยอร์กและแจ็ก บรูคสแบงก์ ทรงเข้าสู่พระราชพิธีเสกสมรสที่เต็มไปด้วย ความงดงาม เซอร์ไพรส์ และเหล่าคนดัง

พระธิดาในเจ้าชายแอนดรูว์กับซาร่าห์ เฟอร์กูสัน ดัชเชสแห่งยอร์ก นางเอกของเรื่องราวความรักอันยิ่งใหญ่ในราชสำนักอังกฤษ พระราชพิธีเสกสมรสที่เต็มไปด้วยความงดงาม เซอร์ไพรส์ และเหล่าคนดัง

Hello! (Thailand) - - NSIDE -

กำแพงที่ปกปักรักษาราชวงศ์อังกฤษมาเกือบ พันปีได้เปิดออกเพื่อเลี้ยงฉลองให้กับเจ้าสาว แห่งราชวงศพ์ ระองคใ์ หม่ พระราชนดั ดาใน สมเด็จพระราชินีนาถ เจ้าหญิงโดยสาย พระโลหติ กำลงั จะเขา้ พระราชพธิ เี สกสมรส มใิ ชเ่ รอ่ื งงา่ ยเลยทจ่ี ะกลบั มาจดั งาน ณ โบสถ์เซนต์จอร์จอีกครั้งหลังจาก ‘กระแส เมแกน’ แตเ่ จา้ หญงิ ยจู นิ กี ท็ รงกา้ วขา้ มผา่ น การเปรียบเทียบทั้งหลายได้เป็นอย่างดี ใน ฐานะสมาชิกพระองค์หนึ่งของราชวงศ์ วินด์เซอร์ที่จะทรงต้องเผชิญหน้ากับความ ท้าทายเช่นนี้ และทรงมิใช่พระองค์แรก เนื่องจากในราชวงศ์นี้เป็นที่รวมตัวของบรรดา เจา้ สาวแหง่ ศตวรรษ เจา้ สาวแหง่ ทศวรรษ และ เจา้ สาวแหง่ ป.ี ..

ซาร่าห์ เฟอร์กูสัน พระมารดาในเจ้าหญิง ทรงก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์ภายใต้ เงาของเลดไ้ี ดอานา่ ...จนกระทง่ั 32 ปใี หห้ ลงั กถ็ งึ คราว ของเจ้าหญิงยูจินีที่ทรงต้องมาประชันกันกับดัชเชส เมแกน และดัชเชสเมแกนเองก็ทรงดำเนินรอยตาม ดชั เชสเคต ผทู้ รงเปรยี บไดก้ บั สญั ลกั ษณแ์ หง่ ความงาม สงา่ ในฉลองพระองคส์ ชี มพบู านเยน็

แขกเหรอ่ื ในงานเดนิ ทางมาถงึ ยงั ปอ้ มปราการตง้ั แต่ สมัยยุคกลางที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งนี้โดยเรียงตาม ลำดับฐานันดร โดยมีทั้งตระกูลขุนนาง นักธุรกิจ นกั แสดง นางแบบ นกั รอ้ ง...

ในตอนเชา้ ทท่ี อ้ งฟา้ เปน็ สเี ทา บรรดาสภุ าพสตรตี า่ ง สวมใส่ชุดเดรสสั้นพร้อมหมวกทั้งแบบที่เป็นเครื่อง ประดบั ผมและหมวกปกี กวา้ ง รวมถงึ เครอ่ื งประดบั อนั สมฐานะ ยกเวน้ นางแบบสาว คารา่ เดเลวญี ทท่ี า้ ทาย ขนบธรรมเนียมปฏิบัติด้วยชุดสูทหางยาว ส่วนเหล่า สภุ าพบรุ ษุ ตา่ งสวมใสช่ ดุ สทู หางยาว ‘ภาคบงั คบั ’

ภายในโบสถม์ เี สยี งบรรเลงบทเพลง ‘Sonata No.30’ ของเฟลกิ ซ์ เมนเดลโซหน์ บทเพลง ‘Prelude and

Fugue in C Major’ และ ‘Allegro’ ของโยฮันน์ เซบาสเตียน บาค ในขณะที่บรรดาแขกผู้มีเกียรติ เรยี งแถวปรากฏตวั กนั ทม่ี ขุ ทางเขา้ แบบนาทตี อ่ นาที ทั้งเคานต์และเคาน์เตสแห่งเวสเซ็กส์ พร้อมด้วย เจมส์ ไวส์เคานต์เซเวิร์น พระโอรส ซาร่า ฟิลลิปส์ และไมค์ ทินดอลล์ ปีเตอร์ ฟิลลิปส์และออทัมน์ เคลลี เจ้าหญิงแอนน์และทิม ลอว์เรนซ์ พระสวามี เลดี้ซาร่าห์ แชตโต พร้อมด้วยบุตรชายซึ่งเป็นหนุ่ม โสดเนื้อหอมรุ่นใหม่แห่งราชวงศ์อังกฤษ ดยุคและ ดัชเชสแห่งซัสเซ็กส์ พร้อมดยุคและดัชเชสแห่ง เคมบริดจ์ ซึ่งได้รับเสียงร้องต้อนรับดังกระหึ่ม และ สุดท้ายคือจอร์จและนิโคล่า บิดาและมารดาของ แจก็ บรคู สแบงก์

ในเวลา 10.32 น. (ตามเวลาทอ้ งถน่ิ ) ดชั เชสแหง่ ยอรก์ ในฉลองพระองคส์ เี ขยี วอมฟา้ เสดจ็ พรอ้ มดว้ ย เจ้าหญิงเบียทริซในฉลองพระองค์สีน้ำเงินประดับ พระเข็มกลัดรูปผึ้งซึ่งเป็นตราประจำตระกูลของ พระมารดา กเ็ สดจ็ ถงึ ยงั ประตทู างทศิ ตะวนั ตก และ สามนาทหี ลงั จากนน้ั หรอื 25 นาทกี อ่ นทพ่ี ธิ จี ะเรม่ิ ขึ้น เจ้าบ่าววัย 32 ปีก็มาถึงโบสถ์พร้อมด้วยโธมัส บรูคสแบงก์ นักการเงินหนุ่มผู้เป็นน้องชายและทำ หนา้ ทเ่ี ปน็ ‘เพอ่ื นเจา้ บา่ ว’

ไมม่ อี สิ รยิ ยศใดใหก้ บั แจก็

ในพระราชพิธีเสกสมรสครั้งนี้เป็นไปตามที่ได้มี การประกาศไว้ก่อนหน้า เจ้าหญิงยูจินีได้ทรงใช้ คำนำหน้าว่ามิสซิสบรูคสแบงก์ เพิ่มเติมจาก

ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ ผู้ท้าชิงที่ แข็งแกร่งในเรื่องความงามสง่า ได้ทรงกลับมาทวงคืน ‘บัลลังก์’ ด้วยฉลองพระองค์ สีชมพูบานเย็น จาก Alexander Mcqueen

เจ้าหญิงแห่งยอร์ก แต่ไม่ได้มีตำแหน่งดยุคหรือ เคานต์ให้กับพระสวามีแต่อย่างใด แจ็กจะเป็นพระ สวามใี นเจา้ หญงิ ภายหลงั จากพระราชพธิ เี สกสมรส แตจ่ ะไมไ่ ดร้ บั อสิ รยิ ยศใดๆ ซง่ึ แตกตา่ งจากเมแกนท่ี เดินออกจากโบสถ์พร้อมด้วยพระอิสริยยศดัชเชส แหง่ ซสั เซก็ ส์ ซง่ึ ถอื เปน็ ขอ้ ปฏบิ ตั ใิ นราชวงศว์ นิ ดเ์ ซอร์ ทส่ี บื ทอดมาตง้ั แตส่ มยั สมเดจ็ พระเจา้ จอรจ์ ท่ี 5 คอื ผู้ ทส่ี มรสกบั เจา้ หญงิ จะไมไ่ ดร้ บั ตำแหนง่ เปน็ เจา้ ชาย

