PRINCESS EUGENIE’S ROMANTIC MAKE-UP LOOK

เจ้าหญิงยูจินีแห่งยอร์ก ในพระราชพิธีเสกสมรส สดุ โรแมนตกิ ทจี่ ดั ขนึ้ ภายในพระราชวงั วินด์เซอร์ กับลุคเจ้าสาวผิวสวยเปล่งประกาย ทรงพระสิริโฉมสะกดทุกสายตา

Hello! (Thailand) - - NSIDE -

Get the Look

ลุคของเจ้าหญิงยูจินีในพระราชพิธีเสกสมรสที่ทรงพระสิริโฉมสะกดใจจนทำให้ คนทั้งโลกจับตามอง ด้วยกรอบพระพักตร์ที่สวยชัด ผิวพระพักตร์โกลว์เปล่ง ประกายสุขภาพดี พระปรางชมพูกุหลาบสุกสว่าง มาพร้อมพระเกศาเกล้ามวยต่ำ ทิ้งปอยแบบเรียบง่ายและประดับด้วยเทียร่ามรกตล้อมเพชร ทำให้รู้สึกว่าเจ้าหญิงยูจินี ทรงเป็นเจ้าหญิงที่ทรงมีสไตล์และน่าสนใจมากเลยทีเดียว

1. Natural - Looking Skin with Bronzer: งานผิวพระพักตร์ที่ยังคงความเป็น ธรรมชาติ ด้วยการลงรองพื้นชนิดเนื้อบางเบาเกลี่ยให้กลืนประหนึ่งผิวพระพักตร์ จริง พร้อมกับสร้างมิติของพระพักตร์ด้วยเทคนิคการใช้บรอนเซอร์ปัดบริเวณกรอบ พระพักตร์และพระปราง

2. Bold Brows and Ultra-long Top and Bottom Lashes: ปกติแล้วเราจะ เห็นเจ้าหญิงยูจินีในลุคกรีดอายไลเนอร์สีดำเส้นหนา แต่สำหรับลุคเจ้าสาวนี้ ไม่มีลุคเดิมๆ ปรากฏเห็น เจ้าหญิงทรงหวานละมุนขึ้นกับพระขนงหนาแน่นเข้ารูป เรียงเส้นสวย ปัดมาสคาร่าให้ขนพระเนตรหนาฟูแผ่ยาวทั้งบนและล่าง และเขียน อินเนอร์อายไลเนอร์ทั้งขอบพระเนตรบนและล่าง

3. Bronze Eyeshadow: หลังพระเนตรมีความระยิบระยับละมุนละไมด้วย อายแชโชว์สีบรอนซ์ แม้จะเป็นไอเท็มที่ไม่มีความโดดเด่นมากนัก แต่ถือว่าเป็น ลูกเล่นที่ดีทีเดียว แถมยังช่วยขับขนพระเนตรให้ดูโดดเด้งเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

4. Glossy Lipstick: เทคนิคที่จะทำให้ความโกลว์ของลุคมีความโดดเด่นออกมา คือการตกแต่งริมพระโอษฐ์ให้มีความเงางาม ริมพระโอษฐ์สีชมพูนู้ดแวววาวกำลัง ดีของเจ้าหญิงยูจินีทำให้ลุคนี้มีเสน่ห์เพิ่มขึ้นมากมาย

5. Flushed and Glowing Cheeks: พระปรางสีชมพูกุหลาบเรืองรองส่อง ประกายถือเป็นคีย์ของลุคนี้เลยก็ว่าได้ บลัชชนิดเนื้อครีมจะช่วยให้แก้มสีกุหลาบ ดูเปล่งปลั่งดั่งมีเลือดฝาดได้อย่างเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เพิ่มความโกลว์เข้าไป อีกด้วยการไล้บรอนเซอร์ทับลงไปเบาๆ

1. ARTISTRY Studio NYC Edition Lash Boosting 3-in-1 Mascara (850 บาท) มาสคารา่ ทสี่ ามารถปรบั แตง่ ขนตาไดห้ ลากหลายสไตล์ บดิ หมนุ แปรงใหย้ ดื สดุ สำหรบั เพมิ่ ความหนา บดิ หมนุ แปรงใหส้ นั้ สดุ เพอื่ ยกโคน ขนตางอนงาม และใชด้ า้ นขนแปรงยาวเพอื่ แยกขนตาใหเ้ รยี งเสน้ สวย 2. SHISEIDO Visionairy Gel Lipstick สี Bullettrain 202 (950 บาท) ลปิ สตกิ เนอื้ นมุ่ เทคโนโลยี Triple Gel ทำให้ไดเ้ มด็ สคี วามเขม้ สงู สามารถ รวมตวั กบั นำ้ ได้ ใหค้ วามรสู้ กึ สบายแตต่ ดิ ทนยาวนานหลายชวั่ โมง ชมุ่ ชนื้ ในทนั ทยี าวนานอยา่ งตอ่ เนอื่ ง 3. KANEBO Lunasol Color Primer (สอบถามราคาทเี่ คานเ์ ตอร)์ เมคอพั เบส SPF25-PA++ เพมิ่ ความเปลง่ ปลงั่ พร้อมทั้งปรับสภาพผิวและสีผิวให้ดูเป็นธรรมชาติได้ในครั้งเดียว เบาสบาย แนบกลืนไปกับผิวราวกับมีแผ่นฟิล์มบางๆ เคลือบไว้ รวมทั้งออยล์หลากหลายชนิดเพื่อการปกปิดที่บางเบา ให้ผิวฉ่ำน้ำดูสว่างสดใส 4. GUERLAIN Terracotta Light (2,350 บาท) บรอนซงิ่ พาวเดอรช์ ว่ ยเพมิ่ ความสวา่ งเรอื งรองใหผ้ วิ มสี ว่ นผสมของสารบำรงุ เปลง่ ประกายดว้ ยอนภุ าคไขม่ กุ เพอื่ ใหผ้ วิ ดเู รยี บเนยี น สดใส สบี ม่ แดดแลดมู เี ลอื ดฝาดอยา่ ง เปน็ ธรรมชาติ มกี ลนิ่ หอมของดอกสม้ และกลนิ่ หอมแดดออ่ นๆ 5. SISLEY Phyto-blush Twist สี Passion (2,200 บาท) ครมี บลชั ในรปู แทง่ ทจี่ ะเปลยี่ นเปน็ สมั ผสั แปง้ โปรง่ แสง สชี มพอู มสม้ สกุ ปลงั่ เปลง่ ประกาย แนบสนทิ ไปกบั ผวิ มสี ว่ นผสมของมกุ อณลู ะเอยี ด ใหแ้ กม้ ระเรอื่ สวยอยา่ งเปน็ ธรรมชาติ สามารถพกพาเตมิ แตง่ ไดท้ กุ ทที่ กุ เวลา 6. BENEFIT Brow Contour Pro (1,450 บาท) การรวมเอา 4 โปรดกั สเ์ ขยี นควิ้ มารวมไว้ในดนิ สอ แทง่ เดยี ว ทมี่ ที งั้ ดนิ สอเขยี นควิ้ สอี อ่ น สเี ขม้ ดนิ สอจดั แตง่ กรอบคว้ิ ใหค้ มชดั และไฮไลเตอรเ์ พอื่ เพมิ่ ความโดดเดน่ ใหค้ วิ้ ดสู วยไรท้ ตี่ มาพรอ้ มสตู รกนั นำ้ ตดิ ทนนานสงู สดุ 24 ชวั่ โมง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.