และการต่อยอดภารกิจกับ USTA

Hello! (Thailand) - - NSIDE -

นอกเหนือไปจากการเป็นเรือนเวลาที่ ใช้บอกโมงยามในแต่ละวันแล้ว หลายคนอาจคุ้นเคยกับบทบาทของ นาฬิกา Rolex ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์แทน ความทรงจำในช่วงโอกาสสำคัญต่างๆ ทั้งชีวิตตัวเองและผู้เป็นที่รัก นอกจากนี้ Rolex ยังมีปณิธานมุ่งมั่นในการสนับสนุน ผลงานด้านศิลปะ กีฬา การสำรวจ และ ส่งเสริมจิตวิญญาณขององค์กร ตลอดจน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย และเทนนิสก็เป็นหนึ่งในประเภทกีฬาที่ Rolex ให้การสนับสนุนเพื่อมุ่งสู่ความเป็น เลิศมาอย่างยาวนานถึง 40 ปี กลายเป็น ความสัมพันธ์ที่ยาวนานและแน่นแฟ้น ตราบถึงปัจจุบัน

เคยสังเกตป้ายบอกเวลาที่อยู่ข้าง สนามเทนนิสขณะชมและเชียร์นักกีฬา คนโปรดบ้างไหม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน แมตช์สำคัญระดับแกรนด์สแลมอย่าง วิมเบิลดัน ที่ไม่มีป้ายโฆษณาจาก สปอนเซอร์รายใดปรากฏอยู่ข้างสนาม เลย ยกเว้นป้ายบอกเวลาเท่านั้น นี่จึง เป็นเครื่องยืนยันถึงสายสัมพันธ์และ มิตรภาพอันดีระหว่างผู้ผลิตนาฬิกา สัญชาติสวิสอย่าง Rolex กับกีฬาเทนนิส

สายสัมพันธ์นี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 1978 ใน การแข่งขันเดอะ แชมเปี้ยนชิพ วิมเบิลดัน และการเป็นผู้สนับสนุนร่วมในการแข่งขัน เทนนิสแกรนด์สแลม ครั้งที่ 2 รวมถึง การเป็นผู้จับเวลาอย่างเป็นทางการใน การแข่งขันเทนนิสออสเตรเลียน โอเพ่น และถือปฏิบัติต่อเนื่องนับจากนั้นมา “การได้สนับสนุนสุดยอดแห่งกีฬาเทนนิส ในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมาถือเป็นการ เดินทางที่น่าตื่นเต้นของเรา” สจ๊วต วิชต์ ประธานและซีอีโอของ Rolex Watch เป็น ตัวแทนบอกความรู้สึกของ Rolex

ในปี 2018 ถือเป็นโอกาสดีครบรอบ 50 ปีของการแข่งขันรายการยูเอส โอเพ่น ซึ่งสมาคมเทนนิสแห่งชาติสหรัฐฯ (USTA) องค์กรไม่หวังผลกำไรที่ควบคุมดูแลกีฬา เทนนิสในสหรัฐฯ รวมถึงการเป็นผู้นำใน การส่งเสริมและพัฒนาการเล่นเทนนิสใน ทุกระดับ เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินงาน การแข่งขันยูเอส โอเพ่น 1 ใน 4 เทนนิส แกรนด์สแลมรายการใหญ่ระดับโลกที่มี ผู้ชมติดตามกันทั้งโลก ในโอกาสพิเศษนี้ Rolex จงึ รว่ มเปน็ พนั ธมติ รในการสนบั สนนุ กฬี าเทนนสิ ถอื เปน็ การตอ่ ยอดความตง้ั ใจ ในการอปุ ถมั ภก์ ฬี าเทนนสิ ในระดบั สงู ทส่ี ดุ

ในการแข่งขันรายการยูเอส โอเพ่น 2018 นี้ ทั่วศูนย์กีฬาเทนนิสแห่งชาติ USTA Billie King Jean จึงมีนาฬิกา Rolex ปรากฏอยู่ รวมถึงนาฬิกาที่ตั้งอยู่ด้าน นอกของสนาม Arthur Ashe Stadium ซึ่ง เป็นสัญลักษณ์การแข่งขันจะเป็นหน้าปัด นาฬิกาของ Rolex นับจากนี้เป็นต้นไป รวมทั้งการสนับสนุนโครงการต่างๆ ของ มูลนิธิ USTA หน่วยงานด้านการกุศล อย่างเป็นทางการของ USTA ที่ให้การ ช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดแคลน

กอร์ดอน สมิธ ประธานเจ้าหน้าที่ บรหิ ารและกรรมการบรหิ ารของ USTA เผย ความรสู้ กึ พเิ ศษใหฟ้ งั วา่ “เรารสู้ กึ ยนิ ดเี ปน็ อยา่ งยง่ิ ทไ่ี ดต้ อ้ นรบั แบรนดส์ ดุ ยอดนาฬกิ า ระดับตำนานในฐานะพันธมิตรที่ร่วม แบง่ ปนั จติ วญิ ญาณแหง่ ความหลงใหลใน เทนนิสด้วยกัน และรู้สึกซาบซึ้งที่ Rolex สนบั สนนุ ภารกจิ ของ USTA เพื่อช่วยกันพัฒนากีฬา

เทนนสิ ใหก้ า้ วหนา้ ตอ่ ไป”

และความร่วมมือของ ทั้งสองฝ่ายนี้จึงเป็นอีก

แรงพลังให้กีฬา

เทนนิสก้าวไป

ขา้ งหนา้ อยา่ ง

แนน่ อน

Rolex Testimonee โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ ผู้ชนะในการแข่งขัน ออสเตรเลียน โอเพ่น ปี 2018 ซึ่ง Rolex เป็นผู้จับเวลาอย่างเป็นทางการ (บน) แองเจลีก เกอร์เบอร์ ผู้ชนะในการ แข่งขันวิมเบิลดันประเภทหญิงเดี่ยว ปี 2018

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.