เขม็ กลดั ‘คลั ลแิ นน’ อนั ลอื ชอื่

เจด็ นาทกี อ่ นทพ่ี ระราชพธิ จี ะเรม่ิ ขน้ึ เจา้ ชายแหง่ เวลส์เสด็จฯ ถึงยังมุขทางเข้าของโบสถ์ ซึ่งถือเป็น ทางเข้าเดียวของรากฐานโบสถ์เดิมที่ยังเหลืออยู่ (ศตวรรษที่ 13) โดยเสด็จฯ มาเพียงพระองค์เดียว ตามทม่ี กี ารคาดการณไ์ วก้ อ่ นหนา้ เนอ่ื งจากดชั เชส แห่งคอร์นวอลล์ทรงติดพระภารกิจในสกอตแลนด์ และพระองคส์ ดุ ทา้ ยทเ่ี สดจ็ ฯ ถงึ โบสถค์ อื สมเดจ็ พระ ราชนิ นี าถแหง่ องั กฤษ วงทรมั เปต็ เฮาสโ์ ฮลด์ คาวลั รี ได้เป่าทำนอง ‘Pomp and Circumstance’ เป็น

ดชั เชสเมแกนพรอ้ มดว้ ยเจา้ ชาย แฮรร์ ไดเ้ สดจ็ กลบั มายงั สถานทจี่ ดั พระราชพธิ เี สกสมรสในอกี 5 เดอื น ใหห้ ลงั โดยดชั เชสเมแกนทรงเลอื ก ฉลองพระองคจ์ าก Givenchy ซงึ่ เปน็ แบรนดท์ เี่ คยออกแบบ ฉลองพระองคเ์ จา้ สาวถวาย

การเฝ้าฯ รับเสด็จ โดยในการนี้ ดยุคแห่ง เอดนิ บะระโดยเสดจ็ ดว้ ย นบั เปน็ การโดยเสดจ็ สมเด็จพระราชินีนาถได้ในที่สุด ดยุคมีพระ ชันษาครบ 97 ปีเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทรงสงบศกึ ชว่ั คราวกบั ซารา่ ห์ เฟอรก์ สู นั อดตี พระสุณิสา นับตั้งแต่ปี 1996 ในวันที่ดยุค และดชั เชสแหง่ ยอรก์ ทรงหยา่ รา้ งกนั พระองค์ ก็ทรงหลีกเลี่ยงอดีตพระสุณิสามาโดยตลอด ไม่ทรงแม้แต่จะมอง แย้มพระสรวลให้ หรือ ฉายพระรปู รว่ มกนั ...จากทเ่ี คยโปรดสตรผี ู้ ‘ไม่ เหมอื นใคร’ ผนู้ ้ี 25 ปแี หง่ ความหา่ งเหนิ จนถงึ ทุกวันนี้มีสาเหตุมาจากพระองค์ทรงมิอาจให้ อภัยกับเรื่องอื้อฉาวที่อดีตพระสุณิสาทรงก่อ ขึ้นในช่วงปี 90s พระราชพิธีเสกสมรสของ เจ้าหญิงยูจินี พระราชนัดดา ในครั้งนี้จึงนับ เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ที่ทั้งสองพระองค์แย้ม พระสรวลใหแ้ กก่ นั ไดใ้ นระหวา่ งพระราชพธิ ี

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรง ฉลองพระองค์สีฟ้าซึ่งออกแบบโดยแองเจล่า เคลลี และทรงเลือกพระเข็มกลัด ‘คัลลิแนน’ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องประดับชิ้นโปรดที่มีเพชร รปู หวั ใจหนกั 18.8 กะรตั ในวนั นท้ี รงรว่ มพระ ราชพธิ เี สกสมรสของพระราชนดั ดา ซง่ึ นบั เปน็ พระราชนดั ดาพระองคท์ ห่ี า้ แลว้ โดยทรงทราบ ขา่ วการเสกสมรสในครง้ั นเ้ี ปน็ พระองคแ์ รกๆ

เจา้ สาวทไี่ รผ้ า้ คลมุ พระเกศา พรอ้ มเทยี รา่ ทสี่ รา้ งความประหลาดใจ

ไม่กี่นาทีต่อมา เจ้าหญิงยูจินีเสด็จลงจาก รถยนต์พระที่นั่งโรลส์-รอยซ์ แฟนทอม 6

(1977) ที่สมเด็จพระอัยยิกาทรงตระเตียมไว้ให้ใช้ เสียงระฆังบนหอคอยที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ดังเป็นท่วงทำนอง ‘Adventus of Coronel Darren Wolfendale’ เจ้าสาวทรงพระสิริโฉมเปล่งประกาย อยู่ในฉลองพระองค์สีขาว หากแต่ไร้ผ้าคลุมตาม ธรรมเนยี มดง้ั เดมิ ฉลองพระองคเ์ จา้ สาวพบั ทบตรง ช่วงคอเป็นรูปตัว V แขนยาว กระโปรงพองมีชาย กระโปรงยาว ออกแบบตัดเย็บโดยห้องเสื้อ Peter Pilotto โดยใชผ้ า้ ไหมทอลาย ผา้ ฝา้ ย และผา้ วสิ คอส ฉลองพระองค์องค์นี้เผยให้เห็นพระปฤษฎางค์ โดย ในวันสำคัญนี้ เจ้าหญิงยจู ินีมีพระประสงค์ที่จะเผย ให้เห็นรอยแผลเป็นจากการผ่าตัดเพื่อแก้ไขพระ อาการกระดูกสันหลังคดเมื่อมีพระชันษา 12 ปี และดังที่มีรับสั่งไว้ว่าการทรงพระดำเนินไปยังแท่น ประกอบพธิ เี ปน็ โอกาสครง้ั สำคญั ในการใหค้ ำนยิ าม แนวคดิ ในเรอ่ื งความงามเสยี ใหม่ ลวดลายบนฉลอง พระองค์เป็นดิ้นเงินเส้นบางละเอียดที่ทอขึ้นเป็น ลายดอกกหุ ลาบแหง่ ยอรก์ ซง่ึ เปน็ พชื มหี นามของ สกอตแลนด์ เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงสมเด็จพระ ราชนิ นี าถและพระราชวงั บลั มอรลั ลายใบโคลเวอร์ ของไอร์แลนด์สื่อถึงตระกูลเฟอร์กูสันของพระ มารดา และลายใบไอวี่สื่อถือไอวีคอตเทจ พระ ตำหนกั ทป่ี ระทบั ของพระองค์

เจ้าหญิงยูจินีทรงเทียร่าเป็นครั้งแรกเพื่อเติม เต็มฉลองพระองค์เจ้าสาว ทรงเป็นเจ้าหญิงโดย สายพระโลหติ และทรงยดึ ถอื ตามพระราชประเพณี กลา่ วคอื เทยี รา่ องคแ์ รกคอื เทยี รา่ สำหรบั พระราช พิธีเสกสมรส หากแต่องค์ที่ทรงเลือกสร้างความ ประหลาดใจให้กับทุกคน โดยมิใช่เทียร่าองค์ที่ พระมารดาทรงเมื่อครั้งเข้าพระราชพิธีเสกสมรส ตามที่เคยปฏิบัติกันมา หากแต่เป็นเทียร่า ทองคำขาวเกรวิลล์ของสมเด็จพระราชินีนาถ ที่ ประดับด้วยเพชรเจียระไนเหลี่ยมกุหลาบและ มรกตตรงกลางหนกั เกอื บ 94 กะรตั เขา้ ชดุ กนั กบั พระกณุ ฑลทเ่ี ปน็ ของขวญั จากพระสวามี

