กรกนก ยงสกุล นำ RBL TRAINING ACADEMY ก้าวสู่บริษัทเทรนนิ่งระดับอินเตอร์

นำ RBL Training Academy ก้าว ส ู่ บริษัท เทรนนิ่ง ระดับ อิ น เ ตอ ร์

Hello! (Thailand) - - NSIDE -

แม้ จะ ประสบความสำเร็จ กับ การ ช่วยดูแล กิจการ เรือ ยอ ช ต์ และ โรงแรม ห รู ของ ครอบครัว แ ต่ หนึ่ง ใน ความฝัน ของ คุณ เล็ก-กร กนก ยงสกุล เซ เ ลบ ริ ต ี้ สาว ผ ู้ รัก การ แต่งกาย และ มี บุคลิก การ วางตัว ท ี่ โดดเด่น จน เป็นที่ยอมรับ ใน สังคม คือ การ มี ธุรกิจ เป็น ของ ตนเอง ท ี่ เธอ สามารถ นำ ความรัก และ ความ ชอบ มา ผนวก รวม กันได ้4 ปีก่อน เธอ จึง เริ่ม เปิด ธุรกิจ เล็ก ๆ ภายใต้ชื่อ ‘รื่นรมย์บายเล็ก’ ท ี่ นำ ความ ร ู้ ท ี่ เคย เรียน ทั้ง สาย แฟชั่นดีไซน์จาก University of Westminster ประเทศอังกฤษ และดา้ น Product Development ในระดบั ปรญิ ญาโททอ่ี เมรกิ า มา บวก กับ ประสบ กา รณ์ การทำงาน และ ความชอบ ส่วนตัว เกี่ยวกับ การ เทรนนิ่ง มา เป็น โ จ ท ย์ ใน การ สร้าง ส ร ร ค์ เวิร์กช็อป สอน เรื่อง การพัฒนา บุคลิกภาพ และ การ แต่งกาย จน ได้รับ เสียง ตอบรับ อย่าง ล้นหลาม

ความสำเร็จ ใน ก้าว แรก ทำ ใ ห้ เธอ เริ่ม มอง ถึง ก้าว ต่อไป ใน สเกล ท ี่ กว้าง ขึ้น อย่าง การ ทำ Corporate Training จน พัฒนา มาเป็น RBL Training Academy ในปัจจุบัน “RBL มาจาก รื่นรมย์บายเล็ก Ruenrombylek เป็น สถาบัน ท ี่ เน้น การ สอน ทักษะ แต่ละ ด้าน ของ ชีวิต ท ี่ หล่อหลอม ใ ห้ คุณ เป็น คน ท ี่ ประสบความสำเร็จ สามารถ พัฒนา จาก ภายใน ส ู่ ภายนอก 360 องศา เหมือน สโลแกน ของ เรา ที่ว่า Training with GRACE ท ี่ มาจาก G-growth เน้น ใ ห้ คน พัฒนา และ เติบโต R-rejoice รู้สึกเพลิดเพลิน สนุกสนาน สดชื่น A-agile ได้เรียนรู้และ มี ความ กระตือรือร้น ใน การศึกษา หาความ ร ู้ ใ ห ม่ ๆ C-care เป็น คน ใส่ใจ ใน รายละเอียด และ E-energy สนุกสนาน มี พลังงาน” คุณเล็กกล่าว

ใน ช่วง ของ การ ริเริ่ม และ พัฒนา ธุรกิจ เธอ เรียก การเรียน ร ู้ ของตนเองว่า Learning by Doing โดยมี EP - Entrepreneur Passion หรือ แพ ส ช ั่ น ท ี่ อยาก ทำ ใ ห้ ธุรกิจ เป็นจริง มา เป็น แรง เสริม “สำหรับเล็ก งานด้าน Coaching และ Training เป็น อะไร ท ี่ น่าหลงใหล มาก เมื่อ เข้ามา ทำ อย่างจริงจัง เล็กยังได้ ไป เรียน วิชา เพิ่มขึ้น อีก เช่น จิตวิทยา ใน การสื่อสาร เชิง บวก ของ ผู้นำ จิตวิทยา ใน การบริหาร องค์กร หรือศาสตร์ในการ Coaching ท ี่ จุด ป ร ะ ส ง ค์ นั้น ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ งานสอน ไม่ใช่แค่การขาย ของ แต่เป็นการพัฒนา และเพิ่มคุณค่า คุณภาพให้กับคน โดยทั่วไป ซึ่ง ใน ท้ายที่สุด แล้ว จะ ทำ ใ ห้ ชีวิต ของ เขา ดีขึ้น มี ความสุข มากขึ้น ซึ่ง ในทางกลับกัน เรา เอง ใน ฐานะ โค้ ชก็ ไ ด้ เรียน ร ู้ และ พัฒนา ไป กับ เขา ด้วย เช่นกัน” คุณ เล็ก กล่าว

