เทย์เลอร์ สวิฟต์ ราศีจับขณะขึ้นรับรางวัล ทุบสถิติ และขึ้นโชว์บนเวทีอีกครั้ง สมศักดิ์ศรีราชินีเพลงป๊อป

ทุบสถิติและขึ้นโชว์บนเวทีอีกครั้ง สมศักดิ์ศรีราชินีเพลงป๊อป

Hello! (Thailand) - - NSIDE -

แม้จะห่างหายไปจากสปอตไลต์ในช่วงหลายเดือน ที่ผ่านมา ทว่าเทย์เลอร์ สวิฟต์ พิสูจน์ให้เห็นว่า เธอยังครองบัลลังก์ราชินีเพลงป๊อปเช่นเดิม เมื่อปรากฏตัวที่งานประกาศรางวัลอเมริกันมิวสิค อะวอร์ดส์

ค่ำคืนนั้นนักร้องสาววัย 28 ปี กวาดไปได้ 4 รางวัล รวมถึงรางวัลใหญ่อย่างอัลบั้มเพลงป๊อป/ร็อก ยอดนิยมและรางวัลศิลปินแห่งปี ทำให้เธอมีรางวัล อเมริกันมิวสิคอะวอร์ดส์ไปนอนกอดที่บ้านแล้วถึง 23 ชิ้น ทำลายสถิติศิลปินหญิงที่คว้ารางวัลนี้ไป ครองมากที่สุดของวิทนีย์ ฮุสตัน ได้สำเร็จ

ขณะขึ้นเวทีรับรางวัลศิลปินแห่งปี เทย์เลอร์กล่าว ว่า “ฉันอยากจะบอกแฟนๆ ว่า คุณดีกับฉันเสมอมา ทั้งสนุกและตลก ทั้งเจ๋งและซื่อสัตย์มากๆ ด้วย ซึ่ง ฉันจดจำไม่เคยลืม ฉันรู้แล้วว่าตัวเองโชคดีแค่ไหน”

งานนี้มีการมอบรางวัลหลายสาขาซึ่งได้คะแนน โหวตจากแฟนๆ และเทย์เลอร์ที่ปกติแล้วไม่ข้องแวะ กับการเมืองยังกล่าวว่า “รู้ไหมว่ามีอะไรอีกที่ ประชาชนลงคะแนนเสียงได้” ก่อนจะบอกแฟนๆ ให้ “ออกไปเข้าคูหากาบัตร” ในการเลือกตั้งกลางสมัย ของสหรัฐอเมริกาที่ใกล้จะมาถึง

พิธีมอบรางวัลที่จัดขึ้นในลอสแอนเจลิสครั้งนี้ เทย์เลอร์ขึ้นเวทีแสดงสดให้ได้ชมกัน เช่นเดียวกับ มารายห์ แครีย์และเจนนิเฟอร์ โลเปซ ซึ่งเจโล ซูเปอร์สตาร์ชาวละตินวัย 49 ปี ทำให้ทุกคนจ้องมอง จนเหลียวหลังตั้งแต่มาถึงงานในเดรสสีชมพูสดสุด ฮอต และเปลี่ยนชุดขึ้นโชว์เพลงใหม่ล่าสุด Limitless ในลุคเสื้อและกางเกงสีเงินแวววาว โดยมีแฟนหนุ่ม

อเล็กซ์ โรดิเกซ ให้กำลังใจอยู่

หน้าเวที

ด้านนักร้องสาวสุดฮอต ชาวอังกฤษ ดัว ลิปา ก็ฝากฝีไม้ ลายมือบนเวทีที่ใส่ลูกเล่นไฟ นีออนในเพลงฮิต One Kiss และ Electricity ผลที่ได้คือเสียงเชียร์ จากแฟนเพลงไปเตม็ ๆ ขณะทร่ี ติ า้ โอรา ซูเปอร์สตาร์สาวอีกรายที่มา เดินพรมแดงในงานนี้ ตามมา ด้วยแคร์รี่ อันเดอร์วูด ที่อุ้มท้อง มาร่วมงาน และแอชลี่ย์ ซิมป​์สัน ควงคู่มาพร้อมสามี อีแวน รอสส์ สว่ นคามลิ า่ คาเบลโล ควา้ รางวลั ศิลปินหน้าใหม่แห่งปีและปิดท้าย ที่คาร์ดี้ บี ชนะรางวัลศิลปินเพลง แร็พ/ฮิปฮอปแห่งปีไปครอง

เปดิ ตวั อยา่ งเฉดิ ฉาย: เทยเ์ ลอรร์ ะยบิ ระยบั ในเดรส จาก Balmain ขณะมาถงึ งาน ทไี่ มโครซอฟตเ์ ธยี เตอร์ ในแอลเอ

รอ็ กเกอรร์ นุ่ ใหม่ เลนนี่ คราวติ ซ์ มอบรางวลั ศลิ ปนิ แหง่ ปแี กเ่ ทยเ์ ลอร์ สวฟิ ต์ (บน) นกั รอ้ งสาวชาวอเมรกิ นั ไดร้ บั รางวลั นถี้ งึ 23 ชนิ้ กลายเปน็ ศลิ ปนิ หญงิ ทช่ี นะรางวลั นมี้ ากทสี่ ดุ ในประวตั ศิ าสตร์

ซูเปอร์สตาร์สาวชาวอังกฤษ ดัว ลิปา ได้รับความสนใจล้นหลามบนพรมแดงในเดรส อลงั การจาก Giambattista Valli (บน) สว่ นดวิ า่ เพลงคนั ทรี แครร์ อนั เดอรว์ ดู ในลคุ Best Dressed จาก Steven Khalil (ในกรอบบน) อมุ้ ทอ้ งมารว่ มงานซงึ่ เธอมกี ำหนด คลอดในฤดใู บไมผ้ ลทิ จี่ ะถงึ นี้ เจโลเตน้ กระจายขณะโชว์ เพลงใหม่ Limitless กอ่ นหนา้ นที้ ำใหท้ กุ คนตอ้ งตะลงึ บน พรมแดงในชดุ สสี ดจาก Georges Chakra (ขวา) สว่ น ดวิ า่ สาวอกี ราย มารายห์ แครยี เลอื กชดุ สชี มพขู นึ้ โชวบ์ นเวที เชน่ กนั (ซา้ ย)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.