เจา้ หญงิ เบยี ทรซิ เพอื่ นเจา้ สาวพระองคล์ า่ สดุ

คู่หูเจ้าหญิงแห่งยอร์กทรงอยู่ในช่วงเวลาอัน ยิ่งใหญ่ เจ้าชายแอนดรูว์ทรงรับหน้าที่เป็นทั้ง พระบิดาและพระบิดาทูนหัว คือทรงช่วยยกชาย ฉลองพระองคข์ องพระธดิ า ในขณะเดยี วกนั กท็ รง เปน็ เจา้ ชายผโู้ ชคดที ไ่ี ดพ้ าเจา้ หญงิ แหง่ องั กฤษอกี พระองค์หนึ่งไปยังแท่นประกอบพิธีหลังจากผ่าน ไป 25 ป.ี ..หรอื ควรจะตอ้ งเปน็ 45 ปี โดยไมน่ บั พระราชพธิ เี สกสมรสครง้ั ทส่ี องของเจา้ หญงิ แอนน์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นการส่วนพระองค์ ใช้ฉลองพระองค์ องคเ์ กา่ ไมม่ ขี บวนแห่ รถมา้ หรอื เครอ่ื งประดบั ใดๆ พระราชพิธีครั้งนั้นเกิดขึ้นโดยไม่ได้มีการ เฉลมิ ฉลองใดๆ

เจ้าหญิงเบียทริซประทับรอทั้งสองพระองค์ อยู่ ณ บริเวณทางเข้าโบสถ์ ทรงรับหน้าที่เพื่อน เจ้าสาวพระองค์ล่าสุดตามคาด แม้ว่าจะไม่ใช่ เรื่องง่ายเมื่อเทียบกับเพื่อนเจ้าสาวผ้โู ด่งดังอย่าง พพิ พา เจา้ หญงิ จงึ อาจทรงเลย่ี งการเปรยี บเทยี บ ดงั กลา่ วโดยการไมโ่ ดยเสดจ็ เคยี งขา้ งพระกนษิ ฐา แม้ว่าทั้งสองพระองค์จะทรงใกล้ชิดสนิทสนมกัน มากก็ตาม ทั้งสองพระองค์ทรงเป็นเจ้าหญิงที่มี อาชีพการงาน มักจะทรงพระดำเนินเคียงคู่กัน เสมอ แมว้ า่ ทรงตอ้ งเผชญิ กบั เสยี งวพิ ากษว์ จิ ารณ์ มากกว่าเสียงชื่นชมก็ตาม และทั้งสองพระองค์ เหมาะที่จะอยู่เคียงข้างกัน “ฉันชื่นชมพี่สาวมา ตลอดชวี ติ พเ่ี ปน็ เพอ่ื นสนทิ ทส่ี ดุ ของฉนั ! ฉนั

นึกไม่ออกเลยว่าจะมีใครที่ฉันจะอยากให้มายืนอยู่ ข้างๆ นับว่าเป็นเกียรติอย่างมาก” เจ้าหญิงยูจินีมี รบั สง่ั เพยี งไมก่ ช่ี ว่ั โมงกอ่ นพระราชพธิ เี สกสมรส

เมื่อถึงเวลา 10.59 น. ท่วงทำนองเพลงที่ดังขึ้น ก็บ่งบอกว่าได้เวลาแล้ว เจ้าสาวราชวงศ์แห่งปีอีก พระองค์หนึ่งทรงพระดำเนินมายังแท่นประกอบพิธี ภายในโบสถ์เซนต์จอร์จที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบ โกธกิ อนั โดดเดน่ และเปน็ โบสถท์ ง่ี ดงามทส่ี ดุ แหง่ หนง่ึ ในอังกฤษ โดยมีแจ็ก บรูคสแบงก์ยืนรออยู่เพื่อจะ ทำการกล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้า สมาชิกในครอบครัว และเฉพาะพระพักตร์สมเด็จ พระราชินีนาถ ทุกอย่างเป็นไปตามหมายกำหนด การทว่ี างไว้

จอรจ์ และชารล์ อ็ ตตใ์ นทกุ งานสมรส

เจ้าหญิงยูจินีแห่งยอร์กทรงพระดำเนินตามหลัง คณะบาทหลวงเพื่อจะทรงพบกับ ‘เจ้าชาย’ ของ พระองค์พร้อมด้วยรอยแย้มพระสรวล พร้อมกันนั้น ทว่ งทำนองเพลง ‘Fantasia in G Major, BWV 572’ ท่ี ประพนั ธโ์ ดยบาคกด็ งั ขน้ึ

ขบวนเพื่อนเจ้าสาวและเพจบอยนำโดยเจ้าชาย จอร์จและเจ้าหญิงชาร์ล็อตต์ที่เสด็จมาทรงร่วมพิธี สมรสหลายต่อหลายงาน เฉพาะปีนี้นับรวมได้ 3 งานแล้ว เรียกได้ว่าทรงมีประสบการณ์ในระดับ หนง่ึ เลยทเี ดยี ว นอกจากนใ้ี นขบวนยงั ประกอบดว้ ย ซาวานน่าห์และอิสลา ฟิลลิปส์ รวมถึงมีอา ทินดอลล์ (พระนัดดาในเจ้าหญิงแอนน์) โมด วินด์เซอร์ ธิดาของลอร์ดเฟรเดอริก วินด์เซอร์ พระ นดั ดาในเจา้ ชายไมเคลิ แหง่ เคนต์ พระธดิ าทนู หวั ใน เจา้ หญงิ ยจู นิ ี และพระสหายรว่ มชน้ั เรยี นในเจา้ ชาย จอร์จที่โรงเรียนเซนต์โธมัส แบตเทอร์ซี ธีโอดอร่า วิลเลียมส์ บุตรสาวของร็อบบี้ วิลเลียมส์กับไอด้า ฟิลด์ และหลุยส์ จิวองชี บุตรสาวของโซอี้กับ โอลวิ เิ ยร์ เดอ จวิ องชี

แขกเหรอื่ 800 คน

ภายในโบสถ์ ซง่ึ สงวนทน่ี ง่ั ไวส้ ำหรบั สมาชิกราชวงศ์และคณะบาทหลวงผู้มี เครอ่ื งราชอสิ รยิ าภรณช์ น้ั Order of the Garter ซง่ึ ถอื เปน็ เครอ่ื งราชอสิ รยิ าภรณ์ ที่เก่าแก่ที่สุดของอังกฤษ (ปี 1348) แขกเหรอ่ื จำนวน 800 คนไดร้ ว่ มยนื เปน็ สกั ขพี ยานตง้ั แตเ่ รม่ิ ตน้ พธิ ี โดยทง้ั หมด เปน็ แขกทค่ี บู่ า่ วสาวตดั สนิ พระทยั เลอื ก และมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลา อันเป็นประวัติศาสตร์นี้ ในพระราชพิธี เสกสมรสของเจ้าหญิงยูจินีในครั้งนี้ มี ดาราดังมาร่วมงานมากกว่าเมื่อครั้ง พระราชพธิ เี สกสมรสของดชั เชสเมแกน และนับเป็นครั้งที่สองในประวัติศาสตร์ ที่ราชวงศ์อังกฤษได้มารวมตัวกันกับ บรรดาชนชน้ั นำแหง่ ฮอลลวี ดู