สิ่งที่ RBL จัดเทรนด์นั้น โดยภาพรวมมี 5 ทักษะ เริ่มจาก Soft Skill หรือ Social Skill ท ี่ ได้รับ ความนิยม มาก ที่สุด “ปัจจุบันในยุค 4.0 ทั่วโลกต้องการ Soft Skill เพราะจะช่วย ใ ห้ เรา มี ความ สั ม พัน ธ์ ท ี่ ดี ใน การทำงาน คอร์ส ท ี่ ได้รับ ความ นิยม ของ เล็ก เรียก ว่า เทรน ด์ มา เป็น พัน รอบ แล้ว คือ Modernize Personality 4.0 หรือ การ ปรับ บุคลิกภาพ แบบ Inside Out 4.0 จาก ภายใน ส ู่ ภายนอก นอกจาก น ี้ ยัง มีเรื่อง มารยาท ใน เชิง ธุรกิจ Empowering Speaking วิธีการ พูด เพื่อ สร้าง พลัง ใ ห้ กับ ตัวเรา Public Speaking การพูดในที่ สาธารณะ รวมถึง Storytelling and Acting Skills วิธีการเล่า เรื่อง ใ ห้ คน ลุ่มหลง และ น่าสนใจ ทั้งหมด น ี้ เล็ก สอน เอง ทั้งหมด”

นอกจาก น ี้ สิ่ง ท ี่ คุณ เล็ก สอน ด้วย ตนเอง ยัง รวมถึง คอร์ส ท ี่ เกี่ยวกับ Functional Skill ซึ่ง จะ เน้น เรื่อง การ บริการ และ การ ขาย โ จ ท ย์ ของ การเรียน ร ู้ ใน ท ี่ น ี้ มี ทั้ง การ ตั้งคำถาม ว่าการ บริการ ท ี่ ดี คือ อะไร ไป จนถึง การปลุก จิตวิญญาณ ใน การ บริการ และ การ เพิ่มพูน ทักษะ การ ขาย เช่น Selling like Pro, Selling like a Rockstar รวมถึง Confident Selling without Selling โดย ทุก คอร์ส คุณ เล็ก เล่า ว่า เธอ จะ ใส่ ท ฤ ษ ฎี ทาง จิตวิทยา ท ี่ ไป เรียน มา เข้าไป ด้วย เพื่อ ใ ห้ ความเข้าใจ ของ ผู้เรียน นั้น ลึกซึ้ง มากขึ้น

ทักษะ ใน ส่วน ต่อมา คือ ด้าน Transformation Skill หรือ การ ปรับทัศนคติ มุมมองต่างๆ ในเชิงจิตวิทยา ที่เกี่ยวข้องกับ การสร้าง Team Building ในองค์กรต่างๆ ทั้งการสร้างความ สั ม พัน ธ์ กับ เพื่อนร่วมงาน รวมถึง การบริหาร จัดการ อา รม ณ์ ทักษะ ต่อไป คือ ด้าน Leadership ท ี่ เน้น เรื่อง ภาวะผู้นำ ท ี่ สามารถ สร้าง แรงบันดาลใจ ใ ห้ กับ คนใน องค์กร