เจ้าหญิงทรงพระดำเนินตามทาง เดนิ โดยคลอ้ งพระกรพระบดิ า เมอ่ื มอง ขึ้นไปด้านบน จะเห็นเพดานโค้งลาย พัดอันงดงาม รายรอบเพดานมีปนาลี (การก์ อยล)์ สดี ำจำนวน 66 ตวั ทส่ี มเดจ็ พระเจา้ เฮนรท่ี ่ี 8 มพี ระบรมราชโองการ ให้สร้างขึ้น ใต้พื้นด้านล่างเป็นที่ฝัง พระบรมศพของบรรพกษัตริย์จำนวน 10 พระองค์นอกเหนือไปจากสมเด็จ พระเจา้ จอรจ์ ท่ี 6 และสมเดจ็ พระราชนิ ี เอลิซาเบธ ‘ควีนมัม’ ส่วนบริเวณแท่น พธิ หี ลกั มกี างเขนฝงั อญั มณขี องสมเดจ็ พระราชินีนาถวิกตอเรีย เชิงเทียนเงิน เคลือบทองสองอันของสมเด็จพระเจ้า ชาร์ลส์ที่ 2 และจานใบเล็กสองใบ ซึ่ง เป็นของขวัญที่แอนน์ ไฮด์ ดัชเชสแห่ง ยอรก์ ถวายแดส่ มเดจ็ พระเจา้ เจมสท์ ่ี 2 พระราชสวามี ซึ่งนับเป็นกษัตริย์ที่ทรง นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก พระองคส์ ดุ ทา้ ยทค่ี รองราชยใ์ นดนิ แดน ที่กลายมาเป็นสหราชอาณาจักรใน ปัจจุบันและทรงนับเป็นหนึ่งในบรรพ บรุ ษุ ของเจา้ บา่ ว...โบสถเ์ ซนตจ์ อรจ์ แหง่ นี้ก่อสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 15 ในรัช สมัยของสมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 และในรอบศตวรรษหลังๆ นี้ได้เป็น สถานที่จัดพระราชพิธีเสกสมรสของ สมาชกิ ราชวงศถ์ งึ 17 ครง้ั ซง่ึ ในชว่ ง 20 ปีที่ผ่านมามีพระราชพิธีเสกสมรสของ เจา้ ชายเอด็ เวริ ด์ กบั โซฟ่ี รสี -โจนส์ ในปี 1999 พระราชพิธีอภิเษกสมรสของ เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์กับดัชเชสแห่ง คอร์นวอลล์ ในปี 2005 พิธีสมรสของ ปเี ตอร์ ฟลิ ลปิ ส์ กบั ออทมั น์ เคลลี ในปี 2008 และล่าสุดคือพระราชพิธีเสก สมรสของดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซ็กส์ เมอ่ื เดอื นพฤษภาคมทผ่ี า่ นมา

แจ็กสวมแว่นตาเพื่อเก็บราย ละเอยี ดทกุ เมด็

แจ็กยืนรอรับเจ้าหญิงด้วยคำพูด “คุณสมบูรณ์แบบที่สุด” และ “คุณ ทำผมใจละลายเลย” พร้อมกับถอด แว่นตาออก ซึ่งเขาสวมใส่ขณะเฝ้าดู การทรงพระดำเนินมายังแท่นพิธีของ เจา้ สาวเพอ่ื ไมใ่ หพ้ ลาดรายละเอยี ดใดๆ

ในการนี้ ผู้ประกอบพิธีคือเดวิด คอนเนอร์ เจา้ คณะแหง่ วนิ ดเ์ ซอร์ พรอ้ ม ด้วยจอห์น เซนตามู อาร์คบิชอปแห่ง ยอร์ก ซึ่งเป็นผู้นำสวดมนต์โดยมีบท หนง่ึ อทุ ศิ ใหแ้ กค่ บู่ า่ วสาวเปน็ พเิ ศษ

ในระหว่างพิธี มีการบรรเลงสอง บทเพลงซึ่งประพันธ์โดยเจมส์

วิเวียน ผู้อำนวยการดนตรีประจำโบสถ์เซนต์จอร์จ รวมถึง รายการบทเพลงทเ่ี ลอื กโดยคบู่ า่ วสาว และเจมส์ วลิ เลยี มส์ ผู้อำนวยการวงรอยัล ฟิลฮาร์โมนิก ออร์เคสตร้า ซึ่งเป็นวง ออรเ์ คสตรา้ ในพระอปุ ถมั ภข์ องดยคุ แหง่ ยอรก์ นอกจากนย้ี งั ได้อันเดรอา โบเชลลี นักร้องเสียงเทเนอร์ชาวอิตาเลียนมา ร้องเพลง 2 เพลงร่วมกันกับการบรรเลงของวงรอยัล ฟิลฮาร์โมนิก ออร์เคสตร้า วงทรัมเป็ตกองทหารรักษา พระองคไ์ ดบ้ รรเลงบทเพลงทป่ี ระพนั ธข์ น้ึ สำหรบั พระราชพธิ ี ครง้ั นเ้ี ปน็ การเฉพาะ จากนน้ั จงึ เปน็ วงดรุ ยิ างคป์ ระจำกองพนั ทหารรกั ษาพระองคท์ ่ี 2 ซง่ึ บรรเลงบทเพลงของสกอตแลนด์

ระหวา่ งทบ่ี ทเพลง ‘Abbot’s Leigh’ ซง่ึ ประพนั ธโ์ ดยซรี ลิ เทยเ์ ลอรบ์ รรเลงอยนู่ น้ั บาทหลวงผปู้ ระกอบพธิ ไี ดก้ ลา่ วถาม ขึ้นว่า “แจ็ก คุณจะรับผ้หู ญิงคนนี้เป็นภรรยาที่ถกู ต้องตาม กฎหมายหรอื ไม?่ คณุ จะรกั ดแู ล ปกปอ้ ง และซอ่ื สตั ยต์ อ่ เธอ ตลอดชีวิตหรือไม่?” และแจ็กก็ตอบด้วยเสียงดังฟังชัดว่า “รับครับ” และเจ้าหญิงก็ทรงดำเนินรอยตามเลดี้ไดอาน่า ดชั เชสเคต และดชั เชสเมแกน โดยทรงรบั แจก็ ครสิ โตเฟอร์ แสตมป์ บรคู สแบงก์ “เปน็ สามนี บั ตง้ั แตว่ นั นเ้ี ปน็ ตน้ ไป ทง้ั ในยามสุขและยามทุกข์ ในยามมั่งมีและยามยาก ในยาม ป่วยและยามสบาย จะรักและดูแลคุณไปจนกว่าชีวิตจะ หาไม่ ตามกฎอนั ศกั ดส์ิ ทิ ธข์ิ องพระผเู้ ปน็ เจา้ ” และมไิ ดท้ รง รวมบทพื้นฐานของนิกายแองกลิกันที่ว่า จะ ‘เชื่อฟัง’ สามี เขา้ ไปในคำปฏญิ าณดว้ ย

จากนั้นจึงได้เวลาของพิธีการสวมแหวนอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ง ทรงใชแ้ หวนทองคำเวลส์ (Welsh Gold) ตามประเพณดี ง้ั เดมิ ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระราชินีนาถ “ขอมอบ แหวนวงนเ้ี พอ่ื เปน็ เครอ่ื งหมายการแตง่ งานของเรา ผมจะรกั คุณ มอบทั้งชีวิตของผมให้แก่คุณ ทุกอย่างที่ผมมีจะร่วม แบ่งปันกับคุณ...” คู่บ่าวสาวกล่าวคำปฏิญาณและยอมรับ จากนั้นเจ้าคณะจึงประกาศว่าทั้งคู่เป็นสามีภรรยากัน และ รวมมอื ขวาของทง้ั คเู่ ขา้ ไวด้ ว้ ยกนั “จะไมม่ ใี ครสามารถพราก สง่ิ ทพ่ี ระผเู้ ปน็ เจา้ ทรงไดห้ ลอมรวมไวด้ ว้ ยกนั นแ้ี ลว้ ได”้

หว้ งเวลาแหง่ ความซาบซงึ้

อนั เดรอา โบเชลลี นกั รอ้ งเสยี งเทเนอรช์ าวอติ าเลยี น ได้ ขบั รอ้ งบทเพลง ‘Ave Maria’ ของเซบาสเตยี น บาค ซง่ึ

เรียบเรียงดนตรีใหม่โดยชาร์ลส์ และ บรรเลงโดยวงรอยัล ฟิลฮาร์โมนิก ออรเ์ คสตรา้ นบั เปน็ ชว่ งเวลาอนั ซาบซง้ึ ตราตรงึ ใจอยา่ งแทจ้ รงิ

ชาร์ลส์ บารอนแห่งบรูคสแบงก์ และเป็นลูกพี่ลูกน้องของเจ้าบ่าว ได้ เป็นผู้เริ่มอ่านจดหมายของนักบุญ เปาโลถงึ ชาวโคโลสี (3:12-16) ความวา่ “พวกท่านจงสวมใจเมตตา ใจกรุณา ใจถ่อม ใจสุภาพอ่อนโยน ใจอดทน จงอดทนต่อกันและกัน และถ้าใครมี เรอ่ื งราวตอ่ กนั กจ็ งใหอ้ ภยั กนั องคพ์ ระ ผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไร ท่านก็จงทำอย่างนั้นด้วย แล้วจงสวม ความรกั ทบั สง่ิ เหลา่ นท้ี ง้ั หมด ความรกั ผกู พนั ทกุ สง่ิ ไวอ้ ยา่ งสมบรู ณ.์ ..”

ไม่กี่นาทีต่อมา ก็ถึงคราวเจ้าหญิง เบียทริซแห่งยอร์กที่ทรงเลือกย่อหน้า หนึ่งจากนวนิยายเรื่อง ‘The Great Gatsby’ ที่ประพันธ์โดย เอฟ. สกอตต์ ฟติ ซเ์ จอรลั ด์ ความวา่ “เขามองฉนั ดว้ ย แรงกดดัน มากกว่าด้วยความเข้าใจ มันเป็นรอยยิ้มแปลกๆ แบบที่สามารถ ทำให้เราสงบใจได้ไปจนชั่วนิจนิรันดร์ แบบที่ในชีวิตนี้เราจะได้พบเจอเพียง 4 - 5 ครง้ั รอยยม้ิ แบบนน้ั มอบให้ - หรอื ดรู าวกบั จะมอบให้ - โลกทง้ั ใบไปตลอด กาล เพื่อที่หลังจากนั้นเขาจะจดจ่ออยู่ กับเรา เพียงแค่เราเท่านั้น ด้วยแรง ดึงดูดยากจะทานทนไหวที่จะทำให้เรา พึงพอใจ เขาจะเข้าใจเราแม้กระทั่งใน จุดที่เราปรารถนาจะให้มีคนเข้าใจ เขา จะเชื่อมั่นในตัวเราอย่างที่เราปรารถนา จะเชื่อมั่นในตัวเอง และรับรองได้ว่า ความประทับใจที่เขามีต่อเรา จะเป็น สิ่งที่เราปรารถนาจะสร้างขึ้นมาในช่วง เวลาทด่ี ที ส่ี ดุ ”

‘เปน็ ดงั่ ดวงดาวทคี่ อยนำทาง’

อันเดรอา โบเชลลีได้ถ่ายทอด บทเพลง ‘Pan Angelical’ ซง่ึ เปน็ หนง่ึ ใน ห้าบทเพลงที่ประพันธ์โดยนักบุญโธมัส อไควนัส รวมถึงอาร์คบิชอปแห่งยอร์ก ยงั ไดก้ ลา่ วอทุ ศิ บทความทเ่ี ขยี นขน้ึ เปน็ พเิ ศษสำหรบั คบู่ า่ วสาว ความวา่ “พระ ผเู้ ปน็ เจา้ ผทู้ รงนำวถิ ใี หแ้ กเ่ ราดว้ ยความ ศรทั ธาและเมตตากรณุ า ขอใหค้ วามรกั อันมั่นคงและยืนยงของพระองค์เป็น เสมือนไฟที่นำทางให้กับเจ้าหญิงยูจินี และแจ็กในความรักที่ทั้งสองมีต่อกัน ขอจงเป็นดั่งดวงดาวที่คอยนำทางให้ กบั ทกุ เรอ่ื งในวนั ขา้ งหนา้ ...”

คณะนักร้องประสานเสียงได้สร้าง บรรยากาศอันตรึงใจด้วยบทเพลง ‘A Gaelic Blessing’ และไมก่ ว่ี นิ าทหี ลงั จาก นั้น สาธุคุณเจ้าคณะก็ได้ประสาทพร เปน็ ครง้ั สดุ ทา้ ยใหแ้ กค่ บู่ า่ วสาว

คู่สมรสใหม่ พร้อมด้วยเจ้าชาย แอนดรูว์และซาร่าห์ เฟอร์กูสันได้ทรง ร่วมลงนามในทะเบียนสมรส ณ ห้อง โถงด้านข้างต่อหน้าคณะสงฆ์ของ ศาสนจักรแองกลิกัน ในระหว่างนั้น คณะนักร้องประสานเสียงได้ขับร้อง บทเพลงของมัวริซ ดูรูเฟล และวง ออร์เคสตร้าซึ่งควบคุมวงโดยแบร์รี่ เวริ ด์ สเวริ ธ์ ไดบ้ รรเลงบทเพลง ‘Piedsen-l’air’ ซึ่งเป็นผลงานของปีเตอร์ วอรล์ อ็ ค นกั ประพนั ธช์ าวองั กฤษ

ผคู้ นจำนวน 1,200 คนรอตอ้ นรบั คบู่ า่ วสาว

ดา้ นนอกโบสถ์ ผคู้ นจำนวน 1,200 คน ซง่ึ ไดร้ บั เชญิ มารว่ ม เฉลิมฉลองภายในเขตพระราชวังได้รอต้อนรับคู่บ่าวสาวด้วย เสียงแซ่ซ้องสรรเสริญและเสียงปรบมือ โดยมีทั้งพลเรือน ผู้แทนจากหน่วยงานด้านการกุศล ทั้งโรงพยาบาลศัลยกรรม ออร์โธปิดิกส์แห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์ (Royal National Orthopedic Hospital) มูลนิธิมะเร็งวัยรุ่น (Teenage Cancer Trust) มูลนิธิ Salvation Army และกองทุนขององค์การ สหประชาชาติ รวมถงึ นกั เรยี นจากโรงเรยี นในพน้ื ทซ่ี ง่ึ เคยไดร้ บั พระกรณุ าธคิ ณุ จากเจา้ หญงิ ยจู นิ ี โดยมที ง้ั โรงเรยี นเซนตจ์ อรจ์ และโรงเรียนโคเวิร์ธ เฟล็กซ์แลนด์ส รวมถึงบรรดาข้าราช บรพิ ารในพระราชวงั ...