ส่วน ทักษะ สุดท้าย เธอ ใ ห้ ชื่อว่า Crafted ท ี่ จัด เป็น ลักษณะ Customize สำหรับ ลูกค้า แต่ละ กลุ่ม โดยเฉพาะ“คอร์ส น ี้ จะ เน้น ใน เรื่อง โซ เ ชี ยล มากขึ้น เพราะ เป็น สิ่ง ท ี่ เล็ก ถนัด เรา มี คอร์ส น่าสนใจ อย่าง Dining Decorum มารยาท ใน การ รับ ประทาน อาหาร ใน เชิง ธุรกิจ โดย การ ใ ช้ บทสนทนา Paring กับ อาหาร เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ ใน การ พูดคุย เรียก ว่า เป็น ศ า ส ต ร์ และ ศิ ล ป์ ใน บทสนทนา อีก คอร์ส ชื่อ Social Addressing Mastery เรียน ร ู้ เกี่ยวกับ การ เข้าสังคม พบปะ ผู้คน รวมถึง หัวข้อ ใน การ พูดคุย และ การ วางตัว ในขณะที่ คอร์ส Charms for Success คือ การเรียน ร ู้ ใน การ สร้าง เ ส น่ ห์ สร้างแบรนดิ้ง ปรับภาพลักษณ์ การ แต่งกาย เพื่อ เสริม บุคลิกภาพ ใ ห้ ประสบความสำเร็จ มากขึ้น สุดท้าย คือ Train the Trainer ซึ่ง เป็นการ สอน เพื่อ ปั้น คนใน แต่ละ องค์กร ปั้น วิทยากร หรือ ช่วย สร้าง หัวหน้า หรือ รองหัวหน้า ใ ห้ เป็น โค้ช ได้ด้วย”

ความรัก ใน งาน ท ี่ ทำ ของ เธอ นั้น สะท้อน ออกมา ใน ทุก คอร์ส ท ี่ เธอ ปั้น ขึ้น เอง กับ มือ แ ต่ ในขณะเดียวกัน งาน ที่รัก ก็ ถือ เป็นความ ท้าทาย เช่นเดียวกัน“ทุกวัน ท ี่ ตื่น เช้า มา และ ได้คิด เรื่อง งาน เรา จะ รู้สึก อิ่มเอม เล็ก รัก งาน รัก ทีมงาน รัก เนื้อ งาน และ รู้สึก สนุกสนาน ตื่นเต้น ใน การ ไ ด้ ออก ไป เจอ ลูกค้า แ ต่ ความ ยาก ของ งา นก็ คือ เล็ก สวม หมวก 3 ใบ หมวก แรก คือ การ เป็น วิทยากร ด้วย ตนเอง เกือบ ทุก คอร์ส หมวก ที่สอง คือ การ เป็นเจ้าของ บริษัท เรา ต้อ งดู ทั้ง ด้าน Management และ Operation หมวกที่ 3 คือเล็กเป็น Training Consulting เอง ด้วย จริง อ ย ู่ เรา อาจมี ทีมงาน แ ต่ เ ราก็ ต้อง เป็น ตัวหลัก เล็ก ไป เจอ ลูกค้า เอง คุย กับ ลูกค้า เอง เสมอ เพราะ อีก หน้า ท ี่ ท ี่ ทำ คือ เราเป็นเหมือน Training Facilitator and Organizer ในการวาง คอร์ส เทรนนิ่ง ใ ห้ บริษัท ของ ลูกค้า ด้วย ดังนั้น 4 ปี ที่ผ่านมา เราจึงทำแบบค่อยๆ เดิน ค่อย ๆ พัฒนา ตัวเอง ไป ด้วย ถ้า เปรียบ เหมือน ต้น ไ ม้ ก็ คือ ค่อย ๆ แตก กิ่งก้าน ออก ไป ซึ่ง เล็ก มองว่า มั่นคง กว่า ในอนาคต เ รายั งมี โปร เจ ก ต์ อีก มาก ท ี่ อยาก ทำ เพราะ เล็ก เชื่อ ว่าการ ท ี่ เรา ช่วย ใ ห้ คน ไ ด้ พัฒนา โดยเฉพาะ การพัฒนา ความคิด เขา จะ สามารถ พัฒนา ทั ศ น ค ติ และ มี มุมมอง ท ี่ กว้าง ขึ้น สามารถ จับ อา รม ณ์ ของ ตัวเอง ไ ด้ และ ใน ท้ายที่สุด คือ จะ ทำ ใ ห้ เขา ใช้ชีวิต กับ ครอบครัว กับ ความ สัมพันธ์ กับ สังคม ไ ด้ อย่างราบรื่น ไ ด้ มากขึ้น”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.