คบู่ า่ วสาวไดโ้ บกพระหตั ถท์ กั ทายและแสดงออกถงึ ความรกั ในฐานะคู่สมรสเป็นครั้งแรก “จูบกันเถอะ” เจ้าหญิงยูจินี มรี บั สง่ั เนอ่ื งดว้ ยภายในพระราชวงั วนิ ดเ์ ซอรแ์ หง่ นไ้ี มม่ รี ะเบยี ง เจา้ หญงิ ยจู นิ แี ละแจก็ จงึ ทรงทำแบบเดยี วกบั เจา้ ชายแฮรร์ แ่ี ละ ดัชเชสเมแกน คือใช้พื้นที่บริเวณที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการ จมุ พติ ครง้ั แรก นน่ั คอื บรเิ วณบนั ไดทางขน้ึ โบสถ์

ตามมาด้วยขบวนเพจบอยและเพื่อนเจ้าสาวที่เดินแถวนำ หนา้ ทหารรกั ษาพระองคห์ นว่ ย Nijmegen ซง่ึ เปน็ กองพนั ทหาร ที่เก่าแก่ที่สุดกองพันหนึ่งของกองทัพอังกฤษ โดยมีดยุคแห่ง ยอร์กทรงดำรงตำแหน่งพันเอก พร้อมกันนั้นวงปี่สกอตแห่ง กองพันทหารรักษาพระองค์ที่ 2 ของสกอตแลนด์ได้ถ่ายทอด บทเพลงพื้นเมืองสกอตจากบนหอคอยการ์เตอร์ ซึ่งเป็น สญั ลกั ษณส์ อ่ื ถงึ ประวตั ทิ างตระกลู ของเจา้ บา่ ว

รถมา้ พระทนี่ งั่

ไม่กี่นาทีต่อมา เสียงทรัมเป็ตสดุดีก็ดังขึ้นเป็นครั้งสุดท้าย เจา้ หญงิ และพระสวามเี สดจ็ โดยรถมา้ พระทน่ี ง่ั Scottish State Coach ไปตามถนนโดยปืนใหญ่ยิงสลุตตามพระราชประเพณี มา้ สายพนั ธว์ุ นิ ดเ์ ซอร์ เกรย์ จำนวน 4 ตวั ทส่ี บื เชอ้ื สายรบั ใช้ ราชวงศ์มายาวนาน รับหน้าที่เทียมรถม้าพระที่นั่งและมีม้า สายพนั ธเ์ุ ดยี วกนั อกี 2 ตวั เดนิ นำเพอ่ื เปดิ ทางอยดู่ า้ นหนา้ สว่ น รถมา้ พระทน่ี ง่ั ทส่ี รา้ งขน้ึ ตง้ั แตป่ ี 1830 และประดบั ดว้ ยมงกฎุ แห่งสกอตแลนด์บริเวณหลังคา เคยถูกใช้ครั้งล่าสุดเมื่อครั้ง พระราชพิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าชายวิลเลี่ยมและดัชเชสเคต

เปน็ รถมา้ พระทน่ี ง่ั ทส่ี มเดจ็ พระราชนิ นี าถทรงเลอื กใหใ้ ช้

เพื่อหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบและสร้างความ แตกต่าง รถม้าพระที่นั่งจึงวิ่งไปบนเส้นทางที่สั้นกว่า และเป็นคนละเส้นทางกันกับดยุคและดัชเชสแห่ง ซัสเซ็กส์์ แต่เป็นเส้นทางเดียวกันกับเคานต์และ เคาน์เตสแห่งเวสเซ็กส์ คือผ่านประตูสมเด็จพระเจ้า เฮนรท่ี ่ี 8 ไฮสตรที ลองวอลก์ และประตเู คมบรจิ ด์

งานเลยี้ งฉลองทพี่ ระราชวงั

หลังจากการเสด็จด้วยรถม้า คู่บ่าวสาวได้กลับมา สมทบกับบรรดาแขกเหรื่อ ณ ห้องจัดงานเลี้ยงฉลอง โดยสมเด็จพระราชินีนาถทรงเป็นประธาน งานเลี้ยง ฉลองครั้งนี้วางแผนและควบคุมงานโดยเลดี้เอลิซาเบธ แอนสัน พระญาติในสมเด็จพระราชินีนาถ โดยมีห้อง ต่างๆ ดังนี้ ห้องวอเตอร์ลู ที่สร้างขึ้นหลังจากการพ่าย แพ้ของกองทัพของนโปเลียน โบนาปาร์ต ในปี 1815 หอ้ งโถงใหญส่ ำหรบั จดั งานเลย้ี งซง่ึ เคยเปน็ หอ้ งบอลรมู สำหรบั งานเลย้ี งเตน้ รำ และเซนตจ์ อรจ์ ฮอลลอ์ นั โออ่ า่ ตระการตาด้วยความยาว 600 เมตรและเป็นตำนาน เรอ่ื งกษตั รยิ อ์ ารเ์ ธอรก์ บั อศั วนิ โตะ๊ กลม หอ้ งเกา่ แกข่ อง กษตั รยิ แ์ ละสมเดจ็ พระราชนิ จี ำนวนนบั พนั หอ้ งน้ี เปน็ ท่ี เกบ็ สมบตั ซิ ง่ึ รวบรวมมาจากทว่ั จกั รวรรดอิ งั กฤษ

เคก้ ทหี่ วนคนื สปู่ ระเพณดี งั้ เดมิ

เมนอู าหารในงานซง่ึ ควบคมุ โดยคบู่ า่ วสาวไดถ้ กู ปดิ เปน็ ความลบั แมว้ า่ บรรดาสอ่ื มวลชนองั กฤษจะรายงาน ข่าวว่าได้ลองชิมเค้กแต่งงานซึ่งเป็นไฮไลต์สำคัญของ งานน้ี

โดยปกติแล้วเค้กในพระราชพิธีเสกสมรสของ ราชวงศ์อังกฤษจะเป็นเค้กผลไม้ที่ซ้อนกันหลายชั้น ตกแต่งด้วยน้ำตาลสีขาวที่ปั้นเป็นรูปและลวดลาย สไตล์วิกตอเรียน และในงานนี้ก็มิได้ผิดเพี้ยนไปจาก ขนบประเพณดี ง้ั เดมิ แมว้ า่ จะมกี ารแทรกกลน่ิ อายแบบ สมัยใหม่เข้าไปด้วยการเพิ่มเติมสีสันของฤดูใบไม้ร่วง เค้ก ‘เรด เวลเว็ต’ ที่รังสรรค์ขึ้นโดยโซฟี่ คาบอต เชฟขนมหวานชื่อดังที่ใช้ผลไม้สีแดง วานิลลา และ ชอ็ คโกแลต เปน็ สว่ นผสมหลกั เคลอื บดว้ ยนำ้ ตาลและ ตกแตง่ บรเิ วณฐานเคก้ ดว้ ยลวดลายเถาไมเ้ ลอ้ื ยทเ่ี ขา้ กนั กบั ชอ่ื ยอ่ ของคบู่ า่ วสาว

พร้อมกันนั้นยังมีรายการไวน์ให้เลือกหลากหลาย รวมถึงแชมเปญพอล โรเจอร์ ที่ใช้ในการดื่มอวยพรให้ คู่บ่าวสาว และในที่สุดก็ถึงการมีพระดำรัสสุนทรพจน์ อวยพร ซง่ึ เปน็ ทร่ี อคอยจากพระบดิ าในเจา้ สาว เจา้ ชาย แอนดรวู ท์ รงเลา่ เรอ่ื งราวเกรด็ เลก็ เกรด็ นอ้ ยและทรงกอด แจ็กเฉพาะพระพักตร์สมเด็จพระราชินีนาถ (ซึ่งถือเป็น ภาพที่ค่อนข้างแปลกตาสำหรับราชวงศ์อังกฤษ) และ สนุ ทรพจนข์ องเจา้ บา่ วผตู้ น้ื ตนั ใจจนนำ้ ตาซมึ เมอ่ื กลา่ ว ถึงเจ้าหญิงยูจินีว่า “ทรงเป็นแสงสว่างให้กับชีวิตของ กระหมอ่ มและทำใหก้ ระหมอ่ มรสู้ กึ เตมิ เตม็ ”

คบู่ า่ วสาวออกจากพระราชวงั

งานเลี้ยงพระกระยาหารกลางวันฉลองพระราชพิธี เสกสมรสจบลงในเวลา 16.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) บรรดาแขกเหรอ่ื ตา่ งเรม่ิ ออกจากหอ้ งจดั งานเลย้ี ง รวม ถงึ คบู่ า่ วสาวดว้ ย

ครั้งนี้แตกต่างจากพระราชพิธีเสกสมรสของ ดชั เชสเมแกนทเ่ี จา้ สาวทรงเปลย่ี น ‘ลคุ ’ เปน็ เสมอื น

คู่บ่าวสาวมอบจุมพิตแรกบนบันไดทางขึ้นโบสถ์เช่นเดียวกันกับดัชเชสเมแกนและ เจ้าชายแฮร์รี่...และแถมเพิ่มอีกครั้งก่อนจะเสด็จขึ้นรถม้า

นางเอกภาพยนตรด์ ว้ ยชดุ สวยจาก Stella Mccartney แต่เจ้าหญิงยูจินีเสด็จออกจากงานเลี้ยงด้วยฉลอง พระองคเ์ จา้ สาวและทรงขน้ึ รถยนตพ์ ระทน่ี ง่ั แอสตนั มารต์ นิ DB10 ทผ่ี ลติ ขน้ึ ในสหราชอาณาจกั รเพอ่ื ใช้ ถ่ายทำภาพยนตร์เจมส์ บอนด์ ตอน ‘Spectre’ รถยนตส์ ดุ หรทู ท่ี ำใหผ้ คู้ นอา้ ปากคา้ งไปตามๆ กนั

รอยลั ลอดจ์ สถานทจี่ ดั 2 งานเลยี้ ง

สามชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้น คู่บ่าวสาวจูงมือกัน มาปรากฏตวั ดว้ ยสหี นา้ ชน่ื มน่ื งานเลย้ี งฉลองไดย้ า้ ย มาจดั ทร่ี อยลั ลอดจ์ โดยมดี ยคุ และดชั เชสแหง่ ยอรก์ ทรงเปน็ เจา้ ภาพในงานเลย้ี งพระกระยาหารสดุ พเิ ศษ อยา่ งเปน็ ทางการครง้ั น้ี

พระตำหนักแห่งนี้เป็นที่ประทับของดยุคแห่ง ยอร์กและพระธิดาทั้งสองพระองค์ รวมถึงดัชเชส ซาร่าห์ซึ่งมีห้องชุดในอาคารเดียวกันนี้ด้วย ตัว อาคารสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 เป็นพระตำหนักที่ ประทับของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธ ‘ควีนมัม’ มาเปน็ ระยะเวลา 70 ปี และไดส้ ง่ ตอ่ มาใหเ้ จา้ ชาย แอนดรวู ใ์ นปี 2004 หลงั จากการบรู ณะฟน้ื ฟทู ใ่ี ชเ้ งนิ ไปประมาณ 8 ล้านยูโร (ประมาณ 300 ล้านบาท) พระตำหนักแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากพระราชวัง

คู่บ่าวสาวเสด็จไปรอบพระราชวังวินด์เซอร์โดยรถม้า พระที่นั่ง Scottish State Coach ท่ามกลางปืนใหญ่ ที่ยิงสลุตแสดงความยินดีและเสียงบรรเลงปี่สกอต

วินด์เซอร์เพียง 5 กิโลเมตร มีพื้นที่รวม 40 เฮกตาร์ (250 ไร)่ มอี าคาร 8 หลงั ทแ่ี ยกเปน็ สดั สว่ นของแตล่ ะ พระองค์ หอ้ งนอนรวม 30 หอ้ ง สระวา่ ยนำ้ ในรม่ และ โบสถข์ นาดเลก็ ในงานเลย้ี งฉลองทจ่ี ดั ขน้ึ เปน็ การสว่ น พระองค์ครั้งนี้ คู่บ่าวสาวมีความสุขไปกับค่ำคืนแรก ของการเสกสมรสทา่ มกลางครอบครวั และพระสหาย

งานฉลองการเสกสมรสในครั้งนี้ทำลายสถิติงาน ก่อนหน้าทั้งหมด โดยคู่บ่าวสาวได้เพิ่มวันเสาร์เข้ามา อกี วนั เปน็ งานเลย้ี งฉลองทม่ี สี วนสนกุ รวมอยดู่ ว้ ย นบั เปน็ การปดิ ทา้ ยอยา่ งงดงามสำหรบั ครู่ กั ทค่ี บหาดใู จกนั มาเปน็ เวลายาวนานถงึ 8 ปี

และแน่นอนว่า พระราชพิธีเสกสมรสของเจ้าหญิง ยจู ินีในครั้งนี้มิได้ด้อยไปกว่าพระราชพิธีเสกสมรสของ สมาชิกราชวงศ์ก่อนหน้านี้เลย แม้ว่าพระราชพิธีเสก สมรสของเจ้าชายแฮร์รี่และดัชเชสเมแกนจะได้รับการ ยกย่องว่าเป็นอันดับหนึ่งในรอบทศวรรษของสหราช อาณาจักรก็ตาม และแม้ว่าจะมิได้เป็นการแข่งขันจัด พระราชพธิ เี สกสมรส แตพ่ ระราชพธิ ใี นครง้ั นก้ี ม็ รี ายชอ่ื แขกเหรื่อจำนวนมากกว่าพระราชพิธีของดยุคและ ดชั เชสแหง่ ซสั เซก็ สถ์ งึ 200 คนและเตม็ ไปดว้ ยเรอ่ื งราว สุดเซอร์ไพรส์นับไม่ถ้วน แขกเหรื่อที่มาร่วมงานต่างก็ เต็มเปี่ยมไปด้วยความงามสง่าอย่างยากจะทำให้ดีไป กว่านี้ได้ สรุปโดยรวมก็คือ เป็นพระราชพิธีที่รวบรวม เอาดาราดงั มารว่ มงานไดม้ ากทส่ี ดุ เทา่ ทพ่ี ระราชพธิ เี สก สมรสของสมาชกิ ราชวงศเ์ คยมมี าในประวตั ศิ าสตร์

วนตามเข็มนาฬิกาจากบน: สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และดยุคแห่ง เอดินบะระ สมเด็จพระราชินีนาถทรงฉลองพระองค์เดรสสีฟ้า ออกแบบโดยแองเจล่า เคลลี และทรงพระเข็มกลัด ‘คัลลิแนน’; เจ้าหญิงแอนน์เสด็จมาถึงพร้อมด้วยทิโมธี ลอว์เรนซ์ พระสวามี; เคานต์แห่งเวสเซ็กส์เสด็จมางานนี้พร้อมกับเคาน์เตสแห่ง เวสเซ็กส์ พระชายา ซึ่งสวมเดรสสีน้ำเงินของ Azzedine Alaïa และเจมส์ ไวส์เคานต์ เซเวิร์น พระโอรส; ดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซ็กส์ คู่บ่าวสาวก่อนหน้างานนี้ ดัชเชส เมแกนทรงฉลองพระองค์เดรสสีน้ำเงินเนวี่บลูจาก Givenchy; ดยุคและดัชเชสแห่ง เคมบริดจ์แย้มพระสรวลขณะเข้างาน ดัชเชสเคตทรงฉลองพระองค์เดรสสีชมพูสดจาก Alexander Mcqueen; เจ้าชายแห่งเวลส์เสด็จฯ มางานเพียงลำพังพระองค์เดียว

สมาชิกราชวงศ์อังกฤษและราชวงศ์ต่างประเทศก็ได้รับ เชิญมาในงานพระราชพิธีเสกสมรสครั้งนี้ วนตามเข็ม นาฬิกาจากซ้าย: ซาร่าและไมค์ ทินดอลล์ควงแขนกัน มางาน; ลอร์ดและเลดี้เฟรเดริก วินด์เซอร์; เลดี้ กาเบรียลล่า วินด์เซอร์มาพร้อมกับแฟนหนุ่ม เธอคือ เจ้าสาวคนต่อไปของราชวงศ์วินด์เซอร์; มกุฎราช กุมารพัฟลอสแห่งกรีซเสด็จฯ มางานพร้อมกับเจ้าหญิง มารี ฌองตาล พระชายา และเจ้าหญิงมาเรีย โอลิมเปีย พระธิดาพระองค์โต ซึ่งกำลังเปล่งประกายในวงการ นางแบบ; เจ้าชายคริสเตียนแห่งฮันโนเวอร์และ เจ้าหญิงอเลสซานดร้า ซึ่งมีพิธีเสกสมรสไปเมื่อตอน ต้นปี; พิพพา มิดเดิลตัน พระกนิษฐาในดัชเชสเคต มาร่วมงานนี้ในชุดเดรสคลุมท้องสีเขียวของ Emilia Wickstead เธอมางานพร้อมกับเจมส์ แมทธิวส์ สามี และเจมส์ มิดเดิลตัน น้องชาย เพียงไม่กี่วันหลัง พระราชพิธีนี้เธอก็ได้ให้กำเนิดทายาทคนแรกเป็นชาย

คนดังจากฮอลลีวูดมาร่วมงานพระราชพิธี เสกสมรสครั้งนี้กันคับคั่ง และมากกว่างาน พระราชพิธีเสกสมรสของเจ้าชายแฮร์รี่กับ ดัชเชสเมแกนเสียอีก วนตามเข็มนาฬิกาจาก บน: เดมี่ มัวร์; ลิฟ ไทเลอร์; เอลลี่ กูลดิง; ป๊อปปี้ เดเลวีญ; เครสสิด้า โบนาส; เชลซี เดวี; ร็อบบี้ วิลเลียมส์ควงคู่มากับไอด้า ฟิลด์ ภรรยา; ริกกี้ มาร์ติน; ยูจินี นิอาร์โชส หลานสาว อภิมหาเศรษฐี สตาฟรอส นิอาร์โชส; เคต มอสส์; นาโอมิ แคมป์เบลล์; คาร่า เดเลวีญ ซึ่งแหวกขนบ มาในชุดสูทหางยาว

(บนสุด) เจ้าสาวพร้อมกับพระบิดาเสด็จเข้าสู่แท่นประกอบพิธี ท่ามกลางพระ ราชวงศ์และแขกคนดังกว่า 800 คน (บน) ซาร่าห์ เฟอร์กูสัน ดัชเชสแห่งยอร์ก พร้อมด้วยเจ้าหญิงเบียทริซ แย้มพระสรวลด้วยความสำราญพระหฤทัย เคียงข้าง พระญาติ (ล่าง) ทุกพระองค์แย้มพระสรวลแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวขณะทรง ขับร้องบทเพลงในพระราชพิธีเสกสมรส

(บนสุด) ช่วงพิธีแลกแหวนทรงใช้แหวน ทองคำเวลส์ (Welsh Gold) (ในกรอบ เล็กบน) ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จ พระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แจ็กผู้มี ท่าทางประหม่า มีปัญหาในการสวม แหวน แต่เจ้าหญิงยูจินีมีรับสั่งกับเขาว่า “จับมือฉันสิ” (ขวา) คู่บ่าวสาวออกจาก โบสถ์โดยมีขบวนเพื่อนเจ้าสาวและ เพจบอยต่อท้าย สมเด็จพระราชินีนาถ ทรงพบแจ็กครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน ปี 2016 ในระหว่างสุดสัปดาห์ที่มีการ ล่าสัตว์ ซึ่งเป็นการฉลองการเจริญพระ ชันษาครบ 32 ปีของเจ้าชายแฮร์รี่ด้วย หลังจากนั้นแจ็ก บรูคสแบงก์ก็ได้ไต่เต้า ขึ้นจากบริกรในร้านอาหารชื่อดังของ ลอนดอนมาเปน็ นกั ธรุ กจิ (ลา่ ง) นักร้อง ดังชาวอิตาเลียน อันเดรอา โบเชลลี เจ้าของเสียงเทเนอร์ที่ไพเราะเพราะพริ้ง มาร่วมขับขานบทเพลงหลายบทแด่ คู่บ่าวสาวด้วย

(ภาพนี้) สมาชิกราชวงศ์และครอบครัว ของคู่บ่าวสาวกล่าวอำลาก่อนคู่บ่าวสาว จะเสด็จขึ้นรถม้าไปรอบพระราชวัง (ซ้าย) รถม้าพระที่นั่ง Scottish State Coach ซึ่งทำขึ้นตั้งแต่ปี 1830 เทียมด้วย ม้าสายพันธุ์วินด์เซอร์ เกรย์จำนวน 4 ตัว (บนซ้าย) จุดเริ่มต้นการเสด็จโดยรถม้า ของคู่บ่าวสาวใช้เส้นทางที่แตกต่างจาก พระราชพิธีของเจ้าชายแฮร์รี่กับดัชเชส เมแกน (ล่างขวา) เจ้าหญิงชาร์ล็อตต์ และเจ้าชายจอร์จทรงน่ารักในฉลอง พระองค์เพจบอยและเพื่อนเจ้าสาว (ล่างขวาสุด) ขณะประทับที่บันไดโบสถ์ ร่วมกับเจ้าชายแอนดรูว์ ดัชเชสซาร่าห์ เจ้าหญิงเบียทริซ นิโคล่า บรูคสแบงก์ และบรรดาเพจบอยกับเพื่อนเจ้าสาว คนอื่นๆ

(บน) เจ้าหญิงยูจินีฉายพระรูปกับแจ็ก บรูคสแบงก์ พระสวามี ในวันสำคัญของพระชนมชีพของพระองค์ พร้อมกับเพื่อนเจ้าสาวและเพจบอยตัวน้อย (ล่างขวา) รถยนต์แอสตัน มาร์ติน DB 10 ที่ผลิตขึ้นในสหราช อาณาจักรสำหรับภาพยนตร์เจมส์ บอนด์ ภาค ‘Spectre’ ทำหน้าที่พาหนะพระที่นั่งสำหรับคู่บ่าวสาว (ล่างซ้าย) เค้กแต่งงานผลงานรังสรรค์โดยโซฟี่ คาบอต ทำจากผลไม้สีแดงและช็อกโกแลตเป็นหลัก ตกแต่ง ด้วยน้ำตาลทำเป็นลวดลายเถาไม้เลื้อยบริเวณฐานเค้ก ที่เข้ากันกับชื่อย่อของคู่บ่าวสาว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.